SFS 2022:160 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Du är här: Start / Skatterätt / Mervärdesskattelag (2023:200) / SFS 2022:160 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
SFS2022-160.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Utfärdad den 3 mars 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om mervärdesskattelagen
(1994:200)3

dels att 2 a kap. 1�3 §§, 3 kap. 30 §, 7 kap. 3 §, 9 d kap. 3 §, 10 kap. 11 §,

19 kap. 1 och 37 §§ samt 20 kap. 1 och 2 a §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 2 a kap. 11 §, 3 kap. 31 b § och

10 kap. 8 a §, av följande lydelse.

2 a kap.
1 §
4 I 2�9 och 11 §§ finns bestämmelser om i vilka fall ett förvärv ska
anses som ett unionsinternt förvärv.

2 §5 Med unionsinternt förvärv förstås

1. att någon under de förutsättningar som anges i 3�5 §§ mot ersättning

förvärvar en vara, om varan transporteras till förvärvaren av denne eller av
säljaren eller för någonderas räkning till Sverige från ett annat EU-land,

2. att någon under de förutsättningar som anges i 6 § mot ersättning

förvärvar en vara, om varan transporteras till förvärvaren av denne eller av
säljaren eller för någonderas räkning till ett annat EU-land från Sverige eller
ett annat EU-land,

3. att någon under de förutsättningar som anges i 7 § första stycket för

över en vara från en verksamhet i ett annat EU-land till Sverige, om inget
annat följer av 7 § andra stycket eller 8 och 8 b�8 f §§,

4. att någon i de fall som anges i 9 § för över en vara från ett annat EU-

land till Sverige,

5. att någon under de förutsättningar som anges i 8 a § mot ersättning

förvärvar en vara från ett avropslager i Sverige, eller

6. att någon under de förutsättningar som anges i 11 § för över en vara

från ett annat EU-land till Sverige.

3 §6 En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 1, om förvärvet avser

1. ett sådant nytt transportmedel som anges i 1 kap. 13 a §,

1 Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161.
2 Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för
mervärdesskatt, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2019/2235.
3 Lagen omtryckt 2000:500.
4 Senaste lydelse 2011:283.
5 Senaste lydelse 2019:789.
6 Senaste lydelse 2013:368.

SFS

2022:160

Publicerad
den

11 mars 2022

background image

2

SFS

2. en sådan punktskattepliktig vara som anges i 1 kap. 13 b § och köparen

är en beskattningsbar person eller en juridisk person som inte är en
beskattningsbar person, eller

3. en annan vara än ett nytt transportmedel eller en punktskattepliktig vara

och förvärvet görs av en sådan köpare som anges i andra stycket från en
beskattningsbar person som agerar i denna egenskap och som inte är befriad
från mervärdesskatt enligt bestämmelserna om små företag i artiklarna 282�
292 i direktiv 2006/112/EG i ett annat EU-land.

Första stycket 3 avser köpare som är
1. en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap och vars

verksamhet medför rätt till avdrag för ingående skatt eller rätt till
återbetalning enligt 10 kap. 1 § andra stycket eller 9�13 §§ av sådan skatt,
eller

2. en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap och vars

verksamhet inte medför någon avdragsrätt eller rätt till återbetalning enligt
10 kap. 9�13 §§ eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar
person, under förutsättning

� att det sammanlagda värdet av dennes skattepliktiga förvärv av andra

varor än nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor under det
löpande eller det föregående kalenderåret överstiger 90 000 kronor, eller

� att köparen omfattas av ett sådant beslut som anges i 4 §.
Första stycket gäller inte förvärv av en vara avsedd för väpnade styrkor

tillhörande ett annat EU-land, om förvärvet görs under sådana
förutsättningar att det skulle medföra rätt till återbetalning enligt 10 kap.
8 a §.

11 § En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 6, om

� varan används av de väpnade styrkorna i ett EU-land, för styrkornas

eget bruk eller för bruk av den civilpersonal som följer med dem, och dessa
styrkor deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet
inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken,

� varan inte har förvärvats enligt de allmänna regler om beskattning som

gäller för ett EU-lands hemmamarknad, och

� import av varan inte skulle omfattas av undantag från skatteplikt enligt

3 kap. 30 § sjunde stycket.

3 kap.


30 §7 Från skatteplikt undantas sådan import som medför frihet från skatt
enligt lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Från skatteplikt undantas även import av en vara som efter importen ska

omsättas till ett annat EU-land enligt

1. 30 a § första stycket 2 eller 3 eller 30 c §, eller
2. 30 a § första stycket 1 eller andra stycket, om importören
a) har angivit sitt registreringsnummer till mervärdesskatt i Sverige,
b) har angivit sitt registreringsnummer till mervärdesskatt i det EU-land

dit varan överförs eller det registreringsnummer till mervärdesskatt som
köparen av varan har i ett annat EU-land än Sverige, och

c) har, innan varan övergår till fri omsättning, inkommit till Tullverket

med bevisning om att varan är avsedd att transporteras eller sändas till ett
annat EU-land.


7 Senaste lydelse 2020:1170.

2022:160

background image

3

SFS

Registreringsnumren i andra stycket 2 a och b ska anges vid den tidpunkt

då skattskyldighet skulle ha inträtt enligt 1 kap. 5 § om importen hade varit
skattepliktig.

Andra stycket 2 c gäller endast om Tullverket begär sådan bevisning.
Från skatteplikt undantas även import av
1. gas som
a) transporteras genom ett naturgassystem eller genom ett gasnät som är

anslutet till ett sådant system, eller

b) förs över från ett fartyg som transporterar gas till ett naturgassystem

eller till ett rörledningsnät uppströms,

2. el, eller
3. värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.
Från skatteplikt undantas import som görs av en beskattningsbar person

eller en representant som har ett identifieringsbeslut och identifierings-
nummer enligt 4 e och 7 §§ lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för
mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster eller enligt
motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land, om identifieringsnumret har
tillhandahållits Tullverket senast i samband med inlämnandet av
tulldeklarationen.

Från skatteplikt undantas import av en vara som görs av väpnade styrkor

tillhörande ett annat EU-land för användning av dessa styrkor eller av den
civilpersonal som följer med dem, eller för försörjning av deras mässar eller
marketenterier, om dessa styrkor deltar i en försvarsinsats för att genomföra
en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och
försvarspolitiken.

31 b § Från skatteplikt undantas omsättning av varor och tjänster som har
ett annat EU-land som destinationsland, om

� omsättningen är avsedd för väpnade styrkor tillhörande ett annat EU-

land än destinationslandet,

� varorna eller tjänsterna är avsedda att användas av dessa styrkor eller av

den civilpersonal som följer med dem, eller för försörjning av deras mässar
eller marketenterier, och

� styrkorna deltar i en försvarsinsats för att genomföra en

unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och
försvarspolitiken.

Skattefrihet enligt första stycket medges i den omfattning som frihet från

mervärdesskatt medges i destinationslandet för motsvarande omsättning.

7 kap.


3 §8 Om inget annat följer av 3 a eller 3 b § utgörs det i 2 § första stycket
första meningen avsedda värdet

1. vid annan omsättning än uttag: av ersättningen,
2 a. vid uttag av varor: av varornas eller liknande varors inköpspris eller,

om ett sådant pris saknas, av självkostnadspriset, vid tidpunkten för uttaget,

2 b. vid uttag av tjänster i andra fall än som anges i 4 och 5 §§: av

kostnaden vid tidpunkten för uttaget för att utföra tjänsten,

3. vid förvärv enligt 2 a kap. 2 § 1 eller 2: av ersättningen och punktskatt

som köparen påförts i ett annat EU-land, och

4. vid förvärv enligt 2 a kap. 2 § 3, 4 eller 6: av varornas eller liknande

varors inköpspris eller, om ett sådant pris saknas, av självkostnadspriset, vid
tidpunkten för överföringen av varorna.

8 Senaste lydelse 2011:283.

2022:160

background image

4

SFS

9 d kap.


3 §9 I den omsättning som avses i 1 § ska följande inräknas:

1. beskattningsunderlaget för skattepliktig omsättning av varor och

tjänster inom landet,

2. ersättning för omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt

3 kap. 19 § 2, 21, 21 a, 21 b, 22, 23 § 2, 4 eller 7, 26 a, 30 c, 31, 31 a, 31 b
eller 31 c §,

3. ersättning för omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt

3 kap. 2, 9 eller 10 §, om omsättningen inte endast har karaktären av en
bitransaktion, och

4. ersättning för omsättning som anses gjord utomlands enligt 5 kap. 3 a §

första stycket 1, 2, 3, 7 eller 8 eller 19 § 2 a, 2 b, 3 eller 4.

Ersättning för omsättning av anläggningstillgångar ska inte ingå i

omsättningen enligt första stycket.

10 kap.


8 a § Väpnade styrkor tillhörande ett annat EU-land har efter ansökan rätt
till återbetalning av ingående skatt som hänför sig till förvärv av varor och
tjänster, om

� varorna eller tjänsterna är avsedda att användas av dessa styrkor eller av

den civilpersonal som följer med dem eller för försörjning av deras mässar
eller marketenterier, och

� styrkorna deltar i en försvarsinsats för att genomföra en

unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och
försvarspolitiken.

11 §10 Den som i en ekonomisk verksamhet omsätter varor eller tjänster
inom landet har rätt till återbetalning av ingående skatt för vilken denne
saknar rätt till avdrag enligt 8 kap. på grund av att omsättningen är
undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 19 § första stycket 2, 21 §, 21 a §,
21 b §, 22 §, 23 § 2, 4 eller 7, 26 a §, 30 a §, 30 c §, 30 e §, 31 §, 31 a §,
31 b §, 31 c §, 32 §, 33 § eller enligt 9 c kap. 1 §.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt som hänför sig

till sådan omsättning av varor och tjänster som avses i 3 kap. 9 § utom tredje
stycket 2, 10 § eller 23 § 1 om

1. förvärvaren är en beskattningsbar person som i ett land utanför EU har

antingen sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe
till vilket tjänsten tillhandahålls eller, om den beskattningsbara personen
saknar sådant säte eller etableringsställe i det landet, den beskattningsbara
personen är bosatt eller stadigvarande vistas där,

2. förvärvaren inte är en beskattningsbar person och förvärvaren är bosatt

eller stadigvarande vistas i ett land utanför EU, eller

3. omsättningen har direkt samband med varor som ska exporteras till ett

land utanför EU.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt avseende förvärv

och import som hänför sig till omsättning i ett annat EU-land under
förutsättning att

1. omsättningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt

motsvarande den som avses i denna paragraf eller 12 § i det land där
omsättningen görs,


9 Senaste lydelse 2021:1185.
10 Senaste lydelse 2021:1185.

2022:160

background image

5

SFS

2. omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medfört rätt

enligt denna paragraf eller 12 § till återbetalning om omsättningen gjorts här
i landet, och

3. rätten till återbetalning inte ska utövas genom en ansökan med stöd av

1 eller 2 §.

Den som omfattas av skattebefrielse enligt 9 d kap. har inte rätt till

återbetalning av ingående skatt enligt första och andra styckena, utom för
ingående skatt som avser sådan omsättning av nya transportmedel som är
undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a §.

19 kap.


1 §11 En beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land och
som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 1, 2, 3, 11 eller
12 § ska ansöka om detta hos Skatteverket, om denne under den
återbetalningsperiod som avses i 6 §

1. varken haft sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller ett fast

etableringsställe här från vilket affärstransaktioner genomförts, eller, om ett
säte eller fast etableringsställe saknas, inte har varit bosatt eller
stadigvarande vistats i Sverige, och

2. inte har omsatt varor eller tjänster inom landet.
Utan hinder av bestämmelserna i första stycket om omsättning i Sverige

får den beskattningsbara personen under återbetalningsperioden inom landet
ha omsatt

1. transporttjänster eller stödtjänster till dessa som är undantagna från

skatteplikt enligt 3 kap. 21 § första stycket 2, 21 b § första stycket 1, 30 c §
andra stycket, 30 e, 31, 31 a, 31 b eller 32 § eller 9 c kap. 1 §,

2. varor eller tjänster som köparen är skattskyldig för enligt 1 kap. 2 §

första stycket 2, 3, 4, 4 b eller 4 c, eller

3. varor och tjänster om mervärdesskatten för dessa varor och tjänster

redovisats enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar de
särskilda ordningarna i artiklarna 369a�369x i rådets direktiv 2006/112/EG.

En ansökan enligt första stycket ska göras genom den elektroniska portal

som inrättats för detta ändamål i det EU-land där den beskattningsbara
personen är etablerad. Om den beskattningsbara personen är eller ska vara
registrerad enligt 7 kap. 1 § första stycket 3, 4, 5 eller 6 skatteförfarande-
lagen (2011:1244), ska ansökan dock göras i enlighet med vad som
föreskrivs i 34 och 35 §§.

37 §12 Regeringen meddelar föreskrifter om förfarandet vid återbetalning
enligt 10 kap. 5�8 a §§.

20 kap.


1 §13 Vid överklagande av beslut enligt denna lag gäller 67 kap.
skatteförfarandelagen (2011:1244), med undantag för överklagande enligt
andra, tredje eller fjärde stycket av någon annan än en sådan beskattningsbar
person som avses i 19 kap. 1 §.

Beslut som Skatteverket har fattat om betalningsskyldighet enligt 3 kap.

26 b §, i ärende som rör återbetalning enligt 10 kap. 1�3 och 5�8 a §§ och


11 Senaste lydelse 2020:1170.
12 Senaste lydelse 2009:1333.
13 Senaste lydelse 2015:888.

2022:160

background image

6

SFS

om betalningsskyldighet och avräkning enligt 19 kap. 28 § får överklagas
till Förvaltningsrätten i Falun.

Beslut som Skatteverket fattat om gruppregistrering enligt 6 a kap. 4 §

och om ändring eller avregistrering enligt 6 a kap. 5 § får överklagas till den
förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av
grupphuvudmannen.

Beslut om avräkning får överklagas särskilt på den grunden att

avräkningsbeslutet i sig är felaktigt men i övrigt endast i samband med
överklagande av beslut om betalningsskyldighet.

Ett överklagande enligt andra, tredje eller fjärde stycket ska ha kommit in

inom två månader från den dag klaganden fick del av beslutet.

Ett beslut enligt 6 a kap. 4 eller 5 § får även överklagas av det allmänna

ombudet hos Skatteverket. Om en enskild part överklagar ett sådant beslut
förs det allmännas talan av Skatteverket.

20 kap.


2 a §14 En begäran om omprövning av Skatteverkets beslut om åter-
betalning enligt 10 kap. 5�8 a §§ ska ha kommit in till Skatteverket inom två
månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt
gäller bestämmelserna i 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid
omprövning av ett sådant beslut.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Olovsson

(Finansdepartementet)


14 Senaste lydelse 2021:1148.

2022:160

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.