SFS 2013:585 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Du är här: Start / Skatterätt / Skatteförfarandelag (2011:1244) / SFS 2013:585 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
130585.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)

dels att 1 kap. 1 §, 20 kap. 1, 3 och 4 §§, 22 kap. 1, 17 och 19 §§, 23 kap.

5 § och 34 kap. 9 §, rubriken till 20 kap. samt rubrikerna närmast före 22 kap.
17 § och 34 kap. 9 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken till 21 kap. ska lyda �SKontrolluppgift om avyttring av

fordringsrätter och vissa andra delägarrätter⬝.

1 kap.

1 §

I denna lag finns bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatter och

avgifter.

Innehållet i lagen är uppdelat enligt följande.

AVDELNING I. INNEH�&LL, TILL�MPNING OCH DEFINITIONER

1 kap. � Lagens innehåll
2 kap. � Lagens tillämpning
3 kap. � Definitioner och förklaringar

AVDELNING II. F�RETR�DARE

4 kap. � Uppgifter som har lämnats för någon annans räkning
5 kap. � Uppgifts- och betalningsskyldiga företrädare
6 kap. � Ombud

AVDELNING III. REGISTRERING

7 kap. � Registrering

AVDELNING IV. PRELIMIN�R SKATT

8 kap. � Preliminärskattesystemets grunder
9 kap. � Godkännande för F-skatt
10 kap. � Skatteavdrag för preliminär skatt
11 kap. � Beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt
12 kap. � Skattetabeller

AVDELNING V. S�RSKILD INKOMSTSKATT

13 kap. � Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

1 Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

SFS 2013:585

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:585

AVDELNING VI. KONTROLLUPPGIFTER, DEKLARATIONER OCH
�VRIGA UPPGIFTER

14 kap. � Syftet med kontrolluppgifter
15 kap. � Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst
16 kap. � Kontrolluppgift om intäkt och avdrag i inkomstslaget närings-

verksamhet

17 kap. � Kontrolluppgift om ränteinkomster och annan avkastning på

fordringsrätter

18 kap. � Kontrolluppgift om ränteutgifter
19 kap. � Kontrolluppgift om avkastning på delägarrätter
20 kap. � Kontrolluppgift om avyttring av andelar i vissa fonder och fond-

företag

21 kap. � Kontrolluppgift om avyttring av fordringsrätter och vissa andra

delägarrätter

22 kap. � Kontrolluppgift om vissa andra förhållanden
23 kap. � Kontrolluppgift om utländska förhållanden
24 kap. � �vriga bestämmelser om kontrolluppgifter
25 kap. � Undantag från kontrolluppgiftsskyldighet
26 kap. � Skattedeklaration
27 kap. � Skalbolagsdeklaration
28 kap. � Preliminär inkomstdeklaration
29 kap. � Syftet med inkomstdeklaration
30 kap. � Vem ska lämna en inkomstdeklaration?
31 kap. � Vad ska en inkomstdeklaration innehålla?
32 kap. � När och var ska en inkomstdeklaration lämnas?
33 kap. � Särskilda uppgifter
34 kap. � Informationsuppgifter
35 kap. � Periodiska sammanställningar
36 kap. � Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter
37 kap. � Föreläggande
38 kap. � Formkrav

AVDELNING VII. DOKUMENTATION

39 kap. � Dokumentationsskyldighet

AVDELNING VIII. UTREDNING OCH KONTROLL

40 kap. � Skatteverkets skyldighet att utreda och kommunicera
41 kap. � Revision
42 kap. � Tillsyn över kassaregister och kontrollbesök

AVDELNING IX. ERS�TTNING F�R KOSTNADER F�R OMBUD,
BITR�DE ELLER UTREDNING

43 kap. � Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning

AVDELNING X. TV�&NGS�&TG�RDER

44 kap. � Vitesföreläggande
45 kap. � Bevissäkring
46 kap. � Betalningssäkring

AVDELNING XI. UNDANTAG FR�&N KONTROLL

47 kap. � Uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll

background image

3

SFS 2013:585

AVDELNING XII. S�RSKILDA AVGIFTER

48 kap. � Förseningsavgift
49 kap. � Skattetillägg
50 kap. � Kontrollavgift
51 kap. � Befrielse från särskilda avgifter
52 kap. � Beslut om särskilda avgifter

AVDELNING XIII. BESLUT OM SKATTER OCH AVGIFTER

53 kap. � Beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och

punktskatt

54 kap. � Beslut om särskild inkomstskatt
55 kap. � Beslut om preliminär skatt
56 kap. � Beslut och besked om slutlig skatt
57 kap. � Skönsmässiga beslut om skatter och avgifter
58 kap. � Beslut om säkerhet för slutlig skatt för skalbolag
59 kap. � Ansvar för skatter och avgifter
60 kap. � Beslut om befrielse från skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mer-

värdesskatt och punktskatt

AVDELNING XIV. BETALNING OCH �&TERBETALNING AV
SKATTER OCH AVGIFTER

61 kap. � Skattekonton
62 kap. � Betalning av skatter och avgifter
63 kap. � Anstånd med betalning av skatter och avgifter
64 kap. � �&terbetalning av skatter och avgifter
65 kap. � Ränta

AVDELNING XV. OMPR�VNING SAMT �VERKLAGANDE OCH
�NDRING I BESLUT P�& GRUND AV SKATTEAVTAL

66 kap. � Omprövning
67 kap. � �verklagande och ändring i beslut på grund av skatteavtal

AVDELNING XVI. VERKST�LLIGHET

68 kap. � Besluts verkställbarhet
69 kap. � Verkställighet av beslut om bevissäkring och betalningssäkring
70 kap. � Indrivning
71 kap. � �vriga bestämmelser om verkställighet.

20 kap. Kontrolluppgift om avyttring av andelar i vissa fonder
och fondföretag

1 §

Kontrolluppgift ska lämnas om avyttring av andelar i

1. en värdepappersfond,
2. ett sådant fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 §

lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

3. en specialfond, eller
4. en utländsk specialfond som marknadsförs i Sverige enligt lagen

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

background image

4

SFS 2013:585

3 §

2

Kontrolluppgift om avyttring genom inlösen eller avyttring som avses i

44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämnas av

1. sådana fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46)

om värdepappersfonder eller av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av
värdepappersfonden eller fondföretaget har övergått till institutet,

2. AIF-förvaltare som förvaltar sådana fonder som avses i 1 § 3 och 4, eller

av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av fonden har övergått till institu-
tet,

3. förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 6 §

lagen om värdepappersfonder, och

4. fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § lagen om

värdepappersfonder.

Om ett förvaltningsbolag, ett fondföretag eller en utländsk AIF-förvaltare

har slutit avtal med ett värdepappersinstitut om att ombesörja försäljning och
inlösen av andelar, ska kontrolluppgiften i stället lämnas av värdepappersin-
stitutet.

Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna kontroll-

uppgiften.

4 §

Kontrolluppgift om annan avyttring än inlösen av andelar i sådana fon-

der och fondföretag som avses i 1 § ska lämnas av förvaltare, om andelarna är
förvaltarregistrerade.

Om en andel i ett fondföretag eller i en utländsk specialfond inte är förval-

tarregistrerad, ska kontrolluppgift lämnas av ett värdepappersinstitut i det fall
detta medverkar vid avyttringen.

22 kap.

1 §

3

I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrollupp-

gift om

� överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och

3 §§),

� upplåtelse av privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt (4 §),
� samfällighet (5 och 6 §§),
� räntebidrag (7 §),
� pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),
� avskattning av pensionsförsäkring (10 §),
� tjänstepensionsavtal (11 §),
� underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),
� skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),
� elcertifikat (14 §),
� utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläpps-

minskningar (15 §),

� schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),
� schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fondföretag,

specialfonder och utländska specialfonder (17�21 §§), och

� gåva (22 §).

2 Senaste lydelse 2011:1289.

3 Senaste lydelse 2011:1289.

background image

5

SFS 2013:585

Schablonintäkt vid innehav av andelar i vissa fonder och fondföretag

4

17 §

5

Kontrolluppgift ska lämnas om schablonintäkt vid innehav av andelar

i sådana fonder och fondföretag som avses i 20 kap. 1 §.

19 §

6

Kontrolluppgift ska lämnas av

1. sådana fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46)

om värdepappersfonder eller av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av
värdepappersfonden eller fondföretaget har övergått till institutet,

2. AIF-förvaltare som förvaltar sådana fonder som avses i 20 kap. 1 § 3 och

4, eller av ett förvaringsinstitut om förvaltningen av fonden har övergått till
institutet,

3. förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 6 §

lagen om värdepappersfonder, och

4. fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § lagen om

värdepappersfonder.

Om ett förvaltningsbolag, ett fondföretag eller en utländsk AIF-förvaltare

har slutit avtal med ett värdepappersinstitut om att ombesörja försäljning och
inlösen av andelar, ska kontrolluppgiften i stället lämnas av värdepappersin-
stitutet.

Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna kontroll-

uppgiften.

23 kap.

5 §

Utländska företag som driver bankverksamhet, värdepappersrörelse,

fondverksamhet, finansieringsverksamhet eller försäkringsverksamhet i
Sverige utan att inrätta en filial eller motsvarande etablering i landet, ska
innan verksamheten inleds ge in en skriftlig förbindelse till Finansinspektio-
nen om att lämna kontrolluppgifter i enlighet med bestämmelserna i denna
lag. Detsamma gäller en utländsk AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond
eller som marknadsför en utländsk specialfond i Sverige enligt lagen
(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Skyldigheten att lämna en sådan förbindelse gäller inte ett utländskt företag

som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) och som på grund av bestämmelser i den staten är förhindrat att lämna
kontrolluppgifter. Skyldigheten gäller inte heller försäkringsgivare inom EES
som bara meddelar pensionsförsäkring enligt 58 kap. inkomstskattelagen
(1999:1229).

34 kap.

Uppgifter om anskaffningsutgift för andelar i värdepappersfonder och
specialfonder

9 §

7

Fondbolag, förvaltningsbolag och AIF-förvaltare som ska föra eller låta

föra ett register över andelsinnehavare i en värdepappersfond eller en special-
fond ska, då en förvaltare ska föras in i registret enligt 4 kap. 12 § lagen

4 Senaste lydelse 2011:1289.

5 Senaste lydelse 2011:1289.

6 Senaste lydelse 2011:1289.

7 Senaste lydelse 2011:1289.

background image

6

SFS 2013:585

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

(2004:46) om värdepappersfonder eller 12 kap. 5 § lagen (2013:561) om för-
valtare av alternativa investeringsfonder, lämna förvaltaren uppgifter om den
genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar i en värdepappersfond
eller en specialfond som tillhör en andelsägare och som har registrerats på
förvaltaren i stället för andelsägaren.

Vid byte av en förvaltare eller om förvaltaren inte längre ska vara införd i

ett register, ska den förvaltare som andelarna i värdepappersfonden eller spe-
cialfonden flyttas från lämna den nya förvaltaren, fondbolaget, förvaltnings-
bolaget eller AIF-förvaltaren uppgifter om den genomsnittliga anskaffnings-
utgiften för de andelar som flyttas.

Första och andra styckena gäller inte andelar i en värdepappersfond eller i

en specialfond efter det att andelarna har förtecknats på ett investeringsspar-
konto.

1. Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.
2. �ldre bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift beträffande

andelar i specialfonder gäller för värdepappersbolag och kreditinstitut som
förvaltar specialfonder och som enligt punkt 2 av övergångsbestämmelserna
till lagen (2013:563) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder får
fortsätta med sådan verksamhet efter den 21 juli 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.