SFS 2021:1106 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Slovenien

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2021:1106) om skatteavtal mellan Sverige och Slovenien / SFS 2021:1106 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Slovenien
SFS2021-1106.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om skatteavtal mellan Sverige och Slovenien

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på
inkomst och på förmögenhet samt förhindrande av skatteflykt och
skatteundandragande som Sverige och Slovenien undertecknade den 12 maj
2021 ska, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och utgör
en del av detta, gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska.
Den engelska texten och en svensk översättning av avtalet framgår av
bilagan till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. Lagen tillämpas första gången i fråga om
a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år

som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,

b) andra skatter på inkomst och på förmögenhet, på skatt som påförs för

beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den
dag då lagen träder i kraft eller senare, och

c) informationsutbyte enligt artikel 25 i avtalet, på begäran som framställs

den dag då lagen träder i kraft eller senare oavsett vilket år som be-
skattningsanspråket hänför sig till.

3. Följande författningar ska inte längre tillämpas såvitt avser förhållandet

mellan Sverige och Slovenien

a) förordningen (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige

och Jugoslavien,

b) förordningen (1982:71) om kupongskatt för person med hemvist i

Jugoslavien, m.m.

4. Förordningen (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige

och Jugoslavien tillämpas dock fortfarande i fråga om

a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs före den 1 januari

det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft, och

b) andra skatter på inkomst och på förmögenhet, på skatt som påförs för

beskattningsår som börjar före den 1 januari det år som följer närmast efter
den dag då lagen träder i kraft.

1 Prop. 2021/22:21, bet. 2021/22:SkU7, rskr. 2021/22:41.

SFS

2021:1106

Publicerad
den

30 november 2021

background image

SFS

2

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

5. Artikel 18 punkterna 1�3 i bilagan till förordningen (1982:70) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien tillämpas fort-
farande i fråga om en fysisk person som omedelbart före ikraftträdandet av
avtalet av den 12 maj 2021 var mottagare av betalning som omfattas av
nämnda bestämmelser och denne, i enlighet med artikel 28 punkt 5 i avtalet
har valt att dessa bestämmelser, och inte bestämmelserna i artikel 17 i
avtalet, ska tillämpas på sådan betalning. De äldre bestämmelserna ska
tillämpas från och med det år då valet görs och till dess valet återkallas. När
ett val har återkallats kan inget nytt val göras.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON

(Finansdepartementet)

2021:1106

background image

SFS

3

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Bilaga

(�versättning)

CONVENTION BETWEEN THE
KINGDOM OF SWEDEN AND
THE REPUBLIC OF SLOVENIA
FOR THE ELIMINATION OF
DOUBLE TAXATION WITH
RESPECT TO TAXES ON IN-
COME AND ON CAPITAL AND
THE PREVENTION OF TAX
EVASION AND AVOIDANCE

AVTAL MELLAN KONUNGA-
RIKET SVERIGE OCH REPU-
BLIKEN SLOVENIEN F�R
UNDVIKANDE AV DUBBEL-
BESKATTNING BETR�FFAN-
DE SKATTER P�& INKOMST
OCH

P�&

F�RM�GENHET

SAMT F�RHINDRANDE AV
SKATTEFLYKT OCH SKATTE-
UNDANDRAGANDE

The Kingdom of Sweden and the

Republic of Slovenia,

Konungariket Sverige och Repu-

bliken Slovenien,

Intending to conclude a Con-

vention for the elimination of double
taxation with respect to taxes on
income and on capital without
creating opportunities for non-
taxation or reduced taxation through
tax evasion or avoidance (including
through treaty-shopping arrange-
ments aimed at obtaining reliefs
provided in this Convention for the
indirect benefit of residents of third
States),

som avser att ingå avtal för

undvikande av dubbelbeskattning
beträffande skatter på inkomst och
på förmögenhet, utan att skapa förut-
sättningar för icke-beskattning eller
minskad skatt genom skatteflykt
eller skatteundandragande (däri in-
begripet genom s.k. treaty-shopping,
som syftar till att personer med hem-
vist i en stat som inte är part till detta
avtal indirekt ska få förmåner enligt
detta avtal),

Have agreed as follows:

har kommit överens om följande:

Article 1

Artikel 1

Persons covered

Personer på vilka avtalet tillämpas

1. This Convention shall apply to

persons who are residents of one or
both of the Contracting States.

1. Detta avtal tillämpas på per-

soner som har hemvist i en avtals-
slutande stat eller i båda avtals-
slutande staterna.

2. For the purposes of this

Convention, income derived by or
through an entity or arrangement
that is treated as wholly or partly
fiscally transparent under the tax law
of either Contracting State shall be
considered to be income of a
resident of a Contracting State but
only to the extent that the income is
treated, for purposes of taxation by
that State, as the income of a resident
of that State. In no case shall the
provisions of this paragraph be

2. Vid tillämpningen av detta

avtal ska inkomst som förvärvas av
eller genom en person, som enligt
skattelagstiftningen i någon av de
avtalsslutande staterna helt eller
delvis är föremål för delägar-
beskattning, anses förvärvad av en
person med hemvist i en avtals-
slutande stat till den del som
inkomsten, enligt skattelagstift-
ningen i denna stat, behandlas som
inkomst hos en person med hemvist
i den staten. Bestämmelserna i denna

2021:1106

background image

SFS

4

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

construed to affect a Contracting
State�"s right to tax the residents of
that State.

punkt påverkar inte på något sätt en
avtalsslutande stats rätt att beskatta
personer med hemvist i denna stat.

Article 2

Artikel 2

Taxes covered

Skatter på vilka avtalet tillämpas

1. This Convention shall apply to

taxes on income and on capital
imposed on behalf of a Contracting
State or of its political subdivisions
or local authorities, irrespective of
the manner in which they are levied.

1. Detta avtal tillämpas på skatter

på inkomst och på förmögenhet som
påförs för en avtalsslutande stats,
dess politiska underavdelningars
eller lokala myndigheters räkning,
oberoende av det sätt på vilket
skatterna tas ut.

2. There shall be regarded as taxes

on income and on capital all taxes
imposed on total income, on total
capital, or on elements of income or
of capital, including taxes on gains
from the alienation of movable or
immovable property, as well as taxes
on capital appreciation.

2. Med skatter på inkomst och på

förmögenhet förstås alla skatter som
tas ut på inkomst eller förmögenhet i
dess helhet eller på delar av inkomst
eller förmögenhet, däri inbegripet
skatter på vinst på grund av över-
låtelse av lös eller fast egendom,
samt skatter på värdestegring.

3. The existing taxes to which the

Convention shall apply are in par-
ticular:

3. De för närvarande utgående

skatter, på vilka detta avtal tilläm-
pas, är särskilt:

a) in Slovenia:

a) i Slovenien:

(i) the tax on income of legal per-

sons (davek od dohodkov pravnih
oseb);

1) skatten på juridiska personers

inkomst (davek od dohodkov
pravnih oseb),

(ii) the tax on income of indivi-

duals (dohodnina); and

2) skatten på fysiska personers

inkomst (dohodnina), och

(iii) the tax on property (davek od

premoženja)

3) skatten på egendom (davek od

premoženja)

(hereinafter referred to as �SSlove-

nian tax⬝);

(i det följande benämnda ⬝slo-

vensk skatt⬝),

b) in Sweden:

b) i Sverige:

(i) the national income tax (den

statliga inkomstskatten);

1) den statliga inkomstskatten,

(ii) the withholding tax on divi-

dends (kupongskatten);

2) kupongskatten,

(iii) the income tax on non-

residents (den särskilda inkomst-
skatten för utomlands bosatta);

3) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta,

(iv) the income tax on non-

resident artistes and athletes (den
särskilda inkomstskatten för utom-
lands bosatta artister m.fl.); and

4) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta artister m.fl.,
och

(v) the municipal income tax (den

kommunala inkomstskatten)

5) den

kommunala

inkomst-

skatten

(hereinafter referred to as �SSwe-

dish tax⬝).

(i det följande benämnda ⬝svensk

skatt⬝).

2021:1106

background image

SFS

5

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

4. The Convention shall apply

also to any identical or substantially
similar taxes that are imposed after
the date of signature of the Con-
vention in addition to, or in place of,
the existing taxes referred to in
paragraph 3. The competent author-
ities of the Contracting States shall
notify each other of any significant
changes that have been made in their
taxation laws.

4. Avtalet tillämpas även på

skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag, som efter under-
tecknandet av avtalet tas ut vid sidan
av eller i stället för de skatter som
anges i punkt 3. De behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande
staterna ska meddela varandra de
väsentliga ändringar som gjorts i
deras skattelagstiftning.

Article 3

Artikel 3

General definitions

Allmänna definitioner

1. For the purposes of this Con-

vention, unless the context otherwise
requires:

1. Om

inte

sammanhanget

föranleder annat, har vid tillämp-
ningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) the term �SSlovenia⬝ means the

Republic of Slovenia and, when
used in a geographical sense, means
the territory of Slovenia as well as
those maritime areas over which
Slovenia may exercise sovereign or
jurisdictional rights in accordance
with its internal legislation and
international law;

a) ⬝Slovenien⬝ avser Republiken

Slovenien och, när uttrycket används
i geografisk betydelse, avser
Sloveniens territorium och de havs-
områden över vilka Slovenien i
överensstämmelse med folkrättens
regler utövar suveräna eller juridiska
rättigheter,

b) the term �SSweden⬝ means the

Kingdom of Sweden and, when used
in a geographical sense, includes the
national territory, the territorial sea
of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden, in
accordance with international law,
exercises sovereign rights or
jurisdiction;

b) ⬝Sverige⬝ avser Konungariket

Sverige och, när uttrycket används i
geografisk betydelse, innefattar
Sveriges territorium, Sveriges terri-
torialhav och andra havsområden
över vilka Sverige i överensstäm-
melse med folkrättens regler utövar
suveräna rättigheter eller juris-
diktion,

c) the terms �Sa Contracting State⬝

and �Sthe other Contracting State⬝
mean Slovenia or Sweden, as the
context requires;

c) ⬝en avtalsslutande stat⬝ och

⬝den andra avtalsslutande staten⬝
avser Slovenien eller Sverige, bero-
ende på sammanhanget,

d) the term �Sperson⬝ includes an

individual, a company and any other
body of persons;

d) ⬝person⬝ inbegriper fysisk

person, bolag och annan samman-
slutning,

e) the term �Scompany⬝ means any

body corporate or any entity that is
treated as a body corporate for tax
purposes;

e) ⬝bolag⬝ avser juridisk person

eller annan som vid beskattningen
behandlas såsom juridisk person,

f) the term �Senterprise⬝ applies to

the carrying on of any business;

f) ⬝företag⬝ avser bedrivandet av

varje form av rörelse,

g) the terms �Senterprise of a

Contracting State⬝ and �Senterprise
of the other Contracting State⬝ mean

g) ⬝företag i en avtalsslutande

stat⬝ och ⬝företag i den andra av-
talsslutande staten⬝ avser företag

2021:1106

background image

SFS

6

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

respectively an enterprise carried on
by a resident of a Contracting State
and an enterprise carried on by a
resident of the other Contracting
State;

som bedrivs av en person med hem-
vist i en avtalsslutande stat, respek-
tive företag som bedrivs av person
med hemvist i den andra avtals-
slutande staten,

h) the term �Sinternational traffic⬝

means any transport by a ship or
aircraft except when the ship or
aircraft is operated solely between
places in a Contracting State and the
enterprise that operates the ship or
aircraft is not an enterprise of that
State;

h) ⬝internationell trafik⬝ avser

transport med skepp eller luftfartyg,
utom då skeppet eller luftfartyget
används uteslutande mellan platser i
en avtalsslutande stat av ett företag
som inte är ett företag i denna stat,

i) the term �Scompetent authority⬝

means:

i) ⬝behörig myndighet⬝ avser:

(i) in Slovenia: the Ministry of

Finance or its authorized repre-
sentative;

1) i Slovenien, Finansdeparte-

mentet eller dess befullmäktigade
ombud,

(ii) in Sweden: the Minister of

Finance, his authorized representa-
tive or the authority which is des-
ignated as a competent authority for
the purposes of this Convention;

2) i Sverige, finansministern,

dennes befullmäktigade ombud eller
den myndighet åt vilken uppdras att
vara

behörig

myndighet

vid

tillämpningen av detta avtal,

j) the term �Snational⬝, in relation

to a Contracting State, means:

j) ⬝medborgare⬝, avser i för-

hållande till en avtalsslutande stat:

(i) any individual possessing the

nationality of that Contracting State;
and

1) fysisk person som är med-

borgare i denna avtalsslutande stat,
och

(ii) any legal person, partnership

or association deriving its status as
such from the laws in force in that
Contracting State;

2) juridisk person, handelsbolag

eller annan sammanslutning enligt
den lagstiftning som gäller i denna
avtalsslutande stat,

k) the term �Sbusiness⬝ includes

the performance of professional
services and of other activities of an
independent character.

k) ⬝rörelse⬝ innefattar utövandet

av fritt yrke och annan självständig
verksamhet.

2. As regards the application of

the Convention at any time by a
Contracting State, any term not
defined therein shall, unless the
context otherwise requires, have the
meaning that it has at that time under
the law of that State for the purposes
of the taxes to which the Convention
applies, any meaning under the
applicable tax laws of that State
prevailing over a meaning given to
the term under other laws of that
State.

2. Då en avtalsslutande stat

tillämpar avtalet vid någon tidpunkt
anses, såvida inte sammanhanget
föranleder annat, varje uttryck som
inte definierats i avtalet ha den be-
tydelse som uttrycket har vid denna
tidpunkt enligt den statens lagstift-
ning i fråga om sådana skatter på
vilka avtalet tillämpas, och den
betydelse som uttrycket har enligt
tillämplig skattelagstiftning i denna
stat äger företräde framför den
betydelse uttrycket ges i annan
lagstiftning i denna stat.

2021:1106

background image

SFS

7

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Article 4

Artikel 4

Resident

Hemvist

1. For the purposes of this

Convention, the term �Sresident of a
Contracting State⬝ means any per-
son who, under the laws of that
State, is liable to tax therein by
reason of his domicile, residence,
place of management or any other
criterion of a similar nature, and also
includes that State and any
governmental body or agency, po-
litical subdivision or local authority
thereof. This term, however, does
not include any person who is liable
to tax in that State in respect only of
income from sources in that State or
capital situated therein.

1. Vid tillämpningen av detta

avtal avser uttrycket ⬝person med
hemvist i en avtalsslutande stat⬝
person som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på
grund av domicil, bosättning, plats
för företagsledning, eller annan lik-
nande omständighet och innefattar
också denna stat, dess offentlig-
rättsliga organ eller institutioner,
politiska underavdelningar eller
lokala myndigheter. Detta uttryck
inbegriper emellertid inte person
som är skattskyldig i denna stat en-
dast för inkomst från källa i denna
stat eller för förmögenhet belägen
där.

2. Where by reason of the provi-

sions of paragraph 1 an individual is
a resident of both Contracting States,
then his status shall be determined as
follows:

2. Då på grund av bestämmel-

serna i punkt 1 fysisk person har
hemvist i båda avtalsslutande
staterna, bestäms hans hemvist på
följande sätt:

a) he shall be deemed to be a

resident only of the State in which he
has a permanent home available to
him; if he has a permanent home
available to him in both States, he
shall be deemed to be a resident only
of the State with which his personal
and economic relations are closer
(centre of vital interests);

a) han anses ha hemvist endast i

den stat där han har en bostad som
stadigvarande står till hans förfo-
gande. Om han har en sådan bostad i
båda staterna, anses han ha hemvist
endast i den stat med vilken hans
personliga och ekonomiska förbin-
delser är starkast (centrum för lev-
nadsintressena),

b) if the State in which he has his

centre of vital interests cannot be
determined, or if he has not a per-
manent home available to him in
either State, he shall be deemed to be
a resident only of the State in which
he has an habitual abode;

b) om det inte kan avgöras i vilken

stat han har centrum för sina
levnadsintressen eller om han inte i
någondera staten har en bostad som
stadigvarande står till hans förfo-
gande, anses han ha hemvist endast i
den stat där han stadigvarande
vistas,

c) if he has an habitual abode in

both States or in neither of them, he
shall be deemed to be a resident only
of the State of which he is a national;

c) om han stadigvarande vistas i

båda staterna eller om han inte vistas
stadigvarande i någon av dem, anses
han ha hemvist endast i den stat där
han är medborgare,

d) if he is a national of both States

or of neither of them, the competent
authorities of the Contracting States
shall settle the question by mutual
agreement.

d) om han är medborgare i båda

staterna eller om han inte är med-
borgare i någon av dem, ska de be-
höriga myndigheterna i de avtals-

2021:1106

background image

SFS

8

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

slutande staterna avgöra frågan ge-
nom ömsesidig överenskommelse.

3. Where by reason of the

provisions of paragraph 1 a person
other than an individual is a resident
of both Contracting States, the
competent authorities of the Con-
tracting States shall endeavour to
determine by mutual agreement the
Contracting State of which such
person shall be deemed to be a resi-
dent for the purposes of the Con-
vention, having regard to its place of
effective management, the place
where it is incorporated or otherwise
constituted and any other relevant
factors. In the absence of such
agreement, such person shall not be
entitled to any relief or exemption
from tax provided by this
Convention except to the extent and
in such manner as may be agreed
upon by the competent authorities of
the Contracting States.

3. Då på grund av bestämmel-

serna i punkt 1 annan person än
fysisk person har hemvist i båda
avtalsslutande staterna, ska de be-
höriga myndigheterna i de avtals-
slutande staterna genom ömsesidig
överenskommelse söka avgöra i
vilken avtalsslutande stat personen
ska anses ha sitt hemvist vid
tillämpningen av detta avtal, med
hänsyn till platsen för dess verkliga
ledning, den lagstiftning enligt vil-
ken personen har bildats och andra
relevanta omständigheter. I avsak-
nad av sådan överenskommelse ska
personen inte vara berättigad till
någon nedsättning av eller befrielse
från skatt enligt avtalet, utom till den
del och på det sätt som de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande
staterna kommer överens om.

Article 5

Artikel 5

Permanent establishment

Fast driftställe

1. For the purposes of this

Convention, the term �Spermanent
establishment⬝ means a fixed place
of business through which the busi-
ness of an enterprise is wholly or
partly carried on.

1. Vid tillämpningen av detta

avtal avser uttrycket ⬝fast driftställe⬝
en stadigvarande plats för affärs-
verksamhet, från vilken en verksam-
het helt eller delvis bedrivs.

2. The term �Spermanent estab-

lishment⬝ includes especially:

2. Uttrycket ⬝fast driftställe⬝

innefattar särskilt:

a) a place of management;

a) plats för företagsledning,

b) a branch;

b) filial,

c) an office;

c) kontor,

d) a factory;

d) fabrik,

e) a workshop, and

e) verkstad, och

f) a mine, an oil or gas well, a

quarry or any other place of extrac-
tion of natural resources.

f) gruva, olje- eller gaskälla, sten-

brott eller annan plats för utvinning
av naturtillgångar.

3. A building site or a con-

struction, assembly or installation
project or supervisory activities in
connection therewith constitutes a
permanent establishment only if

3. Plats för byggnads-, anlägg-

nings-, monterings- eller installa-
tionsverksamhet eller verksamhet
som består av övervakning i anslut-
ning därtill utgör fast driftställe

2021:1106

background image

SFS

9

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

such site, project or activities last
more than twelve months.

endast om verksamheten pågår
längre tid än tolv månader.

4. Notwithstanding the preceding

provisions of this Article, the term
�Spermanent establishment⬝ shall be
deemed not to include:

4. Utan hinder av föregående

bestämmelser i denna artikel anses
uttrycket ⬝fast driftställe⬝ inte inne-
fatta:

a) the use of facilities solely for

the purpose of storage, display or
delivery of goods or merchandise
belonging to the enterprise;

a) användningen av anordningar

uteslutande för lagring, utställning
eller utlämnande av företaget till-
höriga varor,

b) the maintenance of a stock of

goods or merchandise belonging to
the enterprise solely for the purpose
of storage, display or delivery;

b) innehavet av ett företaget till-

hörigt varulager uteslutande för lag-
ring, utställning eller utlämnande,

c) the maintenance of a stock of

goods or merchandise belonging to
the enterprise solely for the purpose
of processing by another enterprise;

c) innehavet av ett företaget till-

hörigt varulager uteslutande för be-
arbetning eller förädling genom ett
annat företags försorg,

d) the maintenance of a fixed

place of business solely for the pur-
pose of purchasing goods or mer-
chandise or of collecting informa-
tion, for the enterprise;

d) innehavet av stadigvarande

plats för affärsverksamhet uteslut-
ande för inköp av varor eller in-
hämtande av upplysningar för före-
taget,

e) the maintenance of a fixed

place of business solely for the pur-
pose of carrying on, for the enter-
prise, any other activity of a prepara-
tory or auxiliary character;

e) innehavet av stadigvarande

plats för affärsverksamhet uteslut-
ande för att för företaget bedriva
annan verksamhet av förberedande
eller biträdande art,

f) an installation project carried

on by an enterprise of a Contracting
State in the other Contracting State
in connection with delivery of ma-
chinery or equipment produced by
that enterprise;

f) ett installationsprojekt som ett

företag i en avtalsslutande stat be-
driver i den andra avtalsslutande
staten i samband med leverans av
maskiner eller utrustning som har
tillverkats av företaget,

g) the maintenance of a fixed

place of business solely for any
combination of activities mentioned
in subparagraphs a) to f), provided
that the overall activity of the fixed
place of business resulting from this
combination is of a preparatory or
auxiliary character.

g) innehavet av stadigvarande

plats för affärsverksamhet uteslut-
ande för någon kombination av
verksamheter som anges i a) till f)
ovan, under förutsättning att hela
den verksamhet som bedrivs från
den stadigvarande platsen för affärs-
verksamhet på grund av denna
kombination är av förberedande
eller biträdande art.

5. Paragraph 4 shall not apply to a

fixed place of business that is used
or maintained by an enterprise if the
same enterprise or a closely related
enterprise carries on business activi-
ties at the same place or at another
place in the same Contracting State
and

5. Punkt 4 tillämpas inte på en

stadigvarande plats för affärsverk-
samhet som används eller innehas av
ett företag, om samma företag eller
ett närstående företag bedriver
affärsverksamhet på samma plats
eller på annan plats i samma avtals-
slutande stat och

2021:1106

background image

SFS

10

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

a) that place or other place con-

stitutes a permanent establishment
for the enterprise or the closely
related enterprise under the provi-
sions of this Article, or

a) denna plats eller annan plats

utgör fast driftställe för företaget
eller det närstående företaget enligt
bestämmelserna i denna artikel, eller

b) the overall activity resulting

from the combination of the activi-
ties carried on by the two enterprises
at the same place, or by the same
enterprise or closely related enter-
prises at the two places, is not of a
preparatory or auxiliary character,

b) den samlade verksamhet som

bedrivs genom en kombination av
verksamheter av dessa två företag på
samma plats, eller av samma företag
eller närstående företag på de två
platserna, inte är av förberedande
eller biträdande art,

provided that the business activities
carried on by the two enterprises at
the same place, or by the same
enterprise or closely related enter-
prises at the two places, constitute
complementary functions that are
part of a cohesive business opera-
tion.

förutsatt att den affärsverksamhet
som bedrivs av de två företagen på
samma plats, eller av samma företag
eller närstående företag på de två
platserna, utgör kompletterande
funktioner som är en del av en
sammanhängande affärsverksamhet.

6. Notwithstanding the provisions

of paragraphs 1 and 2, where a
person � other than an agent of an
independent status to whom para-
graph 7 applies � is acting on behalf
of an enterprise and has, and
habitually exercises, in a Contract-
ing State an authority to conclude
contracts in the name of the enter-
prise, that enterprise shall be deemed
to have a permanent establishment in
that State in respect of any activities
which that person undertakes for the
enterprise, unless the activities of
such person are limited to those
mentioned in paragraph 4 which, if
exercised through a fixed place of
business, would not make this fixed
place of business a permanent
establishment under the provisions
of that paragraph.

6. Om en person � som inte är en

sådan oberoende representant på
vilken punkt 7 tillämpas � är verk-
sam för ett företag samt i en avtals-
slutande stat har och där regel-
mässigt använder fullmakt att sluta
avtal i företagets namn, anses detta
företag � utan hinder av bestäm-
melserna i punkterna 1 och 2 � ha
fast driftställe i denna stat i fråga om
varje verksamhet som personen
driver för företaget. Detta gäller
dock inte, om den verksamhet som
personen bedriver är begränsad till
sådan som anges i punkt 4 och som,
om den bedrevs från en stadig-
varande plats för affärsverksamhet,
inte skulle göra denna stadigvarande
plats för affärsverksamhet till fast
driftställe enligt bestämmelserna i
nämnda punkt.

7. An enterprise shall not be

deemed to have a permanent estab-
lishment in a Contracting State
merely because it carries on business
in that State through a broker,
general commission agent or any
other agent of an independent status,
provided that such persons are acting
in the ordinary course of their
business. However, when the activi-
ties of such an agent are devoted

7. Ett företag anses inte ha fast

driftställe i en avtalsslutande stat
endast på den grund att företaget
bedriver affärsverksamhet i denna
stat genom förmedling av mäklare,
kommissionär eller annan obero-
ende representant, under förutsätt-
ning att sådan person därvid bedriver
sin sedvanliga affärsverksamhet.
Om emellertid en sådan representant
bedriver sin verksamhet uteslutande

2021:1106

background image

SFS

11

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

wholly or almost wholly on behalf of
that enterprise, and conditions are
made or imposed between that enter-
prise and the agent in their com-
mercial and financial relations
which differ from those which
would have been made between
independent enterprises, he will not
be considered an agent of an in-
dependent status within the meaning
of this paragraph.

eller nästan uteslutande för före-
tagets räkning och om det i fråga om
handelsförbindelser eller finansiella
förbindelser mellan företaget och
representanten föreskrivs villkor
som avviker från dem som skulle ha
avtalats mellan oberoende företag,
ska representanten inte anses som en
sådan oberoende representant som
avses i denna punkt.

8. The fact that a company which

is a resident of a Contracting State
controls or is controlled by a com-
pany which is a resident of the other
Contracting State, or which carries
on business in that other State
(whether through a permanent
establishment or otherwise), shall
not of itself constitute either com-
pany a permanent establishment of
the other.

8. Den omständigheten att ett

bolag med hemvist i en avtals-
slutande stat kontrollerar eller kon-
trolleras av ett bolag med hemvist i
den andra avtalsslutande staten eller
ett bolag som bedriver affärs-
verksamhet i denna andra stat
(antingen från fast driftställe eller på
annat sätt) medför inte i sig att
någotdera bolaget utgör fast drift-
ställe för det andra.

9. For the purposes of this Article,

an enterprise is closely related to an
enterprise if, based on all the
relevant facts and circumstances,
one has control of the other or both
are under the control of the same
persons or enterprises. In any case,
an enterprise shall be considered to
be closely related to an enterprise if
one possesses directly or indirectly
more than 50 per cent of the bene-
ficial interest in the other (or, in the
case of a company, more than 50 per
cent of the aggregate vote and value
of the company�"s shares or of the
beneficial equity interest in the
company) or if another person or
enterprise possesses directly or in-
directly more than 50 per cent of the
beneficial interest (or, in the case of
a company, more than 50 per cent of
the aggregate vote and value of the
company�"s shares or of the bene-
ficial equity interest in the company)
in the two enterprises.

9. Vid tillämpningen av denna

artikel ska ett företag anses närstå-
ende till ett företag om, med beakt-
ande av alla relevanta fakta och
omständigheter, det ena kontrollerar
det andra eller båda företagen
kontrolleras av samma personer eller
företag. Ett företag anses under alla
omständigheter vara närstående till
ett företag om det ena direkt eller
indirekt innehar mer än 50 procent
av ägarandelarna i det andra (eller, i
fråga om ett bolag, mer än 50
procent av det sammanlagda röste-
talet och värdet av bolagets andelar
eller aktiekapital) eller om en person
eller ett annat företag direkt eller
indirekt innehar mer än 50 procent
av ägarandelarna (eller, i fråga om
ett bolag, mer än 50 procent av det
sammanlagda röstetalet och värdet
av bolagets andelar eller aktie-
kapital) i båda företagen.

2021:1106

background image

SFS

12

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Article 6

Artikel 6

Income from immovable property

Inkomst från fast egendom

1. Income derived by a resident of

a Contracting State from immovable
property (including income from
agriculture or forestry) situated in
the other Contracting State may be
taxed in that other State.

1. Inkomst, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat för-
värvar av fast egendom (däri inbe-
gripet inkomst av lantbruk eller
skogsbruk) belägen i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

2. The term �Simmovable prop-

erty⬝ shall have the meaning which
it has under the law of the Contract-
ing State in which the property in
question is situated. The term shall
in any case include property ac-
cessory to immovable property, live-
stock and equipment used in
agriculture and forestry, rights to
which the provisions of general law
respecting landed property apply,
buildings, usufruct of immovable
property and rights to variable or
fixed payments as consideration for
the working of, or the right to work,
mineral deposits, sources and other
natural resources; ships and aircraft
shall not be regarded as immovable
property.

2. Uttrycket ⬝fast egendom⬝ har

den betydelse som uttrycket har
enligt lagstiftningen i den avtals-
slutande stat där egendomen är
belägen. Uttrycket inbegriper dock
alltid tillbehör till fast egendom,
levande och döda inventarier i lant-
bruk och skogsbruk, rättigheter på
vilka bestämmelserna i privaträtten
om fast egendom tillämpas, bygg-
nader, nyttjanderätt till fast egendom
samt rätt till föränderliga eller fasta
ersättningar för nyttjandet av eller
rätten att nyttja mineralförekomst,
källa eller annan naturtillgång.
Skepp och luftfartyg anses inte vara
fast egendom.

3. The provisions of paragraph 1

shall apply to income derived from
the direct use, letting, or use in any
other form of immovable property.

3. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas på inkomst som förvärvas
genom omedelbart brukande, ut-
hyrning eller annan användning av
fast egendom.

4. The provisions of paragraphs 1

and 3 shall also apply to the income
from immovable property of an
enterprise.

4. Bestämmelserna i punkterna 1

och 3 tillämpas även på inkomst av
fast egendom som tillhör företag.

Article 7

Artikel 7

Business profits

Inkomst av rörelse

1. Profits of an enterprise of a

Contracting State shall be taxable
only in that State unless the enter-
prise carries on business in the other
Contracting State through a perma-
nent establishment situated therein.
If the enterprise carries on business

1. Inkomst av rörelse, som företag

i en avtalsslutande stat förvärvar,
beskattas endast i denna stat, såvida
inte företaget bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe. Om företaget
bedriver rörelse på nyss angivet sätt,

2021:1106

background image

SFS

13

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

as aforesaid, the profits that are
attributable to the permanent estab-
lishment in accordance with the
provisions of paragraph 2 may be
taxed in that other State.

får inkomst som är hänförlig till det
fasta driftstället i enlighet med
bestämmelserna i punkt 2 beskattas i
den andra staten.

2. For the purposes of this Article

and Article 22, the profits that are
attributable in each Contracting
State to the permanent establishment
referred to in paragraph 1 are the
profits it might be expected to make,
in particular in its dealings with
other parts of the enterprise, if it
were a separate and independent
enterprise engaged in the same or
similar activities under the same or
similar conditions, taking into ac-
count the functions performed,
assets used and risks assumed by the
enterprise through the permanent
establishment and through the other
parts of the enterprise.

2. Vid tillämpningen av denna

artikel och artikel 22 ska den in-
komst som i vardera avtalsslutande
staten är hänförlig till det fasta
driftstället som avses i punkt 1 vara
den inkomst som det kan antas att
driftstället skulle ha förvärvat, sär-
skilt med avseende på driftställets
mellanhavanden med andra delar av
företaget, om det hade varit ett
fristående företag som bedrivit verk-
samhet av samma eller liknande slag
under samma eller liknande villkor,
med beaktande av de funktioner som
utförts, tillgångar som använts och
risker som företaget har tagit genom
det fasta driftstället och genom andra
delar av företaget.

3. Where, in accordance with

paragraph 2, a Contracting State
adjusts the profits that are at-
tributable to a permanent establish-
ment of an enterprise of one of the
Contracting States and taxes ac-
cordingly profits of the enterprise
that have been charged to tax in the
other State, the other Contracting
State shall, to the extent necessary to
eliminate double taxation on these
profits, make an appropriate adjust-
ment if it agrees with the adjustment
made by the first-mentioned State; if
the other Contracting State does not
so agree, the Contracting States shall
endeavour to eliminate any double
taxation resulting therefrom by
mutual agreement.

3. I fall då en avtalsslutande stat, i

enlighet med punkt 2, justerar de
inkomster som är hänförliga till ett
fast driftställe för ett företag med
hemvist i en av de avtalsslutande
staterna och därmed beskattar före-
taget för inkomst som har beskattats
i den andra staten, ska denna andra
avtalsslutande stat, i den utsträck-
ning som är nödvändigt för att und-
vika dubbelbeskattning av dessa
inkomster, genomföra vederbörlig
justering om den instämmer med den
justering som gjorts av den först-
nämnda staten. Om den andra avtals-
slutande staten inte instämmer ska
de avtalsslutande staterna söka un-
danröja eventuell dubbelbeskattning
till följd av detta genom ömsesidig
överenskommelse.

4. Where profits include items of

income which are dealt with sepa-
rately in other Articles of this Con-
vention, then the provisions of those
Articles shall not be affected by the
provisions of this Article.

4. Ingår i inkomst av rörelse,

inkomst som behandlas särskilt i
andra artiklar av detta avtal, berörs
bestämmelserna i dessa artiklar inte
av bestämmelserna i denna artikel.

2021:1106

background image

SFS

14

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Article 8

Artikel 8

International shipping and air
transport

Internationell sjö- och luftfart

1. Profits of an enterprise of a

Contracting State from the operation
of ships or aircraft in international
traffic shall be taxable only in that
State.

1. Inkomst som förvärvas av

företag i en avtalsslutande stat
genom användningen av skepp eller
luftfartyg i internationell trafik
beskattas endast i denna stat.

2. The provisions of paragraph 1

shall also apply to profits from the
participation in a pool, a joint busi-
ness or an international operating
agency.

2. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas även på inkomst som
förvärvas genom deltagande i en
pool, ett gemensamt företag eller en
internationell driftsorganisation.

Article 9

Artikel 9

Associated enterprises

Företag med intressegemenskap

1. Where

1. I fall då:

a) an enterprise of a Contracting

State participates directly or indi-
rectly in the management, control or
capital of an enterprise of the other
Contracting State, or

a) ett företag i en avtalsslutande

stat direkt eller indirekt deltar i led-
ningen eller kontrollen av ett företag
i den andra avtalsslutande staten
eller äger del i detta företags kapital,
eller

b) the same persons participate

directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enter-
prise of a Contracting State and an
enterprise of the other Contracting
State,

b) samma personer direkt eller in-

direkt deltar i ledningen eller kon-
trollen av såväl ett företag i en av-
talsslutande stat som ett företag i den
andra avtalsslutande staten eller äger
del i båda dessa företags kapital,
iakttas följande.

and in either case conditions are
made or imposed between the two
enterprises in their commercial or
financial relations which differ from
those which would be made between
independent enterprises, then any
profits which would, but for those
conditions, have accrued to one of
the enterprises, but, by reason of
those conditions, have not so ac-
crued, may be included in the profits
of that enterprise and taxed accord-
ingly.

Om mellan företagen i fråga om
handelsförbindelser eller finansiella
förbindelser avtalas eller föreskrivs
villkor, som avviker från dem som
skulle ha avtalats mellan av varandra
oberoende företag, får all inkomst,
som utan sådana villkor skulle ha
tillkommit det ena företaget men
som på grund av villkoren i fråga
inte tillkommit detta företag, inräk-
nas i detta företags inkomst och be-
skattas i överensstämmelse därmed.

2. Where a Contracting State

includes in the profits of an enter-
prise of that State � and taxes
accordingly � profits on which an
enterprise of the other Contracting

2. I fall då en avtalsslutande stat i

inkomsten för ett företag i denna stat
inräknar � och i överensstämmelse
därmed beskattar � inkomst, för vil-
ken ett företag i den andra avtals-

2021:1106

background image

SFS

15

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

State has been charged to tax in that
other State and the profits so in-
cluded are profits which would have
accrued to the enterprise of the first-
mentioned State if the conditions
made between the two enterprises
had been those which would have
been made between independent
enterprises, then that other State
shall make an appropriate adjust-
ment to the amount of the tax
charged therein on those profits if
that other State considers the adjust-
ment justified. In determining such
adjustment, due regard shall be had
to the other provisions of this
Convention and the competent
authorities of the Contracting States
shall if necessary consult each other.

slutande staten beskattats i denna
andra stat, samt den sålunda in-
räknade inkomsten är sådan som
skulle ha tillkommit företag i den
förstnämnda staten om de villkor
som avtalats mellan företagen hade
varit sådana som skulle ha avtalats
mellan av varandra oberoende före-
tag, ska denna andra stat genomföra
vederbörlig justering av det skatte-
belopp som påförts inkomsten där,
under förutsättning att denna andra
stat anser att justeringen är berätti-
gad. Vid sådan justering iakttas
övriga bestämmelser i detta avtal
och de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna ska vid be-
hov överlägga med varandra.

Article 10

Artikel 10

Dividends

Utdelning

1. Dividends paid by a company

which is a resident of a Contracting
State to a resident of the other Con-
tracting State may be taxed in that
other State.

1. Utdelning från bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat till
person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

2. However, dividends paid by a

company which is a resident of a
Contracting State may also be taxed
in that State according to the laws of
that State, but if the beneficial owner
of the dividends is a resident of the
other Contracting State, the tax so
charged shall not exceed:

2. Utdelning från bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat får
emellertid beskattas även i den
staten, enligt lagstiftningen i denna
stat, men om den som har rätt till
utdelningen har hemvist den andra
avtalsslutande staten får skatten inte
överstiga:

a) 5 per cent of the gross amount

of the dividends if the beneficial
owner is a company which holds
directly at least 25 per cent of the
capital or controls directly at least 25
per cent of the voting power of the
company paying the dividends
throughout a 365 day period that
includes the day of the payment of
the dividend (for the purpose of
computing that period, no account
shall be taken of changes of owner-
ship that would directly result from
a corporate reorganisation, such as a
merger or divisive reorganisation, of

a) 5 procent av utdelningens

bruttobelopp om den som har rätt till
utdelningen är ett bolag som direkt
innehar minst 25 procent av kapitalet
eller direkt kontrollerar minst 25
procent av röstetalet i det utdelande
bolaget under en period om 365
dagar som innefattar den dag då
utdelningen betalas ut (vid beräk-
ningen av denna period beaktas inte
förändringar i ägande som direkt
följer av en omstrukturering, såsom
fusion eller fission av det bolag som
innehar aktierna eller betalar utdel-
ningen),

2021:1106

background image

SFS

16

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

the company that holds the shares or
that pays the dividend);

b) 15 per cent of the gross amount

of the dividends in all other cases.

b) 15 procent av utdelningens

bruttobelopp i övriga fall.

This paragraph shall not affect the

taxation of the company in respect of
the profits out of which the divi-
dends are paid.

Denna punkt berör inte bolagets

beskattning för den vinst av vilken
utdelningen betalas.

3. The term �Sdividends⬝ as used in

this Article means income from
shares or other rights, not being
debt-claims, participating in profits,
as well as income from other
corporate rights which is subjected
to the same taxation treatment as
income from shares by the laws of
the State of which the company
making the distribution is a resident.

3. Med uttrycket ⬝utdelning⬝ för-

stås i denna artikel inkomst av aktier
eller andra rättigheter, som inte är
fordringar, med rätt till andel i vinst,
samt inkomst av andra andelar i bo-
lag, som enligt lagstiftningen i den
stat där det utdelande bolaget har
hemvist vid beskattningen behand-
las på samma sätt som inkomst av
aktier.

4. The provisions of paragraphs 1

and 2 shall not apply if the beneficial
owner of the dividends, being a
resident of a Contracting State,
carries on business in the other
Contracting State of which the
company paying the dividends is a
resident through a permanent
establishment situated therein and
the holding in respect of which the
dividends are paid is effectively
connected with such permanent
establishment. In such case the
provisions of Article 7 shall apply.

4. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 tillämpas inte, om den som har
rätt till utdelningen har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande
staten, där bolaget som betalar
utdelningen har hemvist, från där
beläget fast driftställe, samt den
andel på grund av vilken utdelningen
betalas äger verkligt samband med
det fasta driftstället. I sådant fall
tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

5. Where a company which is a

resident of a Contracting State de-
rives profits or income from the
other Contracting State, that other
State may not impose any tax on the
dividends paid by the company,
except insofar as such dividends are
paid to a resident of that other State
or insofar as the holding in respect of
which the dividends are paid is
effectively connected with a per-
manent establishment situated in
that other State, nor subject the
company�"s undistributed profits to a
tax on the company�"s undistributed
profits, even if the dividends paid or
the undistributed profits consist
wholly or partly of profits or income
arising in such other State.

5. Om bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar in-
komst från den andra avtalsslutande
staten, får denna andra stat inte
beskatta utdelning som bolaget
betalar, utom i den mån utdelningen
betalas till person med hemvist i
denna andra stat eller i den mån den
andel på grund av vilken utdelningen
betalas äger verkligt samband med
fast driftställe i denna andra stat, och
ej heller på bolagets icke utdelade
vinst ta ut en skatt som utgår på
bolagets icke utdelade vinst, även
om utdelningen eller den icke
utdelade vinsten helt eller delvis
utgörs av inkomst som uppkommit i
denna andra stat.

2021:1106

background image

SFS

17

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Article 11

Artikel 11

Interest

Ränta

1. Interest arising in a Contracting

State and paid to a resident of the
other Contracting State may be taxed
in that other State.

1. Ränta som härrör från en

avtalsslutande stat och som betalas
till en person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

2. However, interest arising in a

Contracting State may also be taxed
in that State according to the laws of
that State, but if the beneficial owner
of the interest is a resident of the
other Contracting State, the tax so
charged shall not exceed 5 per cent
of the gross amount of the interest.

2. Ränta får emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat från
vilken den härrör, enligt lagstift-
ningen i denna stat, men om den som
har rätt till räntan har hemvist i den
andra avtalsslutande staten får
skatten inte överstiga 5 procent av
räntans bruttobelopp.

3. Notwithstanding the provisions

of paragraph 2 interest, mentioned in
paragraph 1, shall be taxable only in
the Contracting State of which the
beneficial owner of the interest is a
resident if one of the following
requirements is fulfilled:

3. Ränta som anges i punkt 1 be-

skattas, utan hinder av bestäm-
melserna i punkt 2, endast i den
avtalsslutande stat där den som har
rätt till räntan har hemvist om någon
av följande förutsättningar är
uppfylld:

a) the payer or the recipient of the

interest is the Contracting State it-
self, a governmental body or agency,
a political subdivision or a local
authority thereof or the Central Bank
of a Contracting State;

a) den som betalar eller tar emot

räntan är en avtalsslutande stat, ett
offentligrättsligt organ eller insti-
tution, en politisk underavdelning
eller lokal myndighet eller central-
banken i en avtalsslutande stat,

b) the interest is paid with respect

to a loan made, guaranteed or in-
sured, or a credit extended, guaran-
teed or insured by an institution of
the other Contacting State with the
objective to promote exports or
development;

b) räntan betalas på grund av ett

lån givet, garanterat eller försäkrat,
eller kredit given, garanterad eller
försäkrad, av en institution i den
andra avtalsslutande staten som har
till syfte att främja export eller ut-
veckling,

c) the interest is paid in respect of

an indebtedness arising on the sale
on credit of any merchandise or
industrial, commercial or scientific
equipment to an enterprise of the
other Contracting State.

c) räntan betalas med anledning

av skuld som uppkommit vid för-
säljning på kredit av varor eller
industriell, kommersiell eller vet-
enskaplig utrustning till ett företag i
den andra avtalsslutande staten.

4. The term �Sinterest⬝ as used in

this Article means income from
debt-claims of every kind, whether
or not secured by mortgage and
whether or not carrying a right to
participate in the debtor�"s profits,
and in particular, income from
government securities and income

4. Med uttrycket ⬝ränta⬝ förstås i

denna artikel inkomst av varje slags
fordran, antingen den säkerställts
genom inteckning i fast egendom
eller inte och antingen den medför
rätt till andel i gäldenärens vinst eller
inte. Uttrycket avser särskilt inkomst
av värdepapper som utfärdats av

2021:1106

background image

SFS

18

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

from bonds or debentures, including
premiums and prizes attaching to
such securities, bonds or debentures.
Penalty charges for late payment
shall not be regarded as interest for
the purpose of this Article.

staten och inkomst av obligationer
eller debentures, däri inbegripet
agiobelopp och vinster som hänför
sig till sådana värdepapper, obliga-
tioner eller debentures. Straffavgift
på grund av sen betalning anses inte
som ränta vid tillämpningen av
denna artikel.

5. The provisions of paragraphs 1,

2 and 3 shall not apply if the bene-
ficial owner of the interest, being a
resident of a Contracting State,
carries on business in the other
Contracting State in which the
interest arises through a permanent
establishment situated therein and
the debt-claim in respect of which
the interest is paid is effectively
connected with such permanent
establishment. In such case the
provisions of Article 7 shall apply.

5. Bestämmelserna i punkterna 1,

2 och 3 tillämpas inte om den som
har rätt till räntan har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver rö-
relse i den andra avtalsslutande sta-
ten, från vilken räntan härrör, från
där beläget fast driftställe, samt den
fordran för vilken räntan betalas äger
verkligt samband med det fasta
driftstället. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7.

6. Interest shall be deemed to arise

in a Contracting State when the
payer is a resident of that State.
Where, however, the person paying
the interest, whether he is a resident
of a Contracting State or not, has in
a Contracting State a permanent
establishment in connection with
which the indebtedness on which the
interest is paid was incurred, and
such interest is borne by such
permanent establishment, then such
interest shall be deemed to arise in
the State in which the permanent
establishment is situated.

6. Ränta anses härröra från en

avtalsslutande stat om utbetalaren är
en person med hemvist i denna stat.
Om emellertid den person som
betalar räntan, antingen han har
hemvist i en avtalsslutande stat eller
inte, i en avtalsslutande stat har ett
fast driftställe i samband med vilket
den skuld uppkommit för vilken
räntan betalas, och räntan belastar
det fasta driftstället, anses räntan
härröra från den stat där det fasta
driftstället finns.

7. Where, by reason of a special

relationship between the payer and
the beneficial owner or between both
of them and some other person, the
amount of the interest, having regard
to the debt-claim for which it is paid,
exceeds the amount which would
have been agreed upon by the payer
and the beneficial owner in the
absence of such relationship, the
provisions of this Article shall apply
only to the last-mentioned amount.
In such case, the excess part of the
payments shall remain taxable
according to the laws of each Con-

7. Då på grund av särskilda

förbindelser mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan eller
mellan dem båda och annan person,
räntebeloppet, med hänsyn till den
fordran för vilken räntan betalas,
överstiger det belopp som skulle ha
avtalats mellan utbetalaren och den
som har rätt till räntan om sådana
förbindelser inte förelegat, tillämpas
bestämmelserna i denna artikel
endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande
belopp enligt lagstiftningen i vardera
avtalsslutande staten med iakttag-

2021:1106

background image

SFS

19

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

tracting State, due regard being had
to the other provisions of this Con-
vention.

ande av övriga bestämmelser i detta
avtal.

Article 12

Artikel 12

Royalties

Royalty

1. Royalties arising in a Con-

tracting State and paid to a resident
of the other Contracting State may
be taxed in that other State.

1. Royalty som härrör från en

avtalsslutande stat och som betalas
till en person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten, får be-
skattas i denna andra stat.

2. However, royalties arising in a

Contracting State may also be taxed
in that State according to the laws of
that State, but if the beneficial owner
of the royalties is a resident of the
other Contracting State, the tax so
charged shall not exceed 5 per cent
of the gross amount of the royalties.

2. Royalty får emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat från
vilken den härrör, enligt lagstift-
ningen i denna stat, men om den som
har rätt till räntan har hemvist i den
andra avtalsslutande staten får
skatten inte överstiga 5 procent av
royaltyns bruttobelopp.

3. The term �Sroyalties⬝ as used in

this Article means payments of any
kind received as a consideration for
the use of, or the right to use, any
copyright of literary, artistic or
scientific work including cinemato-
graph films, any patent, trade mark,
design or model, plan, secret for-
mula or process, or for information
concerning industrial, commercial
or scientific experience.

3. Med uttrycket ⬝royalty⬝ för-

stås i denna artikel varje slags
betalning som tas emot såsom
ersättning för nyttjandet av eller för
rätten att nyttja upphovsrätt till
litterärt, konstnärligt eller veten-
skapligt verk, häri inbegripet bio-
graffilm, patent, varumärke, mönster
eller modell, ritning, hemligt recept
eller hemlig tillverkningsmetod
samt för upplysning om erfarenhets-
rön av industriell, kommersiell eller
vetenskaplig natur.

4. The provisions of paragraphs 1

and 2 shall not apply if the beneficial
owner of the royalties, being a resi-
dent of a Contracting State, carries
on business in the other Contracting
State in which the royalties arise
through a permanent establishment
situated therein and the right or
property in respect of which the
royalties are paid is effectively
connected with such permanent
establishment. In such case the
provisions of Article 7 shall apply.

4. Bestämmelserna i punkt 1 och

2 tillämpas inte om den som har rätt
till royaltyn har hemvist i en avtals-
slutande stat och bedriver rörelse i
den andra avtalsslutande staten, från
vilken royaltyn härrör, från där
beläget fast driftställe, samt den
rättighet eller egendom i fråga om
vilken royaltyn betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället. I
sådant fall tillämpas bestämmel-
serna i artikel 7.

5. Royalties shall be deemed to

arise in a Contracting State when the
payer is a resident of that State.

5. Royalty anses härröra från en

avtalsslutande stat om utbetalaren är
en person med hemvist i denna stat.

2021:1106

background image

SFS

20

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Where, however, the person paying
the royalties, whether he is a resident
of a Contracting State or not, has in
a Contracting State a permanent
establishment in connection with
which the liability to pay the
royalties was incurred, and such
royalties are borne by such perma-
nent establishment, then such roy-
alties shall be deemed to arise in the
State in which the permanent estab-
lishment is situated.

Om, emellertid, den person som
betalar royaltyn, antingen han har
hemvist i en avtalsslutande stat eller
inte, i en avtalsslutande stat har fast
driftställe i samband varmed skyl-
digheten att betala royaltyn upp-
kommit, och royaltyn belastar det
fasta driftstället, anses royaltyn
härröra från den stat där det fasta
driftstället finns.

6. Where, by reason of a special

relationship between the payer and
the beneficial owner or between both
of them and some other person, the
amount of the royalties, having
regard to the use, right or infor-
mation for which they are paid,
exceeds the amount which would
have been agreed upon by the payer
and the beneficial owner in the
absence of such relationship, the
provisions of this Article shall apply
only to the last-mentioned amount.
In such case, the excess part of the
payments shall remain taxable
according to the laws of each
Contracting State, due regard being
had to the other provisions of this
Convention.

6. Då på grund av särskilda

förbindelser mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn eller
mellan dem båda och annan person,
royaltybeloppet, med hänsyn till det
nyttjande, den rättighet eller den
upplysning för vilken royaltyn
betalas, överstiger det belopp som
skulle ha avtalats mellan utbetalaren
och den som har rätt till royaltyn om
sådana förbindelser inte förelegat,
tillämpas bestämmelserna i denna
artikel endast på sistnämnda belopp.
I sådant fall beskattas överskjutande
belopp enligt lagstiftningen i vardera
avtalsslutande staten med iakttag-
ande av övriga bestämmelser i detta
avtal.

Article 13

Artikel 13

Capital gains

Kapitalvinst

1. Gains derived by a resident of a

Contracting State from the alien-
ation of immovable property refer-
red to in Article 6 and situated in the
other Contracting State may be taxed
in that other State.

1. Vinst, som person med hemvist

i en avtalsslutande stat förvärvar på
grund av överlåtelse av sådan fast
egendom som avses i artikel 6 och
som är belägen i den andra avtals-
slutande staten, får beskattas i denna
andra stat.

2. Gains from the alienation of

movable property forming part of
the business property of a permanent
establishment which an enterprise of
a Contracting State has in the other
Contracting State, including such
gains from the alienation of such a
permanent establishment (alone or
with the whole enterprise), may be
taxed in that other State.

2. Vinst, som ett företag i en

avtalsslutande stat förvärvar på
grund av överlåtelse av lös egendom
som utgör del av rörelsetillgångarna
i fast driftställe, vilket företaget har i
den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat. Det-
samma gäller vinst på grund av
överlåtelse av sådant fast driftställe

2021:1106

background image

SFS

21

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

(för sig eller tillsammans med hela
företaget).

3. Gains that an enterprise of a

Contracting State that operates ships
or aircraft in international traffic
derives from the alienation of such
ships or aircraft, or of movable
property pertaining to the operation
of such ships or aircraft, shall be
taxable only in that State.

3. Vinst, som ett företag i avtals-

slutande stat förvärvar på grund av
överlåtelse av skepp eller luftfartyg
som används i internationell trafik
eller lös egendom som är hänförlig
till användningen av sådana skepp
eller luftfartyg, beskattas endast i
denna stat.

4. Gains derived by a resident of a

Contracting State from the alien-
ation of shares or comparable inter-
ests, such as interests in a partner-
ship or trust, deriving more than 50
per cent of their value directly or
indirectly from immovable property,
as defined in Article 6, situated in
the other Contracting State may be
taxed in that other State.

4. Vinst, som en person med

hemvist i en avtalsslutande stat för-
värvar på grund av överlåtelse av
andelar eller liknande rättigheter,
såsom andelar i handelsbolag eller
stiftelse (⬝trust⬝), vilkas värde till
mer än 50 procent, direkt eller indi-
rekt, kan hänföras till sådan fast egen-
dom � såsom definierad i artikel 6 �
som är belägen i den andra avtals-
slutande staten, får beskattas i denna
andra stat.

5. Gains from the alienation of

any property, other than that referred
to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall
be taxable only in the Contracting
State of which the alienator is a
resident.

5. Vinst på grund av överlåtelse

av annan egendom än sådan som
avses i punkterna 1, 2, 3 och 4 be-
skattas endast i den avtalsslutande
stat där överlåtaren har hemvist.

6. Notwithstanding the provisions

of paragraph 5, gains from the
alienation of any property derived by
an individual who has been a
resident of a Contracting State and
who has become a resident of the
other Contracting State, may be
taxed in the first-mentioned State if
the alienation of the property occurs
at any time during the ten years next
following the date on which the
individual has ceased to be a resident
of the first-mentioned State. The
gain so taxed shall not include the
gain, if any, that accrues during the
period during which the individual is
or was a resident of the other
Contracting State.

6. Vinst på grund av överlåtelse

av tillgång, som förvärvas av en
fysisk person som har haft hemvist i
en avtalsslutande stat och som fått
hemvist i den andra avtalsslutande
staten, får � utan hinder av bestäm-
melserna i punkt 5 � beskattas i den
förstnämnda staten, om överlåtelsen
sker vid något tillfälle under de tio år
som följer närmast efter den tidpunkt
då den fysiska personen har upphört
att ha hemvist i den förstnämnda
staten. Sådan vinst ska dock inte
inkludera eventuell vinst som har
uppkommit under den tid personen
har haft hemvist i den andra avtals-
slutande staten.

2021:1106

background image

SFS

22

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Article 14

Artikel 14

Income from employment

Inkomst av anställning

1. Subject to the provisions of

Articles 15, 17 and 18 salaries, wages
and other similar remuneration
derived by a resident of a
Contracting State in respect of an
employment shall be taxable only in
that State unless the employment is
exercised in the other Contracting
State. If the employment is so
exercised, such remuneration as is
derived therefrom may be taxed in
that other State.

1. Om inte bestämmelserna i

artiklarna 15, 17 och 18 föranleder
annat, beskattas lön och annan lik-
nande ersättning som person med
hemvist i en avtalsslutande stat
uppbär på grund av anställning,
endast i denna stat, såvida inte
arbetet utförs i den andra avtals-
slutande staten. Om arbetet utförs i
denna andra stat, får ersättning som
uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Notwithstanding the provisions

of paragraph 1, remuneration de-
rived by a resident of a Contracting
State in respect of an employment
exercised in the other Contracting
State shall be taxable only in the
first-mentioned State if:

2. Utan hinder av bestämmelserna

i punkt 1 beskattas ersättning, som
person med hemvist i en avtals-
slutande stat uppbär för arbete i den
andra avtalsslutande staten, endast i
den förstnämnda staten, om:

a) the recipient is present in the

other State for a period or periods
not exceeding in the aggregate 183
days in any twelve month period
commencing or ending in the fiscal
year concerned, and

a) mottagaren vistas i den andra

staten under tidsperiod eller tidspe-
rioder som sammanlagt inte över-
stiger 183 dagar under en tolvmå-
nadersperiod som börjar eller slutar
under beskattningsåret i fråga,

b) the remuneration is paid by, or

on behalf of, an employer who is not
a resident of the other State, and

b) ersättningen betalas av arbets-

givare som inte har hemvist i den
andra staten eller på dennes vägnar,
och

c) the remuneration is not borne

by a permanent establishment which
the employer has in the other State.

c) ersättningen inte belastar fast

driftställe som arbetsgivaren har i
den andra staten.

3. Notwithstanding the preceding

provisions of this Article and Article
1, remuneration derived by an indi-
vidual, whether a resident of a Con-
tracting State or not, in respect of an
employment, as a member of the
regular complement of a ship or
aircraft, that is exercised aboard a
ship or aircraft operated in inter-
national traffic by an enterprise of a
Contracting State shall be taxable
only in that Contracting State.
Where, however, such remuneration
is derived by a resident of the other
Contracting State, it may also be
taxed in that other State.

3. Utan hinder av föregående

bestämmelser i denna artikel och
artikel 1 ska ersättning som en fysisk
person � oavsett om personen har
hemvist i en avtalsslutande stat eller
inte � uppbär för arbete i anställning
som medlem i besättningen ombord
på skepp eller luftfartyg som ett
företag i en avtalsslutande stat an-
vänder i internationell trafik, beskat-
tas endast i denna stat. I fall då sådan
ersättning emellertid uppbärs av en
person med hemvist i den andra av-
talsslutande staten, får ersättningen
beskattas även i denna andra stat.

2021:1106

background image

SFS

23

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Article 15

Artikel 15

Director�"s fees

Styrelsearvode

Directors�" fees and other similar

payments derived by a resident of a
Contracting State in his capacity as a
member of the board of directors or
of a similar organ of a company
which is a resident of the other
Contracting State may be taxed in
that other State.

Styrelsearvode och annan lik-

nande ersättning, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat upp-
bär i egenskap av medlem i styrelse
eller annat liknande organ i bolag
med hemvist i den andra avtals-
slutande staten, får beskattas i denna
andra stat.

Article 16

Artikel 16

Entertainers and sportspersons

Artister och sportutövare

1. Notwithstanding the provisions

of Article 14, income derived by a
resident of a Contracting State as an
entertainer, such as a theatre, motion
picture, radio or television artiste, or
a musician, or as a sportsperson,
from that resident�"s personal activi-
ties as such exercised in the other
Contracting State, may be taxed in
that other State.

1. Utan hinder av bestämmelserna

i artikel 14 får inkomst, som person
med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar genom sin personliga
verksamhet i den andra avtalsslut-
ande staten i egenskap av artist,
såsom teater- eller filmskådespelare,
radio- eller televisionsartist eller
musiker, eller i egenskap av sport-
utövare, beskattas i denna andra stat.

2. Where income in respect of

personal activities exercised by an
entertainer or a sportsperson acting
as such accrues not to the entertainer
or sportsperson but to another
person, that income may, notwith-
standing the provisions of Article
14, be taxed in the Contracting State
in which the activities of the
entertainer or sportsperson are
exercised.

2. I fall då inkomst genom per-

sonlig verksamhet som artist eller
sportutövare bedriver i denna egen-
skap inte tillfaller artisten eller sport-
utövaren själv utan annan person, får
denna inkomst, utan hinder av
bestämmelserna i artikel 14, beskat-
tas i den avtalsslutande stat där
artisten eller sportutövaren bedriver
verksamheten.

Article 17

Artikel 17

Pensions, annuities and similar
payments

Pension, livränta och liknande
betalningar

1. Pensions and other similar

remuneration (including annuities)
arising in a Contracting State and
disbursements under the Social
Security legislation of a Contracting
State, paid to a resident of the other
Contracting State may be taxed in
the first-mentioned Contracting
State.

1. Pension och annan liknande

ersättning (inklusive livränta) som
härrör från en avtalsslutande stat
samt utbetalningar enligt socialför-
säkringslagstiftningen i en avtals-
slutande stat, som betalas till en
person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas i
den förstnämnda staten.

2021:1106

background image

SFS

24

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

2. The term �Sannuity⬝ means a

stated sum payable periodically at
stated times during life or during a
specified or ascertainable period of
time under an obligation to make the
payments in return for adequate and
full consideration in money or
money�"s worth.

2. Med uttrycket ⬝livränta⬝ förstås

ett fastställt belopp, som utbetalas
periodiskt på fastställda tider under
en persons livstid eller under an-
given eller fastställbar tidsperiod
och som utgår på grund av förplikt-
else att verkställa dessa utbetal-
ningar som ersättning för däremot
fullt svarande vederlag i pengar eller
pengars värde.

Article 18

Artikel 18

Government service

Offentlig tjänst

1. a) Salaries, wages and other

similar remuneration, other than
income to which Article 17 applies,
paid by a Contracting State or a
political subdivision or a local
authority thereof to an individual in
respect of services rendered to that
State or subdivision or authority
shall be taxable only in that State.

1. a) Lön och annan liknande er-

sättning, med undantag för sådan
inkomst som avses i artikel 17, som
betalas av en avtalsslutande stat, en
av dess politiska underavdelningar
eller lokala myndigheter till fysisk
person på grund av arbete som
utförts i denna stats, underavdel-
nings eller myndighets tjänst, be-
skattas endast i denna stat.

b) However, such salaries, wages

and other similar remuneration shall
be taxable only in the other Con-
tracting State if the services are
rendered in that State and the
individual is a resident of that State
who:

b) Sådan lön och annan liknande

ersättning beskattas emellertid en-
dast i den andra avtalsslutande staten
om arbetet utförs i denna andra stat
och personen i fråga har hemvist i
denna stat och:

(i) is a national of that State; or

1) är medborgare i denna stat,

eller

(ii) did not become a resident of

that State solely for the purpose of
rendering the services.

2) inte fick hemvist i denna stat

uteslutande för att utföra arbetet,

2. The provisions of Article 14, 15

and 16 shall apply to salaries, wages,
and other similar remuneration in
respect of services rendered in
connection with a business carried
on by a Contracting State or a polit-
ical subdivision or a local authority
thereof.

2. Bestämmelserna i artiklarna 14,

15 och 16 tillämpas på lön och annan
liknande ersättning som betalas på
grund av arbete som utförts i sam-
band med rörelse som bedrivs av en
avtalsslutande stat, en av dess poli-
tiska underavdelningar eller lokala
myndigheter.

Article 19

Artikel 19

Students

Studerande

1. Payments which a student or

business apprentice who is or was
immediately before visiting a Con-

1. Studerande eller affärsprakti-

kant som har eller omedelbart före
vistelsen i en avtalsslutande stat

2021:1106

background image

SFS

25

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

tracting State a resident of the other
Contracting State and who is present
in the first-mentioned State solely
for the purpose of his education or
training receives for the purpose of
his maintenance, education or
training shall not be taxed in that
State, provided that such payments
arise from sources outside that State.

hade hemvist i den andra avtalsslut-
ande staten och som vistas i den
förstnämnda staten uteslutande för
sin utbildning eller praktik, beskattas
inte i denna stat för belopp som han
erhåller för sitt uppehälle, sin
undervisning eller praktik, om be-
loppen härrör från källa utanför
denna stat.

2. In respect of grants, scholar-

ships and other similar remuneration
and remuneration from employment
not covered by paragraph 1, a
student or business apprentice refer-
red to in paragraph 1 shall, in
addition, be entitled during such
education or training to the same
exemptions, reliefs or reductions in
respect of taxes available to resi-
dents of the Contracting State which
he is visiting.

2. Såvitt avser bidrag, stipendier

och liknande ersättningar, samt er-
sättning för anställning som inte
omfattas av punkt 1, ska en stude-
rande eller affärspraktikant som
avses i nämnda punkt, under tiden
för sådan utbildning eller praktik,
dessutom vara berättigad till samma
befrielser, lättnader eller förmåner
vid beskattningen som gäller för en
person med hemvist i den stat där
den studerande eller affärspraktikan-
ten vistas.

Article 20

Artikel 20

Other income

Annan inkomst

1. Items of income of a resident of

a Contracting State, wherever
arising, not dealt with in the fore-
going Articles of this Convention
shall be taxable only in that State.

1. Inkomst som person med hem-

vist i en avtalsslutande stat förvärvar
och som inte behandlas i föregående
artiklar av detta avtal beskattas en-
dast i denna stat, oavsett varifrån
inkomsten härrör.

2. The provisions of paragraph 1

shall not apply to income, other than
income from immovable property as
defined in paragraph 2 of Article 6,
if the recipient of such income, being
a resident of a Contracting State,
carries on business in the other
Contracting State through a perma-
nent establishment situated therein
and the right or property in respect
of which the income is paid is
effectively connected with such
permanent establishment. In such
case the provisions of Article 7 shall
apply.

2. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas inte på inkomst, med un-
dantag för inkomst av fast egendom
som avses i artikel 6 punkt 2, om
mottagaren av inkomsten har hem-
vist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra avtals-
slutande staten från där beläget fast
driftställe samt den rättighet eller
egendom i fråga om vilken inkom-
sten betalas äger verkligt samband
med det fasta driftstället. I sådant fall
tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

2021:1106

background image

SFS

26

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Article 21

Artikel 21

Capital

Förmögenhet

1. Capital represented by immov-

able property referred to in Article 6,
owned by a resident of a Contracting
State and situated in the other Con-
tracting State, may be taxed in that
other State.

1. Förmögenhet bestående av

sådan fast egendom som avses i
artikel 6, vilken person med hemvist
i en avtalsslutande stat innehar och
vilken är belägen i den andra
avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

2. Capital represented by movable

property forming part of the business
property of a permanent establish-
ment which an enterprise of a Con-
tracting State has in the other
Contracting State may be taxed in
that other State.

2. Förmögenhet bestående av lös

egendom, som utgör del av rörelse-
tillgångarna i fast driftställe som en
person med hemvist i en avtals-
slutande stat har i den andra avtals-
slutande staten, får beskattas i denna
andra stat.

3. Capital of an enterprise of a

Contracting State that operates ships
or aircraft in international traffic
represented by such ships or aircraft,
and by movable property pertaining
to the operation of such ships or
aircraft, shall be taxable only in that
State.

3. Förmögenhet bestående av

skepp eller luftfartyg som används i
internationell trafik av ett företag i
en avtalsslutande stat och av lös
egendom som är hänförlig till an-
vändningen av sådana skepp och
luftfartyg, beskattas endast i denna
stat.

4. All other elements of capital of

a resident of a Contracting State
shall be taxable only in that State.

4. Alla andra slag av förmögenhet

som en person med hemvist i en
avtalsslutande stat innehar, beskattas
endast i denna stat.

Article 22

Artikel 22

Elimination of double taxation

Undvikande av dubbelbeskattning

Double taxation shall be elimi-

nated as follows:

Dubbelbeskattning ska undan-

röjas på följande sätt:

1. In Slovenia:

1. I Slovenien:

a) Where a resident of Slovenia

derives income or owns capital
which, in accordance with the
provisions of this Convention, may
be taxed in Sweden, Slovenia shall
allow:

a) Om en person med hemvist i

Slovenien förvärvar inkomst eller
innehar förmögenhet som enligt
bestämmelserna i detta avtal får
beskattas i Sverige, ska Slovenien:

(i) as deduction from the tax on

the income of that resident, an
amount equal to the income tax paid
in Sweden;

1) från personens skatt på inkom-

sten avräkna ett belopp motsvarande
den skatt som erlagts i Sverige på
inkomsten,

(ii) as a deduction from the tax on

the capital of that resident, an

2) från personens skatt på för-

mögenheten avräkna ett belopp mot-

2021:1106

background image

SFS

27

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

amount equal to the capital tax paid
in Sweden.

svarande den skatt som erlagts i
Sverige på förmögenheten.

Such deduction in either case shall

not, however, exceed that part of the
income tax or capital tax, as com-
puted before the deduction is given,
which is attributable, as the case may
be, to the income or the capital
which may be taxed in Sweden.

Avräkningsbeloppet ska emeller-

tid inte i något fall överstiga den del
av inkomstskatten eller förmögen-
hetsskatten, beräknad utan sådan
avräkning, som belöper på den in-
komst eller förmögenhet som får
beskattas i Sverige.

b) Where in accordance with any

provision of the Convention income
derived or capital owned by a resi-
dent of Slovenia is exempt from tax
in Slovenia, Slovenia may never-
theless, in calculating the amount of
tax on the remaining income or
capital of such resident, take into
account the exempted income or
capital.

b) I fall då en person med hemvist

i Slovenien förvärvar inkomst eller
innehar förmögenhet som i enlighet
med bestämmelserna i detta avtal är
undantagen från beskattning i Slo-
venien, får Slovenien vid faststäl-
lande av skatten på övrig inkomst
eller förmögenhet beakta den in-
komst eller förmögenhet som undan-
tagits från beskattning i Slovenien.

2. In Sweden:

2. I Sverige:

a) Where a resident of Sweden

derives income which under the laws
of Slovenia and in accordance with
the provisions of this Convention
may be taxed in Slovenia, Sweden
shall allow � subject to the pro-
visions of the laws of Sweden
concerning credit for foreign tax (as
they may be amended from time to
time without changing the general
principle hereof) � as a deduction
from the tax on such income, an
amount equal to the Slovenian tax
paid in respect of such income.

a) Om en person med hemvist i

Sverige förvärvar inkomst som en-
ligt lagstiftning i Slovenien och i
enlighet med bestämmelserna i detta
avtal får beskattas i Slovenien, ska
Sverige � med beaktande av bestäm-
melserna i svensk lagstiftning
beträffande avräkning av utländsk
skatt (även i den lydelse de fram-
ledes kan få genom att ändras utan
att den allmänna princip som anges
här ändras) � från den svenska
skatten på inkomsten avräkna ett
belopp motsvarande den skatt i
Slovenien som erlagts på inkomsten.

b) Where a resident of Sweden

derives income which, in accordance
with the provisions of this Con-
vention, shall be taxable only in
Slovenia, Sweden may, when
determining the graduated rate of
Swedish tax, take into account the
income which shall be taxable only
in Slovenia.

b) Om en person med hemvist i

Sverige förvärvar inkomst som i
enlighet med detta avtal beskattas
endast i Slovenien, får Sverige, vid
fastställande av skattesatsen för
svensk progressiv skatt beakta den
inkomst som ska beskattas endast i
Slovenien.

c) Notwithstanding the provisions

of sub-paragraph a) of this para-
graph, dividends paid by a company
which is a resident of Slovenia to a
company which is a resident of
Sweden shall be exempt from Swe-
dish tax according to the provisions
of Swedish law governing the
exemption of tax on dividends paid

c) Utan hinder av bestämmelserna

i punkt a) i denna punkt är utdelning
från bolag med hemvist i Slovenien
till bolag med hemvist i Sverige
undantagen från svensk skatt enligt
bestämmelserna i svensk lag om
skattebefrielse för utdelning som er-
hålles av svenska bolag från dotter-
bolag utomlands.

2021:1106

background image

SFS

28

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

to Swedish companies by companies
abroad.

Article 23

Artikel 23

Non-discrimination

Förbud mot diskriminering

1. Nationals of a Contracting

State shall not be subjected in the
other Contracting State to any taxa-
tion or any requirement connected
therewith, which is other or more
burdensome than the taxation and
connected requirements to which
nationals of that other State in the
same circumstances, in particular
with respect to residence, are or may
be subjected. This provision shall,
notwithstanding the provisions of
Article 1, also apply to persons who
are not residents of one or both of the
Contracting States.

1. Medborgare i en avtals-

slutande stat ska inte i den andra
avtalsslutande staten bli föremål för
beskattning eller därmed samman-
hängande krav som är av annat slag
eller mer tyngande än den be-
skattning och därmed samman-
hängande krav som medborgare i
denna andra avtalsslutande stat
under samma förhållanden, särskilt
såvitt avser hemvist, är eller kan bli
underkastade. Utan hinder av be-
stämmelserna i artikel 1 tillämpas
denna bestämmelse även på per-
soner som inte har hemvist i en av-
talsslutande stat eller i båda avtals-
slutande staterna.

2. The taxation on a permanent

establishment which an enterprise of
a Contracting State has in the other
Contracting State shall not be less
favourably levied in that other State
than the taxation levied on enter-
prises of that other State carrying on
the same activities. This provision
shall not be construed as obliging a
Contracting State to grant to resi-
dents of the other Contracting State
any personal allowances, reliefs and
reductions for taxation purposes on
account of civil status or family
responsibilities which it grants to its
own residents.

2. Beskattningen av fast drift-

ställe, som ett företag i en avtals-
slutande stat har i den andra avtals-
slutande staten, ska i denna andra
stat inte vara mindre fördelaktig än
beskattningen av företag i denna
andra stat, som bedriver verksamhet
av samma slag. Denna bestämmelse
anses inte medföra skyldighet för en
avtalsslutande stat att medge per-
soner med hemvist i den andra
avtalsslutande staten sådant person-
ligt avdrag vid beskattningen, sådan
skattebefrielse eller skattenedsätt-
ning på grund av civilstånd eller
försörjningsplikt mot familj som
medges personer med hemvist i den
egna staten.

3. Except where the provisions of

paragraph 1 of Article 9, paragraph
7 of Article 11, or paragraph 6 of
Article 12, apply, interest, royalties
and other disbursements paid by an
enterprise of a Contracting State to a
resident of the other Contracting
State shall, for the purpose of
determining the taxable profits of
such enterprise, be deductible under

3. Utom i de fall då bestämmel-

serna i artikel 9 punkt 1, artikel 11
punkt 7 eller artikel 12 punkt 6
tillämpas, är ränta, royalty och annan
betalning från ett företag i en avtals-
slutande stat till en person med
hemvist i den andra avtalsslutande
staten avdragsgilla vid bestämman-
det av den beskattningsbara inkom-
sten för sådant företag på samma

2021:1106

background image

SFS

29

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

the same conditions as if they had
been paid to a resident of the first-
mentioned State. Similarly, any
debts of an enterprise of a Con-
tracting State to a resident of the
other Contracting State shall, for the
purpose of determining the taxable
capital of such enterprise, be
deductible under the same con-
ditions as if they had been contracted
to a resident of the first-mentioned
State.

villkor som betalning till person med
hemvist i den förstnämnda staten. På
samma sätt är skuld som ett företag i
en avtalsslutande stat har till en
person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten avdragsgill vid
bestämmandet av sådant företags
beskattningsbara förmögenhet på
samma villkor som skuld till person
med hemvist i den förstnämnda
staten.

4. Enterprises of a Contracting

State, the capital of which is wholly
or partly owned or controlled,
directly or indirectly, by one or more
residents of the other Contracting
State, shall not be subjected in the
first-mentioned State to any taxation
or any requirement connected there-
with which is other or more
burdensome than the taxation and
connected requirements to which
other similar enterprises of the first-
mentioned State are or may be
subjected.

4. Företag i en avtalsslutande stat,

vars kapital helt eller delvis ägs eller
kontrolleras, direkt eller indirekt, av
en eller flera personer med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, ska
inte i den förstnämnda staten bli
föremål för beskattning eller därmed
sammanhängande krav som är av
annat slag eller mer tyngande än den
beskattning och därmed samman-
hängande krav som annat liknande
företag i den förstnämnda staten är
eller kan bli underkastat.

5. The provisions of this Article

shall, notwithstanding the provisions
of Article 2, apply to taxes of every
kind and description.

5. Utan hinder av bestämmelserna

i artikel 2 tillämpas bestämmelserna
i denna artikel på skatter av varje
slag och beskaffenhet.

Article 24

Artikel 24

Mutual agreement procedure

Förfarandet vid ömsesidig överens-
kommelse

1. Where a person considers that

the actions of one or both of the
Contracting States result or will
result for him in taxation not in
accordance with the provisions of
this Convention, he may, irrespec-
tive of the remedies provided by the
domestic law of those States, present
his case to the competent authority
of the Contracting State of which he
is a resident or, if his case comes
under paragraph 1 of Article 23, to
that of the Contracting State of
which he is a national. The case must
be presented within three years from
the first notification of the action

1. Om en person anser att en

avtalsslutande stat eller båda avtals-
slutande staterna vidtagit åtgärder
som för honom medför eller kommer
att medföra beskattning som strider
mot bestämmelserna i detta avtal,
kan han, utan att detta påverkar hans
rätt att använda sig av de rättsmedel
som finns i dessa staters interna
rättsordning, lägga fram saken för
den behöriga myndigheten i den
avtalsslutande stat där personen har
hemvist, eller om fråga är om
tillämpning av artikel 23 punkt 1, i
den avtalsslutande stat där han är
medborgare. Saken ska läggas fram

2021:1106

background image

SFS

30

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

resulting in taxation not in
accordance with the provisions of
the Convention.

inom tre år från den tidpunkt då
personen i fråga fick vetskap om den
åtgärd som givit upphov till beskatt-
ning som strider mot bestämmel-
serna i avtalet.

2. The competent authority shall

endeavour, if the objection appears
to it to be justified and if it is not
itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by
mutual agreement with the compe-
tent authority of the other Contract-
ing State, with a view to the
avoidance of taxation which is not in
accordance with the Convention.
Any agreement reached shall be
implemented notwithstanding any
time limits in the domestic law of the
Contracting States.

2. Om den behöriga myndigheten

finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en till-
fredsställande lösning, ska myn-
digheten söka lösa frågan genom
ömsesidig överenskommelse med
den behöriga myndigheten i den
andra avtalsslutande staten i syfte att
undvika beskattning som strider mot
avtalet. �verenskommelse som
träffats ska genomföras utan hinder
av tidsgränser i de avtalsslutande
staternas interna lagstiftning.

3. The competent authorities of

the Contracting States shall en-
deavour to resolve by mutual agree-
ment any difficulties or doubts
arising as to the interpretation or
application of the Convention. They
may also consult together for the
elimination of double taxation in
cases not provided for in the
Convention.

3. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna ska genom
ömsesidig överenskommelse söka
avgöra svårigheter eller tvivelsmål
som uppkommer i fråga om tolk-
ningen eller tillämpningen av
avtalet. De kan även överlägga i
syfte att undanröja dubbelbeskatt-
ning i fall som inte omfattas av
avtalet.

4. The competent authorities of

the Contracting States may com-
municate with each other directly for
the purpose of reaching an agree-
ment in the sense of the preceding
paragraphs.

4. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna kan träda i
direkt förbindelse med varandra i
syfte att träffa överenskommelse i de
fall som angivits i föregående
punkter.

Article 25

Artikel 25

Exchange of information

Utbyte av upplysningar

1. The competent authorities of

the Contracting States shall ex-
change such information as is fore-
seeably relevant for carrying out the
provisions of this Convention or to
the administration or enforcement of
the domestic laws concerning taxes
of every kind and description im-
posed on behalf of the Contracting
States, or of their political sub-
divisions or local authorities, insofar

1. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna ska utbyta
sådana upplysningar som kan antas
vara relevanta vid tillämpningen av
bestämmelserna i detta avtal eller för
administration eller verkställighet av
intern lagstiftning i fråga om skatter
av varje slag och beskaffenhet som
tas ut för de avtalsslutande staterna
eller för deras politiska underavdel-
ningar eller lokala myndigheter, om

2021:1106

background image

SFS

31

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

as the taxation thereunder is not
contrary to the Convention. The
exchange of information is not
restricted by Articles 1 and 2.

beskattningen enligt denna lagstift-
ning inte strider mot avtalet. Utbytet
av upplysningar begränsas inte av
artiklarna 1 och 2.

2. Any

information

received

under paragraph 1 by a Contracting
State shall be treated as secret in the
same manner as information ob-
tained under the domestic laws of
that State and shall be disclosed only
to persons or authorities (including
courts and administrative bodies)
concerned with the assessment or
collection of, the enforcement or
prosecution in respect of, the
determination of appeals in relation
to the taxes referred to in paragraph
1, or the oversight of the above. Such
persons or authorities shall use the
information only for such purposes.
They may disclose the information
in public court proceedings or in
judicial decisions. Notwithstanding
the foregoing, information received
by a Contracting State may be used
for other purposes when such
information may be used for such
other purposes under the laws of
both States and the competent
authority of the supplying State
authorises such use.

2. Upplysningar som en avtals-

slutande stat tagit emot enligt punkt
1 ska behandlas som hemliga på
samma sätt som upplysningar som
erhållits enligt den interna lag-
stiftningen i denna stat och får yppas
endast för personer eller myndig-
heter (däri inbegripet domstolar och
förvaltningsorgan) som fastställer,
uppbär eller driver in de skatter som
åsyftas i punkt 1 eller handlägger
åtal eller överklagande i fråga om
dessa skatter eller som utövar tillsyn
över nämnda verksamheter. Dessa
personer eller myndigheter får
använda upplysningar bara för
sådana ändamål. De får yppa upplys-
ningarna vid offentlig rättegång eller
i domstolsavgöranden. Utan hinder
av ovanstående får upplysningar
som en avtalsslutande stat mottagit
användas för andra ändamål när
sådana upplysningar får användas
för sådana andra ändamål enligt
lagstiftningen i båda avtalsslutande
staterna och den behöriga myndig-
heten i den avtalsslutande stat som
lämnat upplysningarna tillåtit sådant
användande.

3. In no case shall the provisions

of paragraphs 1 and 2 be construed
so as to impose on a Contracting
State the obligation:

3. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 medför inte skyldighet för en
avtalsslutande stat att:

a) to carry out administrative

measures at variance with the laws
and administrative practice of that or
of the other Contracting State;

a) vidta förvaltningsåtgärder som

avviker från lagstiftning och admi-
nistrativ praxis i denna avtalsslut-
ande stat eller i den andra avtals-
slutande staten,

b) to supply information which is

not obtainable under the laws or in
the normal course of the adminis-
tration of that or of the other Con-
tracting State;

b) lämna upplysningar som inte är

tillgängliga enligt lagstiftning eller
sedvanlig administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den
andra avtalsslutande staten,

c) to supply information which

would disclose any trade, business,
industrial, commercial or profes-
sional secret or trade process, or in-
formation, the disclosure of which

c) lämna upplysningar som skulle

röja

affärshemlighet,

industri-,

handels- eller yrkeshemlighet eller i
näringsverksamhet nyttjat förfa-
ringssätt eller upplysningar, vilkas

2021:1106

background image

SFS

32

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

would be contrary to public policy
(ordre public).

överlämnande skulle strida mot
allmänna hänsyn (ordre public).

4. If information is requested by a

Contracting State in accordance with
this Article, the other Contracting
State shall use its information
gathering measures to obtain the
requested information, even though
that other State may not need such
information for its own tax purposes.
The obligation contained in the
preceding sentence is subject to the
limitations of paragraph 3 but in no
case shall such limitations be
construed to permit a Contracting
State to decline to supply infor-
mation solely because it has no do-
mestic interest in such information.

4. Då en avtalsslutande stat begär

upplysningar enligt denna artikel ska
den andra avtalsslutande staten
använda de medel som denna stat
förfogar över för att inhämta de
begärda upplysningarna, även om
denna andra stat inte har behov av
upplysningarna för sina egna
beskattningsändamål. Förpliktelsen
i föregående mening begränsas av
bestämmelserna i punkt 3, men detta
medför inte en rätt för en
avtalsslutande stat att vägra lämna
upplysningar uteslutande därför att
denna stat inte har något eget
intresse av sådana upplysningar.

5. In no case shall the provisions

of paragraph 3 be construed to
permit a Contracting State to decline
to supply information solely because
the information is held by a bank,
other financial institution, nominee
or person acting in an agency or a
fiduciary capacity or because it
relates to ownership interests in a
person.

5. Bestämmelserna i punkt 3

medför inte rätt för en avtals-
slutande stat att vägra att lämna
upplysningar uteslutande därför att
upplysningarna innehas av en bank,
annan finansiell institution, ombud,
representant eller förvaltare eller
därför att upplysningarna gäller
äganderätt i en person.

Article 26

Artikel 26

Members of diplomatic missions and
consular posts

Medlemmar av diplomatisk beskick-
ning och konsulat

Nothing in this Convention shall

affect the fiscal privileges of mem-
bers of diplomatic missions or
consular posts under the general
rules of international law or under
the provisions of special agreements.

Bestämmelserna i detta avtal

berör inte de privilegier vid be-
skattningen som enligt folkrättens
allmänna regler eller bestämmelser i
särskilda överenskommelser till-
kommer medlemmar av diplomatisk
beskickning och konsulat.

Article 27

Artikel 27

Limitations on benefits

Begränsning av förmåner

1. Notwithstanding the other pro-

visions of this Convention, a benefit
under this Convention shall not be
granted in respect of an item of
income or capital if it is reasonable
to conclude, having regard to all

1. Utan hinder av övriga bestäm-

melser i detta avtal ska en förmån
enligt avtalet inte ges i fråga om en
inkomst eller förmögenhetstillgång,
om det med hänsyn till alla relevanta
fakta och omständigheter rimligen

2021:1106

background image

SFS

33

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

relevant facts and circumstances,
that obtaining that benefit was one of
the principal purposes of any
arrangement or transaction that
resulted directly or indirectly in that
benefit, unless it is established that
granting that benefit in these cir-
cumstances would be in accordance
with the object and purpose of the
relevant provisions of this Conven-
tion.

kan antas att ett av de huvudsakliga
syftena med det arrangemang eller
den transaktion som direkt eller
indirekt resulterade i förmånen var
att få förmånen, såvida det inte
fastställs att det under omständig-
heterna är förenligt med de relevanta
bestämmelsernas ändamål och syfte
att förmånen ges.

2. Notwithstanding the other pro-

visions of this Convention, where

2. Utan hinder av övriga bestäm-

melser i detta avtal, ska för det fall

a) a company that is a resident of

a Contracting State derives its
income primarily from other States

a) bolag med hemvist i en avtals-

slutande stat huvudsakligen förvärv-
ar sina inkomster från andra stater

(i) from activities such as bank-

ing, shipping, financing or insurance
or

1) från bank-, sjöfarts-, finans-,

eller försäkringsverksamhet, eller

(ii) from being the headquarters,

co-ordination centre or similar entity
providing administrative services or
other support to a group of compa-
nies which carry on business
primarily in other States; and

2) genom att vara huvudkontor,

co-ordination centre eller en lik-
nande enhet som tillhandahåller
administrativa eller andra tjänster till
en grupp av bolag som bedriver
rörelse huvudsakligen i andra stater;
och

b) such income would bear a

significantly lower tax under the
laws of that State than income from
similar activities carried out within
that State or from being the head-
quarters, co-ordination centre or
similar entity providing administra-
tive services or other support to a
group of companies which carry on
business in that State, as the case
may be,

b) sådan inkomst beskattas vä-

sentligt lägre enligt lagstiftningen i
denna stat än inkomster från lik-
nande verksamhet som bedrivs inom
denna stat eller genom att vara
huvudkontor, co-ordination centre
eller liknande enhet som tillhanda-
håller administrativa eller andra
tjänster till en grupp av bolag som
bedriver rörelse i denna stat,

any provisions of this Convention
conferring an exemption or a reduc-
tion of tax shall not apply to the
income of such company and to the
dividends paid by such company.

bestämmelserna i detta avtal som
medför undantag från eller be-
gränsning av beskattningen inte
tillämpas på inkomst som sådant bo-
lag förvärvar och inte heller på ut-
delning som betalas av sådant bolag.

Article 28

Artikel 28

Entry into force

Ikraftträdande

1. Each of the Contracting States

shall notify the other in writing,
through diplomatic channels, of the
completion of the procedures re-

1. De avtalsslutande staterna ska

skriftligen på diplomatisk väg un-
derrätta varandra när de åtgärder
vidtagits som enligt respektive stats

2021:1106

background image

SFS

34

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

quired by its law for the entry into
force of this Convention.

lagstiftning krävs för att detta avtal
ska träda i kraft.

2. The Convention shall enter into

force on the thirtieth day after the
receipt of the later of these noti-
fications and shall thereupon have
effect:

2. Avtalet träder i kraft den

trettionde dagen efter det att den
sista av dessa underrättelser tagits
emot och ska därefter tillämpas:

a) in respect of taxes withheld at

source, for amounts paid or credited
on or after the first day of January of
the calendar year next following the
date on which the Convention enters
into force;

a) i fråga om källskatter, på be-

lopp som betalas eller tillgodoförs
den 1 januari det kalenderår som
följer närmast efter den dag då av-
talet träder i kraft eller senare,

b) in respect of other taxes on

income, and taxes on capital, on
taxes chargeable for any tax year
beginning on or after the first day of
January of the calendar year next
following the date on which the
Convention enters into force.

b) i fråga om andra skatter på

inkomst och på förmögenhet, på
skatt som påförs för beskattningsår
som börjar den 1 januari det kalen-
derår som följer närmast efter den
dag då avtalet träder i kraft eller
senare.

3. Notwithstanding the provisions

of paragraph 2, the provisions of
Article 24

(Mutual

agreement

procedure) and Article 25 (Ex-
change of information) shall have
effect from the date of entry into
force of this Convention, without
regard to the taxable period to which
the matter relates.

3. Utan hinder av bestämmelserna

i punkt 2 ska bestämmelserna i
artikel 24 (Förfarandet vid ömse-
sidig överenskommelse) och artikel
25 (Utbyte av upplysningar) tilläm-
pas från och med den dag då avtalet
träder i kraft, oavsett vilket beskatt-
ningsår ärendet gäller.

4. The Convention between the

Socialist Federal Republic of Yugo-
slavia and the Kingdom of Sweden
for the avoidance of double taxation
with respect to taxes on income and
capital, signed at Stockholm on 18th
June 1980 (�Sthe prior Convention⬝),
shall cease to have effect between
Slovenia and Sweden with respect to
any tax on the date upon which this
Convention has effect with respect
to that tax in accordance with the
provisions of paragraph 2.

4. Avtalet mellan den Socia-

listiska Federala Republiken Jugo-
slavien och Konungariket Sverige
för att undvika dubbelbeskattning
beträffande skatter på inkomst och
förmögenhet, undertecknat i Stock-
holm den 18 juni 1980 (⬝det tidigare
avtalet⬝) ska upphöra att tillämpas
mellan Slovenien och Sverige med
avseende på varje skatt från och med
den dag då detta avtal enligt punkt 2
i denna artikel ska tillämpas avse-
ende den aktuella skatten.

5. Notwithstanding the provisions

of paragraphs 2 and 4 and the pro-
visions of Article 17, where, imme-
diately before the entry into force of
this Convention, an individual was
in receipt of payments falling within
paragraphs 1, 2 and 3 of Article 18
of the prior Convention, that individ-

5. Utan hinder av bestämmelserna

i punkterna 2 och 4 och bestämmel-
serna i artikel 17, får en fysisk
person som omedelbart före avtalets
ikraftträdande var mottagare av
sådana utbetalningar som omfattas
av artikel 18 punkterna 1, 2 och 3 i
det tidigare avtalet, välja att bestäm-

2021:1106

background image

SFS

35

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

ual may make an election that the
provisions of that Article, and not
the provisions of Article 17 of this
Convention, shall continue to apply
to those payments. That election
shall have effect for the year in
which it is made and for subsequent
years unless revoked by the
individual. Where an election has
been so revoked, no further election
under this paragraph may be made.

melserna i sistnämnda artiklar och
inte bestämmelserna i artikel 17 i
detta avtal, fortfarande ska tillämpas
på dessa utbetalningar. Detta val ska
gälla för det år under vilket valet
görs och varje därpå följande år
under förutsättning att valet inte har
återkallats av personen. När ett val
har återkallats får inte ett nytt val
göras enligt denna punkt.

Article 29

Artikel 29

Termination

Upphörande

This Convention shall remain in

force until terminated by a Con-
tracting State. Either Contracting
State may terminate the Convention,
through diplomatic channels, by
giving written notice of termination
at least six months before the end of
any calendar year. In such case, the
Convention shall cease to have
effect:

Detta avtal förblir i kraft till dess

att det sägs upp av en avtalsslutande
stat. Vardera avtalsslutande staten
kan på diplomatisk väg skriftligen
säga upp avtalet genom under-
rättelse härom minst sex månader
före utgången av något kalenderår.
I händelse av sådan uppsägning
upphör avtalet att gälla:

a) in respect of taxes withheld at

source, for amounts paid or credited
on or after the first day of January of
the calendar year next following the
end of the six-month period;

a) i fråga om källskatter, på be-

lopp som betalas eller tillgodoförs
den 1 januari det kalenderår som
följer närmast efter utgången av
sexmånadersperioden eller senare,

b) in respect of other taxes on in-

come, and taxes on capital, on taxes
chargeable for any tax year
beginning on or after the first day of
January of the calendar year next
following the end of the six-month
period.

b) i fråga om andra skatter på in-

komst och på förmögenhet, på skatt
som påförs för beskattningsår som
börjar 1 januari det kalenderår som
följer närmast efter utgången av
sexmånadersperioden eller senare.

IN WITNESS WHEREOF the
undersigned, being duly authorized
thereto, have signed this Conven-
tion.

Till bekräftelse härav har under-
tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat detta avtal.

DONE at Brussels this 12th day of
May 2021 in duplicate in the English
language.

Som skedde i Bryssel den 12 maj
2021, i två exemplar på engelska
språket.

For the Kingdom of Sweden

För Konungariket Sverige

Lars Danielsson

Lars Danielsson

2021:1106

background image

SFS

36

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

For the republic of Slovenia

För Republiken Slovenien

Iztok Jarc

Iztok Jarc

Protocol

Protokoll

At the moment of signing the
Convention between the Kingdom
of Sweden and the Republic of Slo-
venia for the elimination of double
taxation with respect to taxes on
income and on capital and the
prevention of tax evasion and
avoidance (hereinafter referred to as
�Sthe Convention⬝), the Kingdom of
Sweden and the Republic of
Slovenia have agreed that the
following provisions shall form an
integral part of the Convention:

Vid undertecknandet av avtalet
mellan Konungariket Sverige och
Republiken Slovenien för undvi-
kande av dubbelbeskattning beträf-
fande skatter på inkomst och på
förmögenhet samt förhindrande av
skatteflykt och skatteundandragande
(i det följande benämnt ⬝avtalet⬝)
har Konungariket Sverige och
Republiken Slovenien kommit över-
ens om att följande bestämmelser
ska utgöra en integrerande del av
avtalet:

1. With reference to Article 2:

1. Avseende artikel 2:

It is understood that should Swe-

den in the future introduce a tax on
capital, the Convention shall apply
to such tax. In such case double
taxation shall be eliminated as
follows:

Det är förstått att för det fallet

Sverige i framtiden inför förmö-
genhetsskatt, så ska avtalet vara
tillämpligt på denna skatt. Dubbel-
beskattning ska i så fall undanröjas
enligt följande:

Where a resident of Sweden owns

capital which, in accordance with
the provisions of the Convention,
may be taxed in Slovenia, Sweden
shall allow as a deduction from the
tax on the capital of that resident an
amount equal to the capital tax paid
in Slovenia. Such deduction shall
not, however, exceed that part of the
Swedish capital tax, as computed
before the deduction is given, which
is attributable to the capital which
may be taxed in Slovenia.

Om en person med hemvist i

Sverige innehar förmögenhet, som
enligt bestämmelserna i detta avtal
får beskattas i Slovenien, ska
Sverige från skatten på denna
persons förmögenhet avräkna ett
belopp motsvarande den förmögen-
hetsskatt som erlagts i Slovenien.
Avräkningsbeloppet ska emellertid
inte överstiga den del av den svenska
förmögenhetsskatten, beräknad utan
sådan avräkning, som belöper på den
förmögenhet som får beskattas i
Slovenien.

2. With reference to Article 8:

2. Avseende artikel 8:

With respect to profits derived by

the air transport consortium Scan-
dinavian Airlines System (SAS), the
provisions of paragraph 1 of Article
8 of the Convention shall apply only
to such part of the profits as corre-
sponds to the participation held in

Bestämmelserna i artikel 8 punkt

1 i avtalet ska beträffande inkomst
som förvärvas av luftfartskonsortiet
Scandinavian

Airlines

System

(SAS) endast tillämpas i fråga om
den del av inkomsten som motsvarar
den andel i konsortiet som innehas

2021:1106

background image

SFS

37

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

that consortium by SAS Sverige AB,
the Swedish partner of SAS.

av SAS Sverige AB, den svenske
delägaren i SAS.

3. With reference to Article 11:

3. Avseende artikel 11:

At the time of the signing of the

Convention, the institutions referred
to in subparagraph b) of paragraph 3
of Article 11 of the Convention are:

Vid undertecknande av avtalet är

de institutioner som avses i artikel
11 punkt 3 b) i avtalet följande:

a) in Slovenia, the Slovenian

Export and Development Bank (SID
� Slovenska izvozna in razvojna
banka);

a) i Slovenien, Slovenska export-

och utvecklingsbanken (SID � Slo-
venska izvozna in razvojna banka),

b) in Sweden, The Swedish Ex-

port Credit Corporation (AB Svensk
Exportkredit) and The Swedish
Export Credit Agency (Export-
kreditnämnden).

b) i Sverige, AB Svensk Export-

kredit och Exportkreditnämnden.

The competent authorities of the

Contacting States may agree on
additional similar institutions to be
covered by subparagraph b) of
paragraph 3 of Article 11 of the
Convention.

De behöriga myndigheterna i de

avtalsslutande staterna kan komma
överens om att ytterligare liknande
institutioner ska omfattas av artikel
11 punkt 3 b) i avtalet.

4. With reference to Article 13:

4. Avseende artikel 13:

With respect to gains derived by

the air transport consortium Scan-
dinavian Airlines System (SAS), the
provisions of paragraph 3 of Article
13 of the Convention shall apply
only to such part of the gains as
corresponds to the participation held
in that consortium by SAS Sverige
AB, the Swedish partner of SAS.

Bestämmelserna i artikel 13 punkt

3 i avtalet ska beträffande inkomst
som förvärvas av luftfartskonsortiet
Scandinavian

Airlines

System

(SAS) endast tillämpas i fråga om
den del av inkomsten som motsvarar
den andel i konsortiet som innehas
av SAS Sverige AB, den svenske
delägaren i SAS.

5. With reference to Article 21:

5. Avseende artikel 21:

With respect to capital owned by

the air transport consortium Scan-
dinavian Airlines System (SAS), the
provisions of paragraph 3 of Article
21 of the Convention shall apply
only to such part of the capital as
corresponds to the participation held
in that consortium by SAS Sverige
AB, the Swedish partner of SAS.

Bestämmelserna i artikel 21 punkt

3 i avtalet ska beträffande förmögen-
het som innehas av luftfartskon-
sortiet Scandinavian Airlines Sys-
tem (SAS) endast tillämpas i fråga
om den del av förmögenheten som
motsvarar den andel i konsortiet som
innehas av SAS Sverige AB, den
svenske delägaren i SAS.

IN WITNESS WHEREOF the
undersigned, being duly authorized
thereto, have signed this Protocol.

Till bekräftelse härav har under-
tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade,

undertecknat

detta

protokoll.

2021:1106

background image

SFS

38

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

DONE at Brussels this 12th day of
May 2021 in duplicate in the English
language.

Som skedde i Bryssel den 12 maj
2021, i två exemplar på engelska
språket.

For the Kingdom of Sweden

För Konungariket Sverige

Lars Danielsson

Lars Danielsson

For the republic of Slovenia

För Republiken Slovenien

Iztok Jarc

Iztok Jarc

2021:1106

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.