SFS 2015:599 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Du är här: Start / Skatterätt / Skatteförfarandelag (2011:1244) / SFS 2015:599 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
150599.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 29 oktober 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 kap. 14 § skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska ha följande lydelse.

22 kap.

14 §

Kontrolluppgift ska lämnas om avyttring av elcertifikat.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av Statens

energimyndighet.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om antalet avyttrade elcertifikat och

försäljningspriset.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:112, bet. 2015/16:NU5, rskr. 2015/16:2.

SFS 2015:599

Utkom från trycket
den 10 november 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.