SFS 2020:202 Lag om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2020:202) om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare / SFS 2020:202 Lag om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare
SFS2020-202.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare

Utfärdad den 3 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om särskild beräkning av

1. arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980), och
2. löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

2 § På ersättning som en arbetsgivare utger till en anställd ska ingen annan
avgift betalas än ålderspensionsavgiften enligt socialavgiftslagen
(2000:980).

Första stycket gäller för högst 30 anställda hos arbetsgivaren och endast

till den del den avgiftspliktiga ersättningen till den anställde uppgår till högst
25 000 kronor per kalendermånad.

3 § I stället för vad som föreskrivs om särskilda avdrag i lagen
(2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt
lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980),
ska ersättning som är föremål för särskild beräkning enligt 2 § inte ingå i
underlaget för särskilda avdrag.

1. Denna lag träder i kraft den 6 april 2020.
2. Lagen tillämpas dock på ersättning som utges efter den 29 februari

2020.

3. Lagen upphör att gälla vid utgången av juni 2020.
4. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ersättning som har

utgetts under perioden 1 mars 2020�30 juni 2020.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:151, bet. 2019/20:FiU55, rskr. 2019/20:204.

SFS

2020:202

Publicerad
den

4 april 2020

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.