SFS 2020:954 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Du är här: Start / Skatterätt / Skatteförfarandelag (2011:1244) / SFS 2020:954 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
SFS2020-954.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utfärdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen
(2011:1244)

dels att 10 kap. 5 och 6 §§, 11 kap. 20 §, 13 kap. 3 och 6 §§, 26 kap. 25 §,

33 kap. 1, 2 och 10 §§, 36 kap. 2 och 4 §§ och 38 kap. 2 §, och rubriken till
54 kap. ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 33 kap. 6 a och 6 b §§

och 54 kap. 5 §, och närmast före 33 kap. 6 a § en ny rubrik av följande
lydelse.

10 kap.
5 §
2 Skatteavdrag ska inte göras från

1. ersättning för arbete som ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet

delägarbeskattad juridisk person betalar ut till en delägare i bolaget eller i
den juridiska personen,

2. sjukpenning eller annan ersättning som avses i 15 kap. 8 §

inkomstskattelagen (1999:1229) till en mottagare som har debiterats
preliminär skatt för beskattningsåret,

3. ersättning för arbete som betalas ut till staten, regioner, kommuner eller

kommunalförbund,

4. ersättning som anges i 3 § andra stycket 1�7, om den som betalar ut

ersättningen hör hemma i en annan stat och inte bedriver verksamhet från
ett fast driftställe i Sverige, eller

5. ersättning som är undantagen från skatteplikt enligt 6 a § lagen

(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

6 § Om utbetalaren hör hemma i en annan stat och inte bedriver
verksamhet från ett fast driftställe i Sverige, ska skatteavdrag från ersättning
för arbete bara göras för arbete som mottagaren utför i Sverige. Detsamma
gäller om utbetalaren hör hemma i Sverige och mottagaren är en utländsk
juridisk person eller en fysisk person som är begränsat skattskyldig i
Sverige.

Arbete ska anses utfört i Sverige även om mottagaren arbetar utomlands

inom ramen för utbetalarens verksamhet i Sverige.

1 Prop.2019/20:190, bet. 2020/21:SkU5, rskr. 2020/21:33.
2 Senaste lydelse 2019:954.

SFS

2020:954

Publicerad
den

18 november 2020

background image

SFS

2020:954

2

I de fall som avses i första stycket andra meningen ska skatteavdrag dock

alltid göras från inkomst som avses i 5 § första stycket 1 och 3 lagen
(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och som inte är
undantagen från skatteplikt enligt 6 § den lagen.

11 kap.
20 §
Från ersättning för arbete som betalas ut till en fysisk person ska
skatteavdrag göras med 30 procent av underlaget, om ersättningen

1. inte är mottagarens huvudinkomst och inte heller sådan sjukpenning

m.m. som avses i 18 §,

2. gäller arbete som är avsett att pågå kortare tid än en vecka,
3. redovisas i en förenklad arbetsgivardeklaration,
4. är sådan som avses i 10 kap. 6 § första stycket första meningen, eller
5. är sådan som avses i 10 kap. 13 § och mottagaren är godkänd för F-

skatt.

13 kap.
3 §
3 Den som betalar ut kontant ersättning eller annat vederlag som är
skattepliktig inkomst enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta ska göra skatteavdrag för sådan skatt om

1. Skatteverket i ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning har

angett att skatteavdrag ska göras, och

2. utbetalaren känner till beslutet.

6 § Om utbetalaren är hemmahörande i utlandet, ska den som tar emot
ersättning eller annat vederlag som är skattepliktig inkomst enligt lagen
(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta redovisa och
betala skatt som avser sådan ersättning eller annat vederlag som utbetalaren
inte ska göra skatteavdrag från.

26 kap.
25 §
En sådan särskild skattedeklaration som avses i 9 § ska innehålla
uppgift om

1. den skattepliktiga ersättningen,
2. skatten på ersättningen, och
3. vid redovisning av skatt enligt 13 kap. 6 §, gjorda skatteavdrag.

33 kap.
1 §
4 I detta kapitel finns bestämmelser om

� syftet med särskilda uppgifter (2 och 2 a §§),
� uppgifter som ska lämnas av stiftelser, ideella föreningar och

registrerade trossamfund (3�5 §§),

� uppgifter som ska lämnas av svenska handelsbolag och i utlandet

delägarbeskattade juridiska personer (6 §),

� uppgifter som ska lämnas av en fysisk eller juridisk person som hör

hemma i en annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i
Sverige (6 a och 6 b §§),

� uppgifter om ersättningsbostad i utlandet (7 §),
� uppgifter om periodiseringsfond och ersättningsfond (7 a §),

3 �ndringen innebär att andra stycket tas bort.
4 Senaste lydelse 2020:858.

background image

SFS

2020:954

3

� uppgifter som ska lämnas av redare (8 §),
� uppgifter om nedsättning av utländsk skatt (9 §),
� uppgifter som ska lämnas av den som har fått ett godkännande för

tonnagebeskattning återkallat (9 a §),

� uppgifter i fråga om vissa förhandsbesked i skattefrågor (9 b §),
� när särskilda uppgifter ska lämnas (10�11 §§), och
� redares uppgiftsskyldighet vid ändrade förhållanden (12 §).

2 §5 Särskilda uppgifter ska lämnas till ledning för

1. bedömning av stiftelsers, ideella föreningars och registrerade

trossamfunds skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229),

2. beskattning av delägare i svenska handelsbolag och i utlandet

delägarbeskattade juridiska personer,

3. bedömning av skattskyldigheten enligt inkomstskattelagen för fysiska

eller juridiska personer som hör hemma i en annan stat och inte bedriver
verksamhet från ett fast driftställe i Sverige,

4. bestämmande av vilket fartområde ett fartyg går i,
5. kontroll av uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen när

ersättningsbostaden är belägen utomlands,

6. kontroll av avdrag för avsättning till periodiseringsfond och

ersättningsfond,

7. beslut om avräkning av utländsk skatt, och
8. beslut om beskattning för den som har fått ett godkännande för

tonnagebeskattning återkallat.

Fysisk eller juridisk person som hör hemma i en annan stat och inte

bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige
6 a §
En fysisk eller juridisk person som hör hemma i en annan stat och
inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige ska lämna särskilda
uppgifter om

1. vilken verksamhet som bedrivits i Sverige,
2. under vilken tid verksamheten bedrivits i Sverige, och
3. övriga förhållanden som behövs för bedömning av skattskyldigheten

enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Uppgiftsskyldighet enligt första stycket gäller endast den som inte lämnar

inkomstdeklaration och som

1. är godkänd för F-skatt,
2. ska göra skatteavdrag från ersättning för arbete, eller
3. enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en

elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats.

6 b § Skatteverket får besluta om undantag från skyldigheten att lämna
särskilda uppgifter enligt 6 a § om några sådana uppgifter inte behövs för
kontroll av skattskyldigheten.

Ett beslut om undantag ska avse en viss tid och får återkallas.

10 §6 Särskilda uppgifter enligt 3, 6, 6 a och 7 a §§ ska ha kommit in till
Skatteverket senast den sista dagen för inkomstdeklaration enligt 32 kap.
2 §. Om en fysisk person eller ett dödsbo ska lämna en särskild uppgift enligt
6 a eller 7 a §, ska dock uppgiften ha kommit in senast den sista dagen för
inkomstdeklaration enligt 32 kap. 1 §.

5 Senaste lydelse 2019:1147.
6 Senaste lydelse 2019:1147.

background image

SFS

2020:954

4

36 kap.
2 §
Om det finns särskilda skäl, ska Skatteverket bevilja en fysisk person
eller ett dödsbo anstånd med att lämna

1. inkomstdeklaration, och
2. särskilda uppgifter enligt 33 kap. 6 a eller 7 §.
Anstånd längre än till och med den 31 maj får beviljas bara om det finns

synnerliga skäl.

4 § Om det finns synnerliga skäl, ska Skatteverket bevilja en annan
juridisk person än ett dödsbo anstånd med att lämna

1. inkomstdeklaration, och
2. särskilda uppgifter enligt 33 kap. 3, 6 eller 6 a §.

38 kap.
2 §
7 Följande uppgifter ska undertecknas:

1. uppgifter i deklaration, och
2. särskilda uppgifter som ska lämnas av
a) stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund enligt 33 kap.

3 §,

b) en fysisk eller juridisk person enligt 33 kap. 6 a §,
c) ägare av en ersättningsbostad i utlandet enligt 33 kap. 7 §, och
d) uppgiftsskyldiga enligt 33 kap. 7 a § för avsättning till periodiserings-

fond eller ersättningsfond.

54 kap. Beslut och besked om särskild inkomstskatt
5 §
Skatteverket ska senast den 15 december efter beskattningsårets
utgång skicka ett besked om särskild inkomstskatt till den som är
skattskyldig enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Bestämmelserna i 10 kap. 5 och 6 §§ och 11 kap. 20 § i den nya

lydelsen tillämpas första gången på ersättning för arbete som utförs efter den
31 december 2020 och där ersättningen betalas ut efter detta datum.

3. Bestämmelserna i 13 kap. 3 och 6 §§ i den nya lydelsen tillämpas första

gången på ersättning eller annat vederlag för arbete som utförs efter den
31 december 2020 och där ersättningen betalas ut efter detta datum.
Bestämmelserna i 13 kap. 3 och 6 §§ i den äldre lydelsen tillämpas på
ersättning eller annat vederlag för arbete som utförs före den 1 januari 2021.

4. Bestämmelserna i 33 kap. 2 och 10 §§ samt 36 kap. 2 och 4 §§ i den

nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser beskattningsår
som börjar efter den 31 december 2020.

5. Bestämmelserna i 33 kap. 6 a och 6 b §§ och 54 kap. 5 § tillämpas

första gången på uppgifter som avser beskattningsår som börjar efter den
31 december 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Linda Bolund Thornell
(Finansdepartementet)

7 Senaste lydelse 2019:1147.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.