SFS 2021:621 Lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter / SFS 2021:621 Lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter
SFS2021-621.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa

nikotinhaltiga produkter

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 5 §§ lagen (2018:696) om skatt
på vissa nikotinhaltiga produkter ska ha följande lydelse.

2 §2 I denna lag avses med

� e-vätskor: vätskor som innehåller nikotin,
� högkoncentrerade e-vätskor: e-vätskor med en koncentration nikotin

som uppgår till minst 15 men inte överstiger 20 milligram per milliliter
vätska,

� andra nikotinhaltiga produkter: nikotinhaltiga produkter för använd-

ning i mun eller näsa, med undantag för e-vätskor och produkter som inne-
håller tobak och som är hänförliga till kapitel 24 i den lydelse av Kombi-
nerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) 2658/87 av den
23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma
tulltaxan som gällde den 1 januari 2017,

� yrkesmässig aktivitet: sådan aktivitet som utförs av
1. en juridisk person, eller
2. en enskild person om den avser varor som inte är avsedda för den

enskildes eller dennes familjs personliga bruk,

� EU-land: områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde,
� tredjeland: länder och områden utanför Europeiska unionens punkt-

skatteområde,

� distansförsäljning: försäljning där varorna transporteras till Sverige från

ett annat EU-land av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning och
köpet inte är yrkesmässigt för köparen,

� förordning (EG) nr 1272/2008: Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märk-
ning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande
av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG)
nr 1907/2006 i den lydelse som gällde den 1 januari 2020,

� förordning (EU) 2017/745: Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om änd-
ring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning
(EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och
93/42/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2020/561.

1 Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377.
2 Senaste lydelse 2020:1018.

SFS

2021:621

Publicerad
den

22 juni 2021

background image

2

SFS

2021:621

Med import avses i denna lag införsel av skattepliktig vara till Sverige

från tredjeland under förutsättning att varan inte omfattas av sådant suspen-
sivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i
rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler
för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG. Med import
avses även att varan frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang.

Med tullskuld och unionsvara avses i denna lag detsamma som i artikel 5

i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den
9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

5 §3 Skatt enligt 3 och 4 §§ tas inte ut för

1. produkter som är klassificerade som narkotika enligt narkotikastraff-

lagen (1968:64) eller som hälsofarliga varor enligt lagen (1999:42) om för-
bud mot vissa hälsofarliga varor,

2. läkemedel som uppfyller kraven för att få säljas enligt 5 kap. 1 § läke-

medelslagen (2015:315) eller medicintekniska produkter och andra pro-
dukter som får släppas ut på marknaden eller tas i bruk i Sverige enligt för-
ordning (EU) 2017/745,

3. produkter som är skattepliktiga enligt lagen (1994:1563) om tobaks-

skatt, eller

4. produkter som vid klassificering och märkning enligt förordning (EG)

nr 1272/2008 tillhör faroklassen akut toxicitet i farokategorierna 1, 2 eller 3,
med undantag för högkoncentrerade e-vätskor.

1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2020:1018.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.