SFS 2015:633 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Du är här: Start / Skatterätt / Skatteförfarandelag (2011:1244) / SFS 2015:633 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
150633.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 12 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)

dels att 49 kap. 12 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 49 kap. 12 § ska utgå,
dels att 3 kap. 5 §, 46 kap. 14 §, 49 kap. 10 och 15 §§, 51 kap. 1 §, 52 kap.

8 §, 59 kap. 11, 17 och 19 §§ och 66 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att punkterna 16 och 18 i ikraftträdande- och övergångsbestämmel-

serna ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 49 kap. 10 a, 10 b och 10 c §§

och 52 kap. 8 a §, och närmast före 49 kap. 10 c § och 52 kap. 8 a § nya rubri-
ker av följande lydelse.

3 kap.

5 §

2

Om en juridisk persons beskattningsår har en annan slutdag än den

31 december, den 30 april, den 30 juni eller den 31 augusti gäller andra och
tredje styckena.

I stället för det egentliga beskattningsåret avses med beskattningsår den av

följande perioder som går ut närmast efter det egentliga beskattningsåret:

� 1 januari�31 december,
� 1 maj�30 april,
� 1 juli�30 juni, eller
� 1 september�31 augusti.
Detta gäller vid tillämpning av
� 26 kap. 33 b § (när en mervärdesskattedeklaration för redovisningsperio-

den beskattningsår ska lämnas),

� 28 kap. 3 § andra stycket (när en preliminär inkomstdeklaration ska läm-

nas),

� 32 kap. 2 § (när en inkomstdeklaration ska lämnas),
� 49 kap. 10 och 15 §§ (tillgängliga avstämningsuppgifter),
� 55 kap. 2 § första stycket (debitering av preliminär skatt),
� 56 kap. 10 § (besked om slutlig skatt),
� 62 kap. 4 § första stycket och 5 § (betalning av preliminär skatt),
� 65 kap. 5, 6, 9, 17 och 18 §§ (beräkning av ränta),

1 Prop. 2014/15:131, bet. 2015/16:SkU4, rskr. 2015/16:16.

2 Senaste lydelse 2013:1068.

SFS 2015:633

Utkom från trycket
den 24 november 2015

background image

2

SFS 2015:633

� 66 kap. 13 och 26 §§ (omprövning av beslut om debitering av preliminär

skatt), samt

� 67 kap. 15 § (överklagande av beslut om debitering av preliminär skatt).

46 kap.

14 §

Ett beslut om betalningssäkring för en betalningsskyldighet som inte är

fastställd upphör att gälla sex månader efter den dag då betalningssäkringen
beslutades,

1. om Skatteverket inte har fastställt betalningsskyldigheten eller ansökt

om fastställelse hos förvaltningsrätten, eller

2. om betalningsskyldigheten gäller ett skattetillägg som avses i lagen

(2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall och åklagaren inte har yrkat
att skattetillägg ska tas ut.

Om det finns särskilda skäl, får förvaltningsrätten på ansökan av Skattever-

ket förlänga tidsfristen med tre månader i taget. Har förundersökning om brott
inletts beträffande en felaktighet eller passivitet som kan läggas till grund för
skattetillägg enligt lagen om talan om skattetillägg i vissa fall, får tidsfristen
förlängas med sex månader i taget.

49 kap.

10 §

Skattetillägg får inte tas ut om

1. den oriktiga uppgiften framgår av avstämningsuppgifter som har varit

tillgängliga för Skatteverket inom ett år från utgången av beskattningsåret,

2. den uppgiftsskyldige på eget initiativ har rättat den oriktiga uppgiften

eller lämnat uppgift om att skatteavdrag inte har gjorts, eller

3. det skattebelopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten eller

passiviteten är obetydligt.

10 a §

Skattetillägg får inte tas ut om den felaktighet eller passivitet som

kan leda till skattetillägg redan ligger till grund för en anmälan om brott enligt
17 § skattebrottslagen (1971:69) eller en av någon annan anledning inledd
förundersökning om brott enligt den lagen, om anmälan eller förundersök-
ningen avser samma fysiska person som skattetillägget skulle tas ut av.

Skattetillägg får dock tas ut, om åklagaren har beslutat att inte inleda förun-

dersökning eller att lägga ned förundersökningen eller om felaktigheten eller
passiviteten på annat sätt inte längre är föremål för utredning om brott och
inte har prövats slutligt.

10 b §

Skattetillägg får inte tas ut om den felaktighet eller passivitet som

kan leda till skattetillägg redan omfattas av ett väckt åtal, ett utfärdat straff-
föreläggande eller ett beslut om åtalsunderlåtelse för brott enligt skattebrotts-
lagen (1971:69) och åtalet, strafföreläggandet eller beslutet om åtalsunder-
låtelse avser samma fysiska person som skattetillägget skulle tas ut av.

Avstämningsuppgifter

10 c §

Med avstämningsuppgifter avses

1. kontrolluppgifter som ska lämnas utan föreläggande och underrättelser

om lagfart som lämnas med stöd av författning,

background image

3

SFS 2015:633

2. uppgifter som har lämnats i inkomstdeklarationen för det föregående

beskattningsåret och som har en direkt koppling till uppgifter som ska lämnas
i inkomstdeklarationen för beskattningsåret, och

3. uppgifter som finns i register som har upprättats av Skatteverket för kon-

troll av framtida inkomstdeklarationer.

15 §

Vid skönsbeskattning är skattetillägget på slutlig skatt 40 procent och

skattetillägget på annan skatt 20 procent. Skattetillägget ska beräknas på

1. den skatt som till följd av skönsbeskattningen bestäms för den uppgifts-

skyldige utöver vad som annars skulle ha bestämts enligt

a) de uppgifter som den uppgiftsskyldige har lämnat till ledning för

beskattningen på något annat sätt än muntligen, och

b) de avstämningsuppgifter som har varit tillgängliga för Skatteverket

inom ett år från utgången av beskattningsåret, och

2. den skatt som till följd av skönsbeskattningen inte ska tillgodoräknas den

uppgiftsskyldige.

I den utsträckning en skönsbeskattning innefattar rättelse av en oriktig upp-

gift, ska skattetillägget beräknas enligt bestämmelserna i 11, 13 och 14 §§.

51 kap.

1 §

Skatteverket ska besluta om hel eller delvis befrielse från en särskild

avgift om det är oskäligt att avgiften tas ut med fullt belopp.

Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om
1. den felaktighet eller passivitet som har lett till avgiften kan antas ha
a) berott på ålder, hälsa eller liknande förhållande,
b) berott på en felbedömning av en regel eller betydelse av de faktiska för-

hållandena, eller

c) föranletts av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter,
2. avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller passiviteten,

eller

3. en oskäligt lång tid har gått efter det att Skatteverket har funnit anledning

att anta att avgift ska tas ut utan att den som avgiften gäller kan lastas för
dröjsmålet.

52 kap.

8 §

Ett beslut om skattetillägg på grund av att skatteavdrag inte har gjorts

ska meddelas senast under det sjätte året efter utgången av det kalenderår då
avdraget skulle ha gjorts.

Om ansvar ska beslutas enligt 59 kap. för den skatt som inte har dragits av,

ska beslutet om skattetillägg meddelas samtidigt. I fall som avses i 49 kap.
10 a § andra stycket får dock beslut om enbart skattetillägg meddelas, om
ansvar för skatt redan har beslutats.

Skattetillägg efter anmälan om brott eller inledd förundersökning

8 a §

Om skattetillägg får tas ut enligt 49 kap. 10 a § andra stycket, ska

beslutet om skattetillägg meddelas inom sex månader från den dag då under-
rättelse har skett om att felaktigheten eller passiviteten inte längre är föremål
för utredning om brott.

background image

4

SFS 2015:633

59 kap.

11 §

Skatteverket beslutar om ansvar för delägare i ett svenskt handelsbolag

enligt 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag avse-
ende skatter och avgifter enligt denna lag.

Ett beslut om ansvar får inte fattas om statens fordran mot handelsbolaget

har preskriberats.

Ett beslut om ansvar i fråga om skattetillägg får inte fattas, om den felaktig-

het eller passivitet som ligger till grund för skattetillägget redan omfattas av
ett väckt åtal, utfärdat strafföreläggande eller beslut om åtalsunderlåtelse för
brott enligt skattebrottslagen (1971:69) och åtalet, strafföreläggandet eller
beslutet om åtalsunderlåtelse avser samma fysiska person som beslutet om
ansvar skulle avse.

17 §

Skatteverket får inte ansöka om företrädaransvar om statens fordran

mot den juridiska personen har preskriberats eller om det finns en överens-
kommelse om betalningsskyldighet enligt 19 §.

Skatteverket får inte ansöka om företrädaransvar i fråga om skattetillägg,

om den felaktighet eller passivitet som ligger till grund för skattetillägget
redan omfattas av ett väckt åtal, utfärdat strafföreläggande eller beslut om
åtalsunderlåtelse för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) och åtalet, straff-
föreläggandet eller beslutet om åtalsunderlåtelse avser samma fysiska person
som ansökan skulle avse.

19 §

Skatteverket får träffa en överenskommelse med företrädaren om

betalningsskyldigheten, om inte detta med hänsyn till företrädarens person-
liga förhållanden eller av annan anledning framstår som olämpligt från allmän
synpunkt.

Om talan om företrädaransvar har väckts vid domstol när överenskommel-

sen träffas, får överenskommelsen verkan först sedan talan i målet har återkal-
lats och målet avskrivits.

Skatteverket får inte träffa en överenskommelse i fråga om skattetillägg,

om den felaktighet eller passivitet som ligger till grund för skattetillägget
redan omfattas av ett väckt åtal, utfärdat strafföreläggande eller beslut om
åtalsunderlåtelse för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) och åtalet, straff-
föreläggandet eller beslutet om åtalsunderlåtelse avser samma fysiska person
som överenskommelsen skulle avse.

66 kap.

3 § Skatteverket får inte ompröva beslut i frågor som har avgjorts av allmän
förvaltningsdomstol.

Skatteverket får dock på begäran av den som beslutet gäller ompröva en

fråga som har avgjorts av förvaltningsrätt eller kammarrätt genom beslut som
har fått laga kraft om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett avgörande
från Högsta förvaltningsdomstolen som har meddelats senare.

Skatteverket får också på begäran av den som beslutet gäller ompröva en

fråga om skattetillägg som har avgjorts av förvaltningsrätt eller kammarrätt
genom beslut som har fått laga kraft om beslutet avviker från rättstillämp-
ningen i ett avgörande om skattetillägg från Högsta domstolen som har med-
delats senare.

background image

5

SFS 2015:633

16. Taxeringslagen (1990:324) ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande, om inte annat följer av punkten
10, för 2013 och tidigare års taxeringar.

Bestämmelserna om skattenämnd och dess medverkan i skatteärenden gäl-

ler dock inte efter utgången av 2011. I stället gäller i tillämpliga delar bestäm-
melserna om särskilt kvalificerad beslutsfattare i 66 kap. 5 §.

�verklagandeförbudet i 6 kap. 2 § den upphävda lagen gäller inte vites-

förelägganden som meddelas efter utgången av 2011. Vitesförelägganden
som meddelas efter den tidpunkten gäller omedelbart.

Skattetillägg enligt den upphävda lagen får inte tas ut om den felaktighet

eller passivitet som kan leda till skattetillägg redan ligger till grund för en
anmälan om brott enligt 17 § skattebrottslagen (1971:69) eller en av någon
annan anledning inledd förundersökning om brott enligt den lagen, om anmä-
lan eller förundersökningen avser samma fysiska person som skattetillägget
skulle tas ut av.

Skattetillägg får dock tas ut om åklagaren efter sådan anmälan eller inledd

förundersökning beslutat att inte inleda förundersökning eller att lägga ned
förundersökningen eller om felaktigheten eller passiviteten på annat sätt inte
längre är föremål för utredning om brott och inte har prövats slutligt.

Skattetillägg enligt den upphävda lagen får inte heller tas ut om den felak-

tighet eller passivitet som kan leda till skattetillägg redan omfattas av ett
väckt åtal, ett utfärdat strafföreläggande eller ett beslut om åtalsunderlåtelse
för brott enligt skattebrottslagen och åtalet, strafföreläggandet eller beslutet
om åtalsunderlåtelse avser samma fysiska person som skattetillägget skulle
tas ut av.

Skatteverket får fatta ett sådant beslut om skattetillägg som avses i femte

stycket utan hinder av 5 kap. 16 § och 18 § första stycket den upphävda lagen
inom sex månader från den dag då underrättelse har skett om att felaktigheten
eller passiviteten inte längre är föremål för utredning om brott.

18. Skattebetalningslagen (1997:483) ska upphöra att gälla vid utgången av

2011. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande, om inte annat följer av
punkterna 2�4, 10 och 11, för beskattningsår, redovisningsperioder, förvärv
och skattepliktiga händelser som har påbörjats, avslutats, genomförts respek-
tive inträffat före den tidpunkt då skatteförfarandelagen enligt punkten 1 ska
tillämpas för första gången.

�verklagandeförbudet i 22 kap. 2 § första stycket 4 den upphävda lagen

gäller inte vitesförelägganden som meddelas efter utgången av 2011.

Skattetillägg enligt den upphävda lagen får inte tas ut om den felaktighet

eller passivitet som kan leda till skattetillägg redan ligger till grund för en
anmälan om brott enligt 17 § skattebrottslagen (1971:69) eller en av någon
annan anledning inledd förundersökning om brott enligt den lagen, om anmä-
lan eller förundersökningen avser samma fysiska person som skattetillägget
skulle tas ut av.

Skattetillägg får dock tas ut om åklagaren efter sådan anmälan eller inledd

förundersökning beslutat att inte inleda förundersökning eller att lägga ned
förundersökningen eller om felaktigheten eller passiviteten på annat sätt inte
längre är föremål för utredning om brott och inte har prövats slutligt.

Skattetillägg enligt den upphävda lagen får inte heller tas ut om den felak-

tighet eller passivitet som kan leda till skattetillägg redan omfattas av ett
väckt åtal, ett utfärdat strafföreläggande eller ett beslut om åtalsunderlåtelse
för brott enligt skattebrottslagen och åtalet, strafföreläggandet eller beslutet

background image

6

SFS 2015:633

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

om åtalsunderlåtelse avser samma fysiska person som skattetillägget skulle
tas ut av.

Skatteverket får fatta ett sådant beslut om skattetillägg som avses i fjärde

stycket utan hinder av 21 kap. 13 § tredje stycket den upphävda lagen inom
sex månader från den dag då underrättelse har skett om att felaktigheten eller
passiviteten inte längre är föremål för utredning om brott.

Skatteverket får inte i fråga om skattetillägg ansöka om företrädaransvar

enligt 12 kap. 7 §, träffa en överenskommelse om betalningsskyldighet enligt
12 kap. 7 c § eller fatta beslut om ansvar enligt 12 kap. 8 a § den upphävda
lagen, om den felaktighet eller passivitet som ligger till grund för skattetilläg-
get redan omfattas av ett väckt åtal, utfärdat strafföreläggande eller beslut om
åtalsunderlåtelse för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) och åtalet, straff-
föreläggandet eller beslutet om åtalsunderlåtelse avser samma fysiska person
som ansökan, överenskommelsen eller beslutet om ansvar skulle avse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. �ldre bestämmelser i 49 kap. 10 § första stycket 1 och 49 kap. 12 och

15 §§ ska tillämpas i fråga om uppgifter som har lämnats eller skulle ha läm-
nats före den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.