SFS 1984:924

840924.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:924

Lag

Utkom från trycket

den 17 december 1984

om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt;

utfärdad den 6 december 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 § lagen (1961:394) om tobaks­

skatt^ skall ha nedan angivna lydelse.

7 § I deklaration får avdrag göras för skatt på vara, som

a) förvärvats för återförsäljning och för vilken skattskyldighet tidigare

inträtt,

b) återtagits i samband med återgång av köp,
c) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller förts

till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där,

d) lagts upp på tullager som inrättats för förvaring av proviant, eller

utförts ur riket såsom proviant på fartyg eller luftfartyg eller levererats för

försäljning i exportb utik,

e) tillhandahållits för framställning av enligt denna lag icke skatteplik­

tiga varor eller för vetenskapligt, medicinskt eller likartat ändamål,

f) tagits i anspråk för provning,
g) försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför

sig till bristande betalning från köparen.

Avdrag enligt första stycket g) får göras med belopp som svarar mot så

stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningspris.

Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisning

åter lämnas för skatten på de varor som betalningen avser.

Denna lag tr äder i kraft den I ja nuari 1985. �ld re bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträ­

dandet.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

1926

' Prop. 1984/85: 69, SkU 16, rskr4 4.

^ La gen omtryckt 198 4: 155.

Senaste lydelse av lagens rubrik 197 5: 141.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.