SFS 2011:285 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2022:155) om tobaksskatt / SFS 2011:285 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;
110285.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 17 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 8 a, 8 b, 8 d, 9, 9 a, 9 c, 10, 11,

13, 14, 16, 16 b, 17, 18, 20, 22 e�23, 26, 28 c, 29, 31 e, 32 och 36�40 a §§
lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska ha följande lydelse.

1 §

2

Tobaksskatt ska betalas till staten enligt denna lag.

Skatt ska betalas för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak. För be-

skattningen gäller 1 a�34 §§.

Skatt ska betalas även för snus och tuggtobak som hänförs till nr 2403 i

Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av
den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemen-
samma tulltaxan. För beskattningen av snus och tuggtobak gäller 35�
40 a §§.

Med import avses att en tobaksvara förs in till Sverige från tredje land un-

der förutsättning att varan inte omfattas av sådant suspensivt tullförfarande
eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets direktiv
2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt
och om upphävande av direktiv 92/12/EEG. Med import avses även att va-
ran frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang. Med export avses
att en tobaksvara förs ut till tredje land från Sverige eller via ett annat EU-
land.

Med EU eller ett EU-land förstås de områden som tillhör Europeiska uni-

onens punktskatteområde. Med tredje land förstås länder och områden utan-
för detta skatteområde.

8 a §

3

I denna lag avses med

uppskovsförfarande: att skattskyldighetens inträde skjuts upp vid tillverk-

ning, bearbetning, förvaring eller flyttning inom EU av skattepliktiga to-
baksvaror,

släpps för konsumtion: att tobaksvaror
1. avviker från ett uppskovsförfarande,
2. innehas utanför ramen för ett uppskovsförfarande,
3. tillverkas utanför ramen för ett uppskovsförfarande, eller

1 Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184.

2 Senaste lydelse 2009:1501.

3 Senaste lydelse 2009:1501.

SFS 2011:285

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

background image

2

SFS 2011:285

4. importeras utan att omedelbart efter importen hänföras till ett upp-

skovsförfarande,

beskattade tobaksvaror: tobaksvaror som släppts för konsumtion i ett EU-

land och för vilka skattskyldighet för punktskatt därigenom inträtt i det lan-
det.

8 b §

4

Under uppskovsförfarande får skattepliktiga tobaksvaror flyttas en-

dast

1. från ett skatteupplag till
a) ett annat skatteupplag,
b) en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare i

ett annat EU-land,

c) en plats där de skattepliktiga varorna lämnar EU, eller
d) antingen
� en beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-land, en medlem av den

diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat,
eller

� en internationell organisation med säte i ett annat EU-land, en medlems-

stats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller
uppdrag av en sådan organisation,

2. från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 1, om

varorna avsänds av en registrerad avsändare.

Första stycket 1 d gäller endast i den omfattning frihet från tobaksskatt

gäller i det andra EU-landet.

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller

platsen för import till en annan plats än den plats som avses i första stycket
1 a eller b (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den
behöriga myndigheten av den mottagande upplagshavaren eller den registre-
rade varumottagaren.

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från
1. ett skatteupplag eller platsen för import i ett annat EU-land till ett fartyg

eller luftfartyg i Sverige, eller

2. ett skatteupplag eller platsen för import i Sverige till ett fartyg eller luft-

fartyg i ett annat EU-land.

Fjärde stycket gäller endast om varorna enligt lagen (1999:446) om provi-

antering av fartyg och luftfartyg eller nationell lagstiftning i det EU-land där
varorna tas emot, får tas emot för skattebefriad förbrukning eller försäljning
ombord på fartyget eller luftfartyget.

8 d §

5

En flyttning under uppskovsförfarande avslutas när mottagaren tagit

emot varorna på en sådan destination som avses i 8 b §. Vid export avslutas
flyttningen när varorna lämnat EU.

9 §

6

Skattskyldig är den som

1. i egenskap av godkänd upplagshavare enligt 10 § hanterar tobaksvaror

enligt uppskovsförfarandet,

4 Senaste lydelse 2011:99.

5 Senaste lydelse 2009:1501.

6 Senaste lydelse 2009:1501.

background image

3

SFS 2011:285

2. har godkänts som varumottagare enligt 13 eller 14 §,
3. har godkänts som registrerad avsändare enligt 15 §,
4. säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt

16 eller 16 b §,

5. tar emot beskattade tobaksvaror enligt 16 c §,
6. för in eller tar emot beskattade tobaksvaror från ett annat EU-land till

Sverige enligt 17 §,

7. i Sverige yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utanför ett skatte-

upplag,

8. använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som

var förutsättningen för skattefriheten, eller

9. i annat fall än som avses i 1�8, innehar skattepliktiga tobaksvaror utan-

för ett uppskovsförfarande utan att skatten för varorna har redovisats här.

Att varor används för annat än avsett ändamål ska i denna lag likställas

med att de går förlorade.

Första stycket 6 och 9 gäller inte den som för yrkesmässig försäljning om-

bord på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat EU-
land förvarar tobaksvaror, för de varor som inte är till försäljning på svenskt
territorium.

9 a §

7

Från skattskyldighet enligt 9 § första stycket 6 och 9 undantas varor

som förs in till Sverige

1. under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge

återbetalning av skatten enligt 31 d §,

2. av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat EU-land och

som själv transporterar dem till Sverige, om varorna är avsedda för dennes
eller dennes familjs personliga bruk,

3. som flyttgods av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en

enskild person som flyttar till Sverige, om varorna är avsedda för dennes el-
ler dennes familjs personliga bruk,

4. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person

som har förvärvat varorna genom arv eller testamente, om varorna är av-
sedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

5. som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en en-

skild person i ett annat EU-land till en enskild person i Sverige, om varorna
är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

Regler om beskattning i vissa fall av införsel enligt första stycket 2 finns i

lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror.

9 c §

8

Skattskyldig för import av skattepliktiga varor är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska förtullas i Sverige

men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen
om varan hade varit tullbelagd,

3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat

7 Senaste lydelse 2009:1501.

8 Senaste lydelse 2010:105.

background image

4

SFS 2011:285

EU-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § an-
dra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92

av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.
Med unionsvara förstås detsamma som med gemenskapsvara i den förord-
ningen.

10 §

9

Som upplagshavare får godkännas den som i yrkesmässig verksam-

het i Sverige avser att

1. tillverka, bearbeta eller i större omfattning lagra skattepliktiga varor,
2. för yrkesmässig försäljning till näringsidkare ta emot skattepliktiga va-

ror som flyttats enligt uppskovsförfarande,

3. för försäljning till näringsidkare inom EU importera skattepliktiga va-

ror från tredje land, eller

4. bedriva verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbu-

tiker.

För godkännande enligt första stycket krävs att den som ansöker om att bli

upplagshavare

1. är lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina ekonomiska förhål-

landen och omständigheterna i övrigt, och

2. disponerar över ett utrymme beläget i Sverige som kan godkännas som

skatteupplag.

Upplagshavares hantering av skattepliktiga tobaksvaror ska, för att omfat-

tas av ett uppskovsförfarande, äga rum i godkänt skatteupplag.

Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som re-

gistrerad avsändare.

11 §

10

En upplagshavare som avser att flytta varor enligt 8 b § ska ställa sä-

kerhet för betalning av den skatt som kan påföras upplagshavaren i Sverige
eller ett annat EU-land vid flyttningen av varorna.

Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttning påbörjas och upp-

gå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de varor
som upplagshavaren flyttar under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet
ska hänsyn endast tas till de dygn under ett år då flyttningar av tobaksvaror
sker enligt 8 b §. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas
i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EU-land får säkerhe-
ten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i
rätt tid.

Upplagshavare ska även ställa säkerhet för betalning av skatt för sådana

lagerbrister som avses i 20 § 1 c. Säkerheten ska uppgå till ett belopp som
motsvarar tio procent av skatten på de varor som upplagshavaren i medeltal
förvarar i skatteupplaget under ett år. Ställd säkerhet får tas i anspråk om på-
förd skatt inte betalas i rätt tid.

13 §

11

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas

enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land, eller som yrkesmässigt

9 Senaste lydelse 2009:1501.

10 Senaste lydelse 2009:1501.

11 Senaste lydelse 2009:1501.

background image

5

SFS 2011:285

från tredje land importerar skattepliktiga varor, får godkännas som registre-
rad varumottagare. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli
godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till sina
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för be-

talning av skatten på de varor som tas emot. Säkerheten ska uppgå till ett be-
lopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på varorna.
Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Bestämmelserna i 12 § första och tredje styckena om återkallelse tilläm-

pas även på registrerad varumottagare.

14 §

12

Den som avser att endast vid ett enstaka tillfälle i Sverige yrkes-

mässigt ta emot varor som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat
EU-land ska godkännas som tillfälligt registrerad varumottagare. Godkän-
nandet ska i dessa fall begränsas till att gälla mottagande av varor vid denna
särskilt angivna flyttning.

Ett godkännande enligt första stycket ska ges när säkerhet ställts för skat-

ten på varorna. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan varorna flyttas
från det andra EU-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte be-
talas i rätt tid.

Bestämmelserna i 12 § första och tredje styckena om återkallelse tilläm-

pas även på tillfälligt registrerade varumottagare.

16 §

13

Om någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet

förvärvar beskattade tobaksvaror och varorna transporteras hit från ett annat
EU-land av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning (distansför-
säljning
), är säljaren skattskyldig.

Säljaren ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betalning av skatten på de

varor som sänds från det andra EU-landet. Säkerheten ska uppgå till ett be-
lopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på varorna.
Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Bestämmelserna i första och andra styckena samt i 16 b § omfattar även

sådana överföringar av tobaksvaror som sker utan vinstsyfte och som inte ut-
gör gåvoförsändelser.

16 b §

14

Den som endast vid ett enstaka tillfälle säljer tobaksvaror till nå-

gon i Sverige genom distansförsäljning ska, i stället för vad som anges i 16
och 16 a §§, innan varorna avsänds från det andra EU-landet anmäla sig till
Skatteverket och ställa säkerhet för skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas
i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

17 §

15

Den som för in eller tar emot beskattade varor på annat sätt än ge-

nom distansförsäljning ska, innan varorna flyttas från det andra EU-landet,
anmäla varorna till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten
på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

12 Senaste lydelse 2009:1501.

13 Senaste lydelse 2009:1501.

14 Senaste lydelse 2009:1501.

15 Senaste lydelse 2009:1501.

background image

6

SFS 2011:285

Första stycket gäller inte de fall som är undantagna från skattskyldighet

enligt 9 a §.

18 §

16

Tobaksskatt ska inte betalas för tobaksvaror som under ett upp-

skovsförfarande

1. blivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade och däri-

genom blivit oanvändbara som punktskattepliktiga varor på grund av

a) varornas beskaffenhet,
b) oförutsedda händelser eller force majeure, eller
2. förstörts under tillsyn av Skatteverket.
Den som gör gällande att tobaksvarorna fullständigt förstörts eller oåter-

kalleligen gått förlorade, ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skat-
teverket om förstörelsen eller förlusten

1. har skett i Sverige, eller
2. upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.
Första och andra styckena gäller även beskattade tobaksvaror under flytt-

ning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige

1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket

6 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 17 § eller i 10 kap. 32 a §
tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483), eller

2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet

för skatten enligt 16 eller 16 b § eller mottagare som avses i 16 c § fullgjort
deklarationsskyldigheten enligt 10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetal-
ningslagen.

20 §

17

Skattskyldigheten inträder för

1. upplagshavare som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 1 när
a) skattepliktiga varor tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 8 b

och 8 c §§,

b) skattepliktiga varor tas emot på en direkt leveransplats,
c) skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister upp-

kommer, eller

d) godkännandet av skatteupplaget återkallas,
2. registrerad avsändare som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 3, när

skattepliktiga varor flyttas från en importplats på annat sätt än enligt 8 b och
8 c §§,

3. varumottagare som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 2, vid motta-

gandet av skattepliktiga varor,

4. säljare eller mottagare vid distansförsäljning som är skattskyldig enligt

9 § första stycket 4 respektive 5, när de skattepliktiga varorna förs in till Sve-
rige,

5. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 6, när de skattepliktiga

varorna förs in till Sverige,

6. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 7, när varorna tillver-

kas,

7. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 8, när varorna används

för annat än avsett ändamål,

16 Senaste lydelse 2009:1501.

17 Senaste lydelse 2009:1501.

background image

7

SFS 2011:285

8. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 9, när varorna kom att

innehas utanför ett uppskovsförfarande, och

9. den som är skattskyldig enligt 9 c § och som enligt 19 § ska betala skat-

ten till Tullverket, vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullag-
stiftningen inträder eller skulle ha inträtt om det funnits skyldighet att betala
tull. I fall som avses i 9 c § första stycket 3 inträder skattskyldigheten vid
den tidpunkt då skyldighet att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i det
andra EU-landet.

22 e §

18

Vid flyttning av varor till mottagare som avses i 8 b § första

stycket 1 d, ska varorna åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för va-
rorna i det andra EU-landet.

22 f §

19

Den som på en sådan destination som avses i 8 b § tar emot varor

som flyttats under ett uppskovsförfarande, ska utan dröjsmål och senast
inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en
rapport till Skatteverket om att varorna tagits emot (mottagningsrapport).

Vid flyttning enligt 8 b § första stycket 1 c ska Skatteverket, efter det att

ett intyg har erhållits från Tullverket om att varorna har lämnat EU, via det
datoriserade systemet lämna en rapport om att varorna har exporterats (ex-
portrapport
).

Vid flyttning enligt 8 b § fjärde stycket 2 ska Skatteverket, efter det att ett

intyg har erhållits från Tullverket om att varorna tagits emot på fartyget eller
luftfartyget, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att flytt-
ningen har avslutats. En sådan rapport ska lämnas i form av en exportrap-
port.

23 §

20

Mottagningsrapport och exportrapport utgör bevis på att flyttningen

avslutats på en sådan destination som avses i 8 b §.

Om det av andra skäl än de som anges i 24 § inte är möjligt för den som

tar emot varor att lämna en mottagningsrapport via det datoriserade syste-
met, får det på annat sätt visas för Skatteverket att varorna nått den angivna
destinationen (alternativt bevis).

När Skatteverket erhållit ett tillfredsställande alternativt bevis, ska verket

intyga att flyttningen avslutats. Skatteverket ska informera den behöriga
myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset och om att
flyttningen avslutats.

Andra och tredje styckena gäller i tillämpliga delar när en exportrapport

inte kan utfärdas via det datoriserade systemet. I sådant fall ska Tullverket
till Skatteverket lämna ett intyg enligt 22 § f andra eller tredje stycket.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EU-land tagit emot

ett alternativt bevis som intygats på sådant sätt som avses i tredje stycket,
ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

26 §

21

Den som ansvarar för en flyttning av beskattade tobaksvaror ska

upprätta ett förenklat ledsagardokument när varorna flyttas till

18 Senaste lydelse 2009:1501.

19 Senaste lydelse 2011:99.

20 Senaste lydelse 2011:99.

21 Senaste lydelse 2009:1501.

background image

8

SFS 2011:285

1. ett annat EU-land under sådana förhållanden att skattskyldighet inträder

i det andra landet, eller

2. en svensk ort via ett annat EU-land.
Förenklat ledsagardokument som avses i första stycket ska åtfölja varorna

under flyttningen i enlighet med vad regeringen föreskriver. Sådant ledsa-
gardokument krävs dock inte

1. vid distansförsäljning av beskattade tobaksvaror som sänds från Sve-

rige, eller

2. för beskattade tobaksvaror som för yrkesmässig försäljning ombord

förvaras på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat
EU-land, om varorna inte är till försäljning när fartyget eller luftfartyget be-
finner sig på ett annat EU-lands territorium.

Förfarandet med ett förenklat ledsagardokument enligt första stycket 2 får

ersättas av andra förenklade förfaranden.

28 c §

22

Vid flyttning av tobaksvaror enligt ett uppskovsförfarande till en

mottagare eller exportplats i ett EU-land som inte har anslutit sig till det da-
toriserade systemet ska varorna åtföljas av ett sådant ledsagardokument som
avses i artikel 18 i rådets direktiv 92/12/EEG. I dessa fall gäller inte 8 c §
första stycket 1, 22 b § och 28 a § första och andra styckena.

29 §

23

För skatt som betalats i Sverige för skattepliktiga varor som däref-

ter flyttas till ett annat EU-land under sådana förhållanden att skatt ska beta-
las där, kan återbetalning ske enligt denna paragraf efter skriftlig ansökan
hos Skatteverket.

Ansökan om återbetalning av i Sverige betald skatt vid distansförsäljning

av beskattade tobaksvaror från Sverige ska omfatta en period om ett kalen-
derkvartal och ges in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång.
Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har be-
talats i Sverige, samt att varorna beskattats i mottagarlandet.

I övriga fall ska den som begär återbetalning visa att den skatt som ansö-

kan avser har betalats i Sverige. �&terbetalning sker sedan sökanden till Skat-
teverket gett in ett dokument som visar att skatten betalats i det andra EU-
landet.

Har en vara beskattats enligt 27 eller 28 §, och visar den skattskyldige

inom tre år efter det att flyttningen påbörjades att varan beskattats i ett annat
EU-land, ska den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det andra EU-
landets skatteanspråk är befogat.

31 e §

24

Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av

fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, ta emot
tobaksvaror utan skatt

1. för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk

ort, eller

2. för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land.
Första stycket gäller endast om tobaksvarorna tas emot

22 Senaste lydelse 2010:179.

23 Senaste lydelse 2009:1501.

24 Senaste lydelse 2011:99.

background image

9

SFS 2011:285

1. från en upplagshavare i Sverige, eller
2. under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller en plats för import

i ett annat EU-land.

32 §

25

En upplagshavare som avses i 10 § får göra avdrag för skatt på varor

1. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt och som förts

in i upplagshavarens skatteupplag,

2. som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på

resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om
proviantering av fartyg och luftfartyg,

3. som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på

resa till tredje land av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering
av fartyg och luftfartyg, eller

4. som har beskattats i ett annat EU-land i sådana fall som avses i 27 § un-

der förutsättning att det andra EU-landets skatteanspråk är befogat.

Upplagshavare, som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen

(1999:445) om exportbutiker, får utöver vad som anges i första stycket göra
avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan uppvisa en färd-
handling för resa till tredje land. Avdrag medges dock högst med vad som
enligt 3 § lagen om exportbutiker får säljas till varje resande.

36 §

26

Skattskyldig är den som

1. har godkänts som lagerhållare enligt 38 §,
2. i annat fall än som avses i 1, yrkesmässigt tillverkar snus eller tuggto-

bak,

3. i annat fall än som avses i 1, från ett annat EU-land yrkesmässigt för in

eller tar emot snus eller tuggtobak, eller

4. använder snus eller tuggtobak som förvärvats skattefritt för annat ända-

mål än det som var förutsättningen för skattefriheten.

37 §

27

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) för import av snus eller tugg-

tobak från tredje land är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska förtullas i Sverige

men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen
om varan hade varit tullbelagd,

3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat
EU-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § an-
dra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92

av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.
Med unionsvara förstås detsamma som med gemenskapsvara i den förord-
ningen.

25 Senaste lydelse 2009:1501.

26 Senaste lydelse 2002:419.

27 Senaste lydelse 2010:105.

background image

10

SFS 2011:285

38 §

28

Som lagerhållare får godkännas den som avser att

1. yrkesmässigt tillverka snus eller tuggtobak,
2. från ett annat EU-land yrkesmässigt föra in eller ta emot snus eller

tuggtobak,

3. importera snus eller tuggtobak från tredje land, eller
4. sälja snus eller tuggtobak i exportbutik enligt lagen (1999:445) om ex-

portbutiker,

om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständighe-

terna i övrigt är lämplig som lagerhållare.

Godkännande av lagerhållare ska återkallas om förutsättningarna för god-

kännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut om
återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

39 §

29

Skattskyldigheten inträder för

1. den som är godkänd lagerhållare när
a) snus eller tuggtobak levereras till en köpare som inte är godkänd lager-

hållare,

b) snus eller tuggtobak tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,
c) godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten

omfattar snus eller tuggtobak som då ingår i hans lager,

2. den som är skattskyldig enligt 36 § 2, när snus eller tuggtobak tillver-

kas,

3. den som är skattskyldig enligt 36 § 3, när snus eller tuggtobak förs in

till Sverige,

4. den som är skattskyldig enligt 36 § 4, när snus eller tuggtobak används

för annat än avsett ändamål,

5. den som är skattskyldig enligt 37 § och som enligt 40 § ska betala skat-

ten till Tullverket, när skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträ-
der eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat. I fall som av-
ses i 37 § första stycket 3 inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då
skyldighet att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra EU-landet.

40 §

30

Om snus eller tuggtobak importeras av någon som inte är godkänd

lagerhållare ska skatten betalas till Tullverket.

I övrigt tillämpas 30�31 e §§, 32 § första stycket 2 och 3 och andra stycket

och 34 § även i fråga om snus och tuggtobak. Därvid ska vad som gäller om
upplagshavare i stället gälla den som är godkänd lagerhållare.

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på
1. tuggtobak som har levererats till en köpare i ett annat EU-land, och
2. tuggtobak och snus
a) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som

förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare,

b) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som

innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet,

c) som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,

28 Senaste lydelse 2002:419.

29 Senaste lydelse 2004:119.

30 Senaste lydelse 2010:1895.

background image

11

SFS 2011:285

d) som exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för an-

nat ändamål än att förbrukas där, eller

e) som har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 a § första

stycket 3, 3 a eller 4 mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som
frihet från tobaksskatt gäller i det EU-landet.

40 a §

31

Den som i Sverige betalat skatt för tuggtobak som sedan levererats

till en köpare i ett annat EU-land ska efter ansökan medges återbetalning av
skatt, om inte annat följer av andra stycket. Den som begär återbetalning ska
visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige samt att varorna
förts ut ur landet.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket görs skriftligen hos be-

skattningsmyndigheten. Ansökan ska omfatta en period om ett kalenderkvar-
tal och ges in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter kvartalets ut-
gång. �&terbetalning medges inte för skattebelopp som för kalenderkvartalet
understiger 1 500 kronor.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Monica Falck
(Finansdepartementet)

31 Senaste lydelse 2006:1506.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.