SFS 2020:1162 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Du är här: Start / Skatterätt / Skatteförfarandelag (2011:1244) / SFS 2020:1162 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
SFS2020-1162.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen
(2011:1244) att 2 kap. 4 § ska ha följande lydelse.

2 kap.
4 §
2 Lagen gäller inte heller för mervärdesskatt som ska redovisas och
betalas enligt lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt
för distansförsäljning av varor och för tjänster.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Linda Bolund Thornell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:122, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.

2 Senaste lydelse 2014:943.

SFS

2020:1162

Publicerad
den

9 december 2020

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.