SFS 2009:1292 Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Du är här: Start / Skatterätt / Skatteförfarandelag (2011:1244) / SFS 2009:1292 Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
091292.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:1227) om

självdeklarationer och kontrolluppgifter

dels att 5 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 19 och 27 §§,

samt närmast före 3 kap. 27 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

19 §

2

Handelsbolag ska till ledning för delägarnas taxering lämna de upp-

gifter som avses i 27 §.

Prissättningsbesked

27 §

Den som har fått ett prissättningsbesked enligt lagen (2009:1289) om

prissättningsbesked vid internationella transaktioner ska lämna uppgift om
huruvida

1. beskedet har tillämpats, och
2. de antaganden, villkor och övriga förutsättningar som har angetts i be-

skedet har uppfyllts.

5 kap.

2 §

3

Svenska handelsbolag, utländska handelsbolag med fast driftställe i

Sverige och europeiska ekonomiska intressegrupperingar som inte är skyl-
diga att lämna självdeklaration ska lämna särskilda uppgifter om de förhål-
landen som avses i 3 kap. 18 och 19 a §§.

Särskilda uppgifter ska även lämnas om sådana förhållanden som avses i

3 kap. 27 §.

1 Prop. 2009/10:17, bet. 2009/10:SkU13, rskr. 2009/10:77.

2 Tidigare 3 kap. 19 § upphävd genom 2006:1349.

3 Senaste lydelse 2002:539.

SFS 2009:1292

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

2

SFS 2009:1292

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången vid

2011 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.