SFS 2010:105 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2022:155) om tobaksskatt / SFS 2010:105 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
100105.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 25 februari 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 c och 37 §§ lagen (1994:1563)

om tobaksskatt ska ha följande lydelse.

9 c §

2

Skattskyldig för import av skattepliktiga varor är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en gemenskapsvara eller om varan ska förtullas i

Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att be-
tala tullen om varan hade varit tullbelagd,

3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat
EG-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § an-
dra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld och gemenskapsvara förstås detsamma som i rådets förord-

ning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullko-
dex för gemenskapen.

37 §

3

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) för import av snus eller tugg-

tobak från tredje land är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en gemenskapsvara eller om varan ska förtullas i

Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att be-
tala tullen om varan hade varit tullbelagd,

3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat
EG-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § an-
dra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld och gemenskapsvara förstås detsamma som i rådets förord-

ning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullko-
dex för gemenskapen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

1 Prop. 2009/10:63, bet. 2009/10:SkU31, rskr. 2009/10:189.

2 Senaste lydelse 2009:1501.

3 Senaste lydelse 2004:119.

SFS 2010:105

Utkom från trycket
den 16 mars 2010

background image

2

SFS 2010:105

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Monica Falck
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.