SFS 2014:1390 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Du är här: Start / Skatterätt / Skatteförfarandelag (2011:1244) / SFS 2014:1390 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
141390.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 27 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 1 och 7 §§, 67 kap. 8 § och

rubriken närmast före 3 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha
följande lydelse.

3 kap.

1 §

2

I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till

hur vissa termer och uttryck används i lagen. Det finns definitioner och för-
klaringar också i andra kapitel.

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck samt

förklaringar finns i nedan angivna paragrafer:

arbetsgivaravgifter i 3 §
arbetsgivardeklaration i 26 kap. 3 §
beskattningsår i 4 och 5 §§
beslut om debitering av preliminär skatt i 55 kap. 2 §
beslut om preliminär A-skatt i 55 kap. 6 §
beslut om särskild inkomstskatteredovisning i 13 kap. 1 §
deklarationsombud i 6 kap. 4 §
europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) i 6 §
europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) i 7 §
felaktigt debiterad mervärdesskatt i 12 §
frisörverksamhet i 39 kap. 2 §
förenklad arbetsgivardeklaration i 26 kap. 4 §
granskningsledare i 8 §
handling i 9 §
hemortskommun i 10 §
huvudinkomst i 11 kap. 3 §
journalminne i 42 kap. 2 §
juridisk person i 11 §
kassaregister i 39 kap. 2 §
konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortier) i 7 §
kontrollremsa i 42 kap. 2 §
näringsverksamhet i 14 §
punktskatt i 15 §
regelbunden ersättning i 11 kap. 2 §

1 Prop. 2014/15:4, bet. 2014/15:SkU5, rskr. 2014/15:12.

2 Senaste lydelse 2013:27.

SFS 2014:1390

Utkom från trycket
den 5 december 2014

background image

2

SFS 2014:1390

restaurangverksamhet i 39 kap. 2 §
skönsbeskattning i 57 kap. 1 §
slutlig skatt i 56 kap. 2�7 §§
särskilda avgifter i 17 §
torg- och marknadshandel i 39 kap. 2 §
tvätteriverksamhet i 39 kap. 2 §
verksamhetslokal i 18 §
överskjutande ingående mervärdesskatt i 13 §
överskjutande punktskatt i 16 §.

Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete och konsortier för
europeisk forskningsinfrastruktur

7 §

Det som sägs om ekonomiska föreningar gäller även europeiska gruppe-

ringar för territoriellt samarbete (EGTS) och konsortier för europeisk forsk-
ningsinfrastruktur (Eric-konsortier).

67 kap.

8 §

Beslut som gäller juridiska personer överklagas enligt följande upp-

ställning:

Beslut som gäller

överklagas till den förvaltningsrätt

1. ett svenskt handelsbolag

inom vars domkrets bolaget enligt
uppgift i handelsregistret hade sitt
huvudkontor den 1 november året
före det år då beslutet fattades

2. en europeisk ekonomisk intresse-
gruppering

inom vars domkrets intressegruppe-
ringen hade sitt säte den 1 november
året före det år då beslutet fattades

3. en europeisk gruppering för terri-
toriellt samarbete

inom vars domkrets grupperingen
hade sitt säte den 1 november året
före det år då beslutet fattades

4. ett konsortium för europeisk forsk-
ningsinfrastruktur

inom vars domkrets konsortiet hade
sitt säte den 1 november året före
det år då beslutet fattades

5. ett dödsbo

som senast var behörig att pröva ett
överklagande som gällde den av-
lidne

6. någon annan juridisk person än
som avses i 1�5

inom vars domkrets styrelsen hade
sitt säte eller, om sådant saknas, för-
valtningen utövades den 1 november
året före det år då beslutet fattades

background image

3

SFS 2014:1390

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

7. en juridisk person som inte är ett
dödsbo och som har bildats efter den
1 november året före det år då beslu-
tet fattades

inom vars domkrets huvudkontoret
eller sätet var beläget eller, om
huvudkontor och säte saknas, för-
valtningen utövades då den juridiska
personen bildades

8. en juridisk person som har upp-
lösts

som senast var behörig.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.