SFS 2007:559 Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Du är här: Start / Skatterätt / Skatteförfarandelag (2011:1244) / SFS 2007:559 Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
070559.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10 kap. 4, 8 och 11 §§ lagen

(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall ha följande
lydelse.

10 kap.

4 §

2

Kontrolluppgift om annan avyttring än inlösen av andelar i en investe-

ringsfond eller ett sådant fondföretag som avses i 1 kap. 7 eller 9 § lagen
(2004:46) om investeringsfonder skall lämnas av förvaltare, om andelarna är
förvaltarregistrerade.

Om en andel i ett fondföretag inte är förvaltarregistrerad skall kontroll-

uppgift lämnas av värdepappersinstitut i de fall de medverkar vid avyttring
av andelen.

8 §

Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon av

1. värdepappersinstitut i de fall de medverkar vid avyttring av delägarrätt

eller fordringsrätt och kontrolluppgift inte skall lämnas av dem som avses i
2�6,

2. värdepappersinstitut i de fall de registrerar en option eller en termin el-

ler på annat sätt medverkar vid utfärdandet av optionen eller vid slutförandet
av options- eller terminsaffären,

3. kreditmarknadsföretag,
4. Insättningsgarantinämnden,
5. den som har betalat ut ersättning vid avyttring genom inlösen, och
6. försäkringsgivare som har betalat ut ersättning på grund av sådan för-

säkring som ett värdepappersbolag har tecknat för skadeståndsskyldighet
som det kan komma att ådra sig när tjänster utförs i rörelsen.

11 §

Om delägarrätter eller fordringsrätter ägs gemensamt av flera perso-

ner och det upprättas en rapport enligt 8 kap. 27 § lagen (2007:528) om vär-
depappersmarknaden vid avyttring, behöver kontrolluppgift lämnas endast
för den kund som anges i rapporten.

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Senaste lydelse 2004:72.

SFS 2007:559

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:559

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2007 och tillämpas första

gången vid 2008 års taxering.

2. �ldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas beträffande avyttringar

som har gjorts före ikraftträdandet av denna lag.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.