SFS 2011:1289 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Du är här: Start / Skatterätt / Skatteförfarandelag (2011:1244) / SFS 2011:1289 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
111289.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)

dels att 59 kap. 25 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 59 kap. 25 § ska utgå,
dels att 14 kap. 1 §, 17 kap. 4 §, 19 kap. 4 §, 20 kap. 3, 5 och 6 §§, 21 kap.

3�5 §§, 22 kap. 1 och 12 §§, 23 kap. 2 §, 29 kap. 1 §, 30 kap. 1, 3 och 4 §§,
31 kap. 1 och 33 §§, 34 kap. 9 och 10 §§, 38 kap. 1 §, 56 kap. 3 §, 59 kap.
1 §, 65 kap. 6 och 9 §§, rubrikerna närmast före 23 kap. 5 § och 31 kap. 33 §
samt punkterna 1 och 22 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska
ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas nio nya paragrafer, 22 kap. 16�22 §§,

23 kap. 7 § och 34 kap. 8 a §, samt närmast före 22 kap. 16, 17 och 22 §§
samt 34 kap. 8 a § nya rubriker av följande lydelse.

14 kap.

1 §

Kontrolluppgifter ska lämnas för andra än uppgiftslämnaren själv till

ledning för

1. bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift enligt
a) inkomstskattelagen (1999:1229),
b) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
c) lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
d) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som av-

ses i 2 § första stycket 1�4 och 6�10 den lagen,

e) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
f) lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
g) lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och
h) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
2. bestämmande av underlag för att ta ut egenavgifter enligt 3 kap. social-

avgiftslagen (2000:980),

3. registrering av skatteavdrag,
4. bestämmande av skattereduktion,
5. beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap. socialförsäk-

ringsbalken,

1 Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.

SFS 2011:1289

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1289

6. beskattning enligt
a) lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, och
b) lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
artister m.fl., och
7. beskattning utomlands.

17 kap.

4 §

Kontrolluppgift om ränteinkomster eller annan avkastning behöver inte

lämnas

1. för ett konto som det inte finns ett personnummer för och som har öpp-

nats före den 1 januari 1985, om räntan understiger 100 kronor under året el-
ler, om kontot innehas av mer än en person, räntan för var och en av dem un-
derstiger 100 kronor,

2. om den sammanlagda räntan på konton i annat fall än som avses i 1 un-

derstiger 100 kronor under året för en person,

3. för skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto och pensions-

sparkonto, och

4. för tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten

när avkastningen överfördes eller betalades in till kontot innehades av en
obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt döds-
bo.

Första stycket 4 gäller inte ränta och annan avkastning på tillgångar som

avses i 42 kap. 38 § eller ränta som avses i 42 kap. 42 § andra stycket 3 in-
komstskattelagen (1999:1229).

19 kap.

4 §

Kontrolluppgift ska inte lämnas om ränta, utdelning eller annan avkast-

ning på

1. tillgångar på pensionssparkonto, och
2. tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten när

avkastningen överfördes eller betalades in till kontot innehades av en obe-
gränsat skattskyldig fysisk person eller ett obegränsat skattskyldigt dödsbo.

Första stycket 2 gäller inte ränta, utdelning och annan avkastning på till-

gångar som avses i 42 kap. 38 § inkomstskattelagen (1999:1229).

20 kap.

3 §

Kontrolluppgift om avyttring genom inlösen eller avyttring som avses i

44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämnas av

1. sådana fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 7 lagen

(2004:46) om investeringsfonder eller av ett förvaringsinstitut, om förvalt-
ningen av investeringsfonden eller fondföretaget har övergått till institutet,

2. värdepappersbolag och kreditinstitut som förvaltar specialfonder enligt

1 kap. 5 § lagen om investeringsfonder,

3. förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 6 eller

8 § lagen om investeringsfonder, och

4. fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 eller 9 § la-

gen om investeringsfonder.

background image

3

SFS 2011:1289

Om ett förvaltningsbolag eller ett fondföretag har slutit avtal med ett vär-

depappersinstitut om att ombesörja försäljning och inlösen av andelar, ska
kontrolluppgiften i stället lämnas av värdepappersinstitutet.

Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna kon-

trolluppgiften.

5 §

Kontrolluppgift ska inte lämnas om avyttring av

1. tillgångar på pensionssparkonto, och
2. tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten för

avyttringen innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett
obegränsat skattskyldigt dödsbo.

6 §

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

1. kapitalvinst eller kapitalförlust,
2. slag av fond,
3. fondens identifikationsuppgifter,
4. om fonden är marknadsnoterad, och
5. om det är fråga om en avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskat-

telagen (1999:1229).

Om den uppgiftsskyldige saknar uppgift om ersättning vid avyttring, ska

andelens marknadsvärde på avyttringsdagen användas vid beräkning av ka-
pitalvinst eller kapitalförlust. Om avyttringsdagen inte är känd, ska mark-
nadsvärdet på dagen då avyttringen registrerades användas.

Om uppgift saknas om anskaffningsutgift, ska uppgift lämnas om ersätt-

ningen vid avyttringen efter avdrag för utgifterna för avyttringen i stället för
kapitalvinsten eller kapitalförlusten.

21 kap.

3 §

Kontrolluppgift ska lämnas av

1. värdepappersinstitut i de fall de medverkar vid avyttring av delägarrätt

eller fordringsrätt och kontrolluppgift inte ska lämnas av dem som avses i 2�7,

2. värdepappersinstitut i de fall de registrerar en option eller en termin el-

ler på annat sätt medverkar vid utfärdandet av optionen eller vid slutförandet
av options- eller terminsaffären,

3. kreditmarknadsföretag,
4. garantimyndigheten enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti el-

ler lagen (1999:158) om investerarskydd,

5. den som har betalat ut ersättning vid avyttring genom inlösen,
6. försäkringsgivare som har betalat ut ersättning på grund av en sådan

försäkring som ett värdepappersbolag har tecknat för skadeståndsskyldighet
som det kan komma att ådra sig när tjänster utförs i rörelsen, och

7. den som för eller har fört ett investeringssparkonto vid avyttring som

avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229).

4 §

Kontrolluppgift ska inte lämnas om avyttring av

1. tillgångar på pensionssparkonto, och
2. tillgångar på ett investeringssparkonto, om kontot vid tidpunkten för

avyttringen innehades av en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett
obegränsat skattskyldigt dödsbo.

background image

4

SFS 2011:1289

Första stycket 2 gäller inte avyttring av tillgångar som avses i 42 kap. 38 §

inkomstskattelagen (1999:1229).

5 §

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

1. den ersättning som har överenskommits efter avdrag för försäljnings-

provision och liknande utgifter,

2. antalet delägarrätter eller fordringsrätter,
3. delägarrätternas eller fordringsrätternas slag och sort,
4. den kontanta ersättningen vid sådana byten av andelar som avses i

48 a kap. 2 § och 49 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), samt

5. om det är fråga om en avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskat-

telagen samt den ersättning som avses i den paragrafen.

Om ett terminsavtal slutförs genom att den ena parten säljer en tillgång

samtidigt som samma part förvärvar en mindre tillgång av samma slag, får
uppgift lämnas om bruttoersättningen vid försäljningen.

22 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontroll-

uppgift om

� överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och

3 §§),

� upplåtelse av privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt (4 §),
� samfällighet (5 och 6 §§),
� räntebidrag (7 §),
� pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),
� avskattning av pensionsförsäkring (10 §),
� tjänstepensionsavtal (11 §),
� underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),
� skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),
� elcertifikat (14 §),
� utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläpps-

minskningar (15 §),

� schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),
� schablonintäkt vid innehav av andelar i investeringsfonder och fondfö-

retag (17�21 §§), och

� gåva (22 §).

12 §

Kontrolluppgift ska lämnas om sådan försäkring eller sådant avtal om

tjänstepension som avses i 2 § första stycket 6�10 lagen (1990:661) om av-
kastningsskatt på pensionsmedel.

Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av

försäkringsgivare och tjänstepensionsinstitut.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om kapitalunderlag för försäk-

ringen respektive avtalet om tjänstepension beräknat enligt 3 a�3 c §§ lagen
om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kontrolluppgiften ska också innehålla uppgift om huruvida
1. försäkringen är en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring, eller
2. avtalet om tjänstepension är jämförbart med en pensionsförsäkring eller

en kapitalförsäkring.

background image

5

SFS 2011:1289

Schablonintäkt för investeringssparkonto

16 §

Kontrolluppgift ska lämnas om sådan schablonintäkt för investerings-

sparkonto som avses i 42 kap. 36 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som

för eller har fört investeringssparkontot.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om storleken på schablonintäkten.

Schablonintäkt vid innehav av andelar i investeringsfonder och
fondföretag

17 §

Kontrolluppgift ska lämnas om schablonintäkt vid innehav av andelar

i en investeringsfond eller i ett sådant fondföretag som driver verksamhet i
Sverige enligt 1 kap. 7 eller 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder.

18 §

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon.

19 §

Kontrolluppgift ska lämnas av

1. sådana fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 7 lagen

(2004:46) om investeringsfonder eller av ett förvaringsinstitut, om för-
valtningen av investeringsfonden eller fondföretaget har övergått till institu-
tet,

2. värdepappersbolag och kreditinstitut som förvaltar specialfonder enligt

1 kap. 5 § lagen om investeringsfonder,

3. förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 6 eller

8 § lagen om investeringsfonder, och

4. fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 eller 9 § la-

gen om investeringsfonder.

Om ett förvaltningsbolag eller ett fondföretag har slutit avtal med ett vär-

depappersinstitut om att ombesörja försäljning och inlösen av andelar, ska
kontrolluppgiften i stället lämnas av värdepappersinstitutet.

Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna kon-

trolluppgiften.

20 §

Kontrolluppgift ska inte lämnas om schablonintäkt vid innehav av

tillgångar på ett pensionssparkonto eller ett investeringssparkonto.

21 §

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om storleken på sådan scha-

blonintäkt som avses i 42 kap. 43 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Gåva

22 §

Kontrolluppgift ska lämnas om sådan gåva som avses i 67 kap. 20

och 21 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), om den som har lämnat gåvan är
känd.

Kontrolluppgift ska lämnas för den som har gett gåvan av den som tagit

emot gåvan.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det gåvobelopp som har tagits

emot under året.

background image

6

SFS 2011:1289

23 kap.

2 §

Kontrolluppgifter enligt 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning som avses i

16 kap. 3 § 4 samt 4 § 1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20 och 21 kap. samt 22 kap. 2,
3, 9�11 och 17�21 §§ ska även lämnas för fysiska personer som är begränsat
skattskyldiga.

Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som

medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Förbindelse och åtagande att lämna kontrolluppgift

7 §

En utländsk gåvomottagare som gör en sådan ansökan som avses i 9 §

lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion
för gåva, ska samtidigt ge in ett åtagande om att lämna kontrolluppgifter en-
ligt 22 kap. 22 §.

29 kap.

1 §

Inkomstdeklaration ska lämnas till ledning för

1. bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift enligt
a) inkomstskattelagen (1999:1229),
b) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
c) 2 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
d) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i de fall som

avses i 2 § första stycket 1�4 och 6�10 den lagen,

e) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
f) lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
g) 2 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och
h) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
2. bestämmande av underlag för att ta ut egenavgifter enligt 3 kap. social-

avgiftslagen (2000:980),

3. bestämmande av skattereduktion, samt
4.

beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59

kap. social-

försäkringsbalken.

30 kap.

1 §

En fysisk person ska lämna en inkomstdeklaration, om

1. intäkterna i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet i annat fall än

som avses i 2 har uppgått till sammanlagt minst 42,3 procent av prisbasbe-
loppet under beskattningsåret,

2. sådan intäkt i inkomstslaget tjänst som avses i 11 kap. 45 §, 50 kap. 7 §

samt 57 kap. 20 och 21 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) eller intäkt av
passiv näringsverksamhet har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor un-
der beskattningsåret,

3. intäkterna i inkomstslaget kapital, med undantag för sådan ränta, utdel-

ning eller annan avkastning som kontrolluppgift ska lämnas om enligt 17 el-
ler 19 kap. och för sådan schablonintäkt som kontrolluppgift har lämnats om
enligt 22 kap. 16 § eller 17�21 §§, har uppgått till sammanlagt minst
200 kronor under beskattningsåret,

background image

7

SFS 2011:1289

4. han eller hon är begränsat skattskyldig och den skattepliktiga intäkten

har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor under beskattningsåret,

5. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkast-

ningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader
ska fastställas, eller

6. uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 § ska lämnas.

3 §

För år efter dödsåret ska ett dödsbo lämna en inkomstdeklaration, om

1. de skattepliktiga intäkterna, med undantag för sådan ränta, utdelning el-

ler annan avkastning som kontrolluppgift ska lämnas om enligt 17 eller
19 kap. och för sådan schablonintäkt som kontrolluppgift har lämnats om en-
ligt 22 kap. 16 § eller 17�21 §§, har uppgått till sammanlagt minst 100 kro-
nor under beskattningsåret,

2. underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkast-

ningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader
ska fastställas, eller

3. uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 § ska lämnas.

4 §

En inkomstdeklaration ska lämnas av

1. aktiebolag, ekonomiska föreningar och sådana stiftelser, andra liknande

subjekt eller andra tillgångsmassor som enligt stiftelseförordnande eller mot-
svarande bestämmelse har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss
släkts, vissa släkters eller bestämda fysiska personers ekonomiska intressen,

2. sådana ideella föreningar och registrerade trossamfund som avses i

7 kap. 7 och 14 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), om intäkterna under be-
skattningsåret har överstigit grundavdraget enligt 63 kap. 11 § den lagen,

3. andra juridiska personer än sådana som avses i 1 och 2, med undantag

för dödsbon och svenska handelsbolag, om de skattepliktiga intäkterna under
beskattningsåret har uppgått till sammanlagt minst 200 kronor, och

4. andra juridiska personer än dödsbon för vilka underlag för statlig fastig-

hetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel el-
ler särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas.

31 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

� uppgifter som ska lämnas i samtliga inkomstdeklarationer (2 och 3 §§),
� uppgifter som fysiska personer och dödsbon ska underrättas om och

godkänna eller lämna (4 och 5 §§),

� uppgift som ska lämnas om inkomstslaget tjänst (6 §),
� uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget näringsverksamhet
(7�15 §§),
� uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget kapital (16�19 §§),
� uppgift om tillkommande belopp (20 §),
� uppgifter om vissa andelsavyttringar m.m. (21�24 §§),
� uppgifter för beräkning av egenavgifter (25 och 26 §§),
� uppgifter som fåmansföretag samt företagsledare, delägare och närstå-

ende ska lämna (27�29 §§),

� uppgift om tillskott och uttag (30 §),
� uppgift om betalning till utlandet (31 §),

background image

8

SFS 2011:1289

� uppgift som ekonomiska föreningar ska lämna (32 §),
� uppgifter om skattereduktion för hushållsarbete och gåva (33 §), och
� uppgifter om prissättningsbesked (34 §).

Skattereduktion för hushållsarbete och gåva

33 §

Den som begär skattereduktion för hushållsarbete eller gåva enligt

67 kap. 11�26 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna uppgift om un-
derlaget för skattereduktionen.

I fråga om förmån av sådant arbete som räknas som hushållsarbete enligt

67 kap. 13 a och 13 b §§ inkomstskattelagen ska även sådana uppgifter som
avses i 9 a § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för
hushållsarbete lämnas.

34 kap.

Investeringssparkonto

8 a §

Den som för eller har fört ett investeringssparkonto ska till den som

är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt 20 kap. 3 § med anledning av en
avyttring som avses i 44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229), lämna
de uppgifter som behövs för att kontrolluppgiftsskyldigheten ska kunna full-
göras.

9 §

Fondbolag och förvaltningsbolag som ska föra eller låta föra ett regis-

ter över andelsinnehavare i en investeringsfond ska, då en förvaltare ska fö-
ras in i registret enligt 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om investeringsfonder,
lämna förvaltaren uppgifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för
de andelar i en investeringsfond som tillhör en andelsägare och som har re-
gistrerats på förvaltaren i stället för andelsägaren.

Vid byte av en förvaltare eller om förvaltaren inte längre ska vara införd i

ett register, ska den förvaltare som andelarna i investeringsfonden flyttas
från lämna den nya förvaltaren, fondbolaget eller förvaltningsbolaget upp-
gifter om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar som flyttas.

Första och andra styckena gäller inte andelar i en investeringsfond efter

det att andelarna har förtecknats på ett investeringssparkonto.

10 §

Uppgifter som avses i 6 och 7 §§ ska lämnas senast månaden efter det

att skyldigheten att lämna kontrolluppgift uppkom, dock inte senare än den
15 januari påföljande år.

Uppgifter som avses i 8�9 §§ ska lämnas snarast och senast den 15 januari

året efter det år som uppgiften gäller.

38 kap.

1 §

Fastställda formulär ska användas för att lämna

1. kontrolluppgifter,
2. åtagande
a) enligt 23 kap. 6 § om att lämna kontrolluppgifter om pensionsför-

säkringar och sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med en pen-
sionsförsäkring, och

background image

9

SFS 2011:1289

b) enligt 23 kap. 7 § om att lämna kontrolluppgifter om gåvor,
3. deklarationer,
4. särskilda uppgifter, och
5. periodiska sammanställningar.

56 kap.

3 §

I beslut om slutlig skatt ska Skatteverket fastställa underlaget för att ta

ut skatt eller avgift enligt

1. inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
3. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som av-

ses i 2 § första stycket 1�4 och 6�10 den lagen,

4. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
5. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, och
6. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.

59 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

� ansvar när skatteavdrag inte har gjorts med rätt belopp (2�6 §§),
� ansvar när anmälan om F-skatt i anställningsförhållande inte har gjorts

(7�9 §§),

� betalningsmottagarens ansvar för arbetsgivaravgifter (10 §),
� ansvar för delägare i ett svenskt handelsbolag (11 §),
� företrädaransvar (12�21 §§),
� ansvar för redare (22 §),
� ansvar för näringsidkare i en mervärdesskattegrupp (23 §),
� ansvar för den som har avyttrat ett skalbolag (24 §), och
� indrivning och preskription (26 och 27 §§).

65 kap.

6 §

Om en slutskatteberäkning enligt 56 kap. 9 § visar att slutlig skatt ska

betalas, ska kostnadsränta, om inte annat följer av 4 § andra stycket, beräk-
nas från och med den 13 i andra månaden efter beskattningsåret. Kost-
nadsränta ska beräknas till och med den dag då betalning senast ska ske.

Innan kostnadsräntan beräknas ska avräkning göras för
1. särskilda avgifter, och
2. skatt enligt 2 § första stycket 6�9 lagen (1990:661) om avkastnings-

skatt på pensionsmedel.

9 §

Om debiterad preliminär skatt ska betalas den 12 i andra månaden efter

beskattningsåret eller senare eller slutlig skatt ska betalas, ska kostnadsränta
beräknas från och med den 13 i andra månaden efter beskattningsåret, om
inte annat följer av 4 § andra stycket.

För skatt enligt 2 § första stycket 6�9 lagen (1990:661) om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel gäller dock 8 §.

background image

10

SFS 2011:1289

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. Lagen tillämpas första

gången enligt följande uppställning:

22. Lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska

upphöra att gälla vid utgången av 2011. Den upphävda lagen gäller dock
fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.

�verklagandeförbudet i 19 kap. 3 § den upphävda lagen gäller inte vites-

förelägganden som meddelas efter utgången av 2011. Vitesförelägganden
som meddelas efter den tidpunkten gäller omedelbart.

Den som före utgången av 2012 har gett in en skriftlig förbindelse enligt

13 kap. 1 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska vid
ingången av 2013 även anses ha gett in en förbindelse enligt 23 kap. 5 §.

Den som före utgången av 2012 har gett in ett åtagande enligt 13 kap. 2

eller 2 a § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska vid ingång-
en av 2013 även anses ha gett in ett åtagande enligt 23 kap. 6 respektive 7 §.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

När det gäller

tillämpas lagen första gången på

f) kontrolluppgifter och informa-
tionsuppgifter

g) åtagande:
� enligt 23 kap. 6 §

� enligt 23 kap. 7 §

h) särskilda uppgifter:
� enligt 33 kap. 8 §

� enligt 33 kap. 9 §

� övriga särskilda uppgifter

uppgifter som avser kalenderåret
2013

pensionsförsäkringsavtal och avtal
om tjänstepension som har ingåtts
efter utgången av 2012
åtaganden som lämnas efter utgång-
en av 2012

uppgifter som avser kalenderåret
2013
uppgifter som avser beslut som med-
delas efter utgången av 2012
uppgifter som avser beskattningsår
som börjar den 1 februari 2012

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.