SFS 1973:988

730988.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Kimgl. Maj:t s förordning

SFS 1973:988

om ändring i förordningen (1961: 394) om tobaksskatt;

utkom f rån tr ycket

utfärdad den 14 december 1973.

Kungl. Maj:t förordnar i överensstämmelse med riksdagens beslut^

i fråga om förordningen (1961: 394) om tobaksskatt-,

1 Prop. 1973: 187, SkU 69, rskr 35 8.

'

2021

- Senaste lydelse av 5 § 1965: 614.

¬

background image

SFS 1973:988

dels att i 5 § orden "kontrollstyrelsen" och "styrelsen" skall bytas;tit

mot "riksskatteverket" respektive "verket",

dels att 8 § skall upphöra att gälla,

dels att 3, 4, 6 och 7 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

3 § Skattskyldighet inträder då vara av den som är registrerad en­

ligt 5 § levereras till köpare eller tages i anspråk för annat ändamål
än försäljning eller ock, vid avregistrering, ingår i hans lager. Härvid

är den registrerade skattskyldig.

Införes skattepliktig vara till riket av annan än registrerad skall

skatt erläggas till tullmyndighet. Tullagen (1973; 670) gäller i fråga
om skatten. Därjämte gäller 46 § förordningen (1959; 92) om förfa­

randet vid viss konsumtionsbeskattning.

4 § I fråga om skatt som skall utgå annorledes än vid förtullningen
är riksskatteverket beskattningsmyndighet. Därvid skall vad i förord­

ningen om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning är stadgat äga

tillämpning. Riksskatteverket äger utfärda de föreskrifter rörande re­

dovisning och särskilda kontrollanordningar som verket finner er­
forderliga för skattekontrollens utövande.

6 § Registrerad skall till riksskatteverket avlämna deklaration för

varje kalendermånad, varunder skattskyldighet inträtt.

Deklaration skall insändas inom en månad efter varje beskattnings­

periods utgång. Riksskatteverket äger medgiva att deklaration må in­

sändas senare än nu sagts, dock inom tre månader efter utgången av

den beskattningsperiod d eklarationen avser.

7 § I deklaration må avdrag göras för vara, som

a) förvärvats för återförsäljning och för vilken skattskyldighet tidi­

gare inträtt,

b) återtagits i samband med återgång av köp,

c) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller

förts till frihamn,

d) lagts upp på tullager som inrättats för förvaring av proviant,

eller utförts ur riket såsom proviant på fartyg eller luftfartyg eller

levererats för försäljning i exportbutik,

e) försålts till den som enligt 7 § tullförordningen (1973; 979) äger

åtnjuta tullfrihet för varor, som införas till riket.

På särskild prövning av riksskatteverket ankommer, huruvida och

i vad mån av drag jämväl må göras för vara,

a) som återtagits annorledes än i samband med återgång av köp,
b) som tillhandahållits för framställning av enligt denna förordning

icke skattepliktiga varor,

c) som tillhandahållits för vetenskapligt, medicinskt eller likartat än­

damål,

d) som tagits i anspr åk för provning, samt
e) vars försäljning förorsakat den skattskyldige förlust på grund av

bristande betalning från köparen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1974.

2022

CARL GUSTAF

G. E. STR�NG
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.