SFS 2014:1502 Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

Du är här: Start / Skatterätt / Vägtrafikskattelag (2006:227) / SFS 2014:1502 Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
141502.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227);

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 9 och 10 §§ och bilaga 2 till

vägtrafikskattelagen (2006:227) ska ha följande lydelse.

2 kap.

9 §

2

Koldioxidbeloppet är för ett skatteår 22 kronor per gram koldioxid som

fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 111 gram. Upp-
gift om fordonets utsläpp av koldioxid vid blandad körning hämtas i vägtra-
fikregistret.

För fordon som är utrustade med teknik för drift med en bränsleblandning

som till övervägande del består av alkohol, eller helt eller delvis med annan
gas än gasol, är koldioxidbeloppet 11 kronor per gram koldioxid som fordo-
net vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 111 gram. Uppgift om
fordonets utsläpp av koldioxid vid blandad körning hämtas i vägtrafikregist-
ret.

Om det för fordon som avses i andra stycket finns uppgift om ett sådant

fordons utsläpp av koldioxid vid drift med en bränsleblandning som till över-
vägande del består av alkohol, eller helt eller delvis med annan gas än gasol,
ska den uppgiften användas.

10 §

3

Bränslefaktorn är 2,37.

Miljötillägget är
a) 500 kronor för fordon som blivit skattepliktiga för första gången före ut-

gången av år 2007, och

b) 250 kronor för fordon som blivit skattepliktiga för första gången efter ut-

gången av år 2007.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. I fråga om 2 kap. 9 och 10 §§ gäller äldre bestämmelser fortfarande för

vägtrafikskatt som avser tid före den 1 januari 2015.

1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

2 Senaste lydelse 2012:761.

3 Senaste lydelse 2012:759.

SFS 2014:1502

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1502

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Christoffer Andersson Calafatis
(Finansdepartementet)

background image

3

SFS 2014:1502

Bilaga 2

4

Fordonsskatt

4 Senaste lydelse 2009:1468.

Fordonsslag

Skattevikt,
kilogram

Skatt,
kronor
grund-
belopp

tilläggsbelopp
för varje
helt hundratal
kilogram
över den

lägsta vikten
i klassen

B

Tunga lastbilar

2.6 u

tan draganordning,

med

tre hjulaxlar,

2.6.1 inte vägavgiftspliktiga
enligt lagen (1997:1137)
om vägavgift för vissa
tunga fordon

3 501 � 11 999

2 232

�

12 000� 12 999

3 041

�

13 000� 13 999

3 811

�

14 000� 14 999

4 581

�

15 000� 15 999

5 351

�

16 000� 16 999

6 711

�

17 000� 17 999

7 571

�

18 000� 18 999

8 943

�

19 000� 19 999

10 451

�

20 000�

11 024

�

2.6.2 vägavgiftspliktiga
enligt lagen (1997:1137)
om vägavgift för vissa
tunga fordon

12 000� 16 999

552

�

17 000� 18 999

1 134

�

19 000� 20 999

1 471

�

21 000� 22 999

2 268

�

23 000�

3 525

�

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.