SFS 2015:768 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Du är här: Start / Skatterätt / Skatteförfarandelag (2011:1244) / SFS 2015:768 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
150768.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)

dels att 22 kap. 22 § och 23 kap. 7 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 22 kap. 22 § ska utgå,
dels att 11 kap. 14 §, 22 kap. 1 och 13 §§, 31 kap. 1 och 33 §§, 38 kap. 1 §,

48 kap. 6 §, 50 kap. 2 och 7 §§ samt rubriken närmast före 31 kap. 33 § ska ha
följande lydelse.

11 kap.

14 §

Skatteavdrag för förmån av hushållsarbete enligt 67 kap. inkomstskat-

telagen (1999:1229) ska reduceras, om den som har utfört arbetet var godkänd
för F-skatt vid någon av de tidpunkter som anges i 67 kap. 16 § 1 inkomst-
skattelagen. Detsamma gäller om utföraren har ett intyg eller någon annan
handling som avses i 67 kap. 17 § samma lag. Reduktionen ska vara

1. 50 procent av värdet på förmån av sådant hushållsarbete som anges i

67 kap. 13 § inkomstskattelagen, och

2. 30 procent av värdet på förmån av annat hushållsarbete.
Skatteavdraget ska som mest reduceras med 50 000 kronor per beskatt-

ningsår. I fråga om förmån av sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 §
inkomstskattelagen ska dock skatteavdraget som mest reduceras med
25 000 kronor per beskattningsår, om arbetstagaren inte har fyllt 65 år vid be-
skattningsårets ingång.

22 kap.

1 §

2

I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrollupp-

gift om

� överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och

3 §§),

� upplåtelse av privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt (4 §),
� samfällighet (5 och 6 §§),
� räntebidrag (7 §),
� pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),
� avskattning av pensionsförsäkring (10 §),

1 Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.

2 Senaste lydelse 2014:1471.

SFS 2015:768

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:768

� tjänstepensionsavtal (11 §),
� underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),
� skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),
� elcertifikat (14 §),
� utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläpps-

minskningar (15 §),

� schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),
� schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fondföretag,

specialfonder och utländska specialfonder (17�21 §§),

� investeraravdrag (23 och 24 §§), och
� skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (25 §).

13 §

Kontrolluppgift ska lämnas om skattereduktion för förmån av hushålls-

arbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), om den som utför arbe-
tet var godkänd för F-skatt vid någon av de tidpunkter som anges i 67 kap.
16 § 1 inkomstskattelagen eller har ett intyg eller någon annan handling som
avses i 67 kap. 17 § samma lag.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som

har gett ut förmånen.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om underlaget för skattereduktionen

och hur stor del av underlaget som avser sådant hushållsarbete som anges i
67 kap. 13 § inkomstskattelagen.

31 kap.

1 §

3

I detta kapitel finns bestämmelser om

� uppgifter som ska lämnas i samtliga inkomstdeklarationer (2 och 3 §§),
� uppgifter som fysiska personer och dödsbon ska underrättas om och god-

känna eller lämna (4 och 5 §§),

� uppgift som ska lämnas om inkomstslaget tjänst (6 §),
� uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget näringsverksamhet
(7�15 §§),
� uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget kapital (16�19 b §§),
� uppgift om tillkommande belopp (20 §),
� uppgifter om vissa andelsavyttringar m.m. (21�24 §§),
� uppgifter för beräkning av egenavgifter (25 och 26 §§),
� uppgifter som fåmansföretag samt företagsledare och delägare ska lämna

(27�29 §§),

� uppgift om tillskott och uttag (30 §),
� uppgift om betalning till utlandet (31 §),
� uppgift som ekonomiska föreningar ska lämna (32 §),
� uppgifter om skattereduktion för hushållsarbete och mikroproduktion av

förnybar el (33 och 33 a §§), och

� uppgifter om prissättningsbesked (34 §).

3 Senaste lydelse 2014:1471.

background image

3

SFS 2015:768

Skattereduktion för hushållsarbete och mikroproduktion av
förnybar el

4

33 §

5

Den som begär skattereduktion för hushållsarbete eller mikroproduk-

tion av förnybar el enligt 67 kap. 11�19 och 27�33 §§ inkomstskattelagen
(1999:1229) ska lämna uppgift om underlaget för skattereduktionen.

I fråga om förmån av sådant arbete som räknas som hushållsarbete enligt

67 kap. 13 a och 13 b §§ inkomstskattelagen ska även sådana uppgifter som
avses i 9 a § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hus-
hållsarbete lämnas.

38 kap.

1 §

6

Fastställda formulär ska användas för att lämna

1. kontrolluppgifter,
2. åtagande enligt 23 kap. 6 § om att lämna kontrolluppgifter om pensions-

försäkringar och sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med en
pensionsförsäkring,

3. deklarationer,
4. särskilda uppgifter, och
5. periodiska sammanställningar.

48 kap.

6 §

Förseningsavgiftens storlek framgår av följande uppställning.

Förseningsavgiften för skattedeklaration uppgår dock till 1 250 kronor om

det är fråga om en deklaration som ska lämnas efter föreläggande.

50 kap.

2 §

Kontrollavgiften enligt 1 § är 12 500 kronor för varje kontrolltillfälle.

Om Skatteverket tidigare har tagit ut en kontrollavgift och en ny kontroll-

avgift ska tas ut för en överträdelse som har inträffat inom ett år från den dag
då beslutet om kontrollavgift meddelades, ska avgiften i stället vara
25 000 kronor.

4 Senaste lydelse 2014:1471.

5 Senaste lydelse 2014:1471.

6 Senaste lydelse 2011:1289.

Om förseningsavgiften gäller

uppgår den till

aktiebolags eller ekonomisk förenings
inkomstdeklaration

6 250 kronor

någon annans inkomstdeklaration

1 250 kronor

särskilda uppgifter

1 250 kronor

periodisk sammanställning

1 250 kronor

skattedeklaration

625 kronor

background image

4

SFS 2015:768

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

7 §

Kontrollavgift ska tas ut av den som inte har fullgjort dokumentations-

skyldigheten vid upplåtelse av plats för torg- och marknadshandel eller vid
omsättning av investeringsguld.

Kontrollavgiften är 2 500 kronor för varje tillfälle då skyldigheten inte har

fullgjorts.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Bestämmelserna i 11 kap. 14 § och 22 kap. 13 § i den nya lydelsen till-

lämpas första gången i fråga om skattepliktig förmån av hushållsarbete som
kommit den skattskyldige till del efter den 31 december 2015.

3. Bestämmelsen i 31 kap. 33 § i den nya lydelsen tillämpas första gången

på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015.

4. Bestämmelsen i 48 kap. 6 § i den nya lydelsen tillämpas första gången i

fråga om deklarationer och övriga uppgifter som ska lämnas efter ikraftträ-
dandet.

5. Bestämmelserna i 50 kap. 2 och 7 §§ i den nya lydelsen tillämpas första

gången i fråga om kontrollavgifter som hänför sig till kontroller som har
inletts efter den 31 december 2015.

6. Den upphävda bestämmelsen i 22 kap. 22 § gäller dock fortfarande för

beskattningsår som börjar före ikraftträdandet.

7. Den upphävda bestämmelsen i 23 kap. 7 § och bestämmelsen i 38 kap.

1 § i den äldre lydelsen gäller dock fortfarande för tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.