SFS 2020:44 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Brasilien

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2020:44) om skatteavtal mellan Sverige och Brasilien / SFS 2020:44 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Brasilien
SFS2020-44.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

-

Svensk författningssamling

Lag

om skatteavtal mellan Sverige och Brasilien

Utfärdad den 6 februari 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomst-
skatter som Sverige och Brasilien undertecknade den 25 april 1975 ska,
tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och utgör en del av
detta, i den lydelse som dessa har genom det protokoll om ändring i avtalet
som undertecknades den 19 mars 2019, gälla som lag här i landet. Avtalet
är avfattat på svenska, portugisiska och engelska. Den svenska och engelska
texten framgår av bilagan till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. Lagen tillämpas första gången i fråga om
a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år

som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,

b) andra skatter på inkomst, på skatt som påförs för beskattningsår som

börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i
kraft eller senare, och

c) informationsutbyte enligt artikel 26 i avtalet, på begäran som framställs

den dag då lagen träder i kraft eller senare oavsett till vilket år som
beskattningsanspråket är att hänföra.

3. Genom denna lag upphävs
a) förordningen (1975:1427) om tillämpning av avtal mellan Sverige och

Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter,
m.m., och

b) förordningen (1975:1428) om kupongskatt för person med hemvist i

Brasilien, m.m.

4. Den upphävda förordningen om tillämpning av avtal mellan Sverige

och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomst-
skatter, m.m. gäller dock fortfarande i fråga om

a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs före den 1 januari

det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft, och

1 Prop. 2019/20:43, bet. 2019/20:SkU17, rskr. 2019/20:151.

SFS

2020:44

Publicerad
den

12 februari 2020

background image

2

SFS

b) andra skatter på inkomst, på skatt som påförs för beskattningsår som

börjar före den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen
träder i kraft.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON

(Finansdepartementet)

2020:44

background image

3

SFS

Bilaga

Avtal mellan Sverige och Brasilien
för undvikande av dubbelbeskatt-
ning beträffande inkomstskatter

Convention between Sweden and
Brazil for the avoidance of double
taxation with respect to taxes on
income

Konungariket Sveriges regering

och Förbundsrepubliken Brasiliens
regering,

The Government of the Kingdom

of Sweden and the Government of
the Federative Republic of Brazil;

som önskar ingå ett avtal för und-

vikande av dubbelbeskattning be-
träffande inkomstskatter,

Desiring to conclude a Conven-

tion for the avoidance of double
taxation with respect to taxes on
income;

som har för avsikt att undanröja

dubbelbeskattning beträffande skat-
ter på inkomst, utan att skapa förut-
sättningar för icke-beskattning eller
minskad skatt genom skatteflykt
eller skatteundandragande (däri in-
begripet genom s.k. treaty-shopping,
som syftar till att personer med
hemvist i en stat som inte är part till
detta avtal indirekt ska få förmåner
enligt detta avtal),

Intending to eliminate double

taxation with respect to taxes on
income without creating opportuni-
ties for non-taxation or reduced tax-
ation through tax evasion or avoid-
ance (including through treaty-
shopping arrangements aimed at
obtaining reliefs provided in this
Convention for the indirect benefit
of residents of third States);

har kommit överens om följande:2

Have agreed as follows:

Artikel 13

Article 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Persons covered

1. Detta avtal tillämpas på per-

soner som har hemvist i en avtals-
slutande stat eller i båda avtals-
slutande staterna.

1. This Convention shall apply to

persons who are residents of one or
both of the Contracting States.

2. Vid tillämpningen av detta

avtal ska inkomst som förvärvas av
eller genom en person, som enligt
skattelagstiftningen i någon av de
avtalsslutande staterna helt eller
delvis är föremål för delägar-
beskattning, anses förvärvad av en
person med hemvist i en avtals-
slutande stat till den del som inkom-
sten, enligt skattelagstiftningen i
denna stat, behandlas som inkomst
hos en person med hemvist i den
staten. Bestämmelserna i denna
punkt påverkar inte på något sätt en
avtalsslutande stats rätt att beskatta
personer med hemvist i denna stat.

2. For the purposes of this

Convention, income derived by or
through an entity or arrangement
that is treated as wholly or partly
fiscally transparent under the tax law
of either Contracting State shall be
considered to be income of a
resident of a Contracting State but
only to the extent that the income is
treated, for purposes of taxation by
that State, as the income of a resident
of that State. In no case shall the
provisions of this paragraph be
construed so as to restrict in any way
a Contracting State�"s right to tax the
residents of that State.

2 Avtalets ingress har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019.

3 Artikel 1 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019.

2020:44

background image

4

SFS

Artikel 2

Article 2

Skatter

Taxes covered

1.4 De för närvarande utgående

skatter på vilka detta avtal tillämpas
är:

1. The existing taxes to which the

Convention shall apply are:

a) i Sverige:

a) in the case of Sweden:

1) den statliga inkomstskatten,

i) the national income tax (den

statliga inkomstskatten);

2) kupongskatten,

ii) the withholding tax on divi-

dends (kupongskatten);

3) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta,

iii) the income tax on non-

residents (den särskilda inkomst-
skatten för utomlands bosatta);

4) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta artister m.fl.,
och

iv) the income tax on non-resident

artistes and athletes (den särskilda
inkomstskatten för utomlands bo-
satta artister m.fl.); and

5) den

kommunala

inkomst-

skatten

v) the municipal income tax (den

kommunala inkomstskatten);

(i det följande benämnda ⬝svensk

skatt⬝);

(hereinafter referred to as �SSwe-

dish tax⬝);

b) i Brasilien:

b) in the case of Brazil:

den federala inkomstskatten

the federal income tax;

(i det följande benämnda ⬝brasili-

ansk skatt⬝).

(hereinafter

referred

to

as

�SBrazilian tax⬝).

2. Avtalet tillämpas även på

skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag som senare uttages vid
sidan av eller i stället för de ovan
nämnda skatterna. De behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande
staterna skall meddela varandra de
väsentliga ändringar som skett i
respektive skattelagstiftning.

2. The Convention shall also

apply to any identical or sub-
stantially similar taxes which are
subsequently imposed in addition to,
or in place of, the afore-mentioned
taxes. The competent authorities of
the Contracting States shall notify to
each other any substantial changes
which have been made in their
respective taxation laws.

Artikel 3

Article 3

Allmänna definitioner

General definitions

1. Där icke sammanhanget föran-

leder annat, har i detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

1. In this convention, unless the

context otherwise requires:

a) Uttrycket ⬝Sverige⬝ åsyftar

Konungariket Sverige och inbe-
griper varje intill Sveriges terri-
torialvatten beläget område, inom
vilket Sverige enligt svensk lag och
i överensstämmelse med folkrättens

a) the term �SSweden⬝ means the

Kingdom of Sweden, and includes
any area adjacent to the territorial
waters of Sweden within which,
under the laws of Sweden and in
accordance with international law,

4 Artikel 2 punkt 1 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019.

2020:44

background image

5

SFS

allmänna regler äger utöva sina
rättigheter med avseende på utfors-
kandet och utnyttjandet av naturtill-
gångar på havsbottnen och i dennas
underlag.

the rights of Sweden with respect to
the exploration and exploitation of
the natural resources on the sea bed
or in its sub-soil may be exercised;

b) Uttrycket ⬝Brasilien⬝ åsyftar

Förbundsrepubliken Brasilien.

b) the term �SBrazil⬝ means the

Federative Republic of Brazil;

c) Uttrycken ⬝en avtalsslutande

stat⬝ och ⬝den andra avtalsslutande
staten⬝ åsyftar Sverige eller Bra-
silien, alltefter som sammanhanget
kräver.

c) the terms �Sa Contracting State⬝

and �Sthe other Contracting State⬝
mean Sweden or Brazil, as the
context requires;

d) Uttrycket ⬝person⬝ omfattar

fysisk person, bolag och varje annan
sammanslutning av personer.

d) the term �Sperson⬝ comprises an

individual, a company and any other
body of persons;

e) Uttrycket ⬝bolag⬝ åsyftar varje

slag av juridisk person eller varje
subjekt, som i beskattningshän-
seende behandlas såsom juridisk
person.

e) the term �Scompany⬝ means any

body corporate or any entity which
is treated as a body corporate for tax
purposes;

f) Uttrycken ⬝företag i en avtals-

slutande stat⬝ och ⬝företag i den
andra avtalsslutande staten⬝ åsyftar
företag, som bedrives av person med
hemvist i en avtalsslutande stat, och
företag, som bedrives av person med
hemvist i den andra avtalsslutande
staten.

f) the terms �Senterprise of a

Contracting State⬝ and �Senterprise
of the other Contracting State⬝ mean
respectively an enterprise carried on
by a resident of a Contracting State
and an enterprise carried on by a
resident of the other Contracting
State;

g) Uttrycket ⬝internationell tra-

fik⬝ inbegriper trafik som utövas
mellan orter i ett och samma land,
vilken ingår som en del av en resa
som sträcker sig över mer än ett
land.

g) the term �Sinternational traffic⬝

includes traffic between places in
one country in the course of a
journey which extends over more
than one country;

h) Uttrycket ⬝behörig myndighet⬝

åsyftar:

h) the term �Scompetent authority⬝

means:

1) I Sverige: Finansministern eller

hans befullmäktigade ombud.

i) in Sweden: the Minister of

Finance or his authorised represen-
tative;

2) I Brasilien: Finansministern,

⬝the Secretary of Federal Revenue⬝
eller deras befullmäktigade ombud.

ii) in Brazil: the Minister of

Finance, the Secretary of Federal
Revenue or their authorised repre-
sentative.

2. Då en avtalsslutande stat

tillämpar detta avtal anses, såvitt
icke

sammanhanget

föranleder

annat, varje däri förekommande ut-
tryck, vars innebörd icke angivits
särskilt, ha den betydelse som ut-
trycket har enligt den statens lag-
stiftning rörande sådana skatter som
omfattas av avtalet.

2. As regards the application of

the Convention by a Contracting
State any term not otherwise defined
shall, unless the context otherwise
requires, have the meaning which it
has under the laws of that Con-
tracting State relating to the taxes
which are the subject of the
Convention.

2020:44

background image

6

SFS

Artikel 4

Article 4

Skatterättsligt hemvist

Fiscal domicile

1. Vid tillämpningen av detta

avtal åsyftar uttrycket ⬝person med
hemvist i en avtalsslutande stat⬝
varje person som enligt lagstift-
ningen i denna stat är underkastad
beskattning där på grund av hemvist,
bosättning, styrelses säte eller varje
annan liknande omständighet.

1. For the purposes of this

Convention, the term �Sresident of a
Contracting State⬝ means any per-
son who, under the law of that State,
is liable to taxation therein by reason
of his domicile, residence, place of
management or any other criterion
of a similar nature.

2. Då på grund av bestämmel-

serna i punkt 1 fysisk person har
hemvist i båda avtalsslutande stat-
erna, fastställes hans hemvist enligt
följande regler:

2. Where by reason of the

provisions of paragraph 1 an indivi-
dual is a resident of both Contracting
States, then his status shall be
determined in accordance with the
following rules:

a) Han anses ha hemvist i den

avtalsslutande stat, där han har ett
hem som stadigvarande står till hans
förfogande. Om han har ett sådant
hem i båda avtalsslutande staterna
anses han ha hemvist i den avtals-
slutande stat, med vilken hans per-
sonliga och ekonomiska förbin-
delser är starkast (centrum för
levnadsintressena).

a) He shall be deemed to be a

resident of the Contracting State in
which he has a permanent home
available to him. If he has a per-
manent home available to him in
both Contracting States, he shall be
deemed to be a resident of the Con-
tracting State with which his per-
sonal and economic relations are
closest (centre of vital interests);

b) Om det icke kan avgöras, i

vilken avtalsslutande stat han har
centrum för levnadsintressena, eller
om han icke i någondera avtals-
slutande staten har ett hem, som
stadigvarande står till hans för-
fogande, anses han ha hemvist i den
avtalsslutande stat, där han stadig-
varande vistas.

b) If the Contracting State in

which he has his centre of vital
interests cannot be determined, or if
he has not a permanent home
available to him in either Con-
tracting State, he shall be deemed to
be a resident of the Contracting State
in which he has an habitual abode;

c) Om han stadigvarande vistas i

båda avtalsslutande staterna eller om
han icke vistas stadigvarande i
någon av dem, anses han ha hemvist
i den avtalsslutande stat där han är
medborgare.

c) If he has an habitual abode in

both Contracting States or in neither
of them, he shall be deemed to be a
resident of the Contracting State of
which he is a national;

d) Om han är medborgare i båda

avtalsslutande staterna eller om han
icke är medborgare i någon av dem,
avgör de behöriga myndigheterna i
de avtalsslutande staterna frågan
genom överenskommelse.

d) If he is a national of both

Contracting States or of neither of
them, the competent authorities of
the Contracting States shall settle the
question by mutual agreement.

2020:44

background image

7

SFS

3.5 Då på grund av bestäm-

melserna i punkt 1 annan person än
fysisk person har hemvist i båda
avtalsslutande staterna, ska de be-
höriga myndigheterna i de avtals-
slutande staterna genom ömsesidig
överenskommelse söka avgöra i
vilken avtalsslutande stat personen
ska anses ha hemvist vid tillämpning
av avtalet, med hänsyn till platsen
för dess verkliga ledning, den
lagstiftning enligt vilken personen
har bildats och andra relevanta
omständigheter. I avsaknad av sådan
överenskommelse ska personen inte
vara berättigad till någon ned-
sättning av eller befrielse från skatt
enligt avtalet, utom till den del och
på det sätt som de behöriga myndig-
heterna i de avtalsslutande staterna
kommer överens om.

3. Where by reason of the

provisions of paragraph 1 a person
other than an individual is a resident
of both Contracting States, the
competent authorities of the Con-
tracting States shall endeavour to
determine by mutual agreement the
Contracting State of which such
person shall be deemed to be a resi-
dent for the purposes of the Con-
vention, having regard to its place of
effective management, the place
where it is incorporated or otherwise
constituted and any other relevant
factors. In the absence of such
agreement, such person shall not be
entitled to any relief or exemption
from tax provided by this Con-
vention except to the extent and in
such manner as may be agreed upon
by the competent authorities of the
Contracting States.

Artikel 5

Article 5

Fast driftställe

Permanent establishment

1. Vid tillämpningen av detta

avtal förstås med uttrycket ⬝fast
driftställe⬝ en stadigvarande affärs-
anordning, där företagets verksam-
het helt eller delvis utövas.

1. For the purposes of this

Convention, the term �Spermanent
establishment⬝ means a fixed place
of business in which the business of
the enterprise is wholly or partly
carried on.

2. Såsom fast driftställe anses

särskilt:

2. The term �Spermanent estab-

lishment⬝ includes especially:

a) plats för företagsledning,

a) a place of management;

b) filial,

b) a branch;

c) kontor,

c) an office;

d) fabrik,

d) a factory;

e) verkstad,

e) a workshop;

f) gruva, stenbrott eller annan

plats för utnyttjandet av naturtill-
gång,

f) a mine, quarry or other place of

extraction of natural resources;

g) plats för byggnads-, an-

läggnings- eller installationsarbete,
som varar mer än sex månader.

g) a building site or construction

or assembly project which exists for
more than six months.

3. Uttrycket ⬝fast driftställe⬝

anses icke innefatta:

3. The term �Spermanent estab-

lishment⬝ shall not be deemed to
include:

5 Artikel 4 punkt 3 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019.

2020:44

background image

8

SFS

a) användningen av anordningar,

avsedda uteslutande för lagring, ut-
ställning eller utlämnande av före-
taget tillhöriga varor,

a) the use of facilities solely for

the purpose of storage, display or
delivery of goods or merchandise
belonging to the enterprise;

b) innehavet av ett företaget till-

hörigt varulager, avsett uteslutande
för lagring, utställning eller ut-
lämnande,

b) the maintenance of a stock of

goods or merchandise belonging to
the enterprise solely for the purpose
of storage, display or delivery;

c) innehavet av ett företaget

tillhörigt varulager, avsett uteslu-
tande för bearbetning eller förädling
genom annat företags försorg,

c) the maintenance of a stock of

goods or merchandise belonging to
the enterprise solely for the purpose
of processing by another enterprise;

d) innehavet av stadigvarande

affärsanordning, avsedd uteslutande
för inköp av varor eller införskaf-
fande av upplysningar för företagets
räkning,

d) the maintenance of a fixed

place of business solely for the pur-
pose of purchasing goods or mer-
chandise, or for collecting informa-
tion, for the enterprise;

e) innehavet av stadigvarande

affärsanordning, avsedd uteslutande
för att ombesörja reklam, meddela
upplysningar, bedriva vetenskaplig
forskning eller utöva liknande verk-
samhet, som är av förberedande eller
biträdande art för företaget.

e) the maintenance of a fixed

place of business solely for the pur-
pose of advertising, for the supply of
information, for scientific research
or for similar activities which have a
preparatory or auxiliary character
for the enterprise.

4. Person som är verksam i en

avtalsslutande stat för företag i den
andra avtalsslutande staten � här-
under inbegripes icke sådan obero-
ende representant som avses i punkt
5 � behandlas såsom fast driftställe i
den förstnämnda staten om han inne-
har och i denna förstnämnda stat
regelbundet använder en fullmakt att
sluta avtal i företagets namn samt
verksamheten icke begränsas till in-
köp av varor för företagets räkning.

4. A person acting in a Con-

tracting State on behalf of an enter-
prise of the other Contracting State �
other than an agent of an inde-
pendent status to whom paragraph
5 applies � shall be deemed to be a
permanent establishment in the first-
mentioned State if he has, and
habitually exercises in that State, an
authority to conclude contracts in the
name of the enterprise, unless his
activities are limited to the purchase
of goods or merchandise for the
enterprise.

Ett försäkringsföretag i en avtals-

slutande stat anses emellertid ha fast
driftställe i den andra avtalsslutande
staten, om företaget uppbär premier
eller försäkrar risker i denna andra
stat genom ombud, andra än sådana
personer som avses i punkt 5 nedan.

However, an insurance company

of a Contracting State shall be
deemed to have a permanent estab-
lishment in the other Contracting
State provided that, through a
representative other than the persons
to whom paragraph 5 below applies,
it receives premium or insures risks
in that other State.

5. Företag i en avtalsslutande stat

anses icke ha fast driftställe i den
andra avtalsslutande staten endast på
den grund att företaget uppehåller
affärsförbindelser i denna andra stat

5. An enterprise of a Contracting

State shall not be deemed to have a
permanent establishment in the other
Contracting State merely because it
carries on business in that other State

2020:44

background image

9

SFS

genom förmedling av mäklare,
kommissionär eller annan obero-
ende representant, under förutsätt-
ning att denna person därvid utövar
sin vanliga affärsverksamhet.

through a broker, general commis-
sion agent or any other agent of an
independent status, where such
persons are acting in the ordinary
course of their business.

6. Den omständigheten att ett bo-

lag med hemvist i en avtalsslutande
stat kontrollerar eller kontrolleras av
ett bolag med hemvist i den andra
avtalsslutande staten eller av ett bo-
lag som uppehåller affärsförbin-
delser i denna andra stat (antingen
genom fast driftställe eller på annat
sätt), medför icke i och för sig att
någotdera bolaget betraktas såsom
fast driftställe för det andra bolaget.

6. The fact that a company which

is a resident of a Contracting State
controls or is controlled by a com-
pany which is a resident of the other
Contracting State, or which carries
on business in that other State
(whether through a permanent estab-
lishment or otherwise), shall not of
itself constitute either company a
permanent establishment of the
other.

Artikel 6

Article 6

Fastighet

Income from immovable property

1. Inkomst av fastighet får

beskattas i den avtalsslutande stat
där fastigheten är belägen.

1. Income from immovable pro-

perty may be taxed in the Contract-
ing State in which such property is
situated.

2. a) Med förbehåll för bestäm-

melserna i punkterna b och c har
uttrycket ⬝fastighet⬝ den betydelse
som uttrycket har enligt gällande
lagar i den avtalsslutande stat där
fastigheten i fråga är belägen.

2. a) Subject to the provisions of

sub-paragraphs b) and c) the term
�Simmovable property⬝ shall be
defined in accordance with the law
of the Contracting State in which the
property in question is situated;

b) Uttrycket inbegriper dock alltid

egendom som utgör tillbehör till fas-
tighet, levande och döda inventarier
i lantbruk och skogsbruk, rättigheter
på vilka föreskrifterna i allmän lag
angående fastigheter är tillämpliga,
nyttjanderätt till fastighet samt rätt
till föränderliga eller fasta ersätt-
ningar för nyttjandet av eller rätten
att nyttja mineralfyndighet, källa
eller annan naturtillgång.

b) the term shall, however, in any

case include property accessory to
immovable property, livestock and
equipment used in agriculture and
forestry, rights to which the pro-
visions of general law respecting
immovable property apply, usufruct
of immovable property and rights to
variable or fixed payments as con-
sideration for the working of, or the
right to work, mineral deposits,
sources and other natural resources;

c) Fartyg, båtar och luftfartyg an-

ses icke som fastighet.

c) ships, boats and aircraft shall

not be regarded as immovable prop-
erty.

3. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas på inkomst, som förvärvas
genom omedelbart brukande, genom
uthyrning eller genom annan an-
vändning av fastighet.

3. The provisions of paragraph 1

shall apply to income derived from
the direct use, letting, or use in any
other form of immovable property.

2020:44

background image

10

SFS

4. Bestämmelserna i punkterna 1

och 3 tillämpas även på inkomst av
fastighet som tillhör företag och på
inkomst av fastighet som användes
vid utövande av fritt yrke.

4. The provisions of paragraphs 1

and 3 shall also apply to the income
from immovable property of an
enterprise and to income from im-
movable property used for the per-
formance of professional services.

Artikel 7

Article 7

Rörelse

Business profits

1. Inkomst av rörelse som för-

värvas av företag i en avtalsslutande
stat beskattas endast i denna stat,
såvida icke företaget bedriver rörel-
se i den andra avtalsslutande staten
från där beläget fast driftställe. Om
företaget bedriver rörelse på nyss
angivet sätt, får företagets inkomst
beskattas i den andra staten men
endast så stor del därav, som är
hänförlig till det fasta driftstället.

1. The profits of an enterprise of a

Contracting State shall be taxable
only in that State unless the enter-
prise carries on business in the other
Contracting State through a perma-
nent establishment situated therein.
If the enterprise carries on business
as aforesaid, the profits of the
enterprise may be taxed in the other
State but only so much of them as is
attributable to that permanent estab-
lishment.

2. Om företag i en avtalsslutande

stat bedriver rörelse i den andra av-
talsslutande staten från där beläget
fast driftställe, hänföres i vardera
avtalsslutande staten till det fasta
driftstället den inkomst av rörelse,
som det kan antagas att driftstället
skulle ha förvärvat, om det varit ett
fristående företag, som bedrivit
verksamhet av samma eller liknande
slag under samma eller liknande
villkor och självständigt avslutat
affärer med det företag till vilket
driftstället hör.

2. Where an enterprise of a Con-

tracting State carries on business in
the other Contracting State through a
permanent establishment situated
therein, there shall in each Contract-
ing State be attributed to that perma-
nent establishment the profits which
it might be expected to make if it
were a distinct and separate enter-
prise engaged in the same or similar
activities under the same or similar
conditions and dealing wholly inde-
pendently with the enterprise of
which it is a permanent establish-
ment.

3. Vid bestämmandet av inkomst,

som är hänförlig till det fasta drift-
stället, medges avdrag för kostnader
som uppkommit för det fasta drift-
ställets räkning, härunder inbegripna
kostnader för företagets ledning och
allmänna förvaltning.

3. In the determination of the

profits of a permanent establish-
ment, there shall be allowed as
deductions expenses which are
incurred for the purposes of the
permanent establishment including
executive and general administrative
expenses so incurred.

4. Inkomst anses icke hänförlig

till fast driftställe endast av den an-
ledningen att varor inköpes genom
det fasta driftställets försorg för
företagets räkning.

4. No profits shall be attributed to

a permanent establishment by reason
of the mere purchase by that perma-
nent establishment of goods or
merchandise for the enterprise.

2020:44

background image

11

SFS

5. Ingår i rörelseinkomsten in-

komstslag, som behandlas särskilt i
andra artiklar av detta avtal, beröres
bestämmelserna i dessa artiklar icke
av reglerna i förevarande artikel.

5. Where profits include items of

income which are dealt with sepa-
rately in other Articles of this Con-
vention, then the provisions of those
Articles shall not be affected by the
provisions of this Article.

Artikel 8

Article 8

Sjö- och luftfart

Shipping and air transport

1. Inkomst genom utövande av

sjö- eller luftfart i internationell
trafik beskattas endast i den avtals-
slutande stat där företaget har sin
verkliga ledning.

1. Profits from the operation of

ships or aircraft in international
traffic shall be taxable only in the
Contracting State in which the place
of effective management of the
enterprise is situated.

2. Bestämmelserna i denna artikel

tillämpas beträffande inkomst som
förvärvas av det svenska, danska och
norska luftfartskonsortiet Scandina-
vian Airlines System (SAS) men
endast i fråga om den del av in-
komsten som motsvarar den andel i
konsortiet vilken innehas av AB
Aerotransport (ABA), den svenske
delägaren i Scandinavian Airlines
System (SAS).

2. With respect to profits derived

by the Swedish, Danish and Nor-
wegian air transport consortium,
known as Scandinavian Airlines
System (SAS) the provisions of this
Article shall apply, but only to such
part of the profits as corresponds to
the shareholding in that consortium
held by A. B. Aerotransport (ABA),
the Swedish partner of Scandinavian
Airlines System (SAS).

Artikel 9

Article 9

Intressegemenskap mellan företag

Associated enterprises

I fall då

Where

a) ett företag i en avtalsslutande

stat direkt eller indirekt deltager i
ledningen eller övervakningen av ett
företag i den andra avtalsslutande
staten eller äger del i detta företags
kapital, eller

a) an enterprise of a Contracting

State participates directly or indi-
rectly in the management, control or
capital of an enterprise of the other
Contracting State, or

b) samma personer direkt eller

indirekt deltager i ledningen eller
övervakningen av såväl ett företag i
en avtalsslutande stat som ett företag
i den andra avtalsslutande staten
eller äger del i båda dessa företags
kapital, iakttages följande.

b) the same persons participate

directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enter-
prise of a Contracting State and an
enterprise of the other Contracting
State,

Om mellan företagen i fråga om

handel eller andra ekonomiska för-
bindelser avtalas eller föreskrives
villkor, som avviker från dem som
skulle ha avtalats mellan av varandra

and in either case conditions are

made or imposed between the two
enterprises in their commercial or
financial relations which differ from
those which would be made between
independent enterprises, then any

2020:44

background image

12

SFS

oberoende företag, får alla inkoms-
ter, som utan sådana villkor skulle ha
tillkommit det ena företaget men
som på grund av villkoren i fråga
icke tillkommit detta företag, inräk-
nas i detta företags inkomst och be-
skattas i överensstämmelse därmed.

profits which would, but for those
conditions, have accrued to one of
the enterprises, but, by reason of
those conditions, have not so
accrued, may be included in the
profits of that enterprise and taxed
accordingly.

Artikel 106

Article 10

Utdelning

Dividends

1. Utdelning från bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat till
person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

1. Dividends paid by a company

which is a resident of a Contracting
State to a resident of the other Con-
tracting State may be taxed in that
other State.

2.7 Utdelningen får emellertid

beskattas även i den avtalsslutande
stat där bolaget som betalar utdel-
ningen har hemvist, enligt lagstift-
ningen i denna stat, men om den som
har rätt till utdelningen har hemvist i
den andra avtalsslutande staten får
skatten inte överstiga:

2. However, such dividends may

also be taxed in the Contracting
State of which the company paying
the dividends is a resident and
according to the laws of that State,
but if the beneficial owner of the
dividends is a resident of the other
Contracting State the tax so charged
shall not exceed:

a) 10 procent av utdelningens

bruttobelopp om den som har rätt till
utdelningen är ett bolag som direkt
innehar minst 10 procent av det
utdelande bolagets röstetal under en
period om 365 dagar som innefattar
den dag då utdelningen betalas ut
(vid beräkningen av denna period
beaktas inte förändringar i ägande
som direkt följer av en omstruk-
turering, såsom fusion eller fission
av det bolag som innehar aktierna
eller betalar utdelningen),

a) 10 per cent of the gross amount

of the dividends if the beneficial
owner is a company which holds
directly at least 10 per cent of the
voting power of the company paying
the dividends throughout a 365 day
period that includes the day of the
payment of the dividend (for the
purpose of computing that period, no
account shall be taken of changes of
ownership that would directly result
from a corporate reorganisation,
such as a merger or divisive re-
organisation, of the company that
holds the shares or that pays the
dividend);

b) 15 procent av utdelningens

bruttobelopp i övriga fall.

b) 15 per cent of the gross amount

of the dividends in all other cases.

Denna punkt berör inte bolagets

beskattning för den vinst av vilken
utdelningen betalats.

This paragraph shall not affect the

taxation of the company in respect of
the profits out of which the divi-
dends are paid.

3. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 tillämpas icke, om mottagaren

3. The provisions of paragraphs 1

and 2 shall not apply if the recipient

6 Artikel 10 punkt 6 har utgått genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019.

7 Artikel 10 punkt 2 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019.

2020:44

background image

13

SFS

av utdelningen har hemvist i en
avtalsslutande stat och har fast
driftställe i den andra avtalsslutande
staten, där det utbetalande bolaget
har hemvist, samt den andel av
vilken utdelningen i fråga härflyter
äger verkligt samband med det fasta
driftstället. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7.

of the dividends, being a resident of
a Contracting State, has in the other
Contracting State, of which the
company paying the dividends is a
resident, a permanent establishment
with which the holding by virtue of
which the dividends are paid is
effectively connected. In such a
case, the provisions of Article 7 shall
apply.

4. Med uttrycket ⬝utdelning⬝ för-

stås i denna artikel inkomst av aktier,
andelsbevis eller andelsrätter, ande-
lar i gruva, stiftarandelar eller andra
rättigheter, fordringar ej inbegripna,
med rätt till andel i vinst samt
inkomst av andra andelar i bolag,
som enligt skattelagstiftningen i den
stat där det utdelande bolaget har
hemvist jämställes med inkomst av
aktier.

4. The term �Sdividends⬝ as used in

this Article means income from
shares, �Sjouissance⬝ shares or
�Sjouissance⬝ rights, mining shares,
founder�"s shares or other rights, not
being debt-claims, participating in
profits, as well as income from other
corporate rights assimilated to in-
come from shares by the taxation
law of the State of which the com-
pany making the distribution is a
resident.

5.8 Då ett bolag med hemvist i

Sverige har ett fast driftställe i Bra-
silien får källskatt innehållas i
Brasilien enligt brasiliansk lag på
sådan vinst i det fasta driftstället som
enligt artikel 7 punkt 1 får beskattas
i Brasilien. Sådan innehållen skatt
får emellertid inte överstiga 10 pro-
cent av sådan vinst efter betalning av
bolagsskatt hänförlig till vinsten.

5. Where a company which is a

resident of Sweden has a permanent
establishment in Brazil, the profits
of that permanent establishment tax-
able in Brazil under paragraph 1 of
Article 7 may be subject to a tax
withheld at source in accordance
with Brazilian law. However, such a
tax shall not exceed 10 per cent of
those profits after the payment of the
corporation tax related to such
profits.

Artikel 11

Article 11

Ränta

Interest

1. Ränta, som härrör från en

avtalsslutande stat och som betalas
till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

1. Interest arising in a Contracting

State and paid to a resident of the
other Contracting State may be taxed
in that other State.

2.9 Räntan får emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat från
vilken den härrör, enligt lagstift-
ningen i denna stat, men om den som
har rätt till räntan har hemvist i den

2. However, such interest may

also be taxed in the Contracting
State in which it arises and accord-
ing to the laws of that State, but if the
beneficial owner of the interest is a

8 Artikel 10 punkt 5 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019.

9 Artikel 11 punkt 2 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019.

2020:44

background image

14

SFS

andra avtalsslutande staten får
skatten inte överstiga:

resident of the other Contracting
State the tax so charged shall not
exceed:

a) 10 procent av räntans brutto-

belopp i fråga om ränta på lån och
krediter som beviljats av en bank för
en tidsperiod om minst 7 år i sam-
band med försäljning av industri-
utrustning eller i samband med inve-
steringsprojekt, liksom i fråga om
finansiering av offentliga arbeten,

a) 10 per cent of the gross amount

of the interest in respect of interest
from loans and credits granted by a
bank for a period of at least 7 years
in connection with the selling of
industrial equipment or of invest-
ment projects, as well as with the
financing of public works;

b) 15 procent av räntans brutto-

belopp i övriga fall.

b) 15 per cent of the gross amount

of the interest in all other cases.

3. Ränta, som härrör från en

avtalsslutande stat och som betalas
till regeringen, politisk underavdel-
ning eller lokal myndighet i den an-
dra avtalsslutande staten, till organ,
penninginrättning däri inbegripen,
vilken lyder under denna regering,
politiska underavdelning eller lokala
myndighet eller till centralbanken i
denna andra avtalsslutande stat, är �
utan hinder av bestämmelserna i
punkterna 1 och 2 � undantagen från
beskattning i den förstnämnda
avtalsslutande staten.

3. Notwithstanding the provisions

of paragraphs 1 and 2 interest arising
in a Contracting State and paid to the
Government of the other Contract-
ing State, a political subdivision or
local authority thereof or any agency
(including a financial institution)
wholly owned by that Government,
political subdivision or local au-
thority or to the Central Bank of that
other Contracting State shall be
exempt from tax in the first-
mentioned Contracting State.

4. Med uttrycket ⬝ränta⬝ förstås i

denna artikel inkomst av värde-
papper som utfärdats av staten, av
obligationer eller debentures, an-
tingen de utfärdats mot säkerhet i
fastighet eller ej och antingen de
medför rätt till andel i vinst eller ej.
Uttrycket åsyftar även inkomst av
varje annat slags fordran samt annan
inkomst som enligt skattelagstift-
ningen i den avtalsslutande stat från
vilken inkomsten härrör jämställes
med inkomst av försträckning.

4. The term �Sinterest⬝ as used in

this Article means income from
Government securities, bonds or
debentures, whether or not secured
by mortgage and whether or not
carrying a right to participate in
profits, and debt-claims of every
kind as well as other income
assimilated to income from money
lent by the taxation law of the
Contracting State in which the
income arises.

5. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 tillämpas icke, om mottagaren
av räntan har hemvist i en avtals-
slutande stat och innehar fast drift-
ställe i den andra avtalsslutande
staten från vilken räntan härrör samt
den fordran av vilken räntan här-
flyter äger verkligt samband med det
fasta driftstället. I sådant fall tilläm-
pas bestämmelserna i artikel 7.

5. The provisions of paragraphs 1

and 2 shall not apply if the recipient
of the interest, being a resident of a
Contracting State, has in the other
Contracting State in which the
interest arises a permanent estab-
lishment with which the debt-claim
from which the interest arises is
effectively connected. In such a case
the provisions of Article 7 shall
apply.

2020:44

background image

15

SFS

6.10 (Upphävd).

6. (Deleted).

7. Ränta anses härröra från en

avtalsslutande stat, om utbetalaren är
denna stat själv, politisk under-
avdelning, lokal myndighet eller
person med hemvist i denna stat. Om
den person som betalar räntan,
antingen han har hemvist i en avtals-
slutande stat eller ej, innehar fast
driftställe i en avtalsslutande stat för
vilket upptagits det lån som räntan
avser och räntan bestrides av det
fasta driftstället, anses dock räntan
härröra från den avtalsslutande stat,
där det fasta driftstället är beläget.

7. Interest shall be deemed to arise

in a Contracting State when the pay-
er is that Contracting State itself, a
political subdivision, a local author-
ity or a resident of that State. Where,
however, the person paying the
interest, whether he is a resident of a
Contracting State or not, has in a
Contracting State a permanent estab-
lishment in connection with which
the indebtedness on which the inter-
est is paid was incurred, and such
interest is borne by such permanent
establishment, then such interest
shall be deemed to arise in the Con-
tracting State in which the perma-
nent establishment is situated.

8. Beträffande sådana fall då sär-

skilda förbindelser mellan utbetala-
ren och mottagaren eller mellan dem
båda och annan person föranleder att
det utbetalade räntebeloppet med
hänsyn till den skuld, för vilken rän-
tan erlägges, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbeta-
laren och mottagaren om sådana
förbindelser icke förelegat, gäller
bestämmelserna i denna artikel en-
dast för sistnämnda belopp. I sådant
fall beskattas överskjutande belopp
enligt lagstiftningen i vardera avtals-
slutande staten med iakttagande av
övriga bestämmelser i detta avtal.

8. Where, owing to a special

relationship between the payer and
the recipient or between both of
them and some other person, the
amount of the interest paid, having
regard to the debt-claim for which it
is paid, exceeds the amount which
would have been agreed upon by the
payer and the recipient in the ab-
sence of such relationship, the provi-
sions of this Article shall apply only
to the last-mentioned amount. In that
case, the excess part of the payments
shall remain taxable according to the
law of each Contracting State due
regard being had to the other provi-
sions of this Convention.

Artikel 12

Article 12

Royalty

Royalties

1. Royalty, som härrör från en

avtalsslutande stat och som betalas
till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

1. Royalties arising in a Contract-

ing State and paid to a resident of the
other Contracting State may be taxed
in that other State.

2.11 Royaltyn får emellertid be-

skattas även i den avtalsslutande stat
från vilken den härrör, enligt lag-
stiftningen i denna stat, men om den

2. However, such royalties may

also be taxed in the Contracting
State in which they arise and ac-
cording to the laws of that State, but

10 Artikel 11 punkt 6 har upphävts genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019.

11 Artikel 12 punkt 2 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019.

2020:44

background image

16

SFS

som har rätt till royaltyn har hemvist
i den andra avtalsslutande staten får
skatten inte överstiga:

if the beneficial owner of the royal-
ties is a resident of the other Con-
tracting State the tax so charged
shall not exceed:

a) 15 procent av bruttobeloppet i

fråga om royalty som härrör från
nyttjande av eller rätten att nyttja
varumärken,

a) 15 per cent of the gross amount

of the royalties arising from the use
of, or the right to use, trademarks;

b) 10 procent av royaltyns brutto-

belopp i övriga fall.

b) 10 per cent of the gross amount

of the royalties in all other cases.

3. Med uttrycket ⬝royalty⬝ förstås

i denna artikel varje slag av belopp
som betalas såsom ersättning för
nyttjandet av eller rätten att nyttja
upphovsrätt till litterära, konstnär-
liga eller vetenskapliga verk (bio-
graffilm samt film och inspelade
band för televisions- eller radiosänd-
ning häri inbegripna), patent, varu-
märke, mönster eller modell, ritning,
hemligt recept eller fabrikations-
metod samt för nyttjandet av eller
rätten att nyttja industriell, kommer-
siell eller vetenskaplig utrustning
eller för upplysningar om erfaren-
hetsrön av industriell, kommersiell
eller vetenskaplig natur.

3. The term �Sroyalties⬝ as used in

this Article means payments of any
kind received as a consideration for
the use of, or the right to use, any
copyright of literary, artistic or
scientific work (including cine-
matograph films, films or tapes for
television or radio broadcasting),
any patent, trademarks, design or
model, plan, secret formula or
process, as well as for the use of, or
the right to use, industrial, commer-
cial or scientific equipment, or for
information concerning industrial,
commercial or scientific experience.

4. Royalty anses härröra från en

avtalsslutande stat om utbetalaren är
denna stat själv, politisk under-
avdelning, lokal myndighet eller
person med hemvist i denna stat. Om
den person som betalar royaltyn,
antingen han har hemvist i en av-
talsslutande stat eller ej, innehar fast
driftställe i en avtalsslutande stat för
vilket rättigheten eller egendomen,
som ger upphov till royaltyn, för-
värvats och royaltyn bestrides av det
fasta driftstället, anses dock royaltyn
härröra från den avtalsslutande stat
där det fasta driftstället är beläget.

4. Royalties shall be deemed to

arise in a Contracting State when the
payer is that State itself, a political
subdivision, a local authority or a
resident of that State. Where, how-
ever, the person paying the royalties,
whether he is a resident of a Con-
tracting State or not, has in a Con-
tracting State a permanent establish-
ment in connection with which the
obligation to pay the royalties was
incurred, and such royalties are
borne by the permanent establish-
ment, then such royalties shall be
deemed to arise in the Contracting
State in which the permanent
establishment is situated.

5. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 tillämpas icke, om mottagaren
av royaltyn har hemvist i en avtals-
slutande stat och innehar fast drift-
ställe i den andra avtalsslutande
staten från vilken royaltyn härrör
samt den rättighet eller egendom av

5. The provisions of paragraphs 1

and 2 shall not apply if the recipient
of the royalties, being a resident of a
Contracting State, has in the other
Contracting State in which the royal-
ties arise, a permanent establishment
with which the right or property

2020:44

background image

17

SFS

vilken royaltyn härflyter äger verk-
ligt samband med det fasta drift-
stället. I sådant fall tillämpas be-
stämmelserna i artikel 7.

giving rise to the royalty is effec-
tively connected. In such a case, the
provisions of Article 7 shall apply.

6. Beträffande sådana fall då sär-

skilda förbindelser mellan utbetala-
ren och mottagaren eller mellan dem
båda och annan person föranleder att
beloppet av utbetalad royalty med
hänsyn till det nyttjande, den rätt
eller de upplysningar för vilka royal-
tyn erlägges, överstiger det belopp,
som skulle ha avtalats mellan utbeta-
laren och mottagaren om sådana
förbindelser icke förelegat, gäller
bestämmelserna i denna artikel en-
dast för sistnämnda belopp. I sådant
fall beskattas överskjutande belopp
enligt lagstiftningen i vardera avtals-
slutande staten med iakttagande av
övriga bestämmelser i detta avtal.

6. Where, owing to a special

relationship between the payer and
the recipient or between both of
them and some other person, the
amount of the royalties paid, having
regard to the use, right or infor-
mation for which they are paid,
exceeds the amount which would
have been agreed upon by the payer
and the recipient in the absence of
such relationship, the provisions of
this Article shall apply only to the
last-mentioned amount. In that case,
the excess part of the payments shall
remain taxable according to the law
of each Contracting State, due re-
gard being had to the other provi-
sions of this Convention.

Artikel 13

Article 13

Realisationsvinst

Capital gains

1. Vinst genom överlåtelse av

sådan fastighet som avses i artikel 6
punkt 2 får beskattas i den avtals-
slutande stat där fastigheten är
belägen.

1. Gains from the alienation of

immovable property, as defined in
paragraph 2 of Article 6, may be
taxed in the Contracting State in
which the immovable property is
situated.

2. Vinst genom överlåtelse av lös

egendom hänförlig till anläggnings-
eller driftskapital i fast driftställe,
vilket ett företag i en avtalsslutande
stat har den andra avtalsslutande
staten, eller av lös egendom hänför-
lig till stadigvarande anordning för
utövande av fritt yrke, vilken en
person med hemvist i en avtals-
slutande stat har i den andra avtals-
slutande staten, får beskattas i denna
andra stat. Motsvarande gäller vinst
genom överlåtelse av sådant fast
driftställe (för sig eller i samband
med avyttring av hela företaget) eller
sådan stadigvarande anordning.
Vinst genom överlåtelse av fartyg
eller luftfartyg, vilka användes i

2. Gains from the alienation of

movable property forming part of
the business property of a permanent
establishment which an enterprise of
a Contracting State has in the other
Contracting State or of movable
property pertaining to a fixed base
available to a resident of a Contract-
ing State in the other Contracting
State for the purpose of performing
professional services, including such
gains from the alienation of such a
permanent establishment (alone or
together with the whole enterprise)
or of such a fixed base, may be taxed
in the other State. However, gains
from the alienation of ships and
aircraft operated in international

2020:44

background image

18

SFS

internationell trafik, samt lös egen-
dom, som är hänförlig till använd-
ningen av sådana fartyg eller luft-
fartyg, beskattas emellertid endast i
den avtalsslutande stat där företaget
har sin verkliga ledning.

traffic and movable property per-
taining to the operation of such ships
and aircraft shall be taxable only in
the Contracting State in which the
place of effective management of the
enterprise is situated.

3. Vinst genom överlåtelse av

annan än i punkterna 1 och 2
angiven egendom eller rättighet får
beskattas i båda avtalsslutande
staterna.

3. Gains from the alienation of

any property or right other than
those mentioned in paragraphs 1 and
2 may be taxed in both Contracting
States.

Artikel 14

Article 14

Fritt yrke

Independent personal services

1. Inkomst, som förvärvas av

person med hemvist i en avtals-
slutande stat genom utövande av fritt
yrke eller annan därmed jämförbar
självständig verksamhet, beskattas
endast i denna stat, såvida icke
ersättningen för sådan verksamhet
bestrides av fast driftställe i den
andra avtalsslutande staten eller av
ett bolag med hemvist där. I sådant
fall får inkomsten beskattas i denna
andra stat.

1. Income derived by a resident of

a Contracting State in respect of
professional services or other inde-
pendent activities of a similar nature
shall be taxable only in that State,
unless the payment of such services
and activities is borne by a perma-
nent establishment situated in the
other Contracting State or a com-
pany resident therein. In such a case,
the income may be taxed in that
other State.

2. Uttrycket ⬝fritt yrke⬝ inbegri-

per särskilt självständig veten-
skaplig, teknisk, litterär och konst-
närlig verksamhet, uppfostrings- och
undervisningsverksamhet samt så-
dan självständig verksamhet som
utövas av läkare, advokater, ingen-
jörer, arkitekter, tandläkare och
revisorer.

2. The term �Sprofessional ser-

vices⬝ includes, especially, indepen-
dent scientific, technical, literary,
artistic, educational or teaching
activities as well as the independent
activities of physicians, lawyers,
engineers, architects, dentists and
accountants.

Artikel 15

Article 15

Enskild tjänst

Dependent personal services

1. Där icke bestämmelserna i ar-

tiklarna 16, 18, 19, 20 och 21 föran-
leder annat, beskattas löner och lik-
nande ersättningar, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar genom anställning, endast
i denna stat såvida icke arbetet ut-
föres i den andra avtalsslutande sta-
ten. Om arbetet utföres i denna andra

1. Subject to the provisions of

Articles 16, 18, 19, 20 and 21,
salaries, wages and other similar
remuneration derived by a resident
of a Contracting State in respect of
an employment shall be taxable only
in that State unless the employment
is exercised in the other Contracting
State. If the employment is so
exercised, such remuneration as is

2020:44

background image

19

SFS

stat, får ersättning som uppbäres för
arbetet beskattas där.

derived therefrom may be taxed in
that other State.

2. Utan hinder av bestämmelserna

i punkt 1 beskattas inkomst, vilken
uppbäres av person med hemvist i en
avtalsslutande stat för arbete som
utförts i den andra avtalsslutande
staten, endast i den förstnämnda
avtalsslutande staten, under förut-
sättning att

2. Notwithstanding the provisions

of paragraph 1, remuneration de-
rived by a resident of a Contracting
State in respect of an employment
exercised in the other Contracting
State shall be taxable only in the
first-mentioned State if:

a) inkomstmottagaren vistas i den

andra avtalsslutande staten under
tidrymd eller tidrymder, som sam-
manlagt icke överstiger 183 dagar
under beskattningsåret i fråga,

a) the recipient is present in the

other State for a period or periods
not exceeding in the aggregate 183
days in the fiscal year concerned,
and

b) ersättningen betalas av eller på

uppdrag av arbetsgivare, som inte
har hemvist i den andra staten, samt

b) the remuneration is paid by, or

on behalf of, an employer who is not
a resident of the other State, and

c) ersättningen icke såsom om-

kostnad belastar fast driftställe eller
stadigvarande anordning, som ar-
betsgivaren har i den andra staten.

c) the remuneration is not borne

by a permanent establishment or a
fixed base which the employer has in
the other State.

3. Utan hinder av föregående be-

stämmelser i denna artikel får in-
komst av arbete, som utförts ombord
på fartyg eller luftfartyg i inter-
nationell trafik, beskattas i den av-
talsslutande stat där företaget har sin
verkliga ledning.

3. Notwithstanding the preceding

provisions of this Article, remuner-
ation in respect of an employment
exercised aboard a ship or aircraft in
international traffic may be taxed in
the Contracting State in which the
place of effective management of the
enterprise is situated.

Artikel 16

Article 16

Styrelsearvoden

Directors�" fees

Styrelsearvoden och liknande

ersättningar, som uppbäres av per-
son med hemvist i en avtalsslutande
stat i egenskap av ledamot i styrelse
eller ⬝Conselho Fiscal⬝ i bolag med
hemvist i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra
stat.

Directors�" fees and similar pay-

ments derived by a resident of a
Contracting State in his capacity as a
member of the board of directors or
of a �SConselho Fiscal⬝ of a company
which is a resident of the other
Contracting State may be taxed in
that other State.

Artikel 17

Article 17

Artister och idrottsmän

Artistes and athletes

1. Utan hinder av övriga bestäm-

melser i detta avtal får inkomst, som
teater- eller filmskådespelare, radio-
eller televisionsartister, musiker och

1. Notwithstanding any other

provisions of this Convention, in-
come derived by public entertainers,
such as theatre, motion picture, radio

2020:44

background image

20

SFS

idrottsmän och andra liknande yr-
kesutövare förvärvar genom sin per-
sonliga verksamhet i denna egen-
skap, beskattas i den avtalsslutande
stat där verksamheten utövas.

or television artistes, and musicians,
and by athletes, from their personal
activities as such may be taxed in the
Contracting State in which these
activities are exercised.

2. I de fall då de tjänster som

avses i punkt 1 av denna artikel till-
handahålles i en avtalsslutande stat
av företag i den andra avtalsslutande
staten, får utan hinder av övriga be-
stämmelser i detta avtal inkomst,
som uppkommer för företaget ge-
nom sådan verksamhet, beskattas i
den förstnämnda avtalsslutande
staten.

2. Where the services mentioned

in paragraph 1 of this Article are pro-
vided in a Contracting State by an
enterprise of the other Contracting
State, then the income derived from
providing those services by such an
enterprise may, notwithstanding any
other provision of this Convention,
be taxed in the first-mentioned Con-
tracting State.

Artikel 18

Article 18

Pensioner och livräntor

Pensions and annuities

1. Där icke bestämmelserna i

artikel 19 punkterna 1 och 3 föran-
leder annat, skall pension och annan
liknande ersättning, som icke över-
stiger ett belopp motsvarande
4 000 US dollar under ett kalender-
år, och livränta, vilka utbetalas till
person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat, beskattas endast i denna
stat.

1. Subject to the provisions of

paragraphs 1 and 3 of Article 19,
pensions and other similar remune-
ration not exceeding an amount
equivalent to US $ 4,000 in a calen-
dar year, and annuities paid to a
resident of a Contracting State shall
be taxable only in that State.

Pensionsbelopp, som överstiger

ovannämnda gräns, får beskattas i
båda avtalsslutande staterna.

The amount of pension which

exceeds the above-mentioned limit
may be taxed in both Contracting
States.

2. Vid tillämpningen av denna

artikel åsyftar

2. As used in this Article:

a) uttrycket ⬝pension och annan

liknande ersättning⬝ periodisk utbe-
talning som sker efter pensionering
såsom ersättning för tidigare utfört
arbete eller för liden skada i
samband med sådant arbete,

a) the term �Spensions and other

similar remuneration⬝ means peri-
odic payments made after retirement
in consideration of past employment
or by way of compensation for
injuries received, in connection with
past employment;

b) uttrycket ⬝livränta⬝ ett fastställt

belopp, som skall utbetalas perio-
diskt på fastställda tider under veder-
börandes livstid eller under annan
angiven eller fastställbar tidsperiod
och som utgår på grund av för-
pliktelse att verkställa dessa utbetal-
ningar såsom ersättning för däremot
fullt svarande vederlag i penningar

b) the term �Sannuity⬝ means a

stated sum payable periodically at
stated times during life, or during a
specified or ascertainable period of
time, under an obligation to make
the payments in return for adequate
and full consideration in money or
money�"s worth (other than services
rendered).

2020:44

background image

21

SFS

eller penningars värde (med undan-
tag för utförda tjänster).

Artikel 19

Article 19

Ersättningar av allmän natur

Governmental payments

1. Ersättning, pension däri inbe-

gripen, som utbetalas av � eller från
fonder inrättade av � en avtalsslut-
ande stat, dess politiska underavdel-
ningar eller lokala myndigheter till
fysisk person på grund av arbete som
utförts i denna stats, politiska under-
avdelnings eller lokala myndighets
tjänst, får beskattas i denna avtals-
slutande stat. Ersättningen beskattas
emellertid endast i denna stat, om
mottagaren är medborgare där.

1. Remuneration, including pen-

sions, paid by, or out of funds cre-
ated by, a Contracting State, a politi-
cal subdivision or a local authority
thereof to any individual in respect
of services rendered to that State, to
a political subdivision or a local au-
thority thereof in the discharge of
functions of a governmental or other
public nature may be taxed in that
State. Such remuneration shall, how-
ever, be taxable only in that State if
the recipient is a national of that
State.

2. Bestämmelserna i artiklarna15,

16 och 18 tillämpas på ersättning
eller pension, som utbetalas på
grund av arbete utfört i samband
med rörelse som bedrivits av en av-
talsslutande stat, dess politiska
underavdelningar eller lokala myn-
digheter.

2. The provisions of Articles 15,

16 and 18 shall apply to remune-
ration or pensions in respect of
services rendered in connection with
any trade or business carried on by
one of the Contracting States, a
political subdivision or a local au-
thority thereof.

3. Pension, som utbetalas enligt

bestämmelser om socialförsäkring i
en avtalsslutande stat, får beskattas i
denna stat.

3. Pensions paid out under the

Social Security Scheme of a Con-
tracting State may be taxed in that
State.

Artikel 20

Article 20

Lärare och forskare

Teachers and researchers

Fysisk person, som har eller

omedelbart före en vistelse i en
avtalsslutande stat hade hemvist i
den andra avtalsslutande staten och
som på inbjudan av den förstnämnda
avtalsslutande staten eller universi-
tet, högskola, skola, museum eller
annan kulturinstitution i denna först-
nämnda stat eller inom ramen för ett
officiellt program för kulturellt
utbyte vistas i denna stat under en
tidrymd ej överstigande två år ute-
slutande i syfte att hålla föreläs-
ningar eller bedriva undervisning

An individual who is, or was

immediately before visiting a Con-
tracting State, a resident of the other
Contracting State and who, at the
invitation of the first-mentioned
Contracting State or a university,
college, school, museum or other
cultural institution in that first-
mentioned Contracting State or
under an official programme of
cultural exchange, is present in that
State for a period not exceeding two
years solely for the purpose of
teaching, giving lectures or carrying

2020:44

background image

22

SFS

eller forskning vid sådan institution,
är befriad från skatt i denna stat på
ersättning för sådan verksamhet,
under förutsättning att han är skatt-
skyldig för ersättningen i den andra
avtalsslutande staten.

out research at such institution shall
be exempt from tax in that State on
his remuneration for such activity,
provided he is subject to tax thereon
in the other Contracting State.

Artikel 21

Article 21

Studerande

Students

1. Fysisk person, som har eller

omedelbart före en vistelse i en av-
talsslutande stat hade hemvist i den
andra avtalsslutande staten och som
vistas i den förstnämnda avtalsslut-
ande staten uteslutande

1. An individual who is, or was

immediately before visiting a Con-
tracting State, a resident of the other
Contracting State and who is present
in the first-mentioned Contracting
State solely:

a) såsom studerande vid univer-

sitet, högskola eller skola i denna
förstnämnda avtalsslutande stat,

a) as a student at a university, col-

lege or school in that first-mentioned
Contracting State,

b) såsom praktikant, eller

b) as a trainee, or

c) såsom mottagare av stipendi-

um, anslag eller penningunderstöd,
huvudsakligen för att bedriva studier
eller forskning, från stiftelse eller
institution med uppgift att främja
religiöst, välgörande, vetenskapligt
eller uppfostrande ändamål,

c) as the recipient of a grant,

allowance or award for the primary
purpose of study or research from a
religious, charitable, scientific or
educational organization,

är befriad från skatt i denna först-

nämnda stat på utbetalningar från
utlandet som han erhåller för sitt
uppehälle, sin undervisning eller
utbildning.

shall be exempt from tax in that

first-mentioned Contracting State in
respect of remittances from abroad
for the purposes of his maintenance,
education or training.

2. Studerande eller praktikant,

som har eller omedelbart före en
vistelse i en avtalsslutande stat hade
hemvist i den andra avtalsslutande
staten och som vistas i den först-
nämnda avtalsslutande staten ute-
slutande för sin undervisning eller
utbildning, är befriad från skatt i den
förstnämnda avtalsslutande staten,
under en tidrymd ej överstigande tre
på varandra följande beskattningsår,
på ersättning för anställning i denna
stat, under förutsättning att ersätt-
ningen under beskattningsåret icke
överstiger ett belopp motsvarande
2 000 US dollar.

2. A student or trainee who is, or

was immediately before visiting a
Contracting State, a resident of the
other Contracting State and who is
present in the first-mentioned Con-
tracting State solely, for the purpos-
es of his education or training shall
be exempt from tax in that first-
mentioned Contracting State for a
period not exceeding three consecu-
tive fiscal years in respect of remu-
neration from employment in that
State, provided that the remuner-
ation does not exceed in the fiscal
year an amount corresponding to US
$ 2,000.

2020:44

background image

23

SFS

Artikel 22

Article 22

�vriga inkomstslag

Income not expressly mentioned

Inkomst, beträffande vilken ingen

uttrycklig bestämmelse meddelats i
föregående artiklar av avtalet och
som uppbäres av person med hem-
vist i en avtalsslutande stat, får
beskattas i båda avtalsslutande sta-
terna.

Items of income of a resident of a

Contracting State which are not
expressly mentioned in the fore-
going Articles of this Convention
may be taxed in both Contracting
States.

Artikel 2312

Article 23

Undanröjande av dubbelbeskattning Elimination of double taxation

1. Beträffande

Brasilien

ska

dubbelbeskattning undanröjas på
följande sätt:

1. In the case of Brazil, double

taxation shall be avoided as follows:

a) Om en person med hemvist i

Brasilien förvärvar inkomst som
enligt bestämmelserna i detta avtal
får beskattas i Sverige, ska Brasilien
i enlighet med bestämmelserna i sin
lagstiftning avseende undanröjande
av dubbelbeskattning (utan att den
allmänna princip som anges här
påverkas), från denna persons skatt
på inkomsten avräkna ett belopp
motsvarande den skatt på inkomsten
som erlagts i Sverige. Sådan avräk-
ning ska emellertid inte överstiga
den del av inkomstskatten som,
innan avräkning medges, är hän-
förlig till den inkomst som får
beskattas i Sverige.

a) Where a resident of Brazil

derives income which, in accordance
with the provisions of this Con-
vention, may be taxed in Sweden,
Brazil shall allow, according to the
provisions of its law regarding the
elimination of double taxation
(which shall not affect the general
principle hereof), as a deduction
from the tax on the income of that
resident, an amount equal to the in-
come tax paid in Sweden. Such de-
duction, however, shall not exceed
that part of the income tax, as com-
puted before the deduction is given,
which is attributable to the income
which may be taxed in Sweden.

b) Om en person med hemvist i

Brasilien erhåller inkomst som
enligt bestämmelserna i detta avtal
är undantagen från beskattning i
Brasilien, får Brasilien beakta den
undantagna inkomsten vid fast-
ställandet av skatteuttaget för sådan
persons återstående inkomst.

b) Where in accordance with any

provision of the Convention income
derived by a resident of Brazil is
exempt from tax in Brazil, Brazil
may nevertheless, in calculating the
amount of tax on the remaining
income of such resident, take into
account the exempted income.

2. Beträffande

Sverige

ska

dubbelbeskattning undanröjas på
följande sätt:

2. In the case of Sweden, double

taxation shall be avoided as follows:

a) Om en person med hemvist i

Sverige förvärvar inkomst som
enligt brasiliansk lagstiftning och i
enlighet med bestämmelserna i detta

a) Where a resident of Sweden

derives income which under the laws
of Brazil and in accordance with the
provisions of this Convention may

12 Artikel 23 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019.

2020:44

background image

24

SFS

avtal får beskattas i Brasilien, ska
Sverige � med beaktande av bestäm-
melserna i svensk lagstiftning be-
träffande avräkning av utländsk
skatt (även i den lydelse de i fram-
tiden kan få genom att ändras utan
att den allmänna princip som anges
här ändras) � från den svenska skat-
ten på inkomsten avräkna ett belopp
motsvarande den brasilianska skatt
som erlagts på inkomsten.

be taxed in Brazil, Sweden shall
allow � subject to the provisions of
the laws of Sweden concerning
credit for foreign tax (as it may be
amended from time to time without
changing the general principle here-
of) � as a deduction from the tax on
such income, an amount equal to the
Brazilian tax paid in respect of such
income.

b) Om en person med hemvist i

Sverige erhåller inkomst som i en-
lighet med bestämmelserna i detta
avtal beskattas endast i Brasilien, får
Sverige, vid fastställande av skatte-
satsen för svensk progressiv skatt
beakta den inkomst som ska beskat-
tas endast i Brasilien.

b) Where a resident of Sweden

derives income which, in accordance
with the provisions of this Conven-
tion, shall be taxable only in Brazil,
Sweden may, when determining the
graduated rate of Swedish tax, take
into account the income which shall
be taxable only in Brazil.

c) Utan hinder av bestämmelserna

i a) i denna punkt är utdelning från
bolag med hemvist i Brasilien till
bolag med hemvist i Sverige undan-
tagen från svensk skatt enligt be-
stämmelserna i svensk lag om
skattebefrielse för utdelning som
betalas till svenska bolag från bolag
i utlandet.

c) Notwithstanding the provisions

of sub-paragraph a) of this para-
graph, dividends paid by a company
which is a resident of Brazil to a
company which is a resident of
Sweden shall be exempt from Swe-
dish tax according to the provisions
of Swedish law governing the
exemption of tax on dividends paid
to Swedish companies by companies
abroad.

Artikel 24

Article 24

Förbud mot diskriminering

Non-discrimination

1. Medborgare i en avtalsslutande

stat skall icke i den andra avtals-
slutande staten bli föremål för någon
beskattning eller något därmed sam-
manhängande skattekrav av annat
slag eller mer tyngande än med-
borgarna i denna andra stat under
samma förhållanden är eller kan bli
underkastade.

1. The nationals of a Contracting

State shall not be subjected in the
other Contracting State to any taxa-
tion or any requirement connected
therewith which is other or more
burdensome than the taxation and
connected requirements to which
nationals of that other State in the
same circumstances are or may be
subjected.

2. Uttrycket ⬝medborgare⬝ be-

tyder:

2. The term �Snationals⬝ means:

a) Fysiska personer som är med-

borgare i en avtalsslutande stat.

a) all individuals possessing the

nationality of a Contracting State;

b) Juridiska personer och andra

sammanslutningar, som bildats en-
ligt gällande lag i en avtalsslutande
stat.

b) all legal persons, partnerships

and associations deriving their status
as such from the law in force in a
Contracting State.

2020:44

background image

25

SFS

3. Beskattningen av fast drift-

ställe, som företag i en avtals-
slutande stat har i den andra
avtalsslutande staten, skall i denna
andra stat icke vara mindre fördel-
aktig än beskattningen av företag i
denna stat, som bedriver samma
verksamhet.

3. The taxation on a permanent

establishment which an enterprise of
a Contracting State has in the other
Contracting State shall not be less
favourably levied in that other State
than the taxation levied on enter-
prises of that other State carrying on
the same activities.

Denna bestämmelse skall icke

anses medföra förpliktelse för en
avtalsslutande stat att medge per-
soner med hemvist i den andra
avtalsslutande staten sådana person-
liga avdrag vid beskattningen,
skattebefrielser eller skattenedsätt-
ningar, som medges personer med
hemvist i den förstnämnda staten på
grund av civilstånd eller försörj-
ningsplikt mot familj.

This provision shall not be

construed as obliging a Contracting
State to grant to residents of the
other Contracting State any personal
allowances, reliefs and reductions
for taxation purposes on account of
civil status or family responsibilities
which it grants to its own residents.

4. Företag i en avtalsslutande stat,

vilkas kapital helt eller delvis äges
eller kontrolleras, direkt eller indi-
rekt, av en eller flera personer med
hemvist i den andra avtalsslutande
staten, skall icke i den förstnämnda
avtalsslutande staten bli föremål för
någon beskattning eller något där-
med sammanhängande skattekrav,
som är av annat slag eller mer
tyngande än den beskattning och
därmed sammanhängande skatte-
krav, som andra liknande företag i
denna förstnämnda stat är eller kan
bli underkastade.

4. Enterprises of a Contracting

State, the capital of which is wholly
or partly owned or controlled,
directly or indirectly by one or more
residents of the other Contracting
State, shall not be subjected in the
first-mentioned Contracting State to
any taxation or any requirement
connected therewith which is other
or more burdensome than the
taxation and connected requirements
to which other similar enterprises of
that first-mentioned State are or may
be subjected.

5. I denna artikel avser uttrycket

⬝beskattning⬝ skatter av varje slag
och beskaffenhet.

5. In this Article the term

�Staxation⬝ means taxes of every kind
and description.

Artikel 2513

Article 25

Förfarandet vid ömsesidig över-
enskommelse

Mutual agreement procedure

1. Om en person anser att en av-

talsslutande stat eller båda avtals-
slutande staterna vidtagit åtgärder
som för honom medför eller kommer
att medföra beskattning som strider
mot bestämmelserna i detta avtal,
kan han, utan att det påverkar hans

1. Where a person considers that

the actions of one or both of the
Contracting States result or will
result for him in taxation not in
accordance with the provisions of
this Convention, he may, irrespec-
tive of the remedies provided by the

13 Artikel 25 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019.

2020:44

background image

26

SFS

rätt att använda sig av de rättsmedel
som finns i dessa staters interna
rättsordningar, lägga fram saken för
den behöriga myndigheten i någon
av de avtalsslutande staterna. Saken
ska läggas fram inom tre år från den
tidpunkt då personen i fråga fick
vetskap om den åtgärd som givit
upphov till beskattning som strider
mot bestämmelserna i avtalet.

domestic law of those States, present
his case to the competent authority
of either Contracting State. The case
must be presented within three years
from the first notification of the
action resulting in taxation not in
accordance with the provisions of
the Convention.

2. Om den behöriga myndigheten

finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en
tillfredsställande lösning, ska myn-
digheten söka lösa frågan genom
ömsesidig överenskommelse med
den behöriga myndigheten i den
andra avtalsslutande staten i syfte att
undvika beskattning som strider mot
avtalet. �verenskommelse som träf-
fats genomförs utan hinder av tids-
gränser i de avtalsslutande staternas
interna lagstiftning.

2. The competent authority shall

endeavour, if the objection appears
to it to be justified and if it is not
itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by
mutual agreement with the compe-
tent authority of the other Contract-
ing State, with a view to the avoi-
dance of taxation which is not in
accordance with the Convention.
Any agreement reached shall be
implemented notwithstanding any
time limits in the domestic law of the
Contracting States.

3. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna ska genom
ömsesidig överenskommelse söka
avgöra svårigheter eller tvivelsmål
som uppkommer i fråga om tolk-
ningen eller tillämpningen av av-
talet. De kan även överlägga i syfte
att undanröja dubbelbeskattning i
fall som inte omfattas av detta avtal.

3. The competent authorities of

the Contracting States shall endeav-
our to resolve by mutual agreement
any difficulties or doubts arising as
to the interpretation or application of
the Convention. They may also con-
sult together for the elimination of
double taxation in cases not pro-
vided for in the Convention.

4. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna kan träda i
direkt förbindelse med varandra i
syfte att träffa överenskommelse i de
fall som angivits i föregående punk-
ter.

4. The competent authorities of

the Contracting States may com-
municate with each other directly for
the purpose of reaching an agree-
ment in the sense of the preceding
paragraphs.

Artikel 2614

Article 26

Utbyte av upplysningar

Exchange of information

1. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna ska utbyta
sådana upplysningar som kan antas
vara relevanta vid tillämpningen av
bestämmelserna i detta avtal eller för

1. The competent authorities of

the Contracting States shall ex-
change such information as is for-
eseeably relevant for carrying out
the provisions of this Convention or

14 Artikel 26 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019.

2020:44

background image

27

SFS

administration eller verkställighet av
intern lagstiftning i fråga om skatter
av varje slag och beskaffenhet som
tas ut för de avtalsslutande staterna
eller för deras politiska underavdel-
ningar eller lokala myndigheter, om
beskattningen enligt denna lagstift-
ning inte strider mot avtalet. Utbytet
av upplysningar begränsas inte av
artiklarna 1 och 2.

to the administration or enforcement
of the domestic laws concerning
taxes of every kind and description
imposed on behalf of the Con-
tracting States, or of their political
subdivisions or local authorities,
insofar as the taxation thereunder is
not contrary to the Convention. The
exchange of information is not
restricted by Articles 1 and 2.

2. Upplysningar som en avtals-

slutande stat tagit emot enligt
punkt 1 ska behandlas som hemliga
på samma sätt som upplysningar
som erhållits enligt den interna
lagstiftningen i denna stat och får
yppas endast för personer eller
myndigheter

(däri

inbegripet

domstolar och förvaltningsorgan)
som fastställer, uppbär eller driver in
de skatter som åsyftas i punkt 1 eller
handlägger åtal eller överklagande i
fråga om dessa skatter eller som
utövar tillsyn över nämnda verk-
samheter. Dessa personer eller
myndigheter får använda upplys-
ningar bara för sådana ändamål. De
får yppa upplysningarna vid offent-
lig rättegång eller i domstolsavgö-
randen. Utan hinder av detta kan
upplysningar som en avtalsslutande
stat mottagit användas för andra
ändamål då sådana upplysningar kan
användas för sådana andra ändamål
enligt lagstiftningen i båda staterna
och den behöriga myndigheten i den
stat som lämnar upplysningarna
tillåter sådan användning.

2. Any information received un-

der paragraph 1 by a Contracting
State shall be treated as secret in the
same manner as information ob-
tained under the domestic laws of
that State and shall be disclosed only
to persons or authorities (including
courts and administrative bodies)
concerned with the assessment or
collection of, the enforcement or
prosecution in respect of, the deter-
mination of appeals in relation to the
taxes referred to in paragraph 1, or
the oversight of the above. Such
persons or authorities shall use the
information only for such purposes.
They may disclose the information
in public court proceedings or in
judicial decisions. Notwithstanding
the foregoing, information received
by a Contracting State may be used
for other purposes when such infor-
mation may be used for such other
purposes under the laws of both
States and the competent authority
of the supplying State authorises
such use.

3. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 medför inte skyldighet för en
avtalsslutande stat att:

3. In no case shall the provisions

of paragraphs 1 and 2 be construed
so as to impose on a Contracting
State the obligation:

a) vidta förvaltningsåtgärder som

avviker från lagstiftning och admi-
nistrativ praxis i denna avtalsslu-
tande stat eller i den andra avtals-
slutande staten,

a) to carry out administrative

measures at variance with the laws
and administrative practice of that or
of the other Contracting State;

b) lämna upplysningar som inte är

tillgängliga enligt lagstiftning eller
sedvanlig administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den
andra avtalsslutande staten,

b) to supply information which is

not obtainable under the laws or in
the normal course of the adminis-
tration of that or of the other Con-
tracting State;

2020:44

background image

28

SFS

c) lämna upplysningar som skulle

röja

affärshemlighet,

industri-,

handels- eller yrkeshemlighet eller i
näringsverksamhet nyttjat förfa-
ringssätt eller upplysningar, vilkas
överlämnande skulle strida mot
allmänna hänsyn (ordre public).

c) to supply information which

would disclose any trade, business,
industrial, commercial or profes-
sional secret or trade process, or
information, the disclosure of which
would be contrary to public policy
(ordre public).

4. Då en avtalsslutande stat begär

upplysningar enligt denna artikel ska
den andra avtalsslutande staten
använda de medel som denna stat
förfogar över för att inhämta de
begärda upplysningarna, även om
denna andra stat inte har behov av
upplysningarna för sina egna
beskattningsändamål. Förpliktelsen
i föregående mening begränsas av
bestämmelserna i punkt 3, men detta
medför inte en rätt för en avtals-
slutande stat att vägra lämna upplys-
ningar uteslutande därför att denna
stat inte har något eget intresse av
sådana upplysningar.

4. If information is requested by a

Contracting State in accordance with
this Article, the other Contracting
State shall use its information
gathering measures to obtain the
requested information, even though
that other State may not need such
information for its own tax purposes.
The obligation contained in the
preceding sentence is subject to the
limitations of paragraph 3 but in no
case shall such limitations be
construed to permit a Contracting
State to decline to supply informa-
tion solely because it has no do-
mestic interest in such information.

5. Bestämmelserna i punkt 3 med-

för inte rätt för en avtalsslutande stat
att vägra att lämna upplysningar
uteslutande därför att upplysning-
arna innehas av en bank, annan
finansiell institution, ombud, repre-
sentant eller förvaltare eller därför
att upplysningarna gäller äganderätt
i en person.

5. In no case shall the provisions

of paragraph 3 be construed to per-
mit a Contracting State to decline to
supply information solely because
the information is held by a bank,
other financial institution, nominee
or person acting in an agency or a
fiduciary capacity or because it
relates to ownership interests in a
person.

Artikel 26-A15

Article 26-A

Rätt till förmåner

Entitlement to benefits

1. Om inte annat följer av denna

artikel ska en person med hemvist i
en avtalsslutande stat inte vara be-
rättigad till en förmån som annars
skulle ges enligt detta avtal (förutom
förmån som ges enligt artikel 4
punkt 3 eller artikel 25) såvida
personen vid den tidpunkt då för-
månen skulle ha givits inte är en
sådan ⬝kvalificerad person⬝ som
anges i punkt 2.

1. Except as otherwise provided

in this Article, a resident of a Con-
tracting State shall not be entitled to
a benefit that would otherwise be
accorded by this Convention (other
than a benefit under paragraph 3 of
Article 4 or Article 25) unless such
resident is a �Squalified person⬝, as
defined in paragraph 2, at the time
that the benefit would be accorded.

15 Artikel 26-A har tillkommit genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019.

2020:44

background image

29

SFS

2. En person med hemvist i en

avtalsslutande stat är en kvalificerad
person vid den tidpunkt då en för-
mån annars skulle ges enligt detta
avtal, om personen vid denna
tidpunkt är:

2. A resident of a Contracting

State shall be a qualified person at a
time when a benefit would otherwise
be accorded by the Convention if, at
that time, the resident is:

a) en fysisk person,

a) an individual;

b) den avtalsslutande staten eller

dess politiska underavdelningar eller
en institution eller inrättning tillhö-
rande den avtalsslutande staten eller
dess politiska underavdelningar eller
lokala myndigheter,

b) that Contracting State, or a

political subdivision or local au-
thority thereof, or an agency or in-
strumentality of that State, political
subdivision or local authority;

c) ett bolag eller en annan person,

om dess viktigaste aktieslag regel-
mässigt omsätts på en eller flera
erkända aktiebörser,

c) a company or other entity, if the

principal class of its shares is regu-
larly traded on one or more recog-
nised stock exchanges;

d) en person som inte är en fysisk

person som är en icke vinstdrivande
organisation enligt överenskommel-
se mellan de behöriga myndig-
heterna,

d) a person, other than an individ-

ual, that is a non-profit organisation
agreed upon by the competent
authorities;

e) en person som inte är en fysisk

person, om, vid denna tidpunkt och
under minst hälften av dagarna
under en tolvmånadersperiod som
innefattar denna tidpunkt, personer
med hemvist i den avtalsslutande
staten och som är berättigade till
förmåner enligt det skatteavtal som
omfattas enligt a)�d) i denna punkt
innehar, direkt eller indirekt, minst
50 procent av aktierna i denna
person.

e) a person other than an indi-

vidual if, at that time and on at least
half of the days of a twelve-month
period that includes that time,
persons who are residents of that
Contracting State and that are
entitled to benefits of this Con-
vention under sub-paragraphs a) to
d) own, directly or indirectly, at least
50 per cent of the shares of the
person.

3. a) En person med hemvist i en

avtalsslutande stat är berättigad till
avtalsförmåner beträffande inkomst
som förvärvas från den andra avtals-
slutande staten, oavsett om personen
är en kvalificerad person, om perso-
nen är verksam genom att aktivt
bedriva en affärsrörelse i den först-
nämnda avtalsslutande staten, och
inkomsten som förvärvas från den
andra avtalsslutande staten härrör
från eller har samband med denna
affärsrörelse. Vid tillämpningen av
denna artikel ska uttrycket ⬝aktivt
bedriva en affärsrörelse⬝ inte om-
fatta följande verksamheter eller
någon kombination av dessa:

3. a) A resident of a Contracting

State shall be entitled to benefits
under this Convention with respect
to an item of income derived from
the other Contracting State, regard-
less of whether the resident is a
qualified person, if the resident is
engaged in the active conduct of a
business in the first-mentioned State
and the income derived from the
other State emanates from, or is
incidental to, that business. For
purposes of this Article, the term
�Sactive conduct of a business⬝ shall
not include the following activities
or any combination thereof:

1) verksamhet som holdingbolag,

(i) operating as a holding com-

pany;

2020:44

background image

30

SFS

2) tillhandahållande av övergri-

pande tillsyn eller förvaltning av en
koncern,

(ii) providing overall supervision

or administration of a group of com-
panies;

3) tillhandahållande av koncern-

finansiering (inklusive centraliserad
kassaförvaltning, s.k. cash pooling),
eller

(iii) providing group financing

(including cash pooling); or

4) göra kapitalplaceringar eller

förvalta investeringar såvida inte
denna verksamhet bedrivs av en
bank, ett försäkringsföretag eller en
registrerad värdepappershandlare i
dess sedvanliga affärsverksamhet.

(iv) making or managing invest-

ments, unless these activities are
carried on by a bank, insurance
enterprise or registered securities
dealer in the ordinary course of its
business as such.

b) Om en person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar in-
komst från affärsrörelse som person-
en bedriver i den andra avtalsslut-
ande staten eller förvärvar inkomst
som härrör från den andra avtals-
slutande staten och som betalas av
en närstående person, ska, i för-
hållande till sådan inkomst, vill-
koren i a) anses uppfyllda endast om
den affärsrörelse som denna person
bedriver i den förstnämnda jurisdik-
tionen och till vilken inkomsten
hänför sig, är omfattande i förhål-
lande till samma rörelse eller en
kompletterande affärsrörelse som
bedrivs av denna person eller sådan
närstående person i den andra av-
talsslutande jurisdiktionen. Bedöm-
ningen av huruvida en affärsrörelse
ska anses omfattande vid tillämp-
ningen av denna punkt ska baseras
på alla fakta och omständigheter.

b) If a resident of a Contracting

State derives an item of income from
a business activity conducted by that
resident in the other Contracting
State, or derives an item of income
arising in the other State from a
connected person, the conditions
described in sub-paragraph a) shall
be considered to be satisfied with
respect to such item only if the
business activity carried on by the
resident in the first-mentioned State
to which the item is related is
substantial in relation to the same or
complementary business activity
carried on by the resident or such
connected person in the other Con-
tracting State. Whether a business
activity is substantial for the
purposes of this paragraph shall be
determined based on all the facts and
circumstances.

c) Vid tillämpningen av denna

punkt ska rörelse som bedrivs av
personer som är närstående till en
person med hemvist i en avtals-
slutande stat anses bedrivas av den
personen.

c) For purposes of applying this

paragraph, activities conducted by
connected persons with respect to a
resident of a Contracting State shall
be deemed to be conducted by such
resident.

4. En person med hemvist i en

avtalsslutande stat, som inte är en
kvalificerad person, ska ändå vara
berättigad till en förmån som annars
skulle ges enligt detta avtal i fråga
om en inkomst om, under minst
hälften av dagarna inom en
tolvmånadersperiod som inkluderar
den tidpunkt då förmånen annars
skulle ges, personer som är jäm-
förliga förmånstagare direkt eller

4. A resident of a Contracting

State that is not a qualified person
shall nevertheless be entitled to a
benefit that would otherwise be
accorded by this Convention with
respect to an item of income if, at the
time when the benefit otherwise
would be accorded and on at least
half of the days of any twelve-month
period that includes that time,

2020:44

background image

31

SFS

indirekt är rättmätiga innehavare av
minst 75 procent i personen.

persons that are equivalent bene-
ficiaries own, directly or indirectly,
at least 75 per cent of the shares of
the resident.

5. Om en person med hemvist i en

avtalsslutande stat varken är en
kvalificerad person enligt bestäm-
melserna i punkt 2 eller berättigad
till förmåner enligt punkt 3 eller 4,
får den behöriga myndigheten i den
avtalsslutande stat i vilken förmåner
nekas enligt denna artikel, ändå ge
förmåner enligt detta avtal, eller för-
måner beträffande en viss inkomst,
med beaktande av syftet och ända-
målet med detta avtal, men endast
om personen på ett för den behöriga
myndigheten tillfredsställande sätt
kan visa att varken dess bildande,
förvärv eller underhåll, eller be-
drivandet av dess verksamhet, hade
som ett av sina huvudsakliga syften
att få förmåner enligt detta avtal.
Innan en begäran som en person med
hemvist i en avtalsslutande stat har
lämnat enligt denna punkt beviljas
eller avslås, ska den behöriga myn-
digheten i den avtalsslutande stat till
vilken begäran har lämnats, över-
lägga med den behöriga myndig-
heten i den förstnämnda avtalsslut-
ande staten.

5. If a resident of a Contracting

State is neither a qualified person
pursuant to the provisions of para-
graph 2, nor entitled to benefits
under paragraph 3 or 4, the compe-
tent authority of the Contracting
State in which benefits are denied
under the previous provisions of this
Article may, nevertheless, grant the
benefits of this Convention, or
benefits with respect to a specific
item of income, taking into account
the object and purpose of this
Convention, but only if such resident
demonstrates to the satisfaction of
such competent authority that
neither its establishment, acquisition
or maintenance, nor the conduct of
its operations, had as one of its
principal purposes the obtaining of
benefits under this Convention. The
competent authority of the Contract-
ing State to which a request has been
made, under this paragraph, by a
resident of the other State, shall
consult with the competent authority
of that other State before either
granting or denying the request.

6. Vid tillämpningen av denna

punkt och de föregående punkterna i
denna artikel:

6. For the purposes of this and the

previous paragraphs of this Article:

a) avser ⬝erkänd aktiebörs⬝:

a) the term �Srecognised stock ex-

change⬝ means:

1) BM&F Bovespa (⬝B3⬝) och

varje annan aktiebörs som står under
tillsyn av finansinspektionen i Bra-
silien (⬝Comissão de Valores Mobi-
liários � CVM⬝) eller den som träder
i dess ställe,

(i) the BM&F Bovespa (�SB3⬝)

and any other stock exchange sub-
ject to regulation by the Securities
and Exchange Commission of Brazil
(�SComissão de Valores Mobiliários
� CVM⬝) or its successor;

2) Stockholmsbörsen, the Nordic

Growth Market (NGM) och varje
annan aktiebörs som står under
tillsyn av Finansinspektionen,

(ii) the OMX NASDAQ Stock-

holm Stock Exchange (Stockholms-
börsen), the Nordic Growth Market
(NGM), and any other stock ex-
change subject to regulation by the
Swedish Financial Supervisory
Authority;

3) en aktiebörs i en medlemsstat i

Europeiska unionen, Norge, Island,

(iii) any stock exchange of a

member state of the European Union

2020:44

background image

32

SFS

Liechtenstein eller Schweiz som står
under tillsyn av finansinspektionen i
respektive stat i fråga,

or of Norway, Iceland, Liechten-
stein, or Switzerland subject to regu-
lation by a Financial Supervisory
Authority in the respective relevant
state;

4) aktiebörserna i Hongkong,

New York, Seoul, Shanghai, Singa-
pore, Sydney, Toronto samt ⬝NAS-
DAQ⬝-systemet,

(iv) the stock exchanges of Hong

Kong, New York, Seoul, Shanghai,
Singapore, Sydney, Toronto, and the
NASDAQ System; and

5) varje annan aktiebörs som de

behöriga myndigheterna i de av-
talsslutande staterna för tillämp-
ningen av denna artikel kommer
överens om,

(v) any other stock exchange

which the competent authorities of
the Contracting States agree to
recognize for the purposes of this
Article;

b) avser ⬝aktier⬝ i personer som

inte är bolag ägarandelar som är
jämförbara med aktier,

b) with respect to entities that are

not companies, the term �Sshares⬝
means interests that are comparable
to shares;

c) avser ⬝viktigaste aktieslag⬝ det

eller de aktieslag som representerar
majoriteten av det sammanlagda
röstetalet i och värdet av bolagets
eller personens sammanlagda röste-
tal och värde,

c) the term �Sprincipal class of

shares⬝ means the class or classes of
shares of a company or entity which
represents the majority of the aggre-
gate vote and value of the company
or entity;

d) ska två personer anses vara

⬝närstående⬝, om en av personerna,
direkt eller indirekt, innehar minst
50 procent av ägarandelarna i den
andra personen (eller, i fråga om ett
bolag, minst 50 procent av det sam-
manlagda röstetalet och värdet av
bolagets aktier) eller om minst 50
procent av ägarandelarna i båda per-
sonerna (eller, i fråga om ett bolag,
minst 50 procent av det samman-
lagda röstetalet och värdet av bo-
lagets aktier), direkt eller indirekt,
innehas av en annan person. En
person ska dock alltid anses närstå-
ende till en annan person, om den
ena personen med hänsyn tagen till
alla relevanta fakta och omständig-
heter kontrollerar den andra per-
sonen eller om båda personerna
kontrolleras av samma person eller
personer,

d) two persons shall be �Scon-

nected persons⬝ if one owns, directly
or indirectly, at least 50 per cent of
the beneficial interest in the other
(or, in the case of a company, at least
50 per cent of the aggregate vote and
value of the company�"s shares) or
another person owns, directly or
indirectly, at least 50 per cent of the
beneficial interest (or, in the case of
a company, at least 50 per cent of the
aggregate vote and value of the
company�"s shares) in each person. In
any case, a person shall be connected
to another if, based on all the
relevant facts and circumstances,
one has control of the other or both
are under the control of the same
person or persons;

e) avser ⬝jämförlig förmånstag-

are⬝ varje person som i en avtalsslut-
ande stat skulle vara berättigad till
förmåner i fråga om en inkomst
enligt den interna lagstiftningen i
den staten, detta avtal eller annat
internationellt instrument som är
jämförliga med, eller gynnsammare

e) the term �Sequivalent bene-

ficiary⬝ means any person who
would be entitled to benefits with
respect to an item of income accord-
ed by a Contracting State under the
domestic law of that Contracting
State, this Convention or any other
international agreement which are

2020:44

background image

33

SFS

än, de förmåner som ges för denna
inkomst i enlighet med detta avtal.
För att fastställa om en person är en
jämförlig förmånstagare såvitt avser
utdelning, ska personen anses inneha
samma kapitalandel i det bolag som
betalar utdelningen som den kapital-
andel som innehas av det bolag som
begär förmånen såvitt avser utdel-
ningen.

equivalent to, or more favourable
than, benefits to be accorded to that
item of income under this Con-
vention. For the purposes of deter-
mining whether a person is an
equivalent beneficiary with respect
to dividends received by a company,
the person shall be deemed to be a
company and to hold the same
capital of the company paying the
dividends as such capital the com-
pany claiming the benefit with
respect to the dividends holds.

7. a) I fall då:

7. a) Where:

1) ett företag i en avtalsslutande

stat förvärvar inkomst från den andra
avtalsslutande staten och den först-
nämnda staten behandlar sådan in-
komst som hänförlig till ett företaget
tillhörigt fast driftställe beläget i en
tredje jurisdiktion, och

(i) an enterprise of a Contracting

State derives income from the other
Contracting State and the first-
mentioned State treats such income
as attributable to a permanent estab-
lishment of the enterprise situated in
a third jurisdiction, and

2) inkomsten hänförlig till det

fasta driftstället är undantagen från
beskattning i den förstnämnda
staten,

(ii) the profits attributable to that

permanent establishment are exempt
from tax in the first-mentioned State,

ska förmåner enligt detta avtal

inte ges om den skatt som tas ut på
inkomsten i den tredje jurisdiktionen
är lägre än 60 procent av den skatt
som skulle ha tagits ut på inkomsten
i den förstnämnda staten, om det
fasta driftstället hade varit beläget i
denna förstnämnda stat. I sådant fall
ska den inkomst på vilken bestäm-
melserna i denna punkt tillämpas
beskattas enligt den interna lagstift-
ningen i den andra avtalsslutande
staten, utan hinder av övriga bestäm-
melser i detta avtal.

the benefits of this Convention

shall not apply to any item of income
on which the tax in the third
jurisdiction is less than 60 per cent
of the tax that would be imposed in
the first-mentioned State on that
item of income if that permanent
establishment were situated in the
first-mentioned State. In such a case,
any income to which the provisions
of this paragraph apply shall remain
taxable according to the domestic
law of the other State, notwith-
standing any other provisions of the
Convention.

b) De föregående bestämmelserna

i denna punkt ska inte tillämpas om
inkomsten som härrör från den andra
staten förvärvas i samband med eller
på grund av en aktiv affärsrörelse
som bedrivs genom det fasta drift-
stället (med undantag för rörelse
som består av att genomföra,
förvalta eller inneha investeringar
för företagets egen räkning, såvida
denna rörelse inte utgör bank-,
försäkrings- eller värdepappers-
rörelse som bedrivs av en bank, ett

b) The preceding provisions of

this paragraph shall not apply if the
income derived from the other State
emanates from, or is incidental to,
the active conduct of a business
carried on through the permanent
establishment (other than the busi-
ness of making, managing or simply
holding investments for the enter-
prise�"s own account, unless these
activities are banking, insurance or
securities activities carried on by a

2020:44

background image

34

SFS

försäkringsföretag eller en registre-
rad värdepappershandlare).

bank, insurance enterprise or regi-
stered securities dealer, respective-
ly).

c) Om förmåner enligt detta avtal

nekas med stöd av de föregående
bestämmelserna i denna punkt i
fråga om en inkomst som förvärvas
av en person med hemvist i en
avtalsslutande stat, får den behöriga
myndigheten i den andra avtals-
slutande staten emellertid ge dessa
förmåner i fråga om inkomsten om
denna behöriga myndighet, som svar
på en begäran från personen, efter
beaktande av anledningarna till att
personen inte uppfyllde förutsätt-
ningarna i denna punkt (såsom
förekomsten av förluster) bestäm-
mer att det är motiverat att ge dessa
förmåner. Den behöriga myndig-
heten i den avtalsslutande stat till
vilken en begäran enligt föregående
mening har lämnats, ska överlägga
med den behöriga myndigheten i den
andra avtalsslutande staten innan
begäran beviljas eller avslås.

c) If benefits under this Con-

vention are denied pursuant to the
preceding provisions of this para-
graph with respect to an item of
income derived by a resident of a
Contracting State, the competent
authority of the other Contracting
State may, nevertheless, grant these
benefits with respect to that item of
income if, in response to a request by
such resident, such competent
authority determines that granting
such benefits is justified in light of
the reasons such resident did not
satisfy the requirements of this
paragraph (such as the existence of
losses). The competent authority of
the Contracting State to which a
request has been made under the
preceding sentence shall consult
with the competent authority of the
other Contracting State before either
granting or denying the request.

8. Utan hinder av bestämmelserna

i detta avtal ska, för det fall

8. Notwithstanding any other pro-

visions of this Convention, where

a) ett bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat huvudsakligen
förvärvar sina inkomster från andra
stater

a) a company that is a resident of

a Contracting State derives its in-
come primarily from other States

1) från aktiviteter såsom bank-,

sjöfarts-, finans- eller försäkrings-
verksamhet, eller

(i) from activities such as bank-

ing, shipping, financing or insurance
or;

2) genom att vara huvudkontor,

coordination centre eller liknande
enhet som tillhandahåller admini-
strativa tjänster eller andra tjänster
till en grupp av bolag som bedriver
rörelse huvudsakligen i andra stater,
och

(ii) from being the headquarters,

co-ordination centre or similar entity
providing administrative services or
other support to a group of compa-
nies which carry on business primar-
ily in other States; and

b) den skatt som tas ut på sådana

inkomster enligt lagstiftningen i
denna stat understiger 60 procent av
den skatt som tas ut på inkomster
från liknande verksamhet som be-
drivs inom denna stat eller genom att
vara huvudkontor, coordination
centre eller liknande enhet som
tillhandahåller administrativa eller
andra tjänster till en grupp av bolag
som bedriver rörelse i denna stat,

b) such income would, under the

laws of that State, bear a tax lower
than 60 per cent of the tax that is
borne by income from similar
activities carried out within that
State or from being the headquarters,
co-ordination centre or similar entity
providing administrative services or
other support to a group of
companies which carry on business
in that State, as the case may be,

2020:44

background image

35

SFS

de bestämmelser i detta avtal som

medger undantag från eller ned-
sättning av skatt inte tillämpas på
inkomst som ett sådant bolag för-
värvar och inte heller på utdelning
som betalas av ett sådant bolag.

any provisions of this Convention

conferring an exemption or a reduc-
tion of tax shall not apply to the
income of such company and to the
dividends paid by such company.

9. Utan hinder av bestämmelserna

i detta avtal ska en förmån enligt
avtalet inte ges i fråga om en
inkomst, om det med hänsyn till alla
relevanta fakta och omständigheter
rimligen kan antas att ett av de
huvudsakliga syftena med det
arrangemang eller den transaktion
som direkt eller indirekt resulterade
i förmånen var att få förmånen,
såvida det inte fastställs att det under
omständigheterna är förenligt med
de relevanta bestämmelsernas ända-
mål och syfte att förmånen ges.

9. Notwithstanding the other pro-

visions of this Convention, a benefit
under this Convention shall not be
granted in respect of an item of
income if it is reasonable to con-
clude, having regard to all relevant
facts and circumstances, that obtain-
ing that benefit was one of the
principal purposes of any arrange-
ment or transaction that resulted
directly or indirectly in that benefit,
unless it is established that granting
that benefit in these circumstances
would be in accordance with the
object and purpose of the relevant
provisions of this Convention.

Artikel 27

Article 27

Diplomatiska och konsulära befatt-
ningshavare

Diplomatic and consular officials

Detta avtal påverkar icke privi-

legier i beskattningshänseende, som
enligt folkrättens allmänna regler
eller stadganden i särskilda överens-
kommelser tillkommer diplomatiska
eller konsulära befattningshavare.

Nothing in this Convention shall

affect the fiscal privileges of diplo-
matic or consular officials under the
general rules of international law or
under the provisions of special
agreements.

Artikel 28

Article 28

Ikraftträdande

Entry into force

1. Detta avtal skall ratificeras och

ratifikationshandlingarna skall ut-
växlas i Stockholm snarast möjligt.

1. This Convention shall be

ratified and the instruments of rati-
fication shall be exchanged at Stock-
holm as soon as possible.

2. Detta avtal träder i kraft med

utväxlingen av ratifikationshand-
lingarna och dess bestämmelser
tillämpas:

2. This Convention shall enter

into force upon the exchange of
instruments of ratification and its
provisions shall have effect:

I. Beträffande skatter som inne-

hålles vid källan, i fråga om belopp
som erlägges eller överföres den 1
januari kalenderåret närmast efter

I � as respects taxes withheld at

source to amounts paid or remitted
on or after January 1 of the calendar
year immediately following the year

2020:44

background image

36

SFS

det då avtalet träder i kraft eller
senare.

in which the Convention enters into
force;

II. Beträffande andra skatter på

inkomst, i fråga om inkomst som
uppbäres den 1 januari kalenderåret
närmast efter det då avtalet träder i
kraft eller senare.

II � as respects other taxes on

income, to income derived on or
after January 1 of the calendar year
immediately following the year in
which the Convention enters into
force.

3. Avtalet mellan Sverige och

Brasilien för undvikande av dubbel-
beskattning beträffande skatter på
inkomst och förmögenhet, under-
tecknat i Rio de Janeiro den 17 sep-
tember 1965 skall upphöra att gälla i
fråga om skatter som innehålles vid
källan och andra skatter på inkomst
från och med den dag då förevarande
avtal blir tillämpligt enligt punkt 2 i
denna artikel. Beträffande den sven-
ska förmögenhetsskatten tillämpas
det äldre avtalet sista gången i fråga
om förmögenhet som innehas vid ut-
gången av det år då förevarande
avtal träder i kraft.

3. The

Agreement

between

Sweden and Brazil for the avoidance
of double taxation with respect to
taxes on income and capital, signed
at Rio de Janeiro on 17th September
1965, shall cease to have effect as
regards taxes withheld at source and
other taxes on income, from the date
on which the present Convention
becomes effective in accordance
with paragraph 2 of this Article.
With respect to the Swedish capital
tax, the Agreement shall be applied
for the last time in respect of capital
owned at the expiration of the year
in which the present Convention
enters into force.

Artikel 29

Article 29

Upphörande

Termination

Detta avtal förblir i kraft utan

tidsbegränsning men envar av de
avtalsslutande staterna äger att �
senast den 30 juni under ett
kalenderår, dock icke tidigare än tre
år efter dagen för avtalets ikraftträ-
dande � på diplomatisk väg skrift-
ligen uppsäga avtalet hos den andra
avtalsslutande staten. I händelse av
sådan uppsägning upphör avtalet att
gälla:

This Convention shall remain in

force indefinitely, but either Con-
tracting State may, on or before 30th
June in any calendar year beginning
after the expiration of a period of
three years from the date of the entry
into force, give to the other
Contracting State, through diplo-
matic channels, written notice of
termination. In such case, the
Convention shall cease to have
effect:

I. Beträffande skatter som inne-

hålles vid källan, i fråga om belopp
som erlägges eller överföres efter
utgången av det kalenderår då upp-
sägningen äger rum.

I � as respects taxes withheld at

source, to amounts paid or remitted
after the expiration of the calendar
year in which the notice of termina-
tion is given;

II. Beträffande andra skatter på

inkomst, i fråga om inkomst som
uppbäres efter utgången av det
kalenderår då uppsägningen äger
rum.

II � as respects other taxes on

income, to income derived after the
expiration of the calendar year in
which the notice of termination is
given.

2020:44

background image

37

SFS

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat detta avtal
och försett detsamma med sina
sigill.

In witness whereof the under-

signed being duly authorized thereto
have signed this Convention and
have affixed thereto their seals.

Som skedde i Brasilia den 25 april

1975 i två exemplar på svenska,
portugisiska och engelska språken,
vilka tre texter äger lika vitsord. Vid
sinsemellan olika tolkningar av
texterna äger den engelska texten
företräde.

Done at Brasília this 25th day of

April 1975, in duplicate in the
Swedish, the Portuguese and the
English languages, all three texts
being equally authentic. In case of
any divergence of interpretation the
English text shall prevail.

För Konungariket Sveriges regering: For the Government of the Kingdom

of Sweden:

Bengt Odevall

Bengt Odevall

För Förbundsrepubliken Brasiliens
regering:

For the Government of the Federa-
tive Republic of Brazil:

A. F. Azaredo da Silveira

A. F. Azaredo da Silveira

Protokoll16

Protocol

Konungariket Sveriges regering

och Förbundsrepubliken Brasiliens
regering har vid undertecknandet av
protokollet om ändring i avtalet
mellan Konungariket Sveriges rege-
ring och Förbundsrepubliken Bra-
siliens regering för undvikande av
dubbelbeskattning beträffande in-
komstskatter undertecknat i Brasilia
den 25 april 1975 kommit överens
om följande bestämmelser som ska
utgöra en integrerande del av avtalet.

The Government of the Kingdom

of Sweden and the Government of
the Federative Republic of Brazil
have agreed at the signing of the
Protocol amending the Convention
between Sweden and Brazil for the
avoidance of double taxation with
respect to taxes on income signed in
Brasília on 25 April 1975 upon the
following provisions which shall
form an integral part of the
Convention.

1. Till artikel 2

1. Ad Article 2

Det är förstått i fråga om Brasilien

att sociala avgifter på nettovinst
(�SContribuição Social sobre o Lucro
Líquido � CSLL⬝ på portugisiska)
som följer av lag 7,689 av den 15 de-
cember 1988 omfattas av de skatter
som anges i artikel 2 punkt 1 b).

It is understood that in the case of

Brazil the social contribution on the
net profits (�SContribuição Social
sobre o Lucro Líquido � CSLL⬝, in
Portuguese) created by Law 7,689 of
15 December 1988 is included in the
taxes referred to in Article 2, para-
graph 1, sub-paragraph (b).

16 Protokollet till avtalet har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 19 mars 2019.

2020:44

background image

38

SFS

2. Till artiklarna 10, 11 och 12

2. Ad Articles 10, 11 and 12

Det är överenskommet att om

Brasilien efter den 19 mars 2019
undertecknar ett avtal, konvention
eller protokoll med en medlemsstat i
Organisationen för ekonomiskt sam-
arbete och utveckling (OECD), med
undantag för sådana stater i Syd-
amerika, som innebär att Brasilien
ska undanta utdelning, ränta eller
royalty som härrör från Brasilien
från beskattning, eller som begränsar
skatteuttaget i Brasilien på sådan
utdelning, ränta eller royalty till en
skattesats som är lägre än de
skattesatser som anges i artikel 10
punkt 2 a), artikel 11 punkt 2 eller
artikel 12 punkt 2 i avtalet, så ska
sådant undantag eller lägre skatte-
sats automatiskt tillämpas i fråga om
utdelning, ränta och royalty som
härrör från Brasilien och betalas till
en person med hemvist i Sverige
under samma villkor som om
undantaget eller den lägre skatte-
satsen hade angivits i punkterna i
fråga och under en så lång tid som
dessa skattesatser är tillämpliga
enligt ett annat avtal, konvention
eller protokoll. Detta ska gälla
oavsett huruvida ett sådant undantag
eller lägre skattesats ska tillämpas
generellt eller i fråga om specifika
kategorier av utdelning, ränta eller
royalty, däri inbegripet genom en
mer begränsad definition av sådana
inkomster.

It is agreed that if any Agreement,

Convention or Protocol between
Brazil and a member state of the
Organisation for Economic Coop-
eration and Development (OECD),
excluding any state in Latin
America, signed after 19th March
2019, provides that Brazil shall
exempt from tax dividends, interest
or royalties arising in Brazil, or limit
the tax charged in Brazil on such
dividends, interest or royalties to a
rate lower than any of those pro-
vided for in sub-paragraph a) of
paragraph 2 of Article 10, paragraph
2 of Article 11 or paragraph 2 of
Article 12 of the Convention, such
exemption or lower rate shall
automatically apply to dividends,
interest or royalties arising in Brazil
and beneficially owned by a resident
of Sweden and to dividends, interest
or royalties arising in Sweden and
beneficially owned by a resident of
Brazil, under the same conditions as
if such exemption or lower rate had
been specified in those paragraphs
and for as long as such rates are
applicable in any other such Agree-
ment, Convention or Protocol. This
shall apply regardless of whether
such exemption or lower rate applies
generally or in respect of specific
categories of dividends, interest or
royalties, including through provid-
ing for a more limited scope of the
definitions of such incomes.

3. Till artikel 10

3. Ad Article 10

Det är förstått att bestämmelserna

i artikel 10 punkt 5 inte står i strid
med bestämmelserna i artikel 24
punkt 3.

It is understood that the provisions

of paragraph 5 of Article 10 are not
in conflict with the provisions of
paragraph 3 of Article 24.

4. Till artikel 11

4. Ad Article 11

Det är förstått att ⬝ränta på ett

bolags tillgångar⬝ (⬝juros sobre o
capital próprio⬝) i enlighet med
brasiliansk lag också är att anse som
ränta enligt artikel 11 punkt 4.

It is understood that, in respect of

paragraph 4 of Article 11, interest
paid as �Sinterest on the company�"s
equity⬝ (�Sjuros sobre o capital pró-
prio⬝ in Portuguese) in accordance

2020:44

background image

39

SFS

with Brazilian tax law is also
considered interest for the purposes
of paragraph 4 of Article 11.

5. Till artikel 12

5. Ad Article 12

Det är förstått att bestämmelserna

i artikel 12 punkt 3 i avtalet också är
tillämpliga i fråga om betalningar
avseende tillhandahållandet av tek-
niska tjänster och teknisk assistans.

It is understood that the provisions

of paragraph 3 of Article 12 shall
also apply to payments of any kind
received as consideration for the
rendering of technical services and
technical assistance.

6. Till artikel 23

6. Ad Article 23

För det fall Sverige avser att

införa lagstiftning som påför bolags-
skatt för bolag i Sverige avseende
inkomst som ett närstående brasili-
anskt bolag uppbär från industri-
produktion som gynnats av brasili-
anska incitament avsedda för att
främja regional ekonomisk utveck-
ling i Brasilien för de norra och
nordöstra regionerna och som god-
känts av brasilianska Myndigheten
för utveckling av Nordöst (⬝Super-
intendência de Desenvolvimento do
Nordeste � SUDENE⬝) eller Myn-
digheten för utveckling av Ama-
zonas (⬝Superintendência de Desen-
volvimento

da

Amazônia

�

SUDAM⬝), så ska de behöriga
myndigheterna inleda diskussioner
om hur effekterna av incitamenten
kan bevaras.

In case Sweden considers intro-

ducing legislation that results in
Sweden imposing corporate income
tax, at the level of a Swedish com-
pany, on profits of an affiliated
Brazilian company from industrial
production which benefited from
Brazilian incentives designed to
promote regional economic devel-
opment in Brazil for the Northern
and Northeast regions, approved by
the Brazilian Agency for the Devel-
opment of the Northeast (�SSuperin-
tendência de Desenvolvimento do
Nordeste � SUDENE⬝) or Agency
for the Development of the Amazon
(�SSuperintendência de Desenvolvi-
mento da Amazônia � SUDAM⬝),
the competent authorities of the
Contracting States shall enter into
discussions on how to preserve the
effects of such incentives.

7. Till artikel 24

7. Ad Article 24

a) Det är förstått att bestämmel-

serna i brasiliansk skattelagstiftning
som inte tillåter att royalties, som de
definierats enligt artikel 12 punkt 3,
som betalas av ett fast driftställe
beläget i Brasilien till en person med
hemvist i Sverige som bedriver
rörelse från ett sådant fast driftställe
får dras av när den beskattningsbara
inkomsten för det fasta driftstället
fastställs, inte står i strid med
bestämmelserna artikel 24 punkt 3.

a) It is understood that the

provisions of the Brazilian tax law
that do not allow that royalties as
defined in paragraph 3 of Article 12,
paid by a permanent establishment
situated in Brazil to a resident of
Sweden that carries on business in
Brazil through such a permanent
establishment, be deductible at the
moment of the determination of the
taxable income of the above referred
permanent establishment, are not in
conflict with the provisions of
paragraph 3 of Article 24.

2020:44

background image

40

SFS

b) Det är förstått att bestämmel-

serna i detta avtal inte hindrar
tillämpningen i en avtalsslutande
stat av bestämmelser i dess interna
lagstiftning som syftar till att för-
hindra skatteflykt och skatteundan-
dragande.

b) It is understood that the pro-

visions of the Convention shall not
prevent a Contracting State from
applying the provisions of its
domestic legislation aimed at coun-
tering tax evasion and avoidance.

8. Till artikel 26

8. Ad Article 26

Det är förstått att de skatter som

anges artikel 26 punkt 1 i fråga om
Brasilien bara avser federala skatter.

It is understood that, in the case of

Brazil, the taxes referred to in para-
graph 1 of Article 26 mean federal
taxes only.

9. Till artikel 26-A

9. Ad Article 26-A

Det är förstått att om Förenade

Kungariket vid någon tidpunkt läm-
nar Europeiska unionen, så ska
aktiebörsen i London fortsatt vara en
⬝erkänd aktiebörs⬝ enligt artikel 26-
A punkt 2 c).

It is understood that if at any time

the United Kingdom leaves the
European Union, the London Stock
Exchange shall remain a �Srecog-
nised stock exchange⬝ for the pur-
poses of sub-paragraph c) of para-
graph 2 of Article 26-A.

2020:44

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.