SFS 2019:453 Lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva / SFS 2019:453 Lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva
SFS2019-453.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion

för gåva

Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde
1 §
I denna lag finns bestämmelser om godkännande av gåvomottagare vid
skattereduktion för gåva enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Hänvisningar
2 §
I 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om

� vissa definitioner och villkor för skattereduktion (20�22 §§),
� begäran om skattereduktion (23 §),
� vilka som kan få skattereduktion (24 §),
� underlag för skattereduktion (25 §), och
� skattereduktionens storlek (26 §).

Definitioner
3 §
Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och
tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229), om inget annat
anges.

Beslutande myndighet
4 §
Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket.

Belopp
5 §
Uppgifter om belopp ska anges i hela krontal så att öretal faller bort.

Godkänd gåvomottagare
6 §
En svensk stiftelse, en svensk ideell förening eller ett svenskt registre-
rat trossamfund ska efter ansökan godkännas som gåvomottagare under
förutsättning att

1. den sökande vid beslutet om slutlig skatt året före det år då ansökan

görs är inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen
(1999:1229),

2. den sökande har som ändamål att främja social hjälpverksamhet eller

vetenskaplig forskning eller helt eller delvis bedriver sådan verksamhet,

3. det är sannolikt att den sökande

1 Prop. 2018/19:92, bet. 2018/19:SkU21, rskr. 2018/19:248.

SFS

2019:453

Publicerad
den

13 juni 2019

background image

2

SFS

a) även vid de två beslut om slutlig skatt som fattas efter det beslut som

avses i 1 kommer att bli inskränkt skattskyldig enligt den bestämmelse som
anges i samma punkt, och

b) kommer att använda gåvorna på det sätt givarna avsett,
4. det av den sökandes bokföring eller räkenskaper är möjligt att avgöra

vilka gåvor som har tagits emot och hur de har använts, och

5. den sökande har minst en auktoriserad eller godkänd revisor.

7 § För en sökande vars skattskyldighet prövas enligt någon annan
bestämmelse i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) än 3 §, ska pröv-
ningen enligt 6 § 1 och 3 a denna lag gälla om förhållandena är sådana att
den sökande skulle ha blivit och skulle komma att bli inskränkt skattskyldig
vid tillämpning av 7 kap. 3 § inkomstskattelagen.

8 § Som gåvomottagare ska efter ansökan godkännas även utländska
sökande om förutsättningarna i 6 § är uppfyllda och den sökande hör hemma
i en stat

1. inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller
2. med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel

om informationsutbyte eller ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden.

Prövningen enligt 6 § 1 och 3 a ska då gälla om förhållandena är sådana

att den sökande skulle ha blivit och skulle komma att bli inskränkt skatt-
skyldig enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) om denne skulle
beskattas i Sverige.

För att den sökande ska kunna godkännas som gåvomottagare gäller dess-

utom att ett skriftligt åtagande enligt 23 kap. 7 § och 38 kap. 1 § skatte-
förfarandelagen (2011:1244) ska ha kommit in till Skatteverket.

Godkännande som gåvomottagare
Ansökan
9 § Den som vill bli godkänd som sådan gåvomottagare som avses i 6�
8 §§ ska ansöka om detta hos Skatteverket.

En ansökan ska lämnas enligt fastställt formulär och innehålla nödvändiga

identifikationsuppgifter.

De handlingar som den sökande önskar åberopa ska lämnas tillsammans

med ansökan.

Giltighetstid och förlängning
10 § Ett godkännande som gåvomottagare gäller till utgången av det tredje
året efter det år då beslutet fattades.

Om en ansökan om förlängning kommer in innan godkännandet har upp-

hört att gälla, får godkännandet förlängas till utgången av det tredje året efter
det år då godkännandet annars skulle ha upphört att gälla.

Om en ansökan om förlängning har kommit in, är godkännandet giltigt

även efter den tid som anges i första eller andra stycket till dess att frågan
om förlängning har prövats av Skatteverket.

11 § Vid ansökan om förlängning enligt 10 § andra stycket tillämpas 9 §.

2019:453

background image

3

SFS

Underrättelse till Skatteverket
12 § Om en godkänd gåvomottagare inte längre uppfyller ett eller flera av
de krav som avses i 6�8 §§, ska gåvomottagaren omedelbart underrätta
Skatteverket om detta.

Förelägganden
13 § Skatteverket får meddela de förelägganden som behövs för att verket
ska kunna ta ställning till om ett godkännande ska återkallas.

�&terkallelse
14 § Skatteverket ska återkalla ett godkännande som gåvomottagare om

1. innehavaren begär det,
2. förutsättningarna för godkännande inte längre är uppfyllda,
3. innehavaren vid ett beslut om slutlig skatt som fattats under den tid som

avses i 10 § inte är inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 3 § inkomstskatte-
lagen (1999:1229) eller, när det gäller en svensk mottagare som är inskränkt
skattskyldig enligt någon annan bestämmelse i 7 kap. inkomstskattelagen än
3 § eller en utländsk mottagare, inte skulle ha blivit inskränkt skattskyldig
vid tillämpning av 7 kap. 3 § inkomstskattelagen,

4. innehavaren inte följer ett föreläggande enligt 13 §, eller
5. innehavaren inte lämnar kontrolluppgifter enligt 22 kap. 22 § skatte-

förfarandelagen (2011:1244).

Om det finns synnerliga skäl, får Skatteverket avstå från återkallelse

enligt första stycket 2, 3 eller 5.

15 § Ett beslut att återkalla ett godkännande gäller omedelbart.

Kontrollavgift
16 § Skatteverket får ta ut en kontrollavgift av den som inte kommit in
med en sådan underrättelse som avses i 12 §.

Kontrollavgiften uppgår till ett belopp motsvarande 10 procent av värdet

på de gåvor som tagits emot efter den tidpunkt då en underrättelse borde ha
kommit in och till dess att frågan om återkallelse har prövats av Skatteverket
och som är av det slaget att de ingår i givarens underlag för skattereduktion
enligt 67 kap. 25 § inkomstskattelagen (1999:1229), dock lägst 5 000 kro-
nor.

Om värdet på de gåvor som avses i andra stycket inte kan beräknas till-

förlitligt, får Skatteverket uppskatta värdet till ett skäligt belopp. Kontroll-
avgiften tillfaller staten.

17 § Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det finns andra
särskilda skäl, får Skatteverket helt eller delvis befria gåvomottagaren från
kontrollavgiften.

Första stycket ska beaktas även om något yrkande om befrielse inte har

framställts.

18 § Om Skatteverket beslutar om kontrollavgift, gäller bestämmelserna i
skatteförfarandelagen (2011:1244) om

1. debitering och betalning av kontrollavgift i 61�65 kap.,
2. verkställighet i 68 kap. 1 §, och
3. indrivning i 70 kap.

2019:453

background image

4

SFS

Omprövning och överklagande
19 §
I fråga om beslut om godkännande enligt 6 §, om förlängning av god-
kännande enligt 10 § och om återkallelse av godkännande enligt 14 § tilläm-
pas bestämmelserna i 66 och 67 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) om
omprövning och överklagande av beslut avseende på vilket sätt preliminär
skatt ska betalas.

I fråga om beslut om kontrollavgift enligt 16 § tillämpas bestämmelserna

i 66 och 67 kap. skatteförfarandelagen. Tidsfristen i 66 kap. 24 § skatte-
förfarandelagen ska dock räknas från den dag beslutet om kontrollavgift
meddelades.

Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON

(Finansdepartementet)

2019:453

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.