SFS 1972:377

720377.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1972:377 Kungl. Majrts förordning

utkom frän t rycket OHi än dring 1 förordiungen (1961: 394) om

den 21 juni 1972

tobaksskattj
given Stockholms slott den 2 juni 1972.

830

Kungl. Maj:t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut^, funnit

gott förordna, att 2 § förordningen (1961: 394) om tobaksskatt skall ha

nedan angivna lydelse.

1}

:Q

2 §2 För tobaksvara utgår skatten med nedan angivna, i förhållande

till varans myckenhet bestämda belopp, nämligen:

Varuslag

Vikt för 1 st. gram

Belopp för

1 st. öre

1 kg kr.

Cigarrer och cigariller

grupp I

t. o. m. 1,7

I I

över 1,7 t. o. m. 3,0

II I

"

3,0"

5.0

I V

"

5,0

Cigarretter

grupp I

t. o. m. 0,85

"

II

över 0,85 t. o. m. 1,20

II I

" 1,20"

1,55

I V

" 1,55"

1,90

V

" 1,90

Röktobak

Tuggtobak

Snus

12,0

15,7

18,6

26,0

c

13,9

18,9

23,4

27,4

31,4

64: �

21:60

9:10

Jl,

1 Prop. 1972: 95, SkU 32, rskr 238.

- Senaste lydelse 1970: 5.

^.1

t-/,

¬

background image

För cigarrettpapper och cigarretthylsor utgår skatten med 5 öre för

SFS 1972: 377

varje påbörjad längd av 100 millimeter av ett blad eller en hylsa för
framställning av en cigarrett.

^"'1

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1973.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter-

fJlT;,

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 2 juni 1972.

ö';

GUSTAF ADOLF

G. E. STR�NG

(L. S.)

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.