SFS 2019:790 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Du är här: Start / Skatterätt / Skatteförfarandelag (2011:1244) / SFS 2019:790 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
SFS2019-790.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om skatteförfarandelagen
(2011:1244)

dels att 35 kap. 2 §, 39 kap. 1 § och 41 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 39 kap. 14 a §, och närmast före

39 kap. 14 a § en ny rubrik, av följande lydelse.

35 kap.
2 §
Den som är registrerad eller skyldig att anmäla sig för registrering för
mervärdesskatt enligt 7 kap. 1 eller 2 § ska lämna en periodisk samman-
ställning över

1. omsättning, förvärv och överföring av varor som transporteras mellan

EU-länder, och

2. omsättning av en tjänst som är skattepliktig i det EU-land där tjänsten

är omsatt om förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för förvärvet i det landet
i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG
av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt.

Uppgifterna ska tas upp för den period som omfattar den tidpunkt som

avses i 13 kap. 8 b § andra stycket eller 8 c § mervärdesskattelagen
(1994:200).

I fråga om överföring av en vara till ett avropslager i ett annat EU-land

enligt 2 kap. 1 c�1 i §§ mervärdesskattelagen ska uppgifterna tas upp för
den period som omfattar den tidpunkt när överföringen gjordes. Om för-
hållandena därefter ändras, ska uppgift om detta lämnas utan dröjsmål.

39 kap.
1 §
3 I detta kapitel finns bestämmelser om

� definitioner (2 och 2 a §§),
� generell dokumentationsskyldighet (3 §),
� dokumentationsskyldighet som avser ansökan om återbetalning av eller

kompensation för punktskatt (3 a §),

� dokumentationsskyldighet som avser kassaregister (4�10 §§),
� dokumentationsskyldighet som avser personalliggare (11�12 §§),
� dokumentationsskyldighet som avser torg- och marknadshandel (13 §),
� dokumentationsskyldighet som avser omsättning av investeringsguld

(14 §),

1 Prop. 2018/19:160, bet. 2019/20:SkU4, rskr. 2019/20:32.

2 Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för

mervärdesskatt, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2018/1910.

3 Senaste lydelse 2017:1218.

SFS

2019:790

Publicerad
den

27 november 2019

background image

2

SFS

2019:790

� dokumentationsskyldighet som avser avropslager (14 a §),
� dokumentationsskyldighet som avser internprissättning (15�16 f §§),

och

� föreläggande (17 §).

Avropslager
14 a §
Den som överför en vara till ett avropslager i ett annat EU-land i
enlighet med 2 kap. 1 c�1 i §§ mervärdesskattelagen (1994:200) ska föra ett
register med de uppgifter som anges i artikel 54a.1 i rådets
genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om
fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett
gemensamt system för mervärdesskatt.

Den som förvärvar en vara från ett avropslager i Sverige i enlighet med

2 a kap. 2 § 5 mervärdesskattelagen ska föra ett register med de uppgifter
som anges i artikel 54a.2 i genomförandeförordningen.

41 kap.
2 §
4 Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera

1. att uppgiftsskyldighet enligt 15�35 kap. har fullgjorts,
2. att det finns förutsättningar att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt

15�35 kap. som kan antas uppkomma,

3. skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen

(1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi,

4. att den som har ansökt om återbetalning av eller kompensation för

punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2 har lämnat riktiga och
fullständiga uppgifter,

5. att den som har ansökt om återbetalning av punktskatt i de fall som

avses i 53 kap. 5 § 1 har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter,

6. att den som har eller kan antas ha upplåtit en plats för torg- och

marknadshandel har fullgjort sina skyldigheter enligt 39 kap. 13 §, eller

7. att den som har eller kan antas ha omsatt investeringsguld har fullgjort

sina skyldigheter enligt 39 kap. 14 §,

8. att den som har överfört en vara till eller förvärvat en vara från ett

avropslager har fullgjort sina skyldigheter enligt 39 kap. 14 a §.

Skatteverket får besluta om revision också för att inhämta uppgifter av

betydelse för kontroll enligt första stycket 1�4 av någon annan än den som
revideras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2017:1218.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.