SFS 2021:300 Lag om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2021:300) om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda / SFS 2021:300 Lag om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda
SFS2021-300.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri

parkering och gåva till anställda

Utfärdad den 22 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § I denna lag finns bestämmelser om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet
för vissa förmåner som erhålls på grund av tjänst.

2 § Förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen ska inte tas upp
till beskattning enligt inkomstskattelagen (1999:1229) trots vad som
föreskrivs om förmåner i 11 kap. den lagen.

3 § Förmån av gåva eller gåvor till en anställd ska till den del gåvornas
värde sammantaget uppgår till högst 2 000 kronor inte tas upp till
beskattning enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Detta gäller utöver vad
som föreskrivs om förmån av gåva till anställda i 11 kap. 14 § första stycket
den lagen.

Första stycket gäller inte gåvor som lämnas i pengar.

4 § Förmån som är skattefri enligt denna lag ska inte heller tas upp till
beskattning enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta.

5 § Förmån som avses i denna lag är avgiftsfri enligt socialavgiftslagen
(2000:980), lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och lagen (1994:1744)
om allmän pensionsavgift.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.
2. Lagen tillämpas på förmåner som lämnas efter den 31 december 2020.
3. Lagen upphör att gälla vid utgången av december 2021.
4. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för förmåner som har

lämnats under perioden 1 januari�31 december 2021.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:166, bet. 2020/21:FiU49, rskr. 2020/21:248.

SFS

2021:300

Publicerad
den

23 april 2021

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.