SFS 2014:1474 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Du är här: Start / Skatterätt / Skatteförfarandelag (2011:1244) / SFS 2014:1474 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
141474.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)

dels att 3 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 39 kap. 1, 2, 12 och 17 §§, 42 kap. 8 § och

50 kap. 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 7 kap. 2 a §, 39 kap.

11 a�11 c §§ och 42 kap. 8 a § och närmast före 39 kap. 11 a och 12 §§ nya
rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 39 kap. 11 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

⬝Restaurang-, frisör- och tvätteriverksamhet⬝.

3 kap.

1 §

2

I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till

hur vissa termer och uttryck används i lagen. Det finns definitioner och för-
klaringar också i andra kapitel.

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck samt

förklaringar finns i nedan angivna paragrafer:

arbetsgivaravgifter i 3 §
arbetsgivardeklaration i 26 kap. 3 §
beskattningsår i 4 och 5 §§
beslut om debitering av preliminär skatt i 55 kap. 2 §
beslut om preliminär A-skatt i 55 kap. 6 §
beslut om särskild inkomstskatteredovisning i 13 kap. 1 §
byggarbetsplats i 39 kap. 2 §
byggverksamhet i 39 kap. 2 §
deklarationsombud i 6 kap. 4 §
europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) i 6 §
europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) i 7 §
felaktigt debiterad mervärdesskatt i 12 §
frisörverksamhet i 39 kap. 2 §
förenklad arbetsgivardeklaration i 26 kap. 4 §
granskningsledare i 8 §
handling i 9 §
hemortskommun i 10 §
huvudinkomst i 11 kap. 3 §

1 Prop. 2014/15:6, bet. 2014/15:SkU6, rskr. 2014/15:41.

2 Senaste lydelse 2014:1390.

SFS 2014:1474

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1474

journalminne i 42 kap. 2 §
juridisk person i 11 §
kassaregister i 39 kap. 2 §
konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortier) i 7 §
kontrollremsa i 42 kap. 2 §
näringsverksamhet i 14 §
punktskatt i 15 §
regelbunden ersättning i 11 kap. 2 §
restaurangverksamhet i 39 kap. 2 §
skönsbeskattning i 57 kap. 1 §
slutlig skatt i 56 kap. 2�7 §§
särskilda avgifter i 17 §
torg- och marknadshandel i 39 kap. 2 §
tvätteriverksamhet i 39 kap. 2 §
verksamhetslokal i 18 §
överskjutande ingående mervärdesskatt i 13 §
överskjutande punktskatt i 16 §.

7 kap.

1 §

3

Skatteverket ska registrera

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag,
2. den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,
3. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med

undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana va-
ror som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,

4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt

till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9 och 11�13 §§
samma lag,

5. den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från skatte-

plikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

6. en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land

och har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1�3 §§ mervärdesskattelagen utan
att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras enligt 3, 4
eller 5,

7. en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och omsätter tjäns-

ter i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för i det
landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/
EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

8. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap.

eller 9 kap. 9�13 §§ mervärdesskattelagen,

9. den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen (1972:266)

om skatt på annonser och reklam,

10. den som är skattskyldig enligt
a) lagen (1972:820) om skatt på spel,
b) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
c) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,
d) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

3 Senaste lydelse 2013:369.

background image

3

SFS 2014:1474

e) 10 eller 13 § eller 16 § första stycket eller 38 § 1 lagen (1994:1563) om

tobaksskatt,

f) 9 eller 12 § eller 15 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
g) 4 kap. 3 eller 6 § eller 9 § första stycket eller 12 § första stycket 1 eller

11 kap. 5 § första stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

h) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
i) lagen (1999:673) om skatt på avfall,
j) lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, eller
k) lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,
11. den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4�6 §§, och
12. den som enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla utrustning så

att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats.

Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt

5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

2 a §

Den som är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk

personalliggare kan föras på en byggarbetsplats ska anmäla sig för registre-
ring hos Skatteverket innan byggverksamheten på byggarbetsplatsen påbör-
jas.

Anmälan ska innehålla uppgift om när byggverksamheten ska påbörjas och

var den ska bedrivas.

39 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

� definitioner (2 §),
� generell dokumentationsskyldighet (3 §),
� dokumentationsskyldighet som avser kassaregister (4�10 §§),
� dokumentationsskyldighet som avser personalliggare (11�12 §§),
� dokumentationsskyldighet som avser torg- och marknadshandel (13 §),
� dokumentationsskyldighet som avser omsättning av investeringsguld

(14 §),

� dokumentationsskyldighet som avser internprissättning (15 och 16 §§),

och

� föreläggande (17 §).

2 §

4

I denna lag avses med

kassaregister:

kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande

apparatur för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant
betalning eller mot betalning med kontokort,

torg- och marknadshandel: all handel utom sådan som en näringsidkare

stadigvarande bedriver i permanenta lokaler eller i omedelbar anslutning till
dessa,

distansavtal: avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organi-

serat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande
sker på distans,

hemförsäljningsavtal: avtal som ingås vid ett hembesök eller under en av

näringsidkaren organiserad utflykt till en plats utanför dennes fasta försälj-
ningsställe,

4 Senaste lydelse 2014:18.

background image

4

SFS 2014:1474

restaurangverksamhet: näringsverksamhet som avser restaurang, pizza-

butik och annat liknande avhämtningsställe, gatukök, kafé, personalmatsal,
catering och centralkök,

frisörverksamhet: näringsverksamhet som avser hårvård,
tvätteriverksamhet: näringsverksamhet som avser rengöring av textilier

eller därmed jämförbara material samt sådan uthyrning, färgning, lagning
eller ändring av textilier eller därmed jämförbara material som sker i samband
med den näringsverksamheten,

byggverksamhet: näringsverksamhet som avser om-, till- och nybyggnads-

arbeten, reparations- och underhållsarbeten, rivning av byggnadsverk samt
annan näringsverksamhet som bedrivs som stöd för sådan verksamhet och
som inte omfattas av skyldighet att föra personalliggare enligt 11 §, samt

byggarbetsplats: en plats där byggverksamhet bedrivs.
Näringsverksamhet som huvudsakligen avser annan verksamhet än restau-

rang-, frisör- eller tvätteriverksamhet ska dock inte anses som sådan verksam-
het.

Byggverksamhet

11 a §

Den som bedriver byggverksamhet på en byggarbetsplats där bygg-

herren har tillhandahållit utrustning enligt 11 b § ska föra en elektronisk per-
sonalliggare och i denna dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter
för näringsidkaren och löpande dokumentera nödvändiga identifikationsupp-
gifter för de personer som är verksamma i näringsverksamheten.

Personer som under kortare tid bara lastar eller lossar material, varor eller

hjälpmedel ska inte dokumenteras i personalliggaren.

11 b §

En byggherre ska tillhandahålla utrustning så att en elektronisk per-

sonalliggare kan föras på byggarbetsplatsen.

Skyldigheten att tillhandahålla utrustning gäller inte
1. för en byggherre förrän den sammanlagda kostnaden för byggverksam-

heten på byggarbetsplatsen kan antas uppgå till mer än fyra prisbasbelopp,
eller

2. för en byggherre som är en fysisk person som inte i näringsverksamhet

utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

11 c §

Det som sägs i detta kapitel om byggherre ska i stället gälla en nä-

ringsidkare som har fått i uppdrag att självständigt ansvara för arbetets ut-
förande, om byggherren och näringsidkaren skriftligen har avtalat att bygg-
herrens samtliga skyldigheter enligt 11 b och 12 §§ samt 7 kap. 2 a och 4 §§
ska fullgöras av näringsidkaren vid utförandet av uppdraget.

Personalliggarens tillgänglighet

12 §

Personalliggaren ska finnas tillgänglig för Skatteverket i verksamhets-

lokalen.

Byggherren ska hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket på bygg-

arbetsplatsen. Den som bedriver byggverksamhet ska hålla sin personallig-
gare tillgänglig för Skatteverket och byggherren på byggarbetsplatsen.

background image

5

SFS 2014:1474

17 § Skatteverket får förelägga

1. den som ska använda kassaregister att fullgöra sina skyldigheter enligt 4,

7 och 8 §§,

2. den som bedriver restaurang-, frisör- eller tvätteriverksamhet att fullgöra

sina skyldigheter enligt 11 och 12 §§, samt

3. byggherren och den som bedriver byggverksamhet att fullgöra sina skyl-

digheter enligt 11 a, 11 b och 12 §§.

42 kap.

8 §

Skatteverket får besluta om kontrollbesök för att kontrollera att den som

är eller kan antas vara skyldig att föra personalliggare eller tillhandahålla ut-
rustning så att en elektronisk personalliggare kan föras fullgör sina eventuella
skyldigheter.

Kontrollbesök får bara genomföras i verksamhetslokaler eller på bygg-

arbetsplatser. Kontrollbesök på en byggarbetsplats får dock inte genomföras i
en lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas
som bostad.

8 a §

Skatteverket får vid kontrollbesök begära att en person som utför eller

kan antas utföra arbetsuppgifter i verksamheten styrker sin identitet. Verket
får vid kontrollbesök på en byggarbetsplats även fråga en sådan person för
vilken näringsidkares räkning han eller hon utför arbetsuppgifter. De uppgif-
ter som lämnas får stämmas av mot personalliggaren.

50 kap.

3 §

Kontrollavgift ska tas ut om Skatteverket vid kontrollbesök finner att

den som är skyldig att dokumentera identifikationsuppgifter i en personal-
liggare eller tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan
föras

1. inte fullgör sin skyldighet,
2. inte håller personalliggaren tillgänglig för Skatteverket i verksamhets-

lokalen eller på byggarbetsplatsen, eller

3. inte har lämnat uppgift enligt 7 kap. 2 a § om när byggverksamheten ska

påbörjas och var den ska bedrivas.

4 § Kontrollavgiften enligt 3 § 1 och 2 är

1. 10 000 kronor för varje kontrolltillfälle, och
2. 2 000 kronor för varje person som vid kontrollen är verksam och inte är

dokumenterad i en tillgänglig personalliggare.

Om Skatteverket tidigare har tagit ut en kontrollavgift enligt 3 § 1 eller 2

och en ny kontrollavgift ska tas ut för en överträdelse som har inträffat inom
ett år från den dag då beslutet om kontrollavgift meddelades, ska avgiften en-
ligt första stycket 1 i stället vara 20 000 kronor.

Kontrollavgiften enligt 3 § 3 är 25 000 kronor.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas första gången på byggarbetsplatser där byggverksamhe-

ten påbörjas efter ikraftträdandet.

background image

6

SFS 2014:1474

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

3. På byggarbetsplatser där byggverksamheten har påbörjats före ikraftträ-

dandet ska lagen dock tillämpas så snart det kan antas att byggverksamheten
kommer att avslutas efter den 30 juni 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.