SFS 2013:369 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Du är här: Start / Skatterätt / Skatteförfarandelag (2011:1244) / SFS 2013:369 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
130369.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244) att 5 kap. 3 §, 6 kap. 1�3 och 5 §§, 7 kap. 1 §, 26 kap. 31 §,
38 kap. 3 §, 39 kap. 14 §, 41 kap. 3 § och 59 kap. 1 och 23 §§ samt rubrikerna
närmast före 6 kap. 2 § och 59 kap. 23 § ska ha följande lydelse.

5 kap.

3 §

Om Skatteverket har beslutat att beskattningsbara personer får bilda en

mervärdesskattegrupp, ska den huvudman som verket utsett för gruppen en-
ligt 6 a kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200) redovisa och betala mervär-
desskatt för den verksamhet som gruppen bedriver och i övrigt företräda
gruppen i frågor som rör sådan skatt.

Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos huvud-

mannen.

6 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

� ombud för en utländsk beskattningsbar person (2 och 3 §§), och
� deklarationsombud (4�8 §§).
I 38 kap. 3 § andra stycket 3 finns en bestämmelse om ombud för ett

dödsbo.

Ombud för en utländsk beskattningsbar person

2 §

En utländsk beskattningsbar person som är skattskyldig enligt mervär-

desskattelagen (1994:200) ska företrädas av ett ombud som är godkänt av
Skatteverket. Ombudet ska enligt fullmakt av den beskattningsbara personen
svara för redovisningen av mervärdesskatt för den verksamhet som skattskyl-
digheten omfattar och i övrigt företräda den beskattningsbara personen i frå-
gor som gäller mervärdesskatt.

Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos ombudet.

3 §

En utländsk beskattningsbar person behöver inte utse ett ombud om

Sverige har en särskild överenskommelse om ömsesidigt bistånd för indriv-

1 Prop. 2012/13:124, bet. 2012/13:SkU24, rskr. 2012/13:236.

SFS 2013:369

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:369

ning av skattefordringar och utbyte av information i skatteärenden med det
land där den beskattningsbara personen har sätet för sin ekonomiska verksam-
het eller sitt fasta etableringsställe eller är bosatt eller stadigvarande vistas. En
sådan överenskommelse ska ha en räckvidd som är likartad med den som
föreskrivs i

1. kapitel V, med undantag av artikel 27.4, i rådets förordning (EG) nr

1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om
mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92,

2. rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om adminis-

trativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri, samt

3. rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd

för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder.

5 §

Ett deklarationsombud får

1. lämna deklaration, men bara elektroniskt,
2. ta del av de deklarations- och skattekontouppgifter som den deklara-

tionsskyldige har direktåtkomst till,

3. komplettera lämnade uppgifter i en deklaration, och
4. begära anstånd med att lämna deklaration.
Om deklarationsombudet har utsetts av en utländsk beskattningsbar person

som är skyldig att utse ett ombud enligt 2 och 3 §§, får deklarationsombudet
dock inte företräda denne i frågor som gäller mervärdesskatt.

7 kap.

1 §

2

Skatteverket ska registrera

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag,
2. den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,
3. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med

undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana
varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,

4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt

till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9 och 11�13 §§
samma lag,

5. den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från skatte-

plikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

6. en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land

och har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1�3 §§ mervärdesskattelagen utan
att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras enligt 3, 4
eller 5,

7. en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och omsätter tjäns-

ter i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för i det
landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/
EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

8. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap. el-

ler 9 kap. 9�13 §§ mervärdesskattelagen,

9. den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen (1972:266)

om skatt på annonser och reklam,

2 Senaste lydelse 2012:682.

background image

3

SFS 2013:369

10. den som är skattskyldig enligt
a) lagen (1972:820) om skatt på spel,
b) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
c) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,
d) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
e) 10 eller 13 § eller 16 § första stycket eller 38 § 1 lagen (1994:1563) om

tobaksskatt,

f) 9 eller 12 § eller 15 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
g) 4 kap. 3 eller 6 § eller 9 § första stycket eller 12 § första stycket 1 eller

11 kap. 5 § första stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

h) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
i) lagen (1999:673) om skatt på avfall,
j) lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, eller
k) lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,
och
11. den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4�6 §§.
Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt

5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

26 kap.

31 §

Om den som avses i 30 § inte har skött betalningarna av skatteavdrag

eller arbetsgivaravgifter, får Skatteverket besluta att han eller hon ska lämna
arbetsgivardeklaration senast den 12 i månaden efter redovisningsperiodens
utgång, i januari senast den 17.

38 kap.

3 §

Uppgifter enligt 2 § ska undertecknas av den uppgiftsskyldige eller be-

hörig ställföreträdare.

Uppgifterna får undertecknas av ett ombud i följande fall:
1. Ett deklarationsombud får underteckna uppgifter i en deklaration som

lämnas elektroniskt.

2. Ett ombud för en utländsk beskattningsbar person får underteckna upp-

gifter i en mervärdesskattedeklaration.

3. En dödsbodelägare som är ombud för ett dödsbo får underteckna uppgif-

ter i en deklaration.

39 kap.

14 §

En beskattningsbar person som omsätter investeringsguld som avses i

1 kap. 18 § mervärdesskattelagen (1994:200) i Sverige eller till ett annat EU-
land ska vid en transaktion som uppgår till ett belopp motsvarande
10 000 kronor eller mer dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för
köparen.

Första stycket gäller även för en transaktion som understiger 10 000 kronor

men som kan antas ha samband med en annan transaktion och tillsammans
med denna uppgår till minst detta belopp. Om summan inte är känd vid tid-
punkten för en transaktion, ska nödvändiga identifikationsuppgifter doku-
menteras så snart summan av transaktionerna uppgår till minst 10 000 kronor.

background image

4

SFS 2013:369

Bestämmelserna i 2 kap. 2 § första stycket 1, 3 § första stycket 2, 5 § 2 a

och 6 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av ter-
rorism ska även tillämpas vid transaktioner som avses i första och andra
styckena.

41 kap.

3 §

Revision får göras hos

1. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen

(1999:1078),

2. någon annan juridisk person än ett dödsbo,
3. den som har anmält sig för registrering,
4. den som har ansökt om eller är godkänd för F-skatt,
5. sådant ombud för en utländsk beskattningsbar person som avses i 6 kap.

2 §,

6. sådan representant som avses i 16 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

15 a § lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 4 kap. 9 a § lagen (1994:1776)
om skatt på energi,

7. den som har ansökt om godkännande som upplagshavare enligt lagen om

tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

8. den som har ansökt om registrering som varumottagare enligt lagen om

tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

9. den som har ansökt om godkännande som skattebefriad förbrukare enligt

lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi, och

10. den som har ansökt om godkännande som registrerad avsändare enligt

lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi.

59 kap.

1 §

3

I detta kapitel finns bestämmelser om

� ansvar när skatteavdrag inte har gjorts med rätt belopp (2�6 §§),
� ansvar när anmälan om F-skatt inte har gjorts (7�9 §§),
� betalningsmottagarens ansvar för arbetsgivaravgifter (10 §),
� ansvar för delägare i ett svenskt handelsbolag (11 §),
� företrädaransvar (12�21 §§),
� ansvar för redare (22 §),
� ansvar för beskattningsbara personer i en mervärdesskattegrupp (23 §),
� ansvar för den som har avyttrat ett skalbolag (24 §), och
� indrivning och preskription (26 och 27 §§).

Ansvar för beskattningsbara personer i en mervärdesskattegrupp

23 §

Om huvudmannen för en mervärdesskattegrupp inte har fullgjort skyl-

digheten att betala mervärdesskatt, är varje annan beskattningsbar person som
ingår i gruppen tillsammans med huvudmannen skyldig att betala skatten till
den del skatten hänför sig till verksamhet som gruppen har bedrivit under den
tid den beskattningsbara personen varit medlem i gruppen.

3 Senaste lydelse 2012:343.

background image

5

SFS 2013:369

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.