SFS 2014:18 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Du är här: Start / Skatterätt / Skatteförfarandelag (2011:1244) / SFS 2014:18 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
140018.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 16 januari 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 39 kap. 2 och 5 §§ skatteförfarande-

lagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

39 kap.

2 §

2

I denna lag avses med

kassaregister: kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande

apparatur för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant
betalning eller mot betalning med kontokort,

torg- och marknadshandel: all handel utom sådan som en näringsidkare

stadigvarande bedriver i permanenta lokaler eller i omedelbar anslutning till
dessa,

distansavtal: avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organi-

serat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande
sker på distans,

hemförsäljningsavtal: avtal som ingås vid ett hembesök eller under en av

näringsidkaren organiserad utflykt till en plats utanför dennes fasta försälj-
ningsställe,

restaurangverksamhet: näringsverksamhet som avser restaurang, pizza-

butik och annat liknande avhämtningsställe, gatukök, kafé, personalmatsal,
catering och centralkök,

frisörverksamhet: näringsverksamhet som avser hårvård, samt
tvätteriverksamhet: näringsverksamhet som avser rengöring av textilier

eller därmed jämförbara material samt sådan uthyrning, färgning, lagning
eller ändring av textilier eller därmed jämförbara material som sker i samband
med den näringsverksamheten.

Näringsverksamhet som huvudsakligen avser annan verksamhet än restau-

rang-, frisör- eller tvätteriverksamhet ska dock inte anses som sådan verksam-
het.

5 §

3

Skyldigheten att använda kassaregister gäller inte för den som

1. bara i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betal-

ning eller mot betalning med kontokort,

1 Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118.

2 Senaste lydelse 2013:27.

3 Senaste lydelse 2013:1081.

SFS 2014:18

Utkom från trycket
den 28 januari 2014

background image

2

SFS 2014:18

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

2. är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för

inkomst från sådan försäljning som avses i 4 §,

3. bedriver taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211),
4. säljer varor eller tjänster genom distansavtal eller hemförsäljningsavtal,
5. säljer varor eller tjänster med hjälp av en varuautomat eller annan lik-

nande automat eller i en automatiserad affärslokal, eller

6. anordnar automatspel enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst

automatspel eller enligt lotterilagen (1994:1000).

Vid bedömningen enligt första stycket 1 av om det är fråga om försäljning i

obetydlig omfattning ska det särskilt beaktas om försäljningen normalt upp-
går till eller kan antas komma att uppgå till sammanlagt högst fyra prisbas-
belopp under ett beskattningsår.

Denna lag träder i kraft den 13 juni 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafsson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.