SFS 1987:1234

871234.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:1234

om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt;

utkom från trycket

den 30 december 1987

Utfärdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 och 5 §§ lagen (1961:394) om

tobaksskatt^ skall ha följande lydelse.

1 § Till staten skall enligt bestämmelserna i denn a lag erläggas särskild

skatt (tobaksskatt) för cigarrer, cigariller, cigarretter, röktobak, snus och
tuggtobak, ur tulltaxenr 24.02 och 24.03 tulltaxelagen (1987:1068).

Intill myckenhet som regeringen bestämmer må skattefrihet åtnjutas för

tobaksvaror, som inkomma till riket såsom gåva till enskild person för
dennes eget bru k.

Ide i andra stycket avsedda fallen skall, där tullfrihet ej åtnjutes, i stället

för skatt erläggas för dessa fall särskilt stadgad tull.

Vid bedömning av till vilket tullt axenummer viss vara skall hänföras tas

inte hänsyn till sådan tulltaxering av varusats som görs med stöd av 5 § 3 b
tulltaxelagen.

5 § Skattskyldigheten inträder då varan levereras till k öpare eller tas i

anspråk för annat ändamål än försäljning.

För den som upphör att vara registrerad enligt 4 § inträd er skattskyldig­

heten när registreringen upphör, och omfattar de varor som då ingår i hans

lager.

Om en skattepliktig vara förs in i lan det av någon annan än den som är

registrerad skall skatten betalas till tullmyndigheten. Därvid gäller tullagen
(1987:1065) och 9 kap. 4 § lagen (1 984: 151) om punktskatter och prisregle­

ringsavgifter.

Denna lag träder i kraft de n 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

JProp, 1987/88:42, SkU 16, rskr. 97.

bagen omtryckt 1 984; 155.

357-7

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.