SFS 2019:741 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Du är här: Start / Skatterätt / Skatteförfarandelag (2011:1244) / SFS 2019:741 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
SFS2019-741.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 22 kap. 9, 10 och 12 §§ och 24 kap.
2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

22 kap.
9 §
Kontrolluppgift ska lämnas om

1. sådan överföring av hela värdet i en pensionsförsäkring som avses i

58 kap. 18 § tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229), och

2. försäkringsgivares överlåtelse eller överföring av en pensionsförsäk-

ring till en annan försäkringsgivare eller till en annan del av försäkrings-
givarens verksamhet.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer av den försäkringsgivare

som har överfört värdet i försäkringen eller överlåtit eller överfört
försäkringen.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det överlåtna eller överförda

värdet och den dag då överlåtelsen eller överföringen gjordes. Kontroll-
uppgiften ska också innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för den
försäkrade och den mottagande försäkringsgivaren samt för pensions-
försäkringsavtalet hos den överlåtande eller överförande försäkringsgivaren
och hos den mottagande försäkringsgivaren.

10 § Kontrolluppgift ska lämnas om omständigheter som medför eller kan
medföra avskattning av en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 19 eller 19 a §
inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäk-

ringsgivare.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om den omständighet som medför

eller kan medföra avskattning och det kapital som hänför sig till försäk-
ringen när omständigheten inträffar. Kontrolluppgiften ska också innehålla
nödvändiga identifikationsuppgifter för den försäkrade och pensionsför-
säkringsavtalet.

12 §2 Kontrolluppgift ska lämnas om sådan försäkring eller sådant avtal
om tjänstepension som avses i 2 § första stycket 6�10 lagen (1990:661) om
avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av

försäkringsgivare och tjänstepensionsinstitut.

1 Prop. 2018/19:124, bet. 2019/20:FiU14, rskr. 2019/20:28.

2 Senaste lydelse 2011:1289.

SFS

2019:741

Publicerad
den

26 november 2019

background image

SFS

2019:741

2

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om kapitalunderlag för för-

säkringen respektive avtalet om tjänstepension beräknat enligt
3 a�3 c §§ lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Av kontrolluppgiften ska det framgå om försäkringen är en pensions-

försäkring eller en kapitalförsäkring respektive om avtalet om tjänste-
pension är jämförbart med en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring.
I fråga om en pensionsförsäkring och ett sådant avtal om tjänstepension som
är jämförbart med en pensionsförsäkring ska kontrolluppgiften även
innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för dessa.

24 kap.
2 §
Kontrolluppgift enligt 22 kap. 9�11 §§ ska ha kommit in till
Skatteverket inom 30 dagar från den dag då den omständighet som utlöste
kontrolluppgiftsskyldigheten inträffade.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Lagen tillämpas första gången på uppgifter som avser beskattningsår

som börjar efter den 31 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.