SFS 2022:155 Lag om tobaksskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2022:155) om tobaksskatt / SFS 2022:155 Lag om tobaksskatt
SFS2022-155.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om tobaksskatt

Utfärdad den 3 mars 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Innehåll, tillämpning, definitioner och förklaringar
Innehåll
1 §
I denna lag finns bestämmelser om beskattning av tobaksvaror.

Lagens innehåll är uppdelat enligt följande.
1 kap. Innehåll, tillämpning, definitioner och förklaringar
2 kap. Skattepliktens omfattning, skattebelopp och kontrollmärkning
3 kap. Godkännanden inom uppskovsförfarandet
4 kap. Flyttningar under uppskovsförfarandet
5 kap. Dokumenthantering vid flyttningar av varor under uppskovs-

förfarandet

6 kap. Distansförsäljning
7 kap. Förfarandet för beskattade varor
8 kap. Dokumenthantering vid flyttningar under förfarandet för

beskattade varor

9 kap. Skattskyldighet för EU-harmoniserade tobaksvaror
10 kap. Hantering och skattskyldighet avseende snus, tuggtobak och

övrig tobak

11 kap. Avdrag
12 kap. �&terbetalning av skatt
13 kap. Generella förfaranderegler, omprövning och överklagande.

Lagens tillämpningsområde
2 §
Tobaksskatt ska betalas till staten enligt denna lag för cigaretter,
cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak.

3 § Genom denna lag genomförs rådets direktiv 2011/64/EU av den
21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på
tobaksvaror.

Vidare genomförs rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december

2019 om allmänna regler för punktskatt såvitt avser de EU-harmoniserade
tobaksvarorna. De EU-harmoniserade tobaksvarorna omfattas av
bestämmelserna i 2 kap. 2�8 och 11�22 §§, 3�9 kap., 11 kap. 1, 2, 6 och

1 Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161.
2 Jfr rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt,
i den ursprungliga lydelsen, samt rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen
och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2022:155

Publicerad
den

11 mars 2022

background image

SFS

2

7 §§, 12 kap. 2�5 och 7�10 §§ och 13 kap. Vad som avses med EU-
harmoniserad tobaksvara framgår av 5 §.

Snus, tuggtobak och övrig tobak omfattas av bestämmelserna i 2 kap.

9�11 §§, 10 kap., 11 kap. 3�7 §§, 12 kap. 6�10 §§ och 13 kap. 2, 3 och
10 §§.

Definitioner och förklaringar
Benämningar på vissa EU-rättsakter
4 § I denna lag avses med

� punktskattedirektivet: rådets direktiv (EU) 2020/262 av den

19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt, i den ursprungliga
lydelsen,

� unionstullkodexen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för
unionen, i lydelsen enligt förordning (EU) 2016/2339.

Tobaksvara och EU-harmoniserad tobaksvara
5 § Med tobaksvara avses i denna lag cigaretter, cigarrer, cigariller och
röktobak samt snus, tuggtobak och övrig tobak.

Med EU-harmoniserad tobaksvara avses cigaretter, cigarrer, cigariller och

röktobak.

Bestämmelser om vad som avses med cigaretter, cigarrer och cigariller,

röktobak samt övrig tobak finns i 2 kap. 2, 5, 6 och 10 §§.

EU och EU-land samt tredjeland
6 § Med EU eller ett EU-land avses de områden som tillhör Europeiska
unionens punktskatteområde enligt lagen (2022:157) om Europeiska
unionens punktskatteområde.

Med ett tredjeland avses länder och områden utanför detta skatteområde.

Import
7 § Med import avses varors övergång till fri omsättning i enlighet med
artikel 201 i unionstullkodexen.

Med import avses även införsel till EU av unionsvaror från något av de

territorier som anges i 2 § lagen (2022:157) om Europeiska unionens
punktskatteområde om de skyldigheter som följer av tullagstiftningen vid
sådan införsel har fullgjorts.

Otillåten införsel
8 § Med otillåten införsel avses införsel till EU av varor som inte har
hänförts till förfarandet för övergång till fri omsättning i enlighet med
artikel 201 i unionstullkodexen och för vilka en tullskuld i enlighet med
artikel 79.1 i unionstullkodexen har uppkommit eller skulle ha uppkommit
om varorna hade varit belagda med tull.

Med otillåten införsel avses även införsel till EU av unionsvaror från

något av de territorier som anges i 2 § lagen om Europeiska unionens
punktskatteområde om de skyldigheter som följer av tullagstiftningen vid
sådan införsel inte har fullgjorts.

Export
9 § Med export avses att en vara, direkt från Sverige eller via ett annat EU-
land, förs ut från EU.

2022:155

background image

SFS

3

Vissa tullrelaterade termer och uttryck
10 § Med deklarant, tullskuld och unionsvara avses detsamma som i
artikel 5 i unionstullkodexen.

Med förfarandet för extern transitering avses förfarandet enligt

artikel 226.2 i unionstullkodexen, när förfarandet används för
punktskattepliktiga varor enligt artikel 189.4 i kommissionens delegerade
förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller
närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex.

Särskilda definitioner för förfarandet vad avser EU-harmoniserade

tobaksvaror
11 § I denna lag avses med

� uppskovsförfarandet: det särskilda förfarande som innebär att

skattskyldighetens inträde skjuts upp vid tillverkning, bearbetning,
förvaring, lagring eller flyttning inom EU av EU-harmoniserade
tobaksvaror,

� släppas för konsumtion: att EU-harmoniserade tobaksvaror
1. avviker från ett uppskovsförfarande,
2. förvaras eller lagras utanför ramen för ett uppskovsförfarande,
3. tillverkas utanför ramen för ett uppskovsförfarande,
4. importeras utan att omedelbart efter importen hänföras till ett

uppskovsförfarande, eller

5. är föremål för otillåten införsel,
� beskattade varor: EU-harmoniserade tobaksvaror som släppts för

konsumtion i ett EU-land,

� förfarandet för beskattade varor: det förfarande som enligt 7 kap. ska

användas vid flyttning av beskattade varor till, från eller via ett annat EU-
land,

� det datoriserade systemet: det datoriserade system som avses i artikel 1

i Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/263 av den
15 januari 2020 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och
kontroller av punktskattepliktiga varor.

2 kap. Skattepliktens omfattning, skattebelopp och

kontrollmärkning
Innehåll
1 §
I detta kapitel finns bestämmelser om

� skatt på cigaretter (2�4 §§),
� skatt på cigarrer och cigariller (5 §),
� skatt på röktobak (6 §),
� produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak (7 och

8 §§),

� skatt på snus och tuggtobak (9 §),
� skatt på övrig tobak (10 §),
� skatteomräkning (11 §),
� undantag från skatteplikt (12�18 §§), och
� kontrollmärkning och andra regler om försäljning av cigaretter
(19�22 §§).

2022:155

background image

SFS

4

Skatt på cigaretter
2 §
Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 62 öre per styck och
1 procent av detaljhandelspriset.

Med cigaretter avses
1. tobaksrullar som går att röka som de är och som inte är cigarrer eller

cigariller enligt 5 § andra stycket,

2. tobaksrullar som genom enkel, icke-industriell hantering kan införas i

cigarettpappersrör, eller

3. tobaksrullar som genom enkel, icke-industriell hantering kan rullas in i

cigarettpapper.

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger

8 centimeter men inte 11 centimeter anses som två cigaretter. �r cigaretten
längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 3 centimeter som en cigarett.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska den i första stycket

angivna styckeskatten räknas om enligt 11 §.

3 § Med detaljhandelspris avses i denna lag varje cigarettprodukts högsta
tillåtna detaljhandelspris, inklusive tobaksskatt och annan statlig skatt eller
avgift. Detaljhandelspriset fastställs av tillverkaren eller dennes representant
eller, i fråga om cigaretter som importeras, av importören.

Cigaretter får inte säljas till högre pris än detaljhandelspriset.
Om detaljhandelspris inte har fastställts får beskattningsmyndigheten

uppskatta priset efter vad som kan anses skäligt.

4 § Tillverkaren eller dennes representant eller, i fråga om cigaretter som
importeras, importören ska senast den 31 januari varje år till Skatteverket
lämna uppgifter om försäljningen av cigaretter i de olika priskategorierna
för det föregående kalenderåret.

Skatt på cigarrer och cigariller
5 §
Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 42 öre per styck.

Med cigarrer och cigariller avses, om de kan rökas som de är och med

hänsyn till sina egenskaper uteslutande är avsedda att rökas som de är,

1. tobaksrullar med ett yttre täckblad av naturtobak,
2. tobaksrullar fyllda med en riven blandning och med ett yttre täckblad

som har cigarrers normala färg, gjort av homogeniserad tobak, om

a) det yttre täckbladet täcker produkten helt och i förekommande fall

inkluderar filtret men, i fråga om cigarrer med munstycke, inte munstycket,

b) styckevikten utan filter eller munstycke är minst 2,3 gram och högst

10 gram, och

c) omkretsen är minst 34 millimeter på minst en tredjedel av längden.
För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppet i

första stycket räknas om enligt 11 §.

Skatt på röktobak
6 §
Skatt på röktobak tas ut med 1 971 kronor per kilogram.

Med röktobak avses
1. tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till

kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning,

2. tobaksavfall som går att röka, bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och

inte omfattas av 2 § andra stycket eller 5 § andra stycket.

Med tobaksavfall avses rester av tobaksblad och biprodukter från

bearbetning av tobak eller framställning av tobaksprodukter.

2022:155

background image

SFS

5

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppet i

första stycket räknas om enligt 11 §.

Produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak
7 §
Produkter som delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt
uppfyller kriterierna i 5 § andra stycket behandlas som cigarrer och
cigariller.

8 § Produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak men
som i övrigt uppfyller kriterierna i 2 § andra stycket eller 6 § andra stycket
behandlas som cigaretter respektive röktobak.

Produkter som inte innehåller någon tobak och som uteslutande används

för medicinska ändamål behandlas dock inte som tobaksvaror.

Skatt på snus och tuggtobak
9 §
Skatt ska betalas för snus och tuggtobak som hänförs till nr 2403 i
Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av
den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om
Gemensamma tulltaxan i lydelsen enligt kommissionens genomförande-
förordning (EU) 2020/2159. Skatt tas ut med 462 kronor per kilogram för
snus och med 510 kronor per kilogram för tuggtobak.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppen i

första stycket räknas om enligt 11 §.

Skatt på övrig tobak
10 §
Skatt på övrig tobak tas ut med 1 971 kronor per kilogram.

Med övrig tobak avses tobak som inte är en del av en levande planta och

som inte är skattepliktig som cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus
eller tuggtobak. Om sådan tobak ingår i en annan vara sker beskattningen
utifrån varans totala vikt.

För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppen i

första stycket räknas om enligt 11 §.

Skatteomräkning
11 §
För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skatten för de
tobaksvaror som anges i 2, 5, 6, 9 och 10 §§ tas ut med belopp som efter en
årlig omräkning motsvarar de i paragraferna angivna skattebeloppen
multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger
förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det
år beräkningen avser och prisläget i juni 2020. När det gäller skatt på
cigaretter enligt 2 § ska omräkningen bara avse styckeskatten. Beloppen
avrundas till hela kronor och ören.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade

skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

Undantag från skatteplikt
Varor som förs in till Sverige för en enskild persons personliga bruk
12 § Tobaksskatt ska inte betalas för EU-harmoniserade tobaksvaror
som förs in till Sverige

1. under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att bevilja

återbetalning av skatten enligt 12 kap. 10 §,

2022:155

background image

SFS

6

2. av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat EU-land och

som själv transporterar dem till Sverige, om varorna är avsedda för dennes
eller dennes familjs personliga bruk,

3. som flyttgods av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en

enskild person som flyttar till Sverige, om varorna är avsedda för dennes
eller dennes familjs personliga bruk,

4. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person

som har förvärvat varorna genom arv eller testamente, om varorna är
avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk, eller

5. som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en

enskild person i ett annat EU-land till en enskild person i Sverige, om
varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

13 § Om en enskild person själv transporterar EU-harmoniserade tobaks-
varor i större mängder än de som anges i andra stycket ska de vid en
bedömning enligt 12 § 2 inte anses vara avsedda för personligt bruk, såvida
inte personen kan visa att varorna i det enskilda fallet är avsedda för dennes
eller dennes familjs personliga bruk. Vid en sådan bedömning ska samtliga
omständigheter i det enskilda fallet beaktas.

De mängder som avses i första stycket är
� cigaretter: 800 stycken,
� cigariller (med en vikt av högst 3 gram per styck): 400 stycken,
� cigarrer: 200 stycken,
� röktobak: 1,0 kilogram.

Varor som fullständigt förstörts eller gått förlorade
14 § Tobaksskatt ska inte betalas för EU-harmoniserade tobaksvaror som
under ett uppskovsförfarande

1. blivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade och

därigenom blivit oanvändbara som punktskattepliktiga varor på grund av
oförutsedda händelser eller force majeure, eller

2. blivit fullständigt förstörda under tillsyn av Skatteverket.

15 § Den som gör gällande att varorna fullständigt förstörts eller
oåterkalleligen gått förlorade ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för
Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

1. har skett i Sverige, eller
2. upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.

16 § Bestämmelserna i 14 och 15 §§ gäller även beskattade varor under
flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige om varorna flyttas

1. under förfarandet för beskattade varor, eller
2. genom distansförsäljning.
Om varor flyttas genom distansförsäljning ska undantaget enligt 14 § 2

endast gälla

1. om varorna avsänds av en tillfälligt registrerad distansförsäljare eller

registrerad distansförsäljare enligt 6 kap. 2 eller 3 §, eller

2. om mottagaren har fullgjort anmälningsskyldighet enligt 6 kap. 6 §

eller deklarationsskyldighet enligt 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).

17 § Vid en partiell förlust till följd av varornas beskaffenhet ska
tobaksskatt inte betalas för det som gått förlorat i den utsträckning förlusten

2022:155

background image

SFS

7

understiger den gemensamma tröskeln för partiella förluster av sådana
varor, om förlusten inträffar

1. vid en flyttning under uppskovsförfarandet till eller från en plats i ett

annat EU-land,

2. vid en flyttning under förfarandet för beskattade varor, eller
3. vid en flyttning genom distansförsäljning.
Med den gemensamma tröskeln för partiella förluster av en viss vara

avses den gemensamma tröskel som har fastställts av Europeiska
kommissionen med stöd av artikel 6.10 i punktskattedirektivet.

18 § Tobaksskatt ska inte heller betalas för det som gått förlorat vid en
partiell förlust till följd av varornas beskaffenhet under uppskovs-
förfarandet i andra fall än vid en flyttning till eller från en plats i ett annat
EU-land. I sådana fall tillämpas 15 §.

Första stycket gäller även förluster vid flyttningar som omfattas av 17 §

men där det inte har fastställts någon gemensam tröskel för partiella förluster
för de aktuella varorna.

Kontrollmärkning och andra regler om försäljning av cigaretter
19 §
Cigaretter får inte tillhandahållas för försäljning annat än i
originalförpackning försedd med särskild märkning med uppgift om
detaljhandelspriset. Detta gäller dock inte cigaretter som upplagshavare
tillhandahåller för försäljning i exportbutik enligt lagen (1999:445) om
exportbutiker.

20 § Den som säljer cigaretter till högre pris än detaljhandelspriset ska av
beskattningsmyndigheten påföras belopp motsvarande den ytterligare skatt
som skulle ha tagits ut enligt 2 § första stycket om detaljhandelspriset hade
varit fastställt till det pris som varan sålts för.

Om det saknas nödvändiga uppgifter eller om beloppet av någon annan

anledning inte kan beräknas tillförlitligt, får beskattningsmyndigheten
uppskatta beloppet efter vad som kan anses skäligt.

21 § Den som tillhandahåller cigaretter till försäljning på annat sätt än i
originalförpackning försedd med särskild märkning med uppgift om
detaljhandelspriset döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

22 § Cigaretter som varit föremål för brott enligt 21 §, eller värdet av
cigaretterna om dessa inte finns kvar, ska förklaras förverkade om det inte
är uppenbart oskäligt.

3 kap. Godkännanden inom uppskovsförfarandet
Innehåll
1 §
I detta kapitel finns bestämmelser om

� upplagshavare och skatteupplag (2�8 §§),
� registrerad varumottagare (9�14 §§),
� tillfälligt registrerad varumottagare (15 §),
� registrerad avsändare (16 §),
� ansökan och beslut (17 §),
� återkallelse av godkännande (18 §),
� konkurs (19 §), och
� jämkning av säkerhetsbelopp (20 §).

2022:155

background image

SFS

8

Upplagshavare och skatteupplag
Vem får godkännas som upplagshavare?
2 § Som upplagshavare får den godkännas som i yrkesmässig verksamhet
i Sverige avser att

1. tillverka, bearbeta eller i större omfattning förvara eller lagra EU-

harmoniserade tobaksvaror,

2. för yrkesmässig försäljning till näringsidkare ta emot EU-

harmoniserade tobaksvaror som flyttats under uppskovsförfarandet,

3. för försäljning till näringsidkare inom EU importera EU-harmoniserade

tobaksvaror, eller

4. bedriva verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om

exportbutiker.

För godkännande som upplagshavare krävs att den som ansöker
1. är lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina ekonomiska

förhållanden och omständigheterna i övrigt, och

2. disponerar över ett utrymme i Sverige som kan godkännas som

skatteupplag.

Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som

registrerad avsändare.

Skatteupplag
3 § Upplagshavares hantering av skattepliktiga varor ska, för att omfattas
av ett uppskovsförfarande, ske i ett godkänt skatteupplag.

Ett utrymme som används som eller är avsett att användas som bostad får

inte godkännas som skatteupplag.

Lagerbokföring
4 § En upplagshavare ska för varje skatteupplag löpande bokföra
varurörelser som rör skattepliktiga varor och regelbundet inventera lagret av
sådana varor.

Krav vid mottagande av varor under uppskovsförfarandet
5 § En upplagshavare som tar emot varor som flyttas under
uppskovsförfarandet ska göra det på det skatteupplag eller den direkta
leveransplats som angetts i ett sådant elektroniskt administrativt dokument
som avses i 5 kap. 4 § eller ett sådant ersättningsdokument som avses i
5 kap. 14 §. Varor som flyttas till ett skatteupplag ska vid mottagandet tas in
i skatteupplaget.

Säkerhet för flyttning av varor under uppskovsförfarandet
6 § En upplagshavare som avser att flytta varor under uppskovsförfarandet
enligt 4 kap. 3, 5 eller 6 § ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som
kan påföras upplagshavaren i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen
av varorna.

Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttningen påbörjas och

uppgå till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga skatten på de varor
som upplagshavaren flyttar under ett dygn. Vid beräkningen av genomsnittet
ska hänsyn bara tas till de dygn under ett år då flyttningar av varor sker enligt
4 kap. 3, 5 eller 6 §. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte
betalas i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EU-land får
säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har
betalats i rätt tid.

2022:155

background image

SFS

9

Säkerhet för betalning av skatt
7 § Upplagshavare ska ställa säkerhet för betalning även av den skatt som
kan påföras upplagshavaren enligt 9 kap. 3 eller 4 §. Säkerheten ska som
lägst uppgå till ett belopp som motsvarar 10 procent av skatten på de varor
som upplagshavaren vid varje tidpunkt förvarar i sina skatteupplag.
Säkerheten får dock inte understiga ett belopp som motsvarar 75 procent av
det högsta belopp som en sådan beräkning medfört under de tre senaste
kalendermånaderna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte
betalas i rätt tid.

Säkerhet vid återkallelse av godkännande
8 § Säkerheterna enligt 6 och 7 §§ ska kunna tas i anspråk under minst sex
månader från den dag beslutet om återkallelse blir gällande, om
godkännandet som upplagshavare återkallas. Säkerheten enligt 6 § får efter
återkallelsen sänkas till ett belopp som motsvarar skatten på de varor för
vilka flyttningen ännu inte har avslutats enligt 4 kap. 9 §.

Registrerad varumottagare
9 §
Som registrerad varumottagare får den godkännas som avser att i
Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas enligt ett uppskovs-
förfarande från ett annat EU-land. För godkännande krävs att den som
ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare
med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i
övrigt.

Ordinarie mottagningsplats
10 § En registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där
varumottagaren kommer att ta emot varor som flyttas under
uppskovsförfarandet (ordinarie mottagningsplats).

Krav vid mottagande av varor under uppskovsförfarandet
11 § Varor som flyttas under uppskovsförfarandet ska tas emot på den
registrerade varumottagarens ordinarie mottagningsplats eller den direkta
leveransplats som angetts i ett sådant elektroniskt administrativt dokument
som avses i 5 kap. 4 § eller ett sådant ersättningsdokument som avses i
5 kap. 14 §.

Säkerhet
12 § En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för
betalning av skatten på de varor som tas emot. Ställd säkerhet får tas i
anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk av Skatteverket under minst sex

månader från den dag beslutet om återkallelse blir gällande, om
godkännandet som registrerad varumottagare återkallas.

13 § Säkerheten enligt 12 § ska som lägst uppgå till ett belopp som
motsvarar den genomsnittliga skatt som har beslutats för

1. de tolv senaste redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har

fattats, eller

2. det lägre antal redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats,

om det ännu inte har fattats beslut för tolv redovisningsperioder.

2022:155

background image

SFS

10

Vid beräkning av genomsnittet ska den sammanlagda skatt som beslutats

för redovisningsperioderna delas med det antal av redovisningsperioderna
för vilka skatt har beslutats till mer än noll kronor.

Om det belopp som säkerheten som lägst ska uppgå till vid en sådan

beräkning är noll kronor, ska säkerheten i stället som lägst uppgå till ett
belopp som vid varje tidpunkt motsvarar skatten på de varor som då är under
flyttning till varumottagaren under uppskovsförfarandet.

14 § Om den registrerade varumottagaren har en redovisningsperiod för
tobaksskatt som är ett beskattningsår, ska säkerheten, i stället för vad som
gäller enligt 13 §, som lägst uppgå till ett belopp som motsvarar det högsta
av

1. den skatt som beslutats för den senaste redovisningsperioden, och
2. skatten på de varor som vid varje tidpunkt är under flyttning till

varumottagaren under uppskovsförfarandet.

Tillfälligt registrerad varumottagare
15 §
Som tillfälligt registrerad varumottagare får den godkännas som
avser att endast vid ett enstaka tillfälle i Sverige yrkesmässigt ta emot varor
som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land.
Godkännandet ska i dessa fall begränsas till att gälla mottagande av varor
vid denna särskilt angivna flyttning.

En tillfälligt registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den

adress där varorna kommer att tas emot.

Ett godkännande enligt första stycket ska ges när säkerhet ställts för

skatten på varorna. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan varorna
flyttas från det andra EU-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten
inte betalas i rätt tid.

Registrerad avsändare
16 §
Som registrerad avsändare får den godkännas som avser att i Sverige
yrkesmässigt avsända varor under ett uppskovsförfarande vid varornas
övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i unionstullkodexen eller, om
det är fråga om en unionsvara, vid den tidpunkt då skyldigheterna enligt
tullagstiftningen fullgjorts. För godkännande krävs att den som ansöker om
att bli godkänd är lämplig att vara registrerad avsändare med hänsyn till sina
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Bestämmelserna om säkerhet för skatten i 6 och 8 §§ tillämpas även på

registrerad avsändare. Det som där sägs om flyttningar under uppskovs-
förfarandet ska då avse flyttningar enligt 4 kap. 4�6 §§.

Ansökan och beslut
17 §
Skatteverket beslutar i fråga om godkännande av upplagshavare,
registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare, registrerad
avsändare eller skatteupplag efter särskild ansökan.

�&terkallelse av godkännande
18 §
Godkännande av upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt
registrerad varumottagare, registrerad avsändare eller skatteupplag får
återkallas, om

1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
2. ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller

2022:155

background image

SFS

11

3. den som är godkänd begär det.
Om ett godkännande av upplagshavare återkallas omfattar beslutet även

godkännandet av dennes skatteupplag och godkännandet som registrerad
avsändare.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i

beslutet.

Konkurs
19 §
Om en godkänd upplagshavare, registrerad varumottagare eller
tillfälligt registrerad varumottagare försätts i konkurs, övergår
godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för
vilka skattskyldighet enligt 9 kap. 3, 4 eller 7 § inträder efter konkurs-
beslutet.

Om sådana varor ägs av någon annan än konkursgäldenären och varorna

inte ingår i konkursen, är ägaren skattskyldig för varorna i stället för
konkursboet. Skattskyldigheten för ägaren inträder vid den tidpunkt då
skattskyldighet skulle ha inträtt för upplagshavaren eller varumottagaren
enligt 9 kap. 3, 4 eller 7 §.

Kravet på säkerhet enligt 7 § gäller inte en upplagshavares konkursbo.

Jämkning av säkerhetsbelopp
20 §
I de fall som avses i 7 och 12�14 §§ får Skatteverket medge att
säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre belopp än
vad som följer av de bestämmelserna, om det finns skäl till detta med hänsyn
till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden eller andra särskilda
omständigheter.

4 kap. Flyttningar under uppskovsförfarandet
Innehåll
1 §
I detta kapitel finns bestämmelser om

� när varor får flyttas under uppskovsförfarandet (2�6 §§),
� krav på elektroniskt administrativt dokument och säkerhet (7 §),
� ytterligare krav vid import (8 §),
� när en flyttning avslutas (9 §), och
� flyttningar som påbörjas utanför Sverige (10 §).

När får varor flyttas under uppskovsförfarandet?
2 §
EU-harmoniserade tobaksvaror får flyttas under uppskovsförfarandet
endast i de fall som anges i 3�6 §§.

För flyttningar som påbörjas i ett annat EU-land gäller dock 10 §.

Flyttningar från ett skatteupplag
3 § Under uppskovsförfarandet får skattepliktiga varor flyttas från ett
skatteupplag till

1. ett annat skatteupplag,
2. en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare i

ett annat EU-land,

3. en plats där de skattepliktiga varorna lämnar EU,
4. ett utförseltullkontor som samtidigt är avgångstullkontor för

förfarandet för extern transitering, eller

5. någon av följande mottagare:

2022:155

background image

SFS

12

a) en beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-land, en medlem av den

diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat,

b) en internationell organisation med säte i ett annat EU-land, en

medlemsstats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst
hos eller uppdrag av en sådan organisation,

c) väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land än det dit varorna flyttas

och som deltar i försvarsinsatser för att genomföra en unionsverksamhet
inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, om
varorna är avsedda för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med
dem eller för mässar och marketenterier, eller

d) väpnade styrkor som tillhör ett annat land än det dit varorna flyttas och

som är part i Nordatlantiska fördraget, för styrkornas eget bruk, för
civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier.

Första stycket 5 gäller om varorna flyttas till en plats i ett annat EU-land

och endast i den omfattning frihet från tobaksskatt gäller i det andra EU-
landet.

Flyttningar från platsen för import
4 § Under uppskovsförfarandet får skattepliktiga varor flyttas från platsen
för import till någon av de destinationer som avses i 3 § första stycket, om
varorna avsänds av en registrerad avsändare.

Flyttningar till en direkt leveransplats
5 § Skattepliktiga varor får även flyttas under uppskovsförfarandet från ett
skatteupplag eller platsen för import till en annan plats än den som avses i
3 § första stycket 1 eller 2 (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har
anmälts till den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten av den
mottagande upplagshavaren eller den registrerade varumottagaren.

Särskilda bestämmelser om flyttningar till fartyg och luftfartyg
6 § Skattepliktiga varor får även flyttas under uppskovsförfarandet från

1. ett skatteupplag eller platsen för import i ett annat EU-land till ett fartyg

eller luftfartyg i Sverige, eller

2. ett skatteupplag eller platsen för import i Sverige till ett fartyg eller

luftfartyg i ett annat EU-land.

Första stycket gäller bara om varorna enligt lagen (1999:446) om

proviantering av fartyg och luftfartyg eller nationell lagstiftning i det EU-
land där varorna tas emot, får tas emot för skattebefriad förbrukning eller
försäljning ombord på fartyget eller luftfartyget.

Krav på elektroniskt administrativt dokument och säkerhet
7 §
För flyttning under uppskovsförfarandet krävs att de varor som flyttas
omfattas av

1. sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 5 kap. 4 § eller

av sådant ersättningsdokument som avses i 5 kap. 14 §, och

2. sådan säkerhet för skatten som avses i 3 kap. 6 eller 16 §.

Ytterligare krav vid import
8 §
Vid flyttning under uppskovsförfarandet från en plats för import i
Sverige ska deklaranten eller någon annan person som är direkt eller indirekt
involverad i fullgörandet av tullformaliteter enligt artikel 15 i
unionstullkodexen till Tullverket lämna

2022:155

background image

SFS

13

1. det punktskattenummer som identifierar den registrerade avsändaren

för flyttningen,

2. det punktskattenummer som identifierar den mottagare som varorna

sänds till, och

3. bevis för att avsikten är att de importerade varorna ska avsändas under

uppskovsförfarandet.

Första stycket gäller inte om platsen för import är en plats som är godkänd

som skatteupplag.

Om tulldeklaration för varorna ges in i ett annat EU-land med stöd av ett

tillstånd för centraliserad klarering enligt artikel 179 i unionstullkodexen,
får uppgifterna i första stycket lämnas i tulldeklarationen i det andra EU-
landet.

När avslutas en flyttning?
9 §
En flyttning under uppskovsförfarandet avslutas när mottagaren har
tagit emot varorna på en sådan destination som avses i 3�6 §§. Vid export
avslutas flyttningen när varorna har lämnat EU. Vid en sådan flyttning som
avses i 3 § första stycket 4 avslutas flyttningen när varorna har hänförts till
förfarandet för extern transitering.

Flyttningar som påbörjas utanför Sverige
10 §
EU-harmoniserade tobaksvaror som flyttas enligt artiklarna 16�28 i
punktskattedirektivet, och där flyttningen inte har påbörjats i Sverige,
omfattas av bestämmelserna om flyttning under uppskovsförfarandet i
denna lag när varorna befinner sig på svenskt territorium.

5 kap. Dokumenthantering vid flyttningar av varor under

uppskovsförfarandet
Innehåll
1 §
I detta kapitel finns bestämmelser om

� det datoriserade systemet (2�13 §§), och
� reservsystemet (14�17 §§).

Det datoriserade systemet
2 §
I det datoriserade systemet ska följande dokument och uppgifter
hanteras i samband med flyttningar under uppskovsförfarandet:

1. elektroniska administrativa dokument enligt 4 § första stycket,
2. administrativa referenskoder enligt 4 § tredje stycket,
3. uppgifter om ändrad destination enligt 6 §,
4. underrättelser enligt 8 § om att varor inte längre ska föras ut från

unionens tullområde,

5. mottagningsrapporter enligt 10 §, och
6. exportrapporter enligt 11 §.
Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet

finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i

14�16 §§.

Bestämmelserna i 4�6, 8, 9, 14, 15 och 17 §§ om avsändande av varor

gäller upplagshavare och registrerade avsändare.

2022:155

background image

SFS

14

3 § Den som upprättar ett elektroniskt administrativt dokument, en
mottagningsrapport eller en exportrapport via det datoriserade systemet, ska
kunna verifieras genom ett tekniskt förfarande.

Uppgifter som har lämnats för en juridisk person i det datoriserade

systemet ska anses ha lämnats av denne, om det inte är uppenbart att
uppgiftslämnaren saknat behörighet att företräda den juridiska personen.

Elektroniskt administrativt dokument och administrativ referenskod
4 § Innan en sådan flyttning av varor som avses i 4 kap. 3�6 §§ påbörjas,
ska avsändaren via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt
administrativt dokument till Skatteverket. Avsändaren får återkalla
dokumentet så länge flyttningen av varorna inte har påbörjats.

Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av dokumentet.
�r uppgifterna i dokumentet giltiga, ska Skatteverket tilldela det en

administrativ referenskod och meddela koden till avsändaren. �r
uppgifterna i dokumentet inte giltiga, ska Skatteverket utan dröjsmål
underrätta avsändaren om det.

Den administrativa referenskoden ska medfölja flyttningen
5 § Avsändaren ska lämna den administrativa referenskoden till den
person som medför varorna eller, om ingen person medför varorna, till
transportören eller fraktföraren. Koden ska på begäran kunna uppvisas för
behörig myndighet under hela varuflyttningen.

�ndrad destination
6 § Den som har avsänt varor under ett uppskovsförfarande får via det
datoriserade systemet ändra flyttningens destination. Den nya platsen eller
mottagaren måste vara en sådan destination som avses i 4 kap. 3 § första
stycket 1, 2, 3 eller 4 eller en direkt leveransplats.

Avsändaren ska för detta ändamål via det datoriserade systemet lämna ett

elektroniskt dokument om ändrad destination till Skatteverket.

Den administrativa referenskoden ska lämnas till Tullverket vid export
7 § Om en exportdeklaration har getts in till Tullverket för varor som
omfattas av en flyttning under uppskovsförfarandet till en destination som
avses i 4 kap. 3 § första stycket 3 eller 4, ska deklaranten lämna den
administrativa referenskoden för de skattepliktiga varor som avses i
exportdeklarationen till Tullverket.

Underrättelse om att varor inte längre ska föras ut ur unionens tullområde
8 § Om varor har avsänts under uppskovsförfarandet till en destination
som avses i 4 kap. 3 § första stycket 3 eller 4 från en plats i Sverige, och
Skatteverket får uppgifter från Tullverket om att varorna inte längre ska
föras ut ur unionens tullområde, ska Skatteverket underrätta avsändaren om
detta.

Om en exportdeklaration för varorna har getts in i ett annat EU-land och

Skatteverket från de behöriga myndigheterna i det landet tagit emot en
underrättelse om att varorna inte längre ska föras ut ur unionens tullområde,
ska Skatteverket utan dröjsmål vidarebefordra denna underrättelse till
avsändaren.

När en underrättelse enligt första eller andra stycket har tagits emot ska

avsändaren, beroende på vad som är lämpligt, återkalla det elektroniska

2022:155

background image

SFS

15

administrativa dokumentet enligt 4 § första stycket eller ändra flyttningens
destination enligt 6 §.

Intyg om skattefrihet ska medfölja varor i vissa fall
9 § Vid flyttning av varor till mottagare som avses i 4 kap. 3 § första
stycket 5, ska varorna åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för
varorna i det andra EU-landet.

Mottagningsrapport
10 § Den som på en sådan destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket
1, 2 eller 5 eller 5 § tar emot varor som flyttats under ett uppskovsförfarande
ska, utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det
datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att varorna tagits
emot (mottagningsrapport).

Exportrapport
11 § Vid flyttning till en sådan destination som avses i 4 kap. 3 § första
stycket 3 ska Skatteverket, efter det att ett intyg har tagits emot från
Tullverket om att varorna har lämnat EU, via det datoriserade systemet
lämna en rapport om att varorna har exporterats (exportrapport).

Vid flyttning till en sådan destination som avses i 4 kap. 3 § första

stycket 4 ska Skatteverket, efter det att uppgifter tagits emot från Tullverket
om att varorna hänförts till förfarandet för extern transitering, lämna en
exportrapport via det datoriserade systemet.

Vid flyttning enligt 4 kap. 6 § första stycket 2 ska Skatteverket, efter det

att ett intyg har tagits emot från Tullverket om att varorna tagits emot på
fartyget eller luftfartyget, via det datoriserade systemet lämna en rapport om
att flyttningen har avslutats. En sådan rapport ska lämnas i form av en
exportrapport.

Bevis om att flyttningen har avslutats
12 § Mottagningsrapporter och exportrapporter utgör bevis på att
flyttningen har avslutats på en sådan destination som avses i 4 kap. 3, 5 eller
6 §.

Om det inte har lämnats en mottagningsrapport genom det datoriserade

systemet, får Skatteverket intyga att varorna har tagits emot om verket har
tillfredsställande bevis för att varorna har nått den angivna destinationen
(alternativt bevis). Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i
avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EU-land har tagit

emot ett sådant alternativt bevis, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det
datoriserade systemet.

13 § Bestämmelserna i 12 § andra stycket gäller i tillämpliga delar när en
exportrapport inte kan utfärdas via det datoriserade systemet. I ett sådant fall
ska Tullverket lämna ett intyg enligt 11 § till Skatteverket.

Reservsystemet
Ersättningsdokument
14 § När det datoriserade systemet inte är tillgängligt får en varuflyttning
under uppskovsförfarandet påbörjas, om

2022:155

background image

SFS

16

1. varorna åtföljs av ett ersättningsdokument som innehåller samma

uppgifter som det elektroniska administrativa dokumentet skulle ha
innehållit om det hade kunnat upprättas, och

2. avsändaren genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet

informerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas.

Om avsändaren är förhindrad att fullgöra informationsskyldigheten på det

sätt som föreskrivs i första stycket 2, får Skatteverket informeras på annat
sätt innan flyttningen påbörjas. I så fall ska en kopia av ersättnings-
dokumentet lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det att
flyttningen påbörjats.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får avsändaren på annat

sätt informera Skatteverket om en sådan ändring av destinationen som avses
i 6 §. Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen ändras.

15 § När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska avsändaren av
en flyttning till en destination som avses i 4 kap. 3 § första stycket 3 eller 4
lämna en kopia av ersättningsdokumentet till deklaranten.

Om en deklarant har gett in en exportdeklaration till Tullverket som

omfattar varor vilka följs av ett ersättningsdokument, ska deklaranten lämna
en kopia av det eller de ersättningsdokument som avser varor som omfattas
av exportdeklarationen till Tullverket.

16 § Om en mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som
anges i 10 § på grund av att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska
mottagaren i stället rapportera att varorna tagits emot genom att lämna in ett
ersättningsdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma
uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den hade
kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

Första stycket gäller även när den som tar emot varorna inte fått ett

elektroniskt administrativt dokument för den aktuella varuflyttningen, på
grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt.

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när det inte går att

lämna en exportrapport eller en underrättelse om att varorna inte längre ska
föras ut. I ett sådant fall ska Skatteverket upprätta rapporten eller under-
rättelsen, efter det att ett intyg enligt 11 § första eller tredje stycket eller
uppgifter enligt 8 § första stycket eller 11 § andra stycket har tagits emot
från Tullverket.

�&tgärder när det datoriserade systemet åter är tillgängligt
17 § När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande
dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

1. Den som avsänt varor enligt 4 kap. 3, 4, 5 eller 6 § ska lämna ett

elektroniskt administrativt dokument.

2. Den som ändrat flyttningens destination enligt 6 § ska lämna uppgifter

om denna åtgärd.

3. Den som tagit emot varor som flyttats enligt 4 kap. 3, 4, 5 eller 6 § ska

lämna en mottagningsrapport.

4. Skatteverket ska lämna en exportrapport eller en underrättelse om att

varorna inte längre ska föras ut ur unionens tullområde.

En mottagnings- eller exportrapport eller en underrättelse om att varorna

inte längre ska föras ut ur unionens tullområde ska dock inte lämnas via det
datoriserade systemet förrän det elektroniska administrativa dokumentet för
den aktuella varuflyttningen tagits emot via systemet.

2022:155

background image

SFS

17

Så snart det har kontrollerats enligt 4 § att uppgifterna i det elektroniska

administrativa dokumentet är giltiga, ska detta dokument ersätta
ersättningsdokumentet enligt 14 §.

6 kap. Distansförsäljning
1 §
Med distansförsäljning avses att beskattade varor

1. köps av någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet,

och

2. avsänds eller transporteras direkt eller indirekt hit från ett annat EU-

land av en avsändare som bedriver en självständig ekonomisk verksamhet
eller av någon annan för dennes räkning.

Tillfälligt registrerad distansförsäljare
2 §
Den som avser att avsända varor genom distansförsäljning, och som
inte är registrerad distansförsäljare enligt 3 §, ska innan varorna avsänds från
det andra EU-landet anmäla sig till Skatteverket för registrering som
tillfälligt registrerad distansförsäljare.

En sådan registrering ska avse en särskilt angiven flyttning och ska göras

bara om säkerhet ställts för den skatt som kan påföras i Sverige eller ett annat
EU-land för varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte
betalas i rätt tid. Har en tillfälligt registrerad distansförsäljare påförts skatt i
ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad
och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag

ett beslut om avregistrering av den tillfälligt registrerade distansförsäljaren
blir gällande.

Registrerad distansförsäljare
3 §
Den som avser att avsända varor genom distansförsäljning vid mer än
enstaka tillfällen får anmäla sig till Skatteverket för registrering som
registrerad distansförsäljare.

En sådan registrering ska göras om avsändaren
1. har ställt säkerhet för skatten enligt 4 §,
2. inte har obetalda belopp med mer än 2 000 kronor för skatter och

avgifter på skattekontot enligt 61 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244)
vid en avstämning av detta, och

3. inte har obetalda belopp för skatter, avgifter, böter eller andra

fordringar till staten som vid verkställighet enligt utsökningsbalken
handläggs i allmänt mål och som har överlämnats till Kronofogde-
myndigheten för indrivning.

4 § En registrerad distansförsäljare ska ställa säkerhet för betalning av den
skatt som kan påföras distansförsäljaren för varorna i Sverige eller ett annat
EU-land. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttningen påbörjas.
Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt
motsvarar skatten på de varor som är under flyttning från den registrerade
distansförsäljaren.

Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har

en registrerad distansförsäljare påförts skatt i ett annat EU-land, får
säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har
betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag

beslutet om avregistrering blir gällande, om distansförsäljaren avregistreras.

2022:155

background image

SFS

18

Avregistrering
5 §
Skatteverket ska avregistrera en tillfälligt registrerad distansförsäljare
när den aktuella flyttningen avslutats eller om förutsättningarna för
registrering inte längre finns.

Skatteverket får avregistrera en registrerad distansförsäljare, om
1. förutsättningarna för registrering inte längre finns,
2. ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller
3. distansförsäljaren begär det.
Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart, om inte något annat anges

i beslutet.

Anmälningsskyldighet för mottagare vid distansförsäljning
6 §
Den som avser att ta emot varor som avsänds till Sverige genom
distansförsäljning från någon som varken är tillfälligt registrerad distans-
försäljare för den aktuella flyttningen eller registrerad distansförsäljare, ska
anmäla flyttningen av varorna till Skatteverket innan varorna avsänds från
det andra EU-landet.

7 kap. Förfarandet för beskattade varor
Innehåll
1 §
I detta kapitel finns bestämmelser om

� när förfarandet för beskattade varor ska användas (2 och 3 §§),
� krav på elektroniskt förenklat administrativt dokument (4 §),
� aktörer inom förfarandet för beskattade varor (5�12 §§),
� när en flyttning påbörjas och avslutas (13 §), och
� flyttningar som påbörjas utanför Sverige (14 §).

När ska förfarandet för beskattade varor användas?
2 §
Förfarandet för beskattade varor ska användas när beskattade varor
flyttas till eller förs in från ett annat EU-land om inte flyttningen

1. omfattas av undantag från skatt enligt 2 kap. 12 § eller motsvarande

bestämmelser i destinationsmedlemsstatens lagstiftning, eller

2. utgör distansförsäljning enligt 6 kap. 1 § eller motsvarande

bestämmelser i destinationsmedlemsstatens lagstiftning.

Förfarandet för beskattade varor ska även användas när beskattade varor

ska flyttas till en plats i Sverige via ett annat EU-land.

3 § Förfarandet för beskattade varor behöver inte användas för beskattade
varor som för yrkesmässig försäljning ombord förvaras på ett fartyg eller
luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat EU-land, om varorna inte är
till försäljning när fartyget eller luftfartyget befinner sig på ett annat EU-
lands territorium än det land där varorna har beskattats.

Krav på elektroniskt förenklat administrativt dokument
4 §
För att en flyttning ska anses vara förenlig med kraven för förfarandet
för beskattade varor krävs att de varor som flyttas omfattas av ett sådant
elektroniskt förenklat administrativt dokument som avses i 8 kap. 4 § eller
av sådant ersättningsdokument som avses i 8 kap. 10 §.

En flyttning under förfarandet för beskattade varor ska göras mellan en

certifierad avsändare eller tillfälligt certifierad avsändare och en certifierad
mottagare eller tillfälligt certifierad mottagare.

2022:155

background image

SFS

19

Aktörer inom förfarandet för beskattade varor
Tillfälligt certifierad mottagare
5 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som enligt 2 §
ska flyttas under förfarandet för beskattade varor, och som inte är certifierad
mottagare enligt 7 §, ska anmäla sig till Skatteverket för registrering som
tillfälligt certifierad mottagare. �ven en enskild person som avser att ta emot
varor under förfarandet för beskattade varor ska anmäla sig för registrering
som tillfälligt certifierad mottagare.

En tillfälligt certifierad mottagare ska till Skatteverket ange den adress

där varorna kommer att tas emot.

6 § En registrering som tillfälligt certifierad mottagare ska begränsas till
att gälla mottagandet av en särskilt angiven flyttning.

En registrering ska göras när säkerhet ställts för den skatt som kan påföras

i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen eller mottagandet av
varorna. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan varorna flyttas från
det andra EU-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte
betalas i rätt tid. Har en tillfälligt certifierad mottagare påförts skatt i ett
annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och
skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag

ett beslut om avregistrering av den tillfälligt certifierade mottagaren blir
gällande.

Certifierad mottagare
7 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt, vid mer än enstaka tillfällen,
ta emot varor som enligt 2 § ska flyttas under förfarandet för beskattade
varor får anmäla sig till Skatteverket för registrering som certifierad
mottagare.

En sådan registrering ska göras om mottagaren
1. har ställt säkerhet för skatten enligt 8 §,
2. har angett en ordinarie mottagningsplats enligt 9 §,
3. inte har obetalda belopp med mer än 2 000 kronor för skatter och

avgifter på skattekontot enligt 61 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244)
vid en avstämning av detta, och

4. inte har obetalda belopp för skatter, avgifter, böter eller andra

fordringar till staten som vid verkställighet enligt utsökningsbalken
handläggs i allmänt mål och som har överlämnats till Kronofogde-
myndigheten för indrivning.

8 § En certifierad mottagare ska ställa säkerhet för betalning av den skatt
som kan påföras mottagaren i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen
eller mottagandet av varorna. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan
flyttningen påbörjas. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som vid
varje tidpunkt motsvarar skatten på de varor som är under flyttning till den
certifierade mottagaren.

Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har

en certifierad mottagare påförts skatt i ett annat EU-land får säkerheten tas i
anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag

beslutet om avregistrering blir gällande, om den certifierade mottagaren
avregistreras.

2022:155

background image

SFS

20

9 § En certifierad mottagare ska till Skatteverket ange en adress där
mottagaren kommer att ta emot varor som flyttas under förfarandet för
beskattade varor (ordinarie mottagningsplats). Den certifierade mottagaren
får även ta emot varor på en annan adress (alternativ mottagningsplats) om
Skatteverket har underrättats om denna innan flyttningen av varorna
påbörjas.

En certifierad mottagare som tar emot varor som flyttas under förfarandet

för beskattade varor ska göra det på den ordinarie mottagningsplats eller
alternativa mottagningsplats som angetts i det förenklade elektroniska
administrativa dokumentet eller ersättningsdokumentet.

Tillfälligt certifierad avsändare
10 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända varor som enligt
2 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor, och som inte är
certifierad avsändare enligt 11 §, ska anmäla sig till Skatteverket för
registrering som tillfälligt certifierad avsändare. �ven en enskild person som
avser att avsända varor under förfarandet för beskattade varor ska anmäla
sig för registrering som tillfälligt certifierad avsändare.

En registrering som tillfälligt certifierad avsändare ska begränsas till att

gälla avsändandet av en särskilt angiven flyttning.

En tillfälligt certifierad avsändare ska till Skatteverket ange den adress

från vilken varorna kommer att avsändas.

Certifierad avsändare
11 § Den som avser att i Sverige yrkesmässigt, vid mer än enstaka
tillfällen, avsända varor som enligt 2 § ska flyttas under förfarandet för
beskattade varor får anmäla sig till Skatteverket för registrering som
certifierad avsändare.

En certifierad avsändare ska till Skatteverket ange en adress från vilken

avsändaren kommer att avsända varor som flyttas under förfarandet för
beskattade varor (ordinarie avsändningsplats). Den certifierade avsändaren
får även avsända varor från en annan adress (alternativ avsändningsplats)
om Skatteverket har underrättats om denna innan flyttningen av varorna
påbörjas.

En certifierad avsändare som avsänder varor som flyttas under förfarandet

för beskattade varor ska göra det från den ordinarie avsändningsplats eller
alternativa avsändningsplats som angetts i det elektroniska förenklade
administrativa dokumentet eller ersättningsdokumentet.

Avregistrering
12 § Skatteverket ska avregistrera en tillfälligt certifierad mottagare eller
en tillfälligt certifierad avsändare när den aktuella flyttningen avslutats eller
om förutsättningarna för registrering inte längre finns.

Skatteverket får avregistrera en certifierad mottagare eller certifierad

avsändare, om

1. förutsättningarna för registrering inte längre finns,
2. ställd säkerhet inte längre är godtagbar när det gäller mottagaren, eller
3. mottagaren respektive avsändaren begär det.
Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart, om inte något annat anges

i beslutet.

2022:155

background image

SFS

21

När påbörjas och avslutas en flyttning?
13 §
En flyttning under förfarandet för beskattade varor påbörjas när
varorna lämnar

1. den tillfälligt certifierade avsändaren, eller
2. den ordinarie eller alternativa avsändningsplats för den certifierade

avsändaren i avsändarmedlemsstaten som har angetts i det elektroniska
förenklade administrativa dokumentet.

En flyttning under förfarandet för beskattade varor avslutas när varorna

tagits emot av

1. den tillfälligt certifierade mottagaren, eller
2. den certifierade mottagaren på den ordinarie eller alternativa

mottagningsplats för den certifierade mottagaren i destinationsmedlems-
staten som har angetts i det elektroniska förenklade administrativa
dokumentet.

Flyttningar som påbörjas utanför Sverige
14 §
Beskattade varor som flyttas enligt artiklarna 33�42 i punktskatte-
direktivet, och där flyttningen inte har påbörjats i Sverige, omfattas av
bestämmelserna om förfarandet för beskattade varor i denna lag när varorna
befinner sig på svenskt territorium.

8 kap. Dokumenthantering vid flyttningar under förfarandet för

beskattade varor
Innehåll
1 §
I detta kapitel finns bestämmelser om

� det datoriserade systemet (2�9 §§), och
� reservsystemet (10�12 §§).

Det datoriserade systemet
2 §
I det datoriserade systemet ska följande dokument och uppgifter
hanteras i samband med flyttningar under förfarandet för beskattade varor:

1. elektroniska förenklade administrativa dokument enligt 4 § första

stycket,

2. förenklade administrativa referenskoder enligt 4 § tredje stycket,
3. uppgifter om ändrad destination enligt 6 §, och
4. mottagningsrapporter enligt 7 §.
Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet

finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i

10 och 11 §§.

Bestämmelserna i detta kapitel om certifierade avsändare och certifierade

mottagare gäller även tillfälligt certifierade avsändare och tillfälligt
certifierade mottagare.

3 § Den som upprättar ett elektroniskt förenklat administrativt dokument
eller en mottagningsrapport via det datoriserade systemet, ska kunna
verifieras genom ett tekniskt förfarande.

Uppgifter som har lämnats för en juridisk person i det datoriserade

systemet ska anses ha lämnats av denne, om det inte är uppenbart att
uppgiftslämnaren saknat behörighet att företräda den juridiska personen.

2022:155

background image

SFS

22

Elektroniskt förenklat administrativt dokument och förenklad administrativ

referenskod
4 § Innan en flyttning av varor under förfarandet för beskattade varor
påbörjas, ska den certifierade avsändaren via det datoriserade systemet
lämna ett elektroniskt förenklat administrativt dokument till Skatteverket.

Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av dokumentet.
�r uppgifterna i dokumentet giltiga, ska Skatteverket tilldela det en

förenklad administrativ referenskod och meddela koden till den certifierade
avsändaren. �r uppgifterna i dokumentet inte giltiga, ska Skatteverket utan
dröjsmål underrätta den certifierade avsändaren om det.

Den förenklade administrativa referenskoden ska medfölja flyttningen
5 § Den certifierade avsändaren ska lämna den förenklade administrativa
referenskoden till den person som medför varorna eller, om ingen person
medför varorna, till transportören eller fraktföraren. Koden ska på begäran
kunna uppvisas för behörig myndighet under hela varuflyttningen.

�ndrad destination
6 § Den certifierade avsändaren får via det datoriserade systemet ändra
flyttningens destination. Den nya destinationen får vara

1. en annan mottagningsplats för den certifierade mottagaren i samma

EU-land som den ursprungliga mottagningsplatsen, eller

2. avsändningsplatsen.
Den certifierade avsändaren ska för detta ändamål via det datoriserade

systemet lämna ett elektroniskt dokument om ändrad destination till
Skatteverket.

Mottagningsrapport
7 § Vid mottagandet av varor som flyttats under förfarandet för beskattade
varor ska den certifierade mottagaren, utan dröjsmål och senast inom fem
dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till
Skatteverket om att varorna tagits emot (mottagningsrapport).

8 § Mottagningsrapporten utgör bevis på att varorna har tagits emot av den
certifierade mottagaren.

När Skatteverket tagit emot en mottagningsrapport ska verket, efter det

att den certifierade mottagaren har fullgjort alla nödvändiga formaliteter,
sända mottagningsrapporten till de behöriga myndigheterna i avsändar-
medlemsstaten. Den mottagningsrapport som vidaresänds av Skatteverket
ska anses utgöra tillräckligt bevis för att den certifierade mottagaren har
fullgjort alla nödvändiga formaliteter och, i tillämpliga fall och såvida varan
inte är undantagen från punktskatt, betalat all punktskatt i Sverige.

9 § Om det inte har lämnats en mottagningsrapport genom det datoriserade
systemet, får Skatteverket intyga att varorna har tagits emot om verket har
tillfredsställande bevis för att varorna har nått den angivna destinationen
(alternativt bevis). Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i
avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EU-land har tagit

emot ett sådant alternativt bevis, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det
datoriserade systemet.

2022:155

background image

SFS

23

Reservsystemet
Ersättningsdokument
10 § När det datoriserade systemet inte är tillgängligt får den certifierade
avsändaren påbörja en varuflyttning under förfarandet för beskattade varor,
om

1. varorna åtföljs av ett ersättningsdokument som innehåller samma

uppgifter som det elektroniska förenklade administrativa dokumentet skulle
ha innehållit om det hade kunnat upprättas, och

2. den certifierade avsändaren genom att lämna in en kopia av ersättnings-

dokumentet informerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas.

Om den certifierade avsändaren är förhindrad att fullgöra informations-

skyldigheten på det sätt som föreskrivs i första stycket 2, får Skatteverket
informeras på annat sätt innan flyttningen påbörjas. I så fall ska en kopia av
ersättningsdokumentet lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det
att flyttningen påbörjats.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får den certifierade

avsändaren på annat sätt informera Skatteverket om en sådan ändring av
destinationen som avses i 6 §. Informationen ska lämnas till Skatteverket
innan destinationen ändras.

11 § Om en mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som
anges i 7 § på grund av att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska
den certifierade mottagaren i stället rapportera att varorna tagits emot genom
att lämna in ett ersättningsdokument till Skatteverket. Dokumentet ska
innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit
om den hade kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

Första stycket gäller även när den certifierade mottagaren inte fått ett

elektroniskt förenklat administrativt dokument för den aktuella
varuflyttningen, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit
tillgängligt.

�&tgärder när det datoriserade systemet åter är tillgängligt
12 § När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande
dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

1. Den certifierade avsändaren ska lämna ett elektroniskt förenklat

administrativt dokument.

2. En certifierad avsändare som ändrat flyttningens destination enligt 6 §

ska lämna uppgifter om denna åtgärd.

3. Den certifierade mottagaren ska lämna en mottagningsrapport.
En mottagningsrapport ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet

förrän det elektroniska förenklade administrativa dokumentet för den
aktuella varuflyttningen tagits emot via systemet.

Så snart det har kontrollerats att uppgifterna i det elektroniska förenklade

administrativa dokumentet är giltiga ska detta dokument ersätta
ersättningsdokumentet enligt 10 §.

9 kap. Skattskyldighet för EU-harmoniserade tobaksvaror
Innehåll
1 §
I detta kapitel finns bestämmelser om

� godkänd upplagshavare (2�5 §§),
� registrerad varumottagare och tillfälligt registrerad varumottagare (6

och 7 §§),

2022:155

background image

SFS

24

� distansförsäljning (8�10 §§),
� certifierad mottagare och tillfälligt certifierad mottagare (11 och 12 §§),
� import och otillåten införsel (13�15 §§),
� tillverkning eller användning för annat ändamål (16�18 §§),
� särskild skattskyldighet i vissa fall för varor för vilka skatten inte har

redovisats eller påförts (19�21 §§),

� vissa särskilda undantag (22�24 §§), och
� beskattning vid oegentligheter (25�30 §§).

Godkänd upplagshavare
2 §
Skattskyldig är den som i egenskap av godkänd upplagshavare enligt
3 kap. 2 § hanterar EU-harmoniserade tobaksvaror enligt uppskovs-
förfarandet.

3 § Skattskyldigheten inträder när

1. skattepliktiga varor tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt

4 kap. 3 och 5�7 §§,

2. skattepliktiga varor tas emot på en direkt leveransplats,
3. skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister

uppkommer, eller

4. godkännandet av skatteupplaget återkallas.

4 § Skattskyldigheten inträder även när varor som flyttats under uppskovs-
förfarandet tas emot av upplagshavaren, om

1. varorna tas emot på en plats i direkt anslutning till det skatteupplag som

anges i det elektroniska administrativa dokumentet eller ersättnings-
dokumentet,

2. mottagandet av varorna accepteras genom en mottagningsrapport enligt

5 kap. 10 § eller genom ett ersättningsdokument enligt 5 kap. 16 §, och

3. varorna inte tas in i skatteupplaget.

5 § Skattskyldighet enligt 3 § 3 gäller inte i fråga om varor som

1. har tagits i anspråk för tillverkning av skattepliktiga tobaksvaror, eller
2. uteslutande har använts för provning av varornas kvalitet i skatte-

upplaget.

Registrerad varumottagare och tillfälligt registrerad varumottagare
6 §
Skattskyldig är den som i egenskap av registrerad varumottagare enligt
3 kap. 9 § eller tillfälligt registrerad varumottagare enligt 3 kap. 15 § tar
emot varor som flyttats under uppskovsförfarandet.

7 § Skattskyldigheten inträder vid mottagandet av skattepliktiga varor.

Distansförsäljning
8 §
Skattskyldig är den som i egenskap av tillfälligt registrerad
distansförsäljare enligt 6 kap. 2 § eller registrerad distansförsäljare enligt
6 kap. 3 § avsänder varor genom distansförsäljning.

Skattskyldigheten omfattar även varor som avsänts enligt första stycket

men där skattskyldigheten inträder först efter avregistreringen av den
tillfälligt

registrerade

distansförsäljaren

eller

den

registrerade

distansförsäljaren.

2022:155

background image

SFS

25

9 § Mottagaren av varor som avsänts till Sverige genom distansförsäljning
ska vara skattskyldig för varorna i stället för avsändaren, om avsändaren inte
vid avsändandet är registrerad som tillfälligt registrerad distansförsäljare för
den aktuella flyttningen enligt 6 kap. 2 § eller registrerad distansförsäljare
enligt 6 kap. 3 §.

10 § Skattskyldigheten för distansförsäljaren inträder när de skattepliktiga
varorna tas emot av mottagaren.

Skattskyldigheten för mottagaren vid distansförsäljning inträder när de

skattepliktiga varorna förs in till Sverige.

Certifierad mottagare och tillfälligt certifierad mottagare
11 §
Skattskyldig är den som i egenskap av tillfälligt certifierad mottagare
enligt 7 kap. 5 § eller certifierad mottagare enligt 7 kap. 7 § tar emot varor
som flyttats enligt förfarandet för beskattade varor.

Skattskyldig enligt första stycket är även den som efter avregistrering tar

emot varor för vilka denne var tillfälligt certifierad mottagare eller
certifierad mottagare vid den tidpunkt då det elektroniska förenklade
administrativa dokumentet för flyttningen utfärdades.

12 § Skattskyldigheten inträder vid mottagandet av skattepliktiga varor.

Import och otillåten införsel
13 §
Skattskyldig för import eller otillåten införsel av skattepliktiga varor
till Sverige är deklaranten eller varje annan person enligt artikel 77.3 i
unionstullkodexen och, vid otillåten införsel, varje annan person som är
involverad i den otillåtna införseln.

Skattskyldig vid import eller otillåten införsel av en unionsvara till

Sverige är deklaranten eller varje annan person som hade varit skyldig att
betala tull enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen om varan hade varit belagd
med tull och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i
den otillåtna införseln.

14 § Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då tullskulden
uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller skulle ha uppkommit om
varan hade varit belagd med tull.

Om tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit

om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in
i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som
avses i artikel 179 i unionstullkodexen, inträder skattskyldigheten vid den
tidpunkt då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra
EU-landet.

15 § Skattskyldighet vid import gäller inte i fråga om varor som från
platsen för import avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt
4 kap. 4�7 §§.

Skattskyldighet vid otillåten införsel gäller inte i fråga om varor för vilka

tullskulden har upphört i enlighet med artikel 124.1 e, f, g eller k i
unionstullkodexen. Vid otillåten införsel av unionsvaror ska det som sägs i
första meningen tillämpas som om varan hade varit belagd med tull.

Tillverkning eller användning för annat ändamål
16 §
Skattskyldig är den som

2022:155

background image

SFS

26

1. i Sverige yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utanför ett

skatteupplag,

2. använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som

var förutsättningen för skattefriheten, eller

3. använder varor som vid införsel till landet undantagits från skatteplikt

enligt 2 kap. 12 § för annat ändamål än det som var förutsättningen för att
varorna undantogs från skatteplikt.

Varor som har förvärvats skattefritt och som går förlorade ska vid

tillämpningen av första stycket 2 anses ha använts för annat ändamål än det
som var förutsättningen för skattefriheten.

17 § Skattskyldigheten inträder för

1. den som är skattskyldig enligt 16 § första stycket 1, när varorna

tillverkas,

2. den som är skattskyldig enligt 16 § första stycket 2 eller 3, när varorna

används för annat än avsett ändamål.

18 § Skattskyldighet enligt 16 § första stycket 2 gäller inte i fråga om varor
som förvärvats skattefritt enligt 23 § och som blivit fullständigt förstörda
genom oförutsedda händelser eller force majeure.

Särskild skattskyldighet i vissa fall för varor för vilka skatten inte har

redovisats eller påförts
19 §
Skattskyldig är den som förvarar eller lagrar skattepliktiga varor
utanför ett uppskovsförfarande utan att skatten för varorna har redovisats
eller påförts i Sverige.

En sådan skattskyldighet gäller inte för
1. den som är skattskyldig för varorna enligt 2, 6, 8, 9, 11, 13 eller 16 §,

eller

2. den som före tidpunkten för redovisning av skatten, förvarar eller lagrar

varor för vilka skattskyldighet har inträtt enligt 3, 4, 7, 10, 12, 14 eller 17 §,
om denne har skälig anledning att anta att skatten för varorna kommer att
redovisas.

20 § Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då varorna kom att
förvaras eller lagras utanför ett uppskovsförfarande.

För den som omfattas av undantag från skattskyldighet enligt 19 § andra

stycket 2 inträder skattskyldigheten när undantaget från skattskyldighet
upphör.

21 § Om den som är skattskyldig enligt 19 § visar att skatt därefter har
påförts eller redovisats för samma varor med anledning av att varorna
beskattats enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel, eller om detta
framkommer på annat sätt, ska Skatteverket besluta om befrielse från den
skatt på varorna som har beslutats enligt 19 §.

Vissa särskilda undantag
Varor för yrkesmässig försäljning ombord på fartyg och luftfartyg
22 § Bestämmelserna i 11 och 19 §§ gäller inte den som förvarar
beskattade varor för yrkesmässig försäljning ombord på ett fartyg eller
luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat EU-land, för de varor som
inte är till försäljning när fartyget eller luftfartyget befinner sig på ett annat
EU-lands territorium än det land där varorna har beskattats.

2022:155

background image

SFS

27

Proviantering
23 § Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av
fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, ta emot
varor utan skatt

1. för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till en utländsk

ort, eller

2. för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till ett

tredjeland.

Första stycket gäller bara om varorna tas emot
1. från en upplagshavare i Sverige, eller
2. under uppskovsförfarandet från ett skatteupplag eller en plats för

import i ett annat EU-land.

Beskattade varor som omhändertagits av Tullverket
24 § Om beskattade varor för vilka skattskyldighet inträtt enligt denna lag
har omhändertagits av Tullverket enligt 2 kap. 9 § lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och
energiprodukter och Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut varorna
enligt 2 kap. 16 § andra stycket eller 16 a § samma lag, ska Skatteverket
besluta om befrielse från skatten på varorna.

Första stycket gäller bara om beslut om skatt för varorna har fattats av

Skatteverket.

Beskattning vid oegentligheter
Varor som flyttas under uppskovsförfarandet
25 § Om varor som flyttas under ett uppskovsförfarande inte når angiven
destination på grund av en oegentlighet som innebär att varorna släpps för
konsumtion, ska varorna beskattas här i landet om oegentligheten har

1. begåtts i Sverige, eller
2. upptäckts här, och det inte går att fastställa var oegentligheten har

begåtts.

Skattskyldig ska vara
1. den som ställt säkerhet för skatten under flyttningen, eller
2. någon annan person, om denne medverkat i den otillåtna avvikelsen

från uppskovsförfarandet och varit medveten om eller rimligen borde ha
varit medveten om att avvikelsen var otillåten.

Ett beslut om skatt för en viss flyttning av varor ska avse endast en

skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska beslutet om skatt avse den
eller en av dem som ställt säkerhet för flyttningen. Skatten ska tas ut enligt
den skattesats som gällde vid den tidpunkt då varorna släpptes för
konsumtion.

26 § Om varor som flyttas under ett uppskovsförfarande inte når angiven
destination och ingen oegentlighet som innebär att varorna släpps för
konsumtion har konstaterats under flyttningen, ska en oegentlighet ändå
anses ha begåtts här i landet och varorna beskattas här, om

1. varorna avsänts från ett skatteupplag eller en importplats i Sverige, och
2. det inte inom fyra månader från den tidpunkt då flyttningen inleddes

enligt 4 kap. 3, 4, 5 eller 6 § på ett tillfredsställande sätt visas

a) att flyttningen har avslutats i enlighet med 4 kap. 9 § eller motsvarande

reglering i destinationsmedlemsstatens lagstiftning, eller

b) på vilken plats oegentligheten har begåtts.

2022:155

background image

SFS

28

Skatten ska betalas av den som ställt säkerhet för skatten under

flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den
tidpunkt då flyttningen inleddes.

Varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor eller som har

avsänts av en distansförsäljare
27 § Om varor, som flyttas till eller via Sverige under förfarandet för
beskattade varor eller som har avsänts från ett annat EU-land av en i
destinationsmedlemsstaten registrerad distansförsäljare, inte når angiven
mottagare ska varorna beskattas här om det beror på en oegentlighet som har

1. begåtts i Sverige, eller
2. upptäckts här, och det inte går att fastställa var oegentligheten har

begåtts.

Skattskyldig ska vara
1. den som ställt säkerhet för skatten, eller
2. någon annan person, om denne medverkat i oegentligheten.
Ett beslut om skatt för en viss flyttning av varor ska avse endast en

skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska beslutet om skatt avse den
eller en av dem som ställt säkerhet för flyttningen. Skatten ska tas ut enligt
den skattesats som gällde vid den tidpunkt då oegentligheten begicks
respektive upptäcktes.

Flyttningar som inte omfattas av elektroniskt förenklat administrativt

dokument
28 § En oegentlighet vid flyttning av beskattade varor anses föreligga om
varor flyttas till eller via Sverige utan att uppfylla kravet för varor som ska
flyttas under förfarandet för beskattade varor på att omfattas av ett
elektroniskt förenklat administrativt dokument eller ersättningsdokument.

Om det föreligger en sådan oegentlighet i fråga om varor som förts in i

Sverige, ska de beskattas här i landet.

Skattskyldig ska vara
1. den som för in eller tar emot varorna från det andra EU-landet, eller
2. någon annan person, om denne medverkat i oegentligheten.
Ett beslut om skatt för en viss flyttning av varor ska avse endast en

skattskyldig. Om det inte finns skäl för annat ska beslutet om skatt avse den
som för in eller tar emot varorna. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som
gällde vid den tidpunkt då varorna fördes in i landet.

Undantag från skatt
29 § Bestämmelserna i 2 kap. 14 § 1, 15, 17 och 18 §§ om undantag från
skatt ska tillämpas även vid beskattning enligt 25�28 §§.

Särskilt ansvar för betalning
30 § Den som omfattas av 25 § andra stycket, 27 § andra stycket eller 28 §
tredje stycket, men som inte omfattas av Skatteverkets beslut om skatt enligt
13 kap. 4 § för den aktuella flyttningen, får beslutas vara skyldig att
tillsammans med den som beslutet om skatt gäller betala det belopp som
denne gjorts ansvarig för.

Beslut om ansvar får inte fattas om statens fordran mot den som beslutet

om skatt gäller har preskriberats.

2022:155

background image

SFS

29

10 kap. Hantering och skattskyldighet avseende snus, tuggtobak

och övrig tobak
Innehåll
1 §
I detta kapitel finns bestämmelser om

� godkännande som lagerhållare (2�4 §§),
� distansförsäljning av snus, tuggtobak och övrig tobak (5�10 §§),
� vissa krav vid införsel från ett annat EU-land på annat sätt än genom

distansförsäljning (11 §),

� skattskyldiga och skattskyldighetens inträde (12�23 §§), och
� mottagande av varor utan skatt vid proviantering (24 §).

Godkännande som lagerhållare
Vem får godkännas som lagerhållare?
2 § Som lagerhållare får den godkännas som

1. avser att yrkesmässigt
a) tillverka snus, tuggtobak eller övrig tobak,
b) föra in eller ta emot snus, tuggtobak eller övrig tobak från ett annat EU-

land,

c) importera snus, tuggtobak eller övrig tobak,
d) från godkänd lagerhållare köpa snus, tuggtobak eller övrig tobak för

återförsäljning till näringsidkare, eller

e) sälja snus, tuggtobak eller övrig tobak i exportbutik enligt lagen

(1999:445) om exportbutiker, och

2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i

övrigt är lämplig som lagerhållare.

Skatteverket beslutar i fråga om godkännande av lagerhållare efter

särskild ansökan.

�&terkallelse av godkännande
3 § Godkännande av lagerhållare ska återkallas om förutsättningarna för
godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut
om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Konkurs
4 § Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs, övergår godkännandet
till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skatt-
skyldighet enligt 13 § inträder efter konkursbeslutet.

Distansförsäljning av snus, tuggtobak och övrig tobak
5 §
Om någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet
förvärvar snus, tuggtobak eller övrig tobak som transporteras hit från ett
annat EU-land av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning
(distansförsäljning av snus, tuggtobak och övrig tobak), är säljaren
skattskyldig.

Anmälan och säkerhet för distansförsäljare av snus, tuggtobak och övrig

tobak
6 § Den som säljer snus enligt 5 § ska, innan varorna avsänds från det
andra EU-landet, anmäla sig till Skatteverket och ställa säkerhet för skatten
på varorna. Detsamma gäller den som säljer tuggtobak eller övrig tobak
enligt 5 § och inte är godkänd som registrerad distansförsäljare för

2022:155

background image

SFS

30

tuggtobak och övrig tobak enligt 7 §. Ställd säkerhet får tas i anspråk om
skatten inte betalas i rätt tid.

Godkännande som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig

tobak
7 § En säljare som bedriver eller avser att bedriva distansförsäljning av
tuggtobak eller övrig tobak vid mer än enstaka tillfällen får godkännas som
registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak om denne med
hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är
lämplig som registrerad distansförsäljare.

En registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak ska ställa

säkerhet för betalning av skatten på de varor som sänds från det andra EU-
landet. Säkerheten ska uppgå till ett belopp som motsvarar 10 procent av den
beräknade årliga skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om
skatten inte betalas i rätt tid.

8 § Godkännande som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig
tobak ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns
eller om den registrerade distansförsäljaren begär det. Ett beslut om
återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

9 § Om en registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak
försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är
skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 16 § inträder efter
konkursbeslutet.

Mottagare vid distansförsäljning
10 § Den som tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak som avsänts till
Sverige enligt 5 § eller av en registrerad distansförsäljare av tuggtobak och
övrig tobak enligt 7 § ska vara skattskyldig i stället för säljaren, om säljaren
inte har ställt säkerhet för skatten i Sverige.

Vissa krav vid införsel från ett annat EU-land på annat sätt än genom

distansförsäljning
11 §
Den som inte är godkänd som lagerhållare och yrkesmässigt för in
eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak på annat sätt än genom
distansförsäljning ska, innan sådana varor flyttas från det andra EU-landet,
anmäla varorna till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten
på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Skattskyldiga och skattskyldighetens inträde
Godkänd lagerhållare
12 § Skattskyldig är den som har godkänts som lagerhållare enligt 2 §.

13 § Skattskyldigheten inträder när

1. snus, tuggtobak eller övrig tobak levereras till en köpare som inte är

godkänd lagerhållare,

2. snus, tuggtobak eller övrig tobak tas i anspråk för annat ändamål än

försäljning,

3. godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten

omfattar snus, tuggtobak eller övrig tobak som då ingår i dennes lager.

2022:155

background image

SFS

31

14 § Skattskyldighet enligt 13 § 2 gäller inte i fråga om snus, tuggtobak
eller övrig tobak som

1. fullständigt har förstörts under tillsyn av Skatteverket,
2. har tagits i anspråk för tillverkning av skattepliktiga tobaksvaror, eller
3. uteslutande har använts för provning av varornas kvalitet.

Distansförsäljning
15 § Skattskyldig är den som

1. säljer snus, tuggtobak eller övrig tobak till Sverige genom distans-

försäljning enligt 6 eller 7 §, eller

2. tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak enligt 10 §.


16 § Skattskyldigheten inträder när snus, tuggtobak eller övrig tobak förs
in till Sverige.

Import och otillåten införsel
17 § Skattskyldig för import eller otillåten införsel av snus, tuggtobak och
övrig tobak till Sverige är deklaranten eller varje annan person enligt
artikel 77.3 i unionstullkodexen och, vid otillåten införsel, varje annan
person som är involverad i den otillåtna införseln.

Skattskyldig vid import eller otillåten införsel av en unionsvara till

Sverige är deklaranten eller varje annan person som hade varit skyldig att
betala tull enligt artikel 77.3 i unionstullkodexen om varan hade varit belagd
med tull och, vid otillåten införsel, varje annan person som är involverad i
den otillåtna införseln.

18 § Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då tullskulden
uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller skulle ha uppkommit om
varan hade varit belagd med tull.

Om tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit

om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in
i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som
avses i artikel 179 i unionstullkodexen, inträder skattskyldigheten vid den
tidpunkt då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra
EU-landet.

19 § Skattskyldighet vid import gäller inte i fråga om snus, tuggtobak och
övrig tobak som ägs av en godkänd lagerhållare vid varornas övergång till
fri omsättning enligt artikel 201 i unionstullkodexen eller, om det är fråga
om en unionsvara, vid den tidpunkt då skyldigheterna enligt
tullagstiftningen fullgjorts.

Skattskyldighet vid otillåten införsel gäller inte i fråga om varor för vilka

tullskulden har upphört i enlighet med artikel 124.1 e, f, g eller k i
unionstullkodexen. Vid otillåten införsel av unionsvaror ska det som sägs i
första meningen tillämpas som om varan hade varit belagd med tull.

Skattskyldiga och skattskyldighetens inträde i andra fall
20 § Skattskyldig är den som

1. yrkesmässigt tillverkar snus, tuggtobak eller övrig tobak utan att vara

godkänd som lagerhållare,

2. i annat fall än som avses i 15 §, yrkesmässigt för in eller tar emot snus,

tuggtobak eller övrig tobak från ett annat EU-land utan att vara godkänd som
lagerhållare, eller

2022:155

background image

SFS

32

3. använder snus, tuggtobak eller övrig tobak som förvärvats skattefritt

för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten.

Varor som har förvärvats skattefritt och som går förlorade ska vid

tillämpningen av första stycket 3 anses ha använts för annat ändamål än det
som var förutsättningen för skattefriheten.

21 § Skattskyldigheten inträder för

1. den som är skattskyldig enligt 20 § 1, när snus, tuggtobak eller övrig

tobak tillverkas,

2. den som är skattskyldig enligt 20 § 2, när snus, tuggtobak eller övrig

tobak förs in till Sverige,

3. den som är skattskyldig enligt 20 § 3, när snus, tuggtobak eller övrig

tobak används för annat än avsett ändamål.

Särskild skattskyldighet i vissa fall för varor för vilka skatten inte har

redovisats
22 § Skattskyldig är den som, i annat fall än som avses i 12�21 §§,
yrkesmässigt innehar snus, tuggtobak eller övrig tobak utan att skatten för
dessa varor har redovisats i Sverige.

23 § Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt då varorna kom att
innehas.

Mottagande av varor utan skatt vid proviantering
24 §
Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av
fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, från en
godkänd lagerhållare ta emot snus, tuggtobak och övrig tobak utan skatt

1. för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till en utländsk

ort, eller

2. för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till ett

tredjeland.

11 kap. Avdrag
Avdrag för upplagshavare
1 §
En upplagshavare får göra avdrag för skatt på EU-harmoniserade
tobaksvaror

1. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt och som förts

in i upplagshavarens skatteupplag, eller

2. som uteslutande har använts för provning av varornas kvalitet utanför

skatteupplaget.

2 § Om en upplagshavare vid tillverkningen av cigaretter, cigarrer,
cigariller eller röktobak har tagit i anspråk snus, tuggtobak eller övrig tobak
som skattskyldigheten har inträtt för, får upplagshavaren göra avdrag för
skatt med ett belopp som motsvarar skatten på snuset, tuggtobaken eller den
övriga tobaken.

Avdrag för godkända lagerhållare
3 §
En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på snus, tuggtobak
och övrig tobak för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt
och som

1. har förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare, eller

2022:155

background image

SFS

33

2. innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet.

4 § En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på

1. tuggtobak och övrig tobak som har levererats till en köpare i ett annat

EU-land, och

2. snus, tuggtobak och övrig tobak som
a) har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,
b) har exporterats eller förts till en frizon för annat ändamål än att

förbrukas där, eller

c) har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 c § första

stycket mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från
tobaksskatt gäller i det EU-landet.

5 § Om en godkänd lagerhållare vid tillverkningen av snus, tuggtobak eller
övrig tobak har tagit i anspråk cigaretter, cigarrer, cigariller eller röktobak
som skattskyldigheten har inträtt för, får lagerhållaren göra avdrag för skatt
med ett belopp som motsvarar skatten på cigaretterna, cigarrerna,
cigarillerna eller röktobaken.

Avdrag i samband med proviantering och exportbutiker
6 §
En upplagshavare eller godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt
på varor

1. som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg

på resa till en utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446)
om proviantering av fartyg och luftfartyg, eller

2. som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på

resa till ett tredjeland av någon som har tillstånd enligt lagen om
proviantering av fartyg och luftfartyg.

7 §
Upplagshavare eller godkänd lagerhållare som bedriver verksamhet i
exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker får göra avdrag för
skatt på varor som levererats till resande som kan uppvisa en färdhandling
för resa till ett tredjeland. Avdrag medges dock högst med vad som enligt
4 § lagen om exportbutiker får säljas till varje resande.

12 kap. �&terbetalning av skatt
Innehåll
1 §
I detta kapitel finns bestämmelser om

� återbetalning för varor som oegentlighetsbeskattats i Sverige (2 §),
� återbetalning för EU-harmoniserade tobaksvaror som flyttats till ett

annat EU-land (3�5 §§),

� återbetalning för tuggtobak och övrig tobak som flyttats till ett annat

EU-land (6 §),

� återbetalning vid export (7 §),
� återbetalning för varor som omhändertagits av Tullverket (8 §),
� formkrav på en ansökan om återbetalning (9 §), och
� återbetalning för vissa skattebefriade subjekt (10 §).

�&terbetalning för varor som oegentlighetsbeskattats i Sverige
2 §
Har en vara beskattats enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 § och visar den
skattskyldige att varan inom tre år efter det att flyttningen påbörjades har
beskattats i enlighet med artikel 9 eller 46 i punktskattedirektivet i ett annat

2022:155

background image

SFS

34

EU-land, ska den skatt som betalats i Sverige betalas tillbaka, om det andra
EU-landets skatteanspråk är befogat.

En ansökan om återbetalning enligt första stycket ska ges in till

Skatteverket inom ett år efter det att beslutet om skatt i det andra EU-landet
fått laga kraft.

�&terbetalning för EU-harmoniserade tobaksvaror som flyttats till ett

annat EU-land
Varor som har flyttats under förfarandet för beskattade varor
3 § Om skatt har betalats i Sverige för varor och varorna därefter flyttats
till ett annat EU-land under förfarandet för beskattade varor, ska
Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har

betalats i Sverige. Ett beslut om återbetalning får fattas först efter det att
Skatteverket har tagit emot en sådan mottagningsrapport som avses i 8 kap.
7 och 8 §§ eller tagit emot och godtagit ett sådant alternativt bevis som avses
i 8 kap. 9 §.

Varor som har varit föremål för distansförsäljning
4 § Om skatt har betalats i Sverige för varor och varorna därefter flyttats
till ett annat EU-land genom distansförsäljning, ska Skatteverket efter
ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har

betalats i Sverige och att varorna beskattats i destinationsmedlemsstaten.
�&terbetalning enligt denna paragraf beviljas inte om 5 § är tillämplig.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket ska omfatta ett

kalenderkvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter
kvartalets utgång.

Varor som har varit föremål för oegentlighetsbeskattning i ett annat EU-

land
5 § Om skatt har betalats i Sverige för varor i andra fall än i 2 § och varorna
därefter flyttats till ett annat EU-land under sådana förhållanden att varorna
beskattats där i enlighet med artikel 46 i punktskattedirektivet, ska
Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har

betalats i Sverige och att varorna har beskattats i ett annat EU-land.

En ansökan om återbetalning enligt första stycket ska ges in till

Skatteverket inom ett år efter det att beslutet om skatt i det andra EU-landet
fått laga kraft.

�&terbetalning för tuggtobak och övrig tobak som flyttats till ett annat

EU-land
6 §
Om skatt har betalats i Sverige för tuggtobak eller övrig tobak som
sedan levererats till en köpare i ett annat EU-land, ska Skatteverket efter
ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har

betalats i Sverige och att varorna förts ut ur landet.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket ska omfatta ett

kalenderkvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter
kvartalets utgång. �&terbetalning beviljas inte för skattebelopp som för
kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor.

2022:155

background image

SFS

35

�&terbetalning vid export
7 §
Om skatt har betalats i Sverige för tobaksvaror som sedan exporterats,
ska Skatteverket efter ansökan besluta om återbetalning av skatten.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket ska omfatta ett

kalenderkvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter
kvartalets utgång. �&terbetalning beviljas inte för skattebelopp som för
kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor.

�&terbetalning för varor som omhändertagits av Tullverket
8 §
Om skatt har betalats till Skatteverket för beskattade varor eller för
snus, tuggtobak eller övrig tobak och Tullverket därefter har beslutat att inte
lämna ut tobaksvarorna enligt 2 kap. 16 § andra stycket eller 16 a § lagen
(1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror,
tobaksvaror och energiprodukter, ska Skatteverket efter ansökan besluta om
återbetalning av skatten.

Formkrav på en ansökan om återbetalning
9 §
En ansökan om återbetalning enligt 2�8 §§ ska göras skriftligen till
Skatteverket och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud
eller annan behörig företrädare för sökanden.

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses

ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade
begäran saknade behörighet att företräda sökanden.

�&terbetalning för vissa skattebefriade subjekt
10 §
Skatteverket ska efter ansökan besluta om återbetalning av
tobaksskatt på varor som har förvärvats av

1. utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan

internationell organisation som avses i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall,

2. medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i

Sverige och karriärkonsul vid utländska konsulat i Sverige, under
förutsättning att denne inte är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt
i Sverige, eller

3. väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land, för styrkornas eget bruk,

för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier,
om dessa styrkor deltar i en försvarsinsats för att genomföra en
unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och
försvarspolitiken.

Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i

Sverige och personal hos en sådan organisation har efter ansökan rätt till
återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse
med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta.

13 kap. Generella förfaranderegler, omprövning och

överklagande
Innehåll
1 §
I detta kapitel finns bestämmelser om

� vilka allmänna bestämmelser som gäller i fråga om förfarandet vid

beskattning (2 §),

� förfarandet vid beskattning vid import och otillåten införsel (3 §),
� förfarandet vid beskattning vid oegentligheter (4�9 §§), och

2022:155

background image

SFS

36

� omprövning och överklagande av vissa beslut enligt denna lag (10 §).

Allmänna bestämmelser i fråga om förfarandet vid beskattning
2 §
I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses
i 3�9 §§, bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Förfarandet vid beskattning vid import och otillåten införsel
3 §
Tullverket beslutar om tobaksskatt för den som enligt 9 kap. 13 § eller
10 kap. 17 § är skattskyldig vid import eller otillåten införsel. Skatten ska
betalas till Tullverket. För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen
(2016:253).

Förfarandet vid beskattning vid oegentligheter
4 §
Skatteverket beslutar om skatt som avses i 9 kap. 25�28 §§ och ansvar
enligt 9 kap. 30 §. Skatten ska betalas inom den tid som Skatteverket
bestämmer.

Om skatten enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 § inte kan beräknas

tillförlitligt, ska skatten bestämmas till vad som framstår som skäligt med
hänsyn till uppgifterna i ärendet.

5 § Om skatt som avses i 9 kap. 25�28 §§ eller ansvar som avses i 9 kap.
30 § har beslutats, ska bestämmelserna om ansvar för delägare i svenska
handelsbolag och ansvar för företrädare för juridisk person i 59 kap. 11, 13,
15�21, 26 och 27 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) gälla i tillämpliga
delar för det belopp som omfattas av beslutet.

6 § Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara skattskyldig
enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 § att lämna uppgift som är av betydelse för
beslut om skatt enligt dessa bestämmelser. Skatteverket får vidare förelägga
den som omfattas eller kan antas omfattas av 9 kap. 25, 27 eller 28 § att
lämna uppgift som är av betydelse för beslut om ansvar enligt 9 kap. 30 §.

Skatteverket får tillämpa bestämmelserna i 37 kap. 9 § första stycket och

10 § skatteförfarandelagen (2011:1244) om föreläggande när det gäller
förhållanden som är av betydelse för ett beslut om skatt enligt 9 kap. 25, 26,
27 eller 28 § eller beslut om ansvar enligt 9 kap. 30 § vad avser någon annan
än den som föreläggs.

7 §
Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera

1. skattskyldighet enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 §, eller
2. om det finns förutsättningar för att besluta om ansvar enligt 9 kap. 30 §.
Skatteverket får besluta om revision också för att inhämta uppgifter av

betydelse för kontroll enligt första stycket av någon annan än den som
revideras.

Vid revisionen gäller bestämmelserna i 41 kap. 3�14 §§ skatteförfarande-

lagen (2011:1244) i tillämpliga delar.

8 § Följande bestämmelser i skatteförfarandelagen (2011:1244) ska gälla
i tillämpliga delar vid handläggning av ärenden samt vid omprövning och
överklagande av beslut enligt 4�7 §§:

� 3 kap. 4 § om beskattningsår,
� 43 kap. om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning,
� 45 kap. om bevissäkring,
� 46 kap. om betalningssäkring,

2022:155

background image

SFS

37

� 47 kap. om undantag från kontroll,
� 60 kap. om befrielse från skatt,
� 61 kap. om skattekonton,
� 62 kap. 2, 11�16 och 19 §§ om betalning av skatt,
� 63 kap. 2, 4�6, 8�10, 15, 16, 22 och 23 §§ om anstånd med betalning av

skatt,

� 64 kap. 2�4, 9 och 10 §§ om återbetalning av skatt,
� 65 kap. 2�4, 7, 8, 11, 13�15, 16 och 18�20 §§ om ränta,
� 66 kap. om omprövning,
� 67 kap. om överklagande,
� 68�71 kap. om verkställighet.
Vid tillämpning av 61 kap. 1 § andra stycket, 62 kap. 12 §, 65 kap. 2 §

andra stycket, 19 och 20 §§ och 66 kap. 20 § skatteförfarandelagen ska det
som sägs om ansvar enligt 59 kap. skatteförfarandelagen även gälla ansvar
enligt 9 kap. 30 § denna lag.

9 § Om Skatteverket har beslutat om ansvar enligt 9 kap. 30 §, får den som
gjorts ansvarig överklaga det beslut om skatt enligt 9 kap. 25, 27 eller 28 §
som omfattas av beslutet om ansvar. �verklagandet ska göras inom den tid
och på det sätt som gäller för den som beslutet om skatt gäller. Vid ett sådant
överklagande ska Skatteverket ompröva sitt beslut enligt 66 kap. 2 § första
stycket 2 skatteförfarandelagen (2011:1244).

Omprövning och överklagande av vissa beslut enligt denna lag
10 §
Beslut enligt denna lag som inte omfattas av 8 och 9 §§ får överklagas
till allmän förvaltningsdomstol.

En begäran om omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning

enligt 12 kap. 10 § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från
den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller
bestämmelserna i 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid om-
prövning av ett sådant beslut.

Ett överklagande av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 12 kap.

10 § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då
den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i
67 kap. skatteförfarandelagen vid överklagande av ett sådant beslut.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023 i fråga om 6 kap. 2�4 §§,

7 kap. 5�11 §§ och 13 kap. 10 § och i övrigt den 13 februari 2023.

2. Genom lagen upphävs lagen (1994:1563) om tobaksskatt den

13 februari 2023.

3. Skyldigheten enligt 6 kap. 2 § och 7 kap. 5 och 10 §§ att anmäla sig för

registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare, tillfälligt certifierad
mottagare eller tillfälligt certifierad avsändare gäller bara flyttningar som
påbörjas eller avses att påbörjas från och med den 13 februari 2023.

4. Om en flyttning av cigaretter, cigarrer, cigariller eller röktobak genom

distansförsäljning har påbörjats före ikraftträdandet gäller 9 § första stycket
3 och 4, 16�16 c §§ och 20 § första stycket 3 i den upphävda lagen.

5. Om en flyttning av beskattade varor från ett annat EU-land på annat

sätt än genom distansförsäljning har påbörjats före ikraftträdandet och varan
förs in eller tas emot senast den 31 december 2023 gäller 9 § första stycket 5,
9 a och 17 §§, 20 § första stycket 4 samt 26 § i den upphävda lagen.

6. I övrigt gäller den upphävda lagen fortfarande för förhållanden som

hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2022:155

background image

SFS

38

7. Om skattepliktiga varor har flyttats under uppskovsförfarandet enligt

bestämmelserna i 8 b, 8 c och 8 e §§ i den upphävda lagen ska de nya
bestämmelserna i 4 kap. 2�7 och 10 §§ anses ha tillämpats.

8. Om en flyttning av snus, tuggtobak eller övrig tobak har påbörjats

enligt kraven i 38 b, 38 c eller 38 e § i den upphävda lagen ska de nya
bestämmelserna i 10 kap. 5�7 eller 11 § anses ha tillämpats.

9. Med tobaksskatt enligt den nya lagen likställs tobaksskatt som har

betalats enligt den upphävda lagen.

10. Ett godkännande som upplagshavare, registrerad varumottagare,

tillfälligt registrerad varumottagare, registrerad avsändare, lagerhållare eller
registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak eller ett
godkännande av skatteupplag som har beslutats enligt den upphävda lagen
gäller fortfarande och ska likställas med ett godkännande enligt den nya
lagen.

11. Bestämmelsen i 3 kap. 3 § andra stycket tillämpas inte på skatte-

upplag som har godkänts före den 1 januari 2018.

12. Underrättelser enligt 5 kap. 8 § får lämnas på annat sätt än via det

datoriserade systemet till och med den 13 februari 2024.

13. De omräknade skattebelopp för år 2023 som fastställs av regeringen

med stöd av 42 § i den upphävda lagen gäller även vid tillämpning av denna
lag.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

MIKAEL DAMBERG

(Finansdepartementet)

2022:155

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.