SFS 2008:1067 Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Du är här: Start / Skatterätt / Skatteförfarandelag (2011:1244) / SFS 2008:1067 Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
081067.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter;

utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2001:1227) om

självdeklarationer och kontrolluppgifter

dels

att 7 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 5 §, av följande ly-

delse.

7 kap.

4 §

2

Kontrolluppgift ska lämnas om uttag och utbetalning enligt 32 kap.

8 § inkomstskattelagen (1999:1229) från ett upphovsmannakonto. Kontroll-
uppgift ska också lämnas om överlåtelse, pantsättning eller övertagande av
medel på sådant konto enligt 32 kap. 11 § första stycket 1 eller 2 inkomst-
skattelagen, om dessa förhållanden är kända.

Kontrolluppgift ska lämnas för kontohavaren av det kontoförande kredit-

institutet.

I kontrolluppgiften ska uppgifter lämnas om
1. uttaget eller utbetalt belopp, och
2. överlåtelse, pantsättning eller övertagande av kontomedel.

5 §

Kontrolluppgift ska lämnas om uttag och utbetalning enligt 21 kap.

36 § inkomstskattelagen (1999:1229) från ett skogskonto eller ett skogs-
skadekonto. Kontrolluppgift ska också lämnas om överlåtelse, pantsättning
eller övertagande av medel på sådana konton enligt 21 kap. 40 och 41 §§ in-
komstskattelagen, om dessa förhållanden är kända.

Kontrolluppgift ska lämnas för kontohavaren av det kontoförande kredit-

institutet.

I kontrolluppgiften ska uppgifter lämnas om
1. uttaget eller utbetalt belopp, och
2. överlåtelse, pantsättning eller övertagande av kontomedel.

1

Prop. 2008/09:41, bet. 2008/09:SkU8, rskr. 2008/09:69.

2

Senaste lydelse 2004:440.

SFS 2008:1067

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1067

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid

2010 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.