SFS 2015:69 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Du är här: Start / Skatterätt / Skatteförfarandelag (2011:1244) / SFS 2015:69 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
150069.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 19 februari 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)

dels att 1 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 34 kap. 3 och 10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas ett nytt kapitel, 22 a kap., tre nya paragrafer, 23 kap.

3 a §, 34 kap. 9 a och 9 b §§, och närmast före 34 kap. 9 a § en ny rubrik av
följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

I denna lag finns bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatter och

avgifter.

Innehållet i lagen är uppdelat enligt följande.

AVDELNING VI. KONTROLLUPPGIFTER, DEKLARATIONER OCH
�VRIGA UPPGIFTER

22 kap. � Kontrolluppgift om vissa andra förhållanden
22 a kap. � Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga konton med anled-

ning av FATCA-avtalet

23 kap. � Kontrolluppgift om utländska förhållanden

22 a kap. Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga konton med
anledning av FATCA-avtalet

Innehåll

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser med anledning av avtalet mellan Sve-

riges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra interna-
tionell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA (FATCA-
avtalet). Bestämmelserna ges i följande ordning:

� skyldighet att lämna kontrolluppgift (2 §),
� för vem och av vem kontrolluppgift ska lämnas (3 och 4 §§), och
� kontrolluppgiftens innehåll (5�8 §§).

1 Prop. 2014/15:41, bet. 2014/15:SkU13, rskr. 2014/15:105.

2 Senaste lydelse 2013:585.

SFS 2015:69

Utkom från trycket
den 3 mars 2015

background image

2

SFS 2015:69

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

2 §

Kontrolluppgift ska lämnas om ett sådant rapporteringspliktigt konto

som avses i 2 kap. 21 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringsplik-
tiga konton med anledning av FATCA-avtalet.

För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

3 §

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och sådana enheter som

avses i 2 kap. 21 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga
konton med anledning av FATCA-avtalet vars innehav av ett konto medför
att kontot är ett rapporteringspliktigt konto.

Kontrolluppgift ska även lämnas för en enhet vars innehav av ett konto inte

medför att kontot är ett rapporteringspliktigt konto om en eller flera fysiska
personer har ett sådant bestämmande inflytande som avses i 2 kap. 18 § den
lagen som medför att kontot är ett rapporteringspliktigt konto. Kontrollupp-
gift ska då även lämnas för den eller de fysiska personerna.

4 §

Kontrolluppgift ska lämnas av ett sådant rapporteringsskyldigt finan-

siellt institut som avses i 2 kap. 19 § lagen (2015:62) om identifiering av rap-
porteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet.

Kontrolluppgiftens innehåll

Uppgifter som ska lämnas om alla rapporteringspliktiga konton

5 §

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas för rapporteringsplik-

tiga konton:

1. att kontot är ett rapporteringspliktigt konto,
2. kontots identifikationsuppgifter,
3. kontots saldo eller värde vid utgången av året eller, om kontot har avslu-

tats under året, omedelbart före kontots avslutande, och

4. det amerikanska skatteregistreringsnumret (TIN) för den som kontroll-

uppgiften lämnas för, om den uppgiften finns.

Om det amerikanska skatteregistreringsnumret saknas för en fysisk person

som kontrolluppgift ska lämnas för, ska kontrolluppgiften i stället innehålla
uppgift om födelsedatum.

Uppgifter som ska lämnas om rapporteringspliktiga konton som är
depåkonton

6 §

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas för rapporteringsplik-

tiga konton som är sådana depåkonton som avses i 2 kap. 11 § första stycket 2
lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anled-
ning av FATCA-avtalet:

1. sammanlagd ränta, utdelning respektive annan avkastning på tillgångar

på kontot som har tillgodoräknats eller betalats ut under året, och

2. sammanlagd ersättning från försäljning eller inlösen av tillgångar som,

efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter, har tillgodoräk-
nats eller betalats ut till kontot under året.

background image

3

SFS 2015:69

Uppgift enligt första stycket 2 ska bara lämnas om det rapporteringsskyl-

diga finansiella institutet har agerat som förvaltare, mäklare, ombud eller an-
nan form av företrädare för kontohavaren vid försäljningen eller inlösen.

Uppgifter som ska lämnas om rapporteringspliktiga konton som är
inlåningskonton

7 §

I kontrolluppgiften ska för rapporteringspliktiga konton som är sådana

inlåningskonton som avses i 2 kap. 11 § första stycket 1 lagen (2015:62) om
identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avta-
let uppgift lämnas om sammanlagd ränta som har tillgodoräknats eller beta-
lats ut till kontot under året.

Uppgifter som ska lämnas om rapporteringspliktiga konton som varken är
depåkonton eller inlåningskonton

8 §

I kontrolluppgiften ska för rapporteringspliktiga konton som inte är de-

påkonton eller inlåningskonton uppgift lämnas om sammanlagt belopp som
har tillgodoräknats eller betalats ut under året på tillgångar på konto som det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet är gäldenär eller garant för.

23 kap.

2 §

3

Kontrolluppgifter enligt 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning som avses i

16 kap. 3 § 4 samt 4 § 1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20 och 21 kap., 22 kap. 2, 3, 9�
11, 17�21 och 23�25 §§ samt 22 a kap. ska även lämnas för fysiska personer
som är begränsat skattskyldiga.

Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som

medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 la-
gen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

3 a §

Kontrolluppgifter enligt 22 a kap. ska även lämnas för sådana enheter

som avses i 2 kap. 21 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporterings-
pliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet som är begränsat skattskyl-
diga.

34 kap.

3 §

Den som är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt 15�22 a kap. ska se-

nast den 31 januari året närmast efter det år som kontrolluppgiften gäller in-
formera den som uppgiften avser om de uppgifter som lämnas i kontrollupp-
giften.

Investeringssparkonto

Uppgifter med anledning av FATCA-avtalet

9 a § Sådana finansiella institut som avses i 2 kap. 6�10 §§ lagen (2015:62)
om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-

3 Senaste lydelse 2014:1471.

background image

4

SFS 2015:69

avtalet och som har antagits som kontoförande institut av en sådan central
värdepappersförvarare som avses i 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om konto-
föring av finansiella instrument ska lämna värdepappersförvararen de uppgif-
ter som krävs för att denne ska kunna identifiera sådana rapporteringspliktiga
konton som avses i 2 kap. 21 § lagen om identifiering av rapporteringspliktiga
konton med anledning av FATCA-avtalet.

Om kontrolluppgiften ska innehålla uppgift om amerikanskt skatteregistre-

ringsnummer (TIN) eller födelsedatum, ska det finansiella institutet lämna
värdepappersförvararen uppgift om det.

9 b §

Den som har medverkat vid en sådan försäljning eller inlösen som av-

ses i 22 a kap. 6 § första stycket 2 ska till den kontrolluppgiftsskyldige lämna
uppgift om den sammanlagda ersättning som, efter avdrag för försäljnings-
provision och liknande utgifter, har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot.
Det gäller dock inte om den kontrolluppgiftsskyldige redan har uppgiften.

10 §

4

Uppgifter som avses i 6 och 7 §§ ska lämnas senast månaden efter det

att skyldigheten att lämna kontrolluppgift uppkom, dock inte senare än den
15 januari påföljande år.

Uppgifter som avses i 8�9 b §§ ska lämnas snarast och senast den 15 janu-

ari året efter det år som uppgiften gäller.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.
2. Bestämmelserna i 22 a kap. 6 § första stycket 1 samt 7 och 8 §§ tilläm-

pas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2015.

3. Bestämmelserna i 22 a kap. 6 § första stycket 2 och andra stycket tilläm-

pas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2016.

4. �vriga bestämmelser i lagen tillämpas första gången på uppgifter som

avser kalenderåret 2014.

5. För uppgifter som avser kalenderåret 2014 ska
a) informationsuppgift som lämnas enligt 34 kap. 9 a och 9 b §§ lämnas se-

nast den 15 juli 2015, och

b) kontrolluppgift som lämnas enligt 22 a kap. samt informationsuppgift

som lämnas enligt 34 kap. 3 § av någon som är skyldig att lämna sådan kon-
trolluppgift lämnas senast den 31 juli 2015.

6. För uppgifter som avser kalenderåret 2014 och som gäller sådana konton

som har identifierats som rapporteringspliktiga konton enligt lagen (2015:62)
om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-
avtalet efter den 30 juni 2015 men före den 1 oktober 2015 ska dock

a) informationsuppgift som lämnas enligt 34 kap. 9 a och 9 b §§ lämnas se-

nast 30 dagar efter att kontot har identifierats som ett rapporteringspliktigt
konto, och

b) kontrolluppgift som lämnas enligt 22 a kap. samt informationsuppgift

som lämnas enligt 34 kap. 3 § av någon som är skyldig att lämna sådan kon-
trolluppgift lämnas senast 60 dagar efter att kontot har identifierats som ett
rapporteringspliktigt konto.

7. För uppgifter som avser kalenderåret 2015 och som gäller sådana konton

som har identifierats som rapporteringspliktiga konton enligt lagen (2015:62)
om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-

4 Senaste lydelse 2011:1289.

background image

5

SFS 2015:69

avtalet efter den 30 september 2015 ska informationsuppgift som lämnas en-
ligt 34 kap. 9 a och 9 b §§ lämnas senast den 15 juli 2016 och kontrolluppgift
som lämnas enligt 22 a kap. samt informationsuppgift som lämnas enligt
34 kap. 3 § av någon som är skyldig att lämna sådan kontrolluppgift lämnas
senast den 31 juli 2016. Om det rapporteringspliktiga kontot har öppnats efter
den 30 juni 2014 och före den 1 januari 2015 ska informationsuppgift respek-
tive kontrolluppgift även lämnas för uppgifter som avser kalenderåret 2014.

8. För vart och ett av kalenderåren 2015 och 2016 ska ett sådant rapporte-

ringsskyldigt finansiellt institut som avses i 2 kap. 19 § lagen om identifiering
av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet i kontroll-
uppgift lämna uppgift om namn på varje sådant icke FATCA-deltagande fi-
nansiellt institut som avses i 2 kap. 21 § samma lag till vilken det rapporte-
ringsskyldiga finansiella institutet har gjort betalningar, samt det samman-
lagda belopp dessa betalningar uppgår till för vart och ett av åren.

9. Om ett icke FACTA-deltagande finansiellt institut som avses i punkt 8

identifieras som en sådan enhet efter den 31 december 2015 ska sådan kon-
trolluppgift som enligt punkt 8 ska lämnas för uppgifter avseende kalender-
året 2015 lämnas senast den 30 april 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.