SFS 2019:375 Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

Du är här: Start / Skatterätt / Vägtrafikskattelag (2006:227) / SFS 2019:375 Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
SFS2019-375.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 1 § och 8 kap. 2 § vägtrafik-
skattelagen (2006:227) ska ha följande lydelse.

3 kap.
1 §
Motorcyklar och bilar samt släpvagnar med skattevikt över 750 kilogram
är skattepliktiga för saluvagnsskatt om de får användas med stöd av en
saluvagnslicens som har meddelats enligt lagen (2019:370) om fordons
registrering och användning.

8 kap.
2 §
Vid återbetalning av vägtrafikskatt ska räknas av

1. sådan vägtrafikskatt som är förfallen till betalning och som inte har

betalats, och

2. sådana avgifter för registrering enligt vägtrafikdatalagen (2019:369)

som ska betalas i samband med betalning av vägtrafikskatt.

I fråga om avräkningen ska bestämmelserna i 4 kap. 1�5 och 10 §§ och i

7 kap. tillämpas på motsvarande sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241.

SFS

2019:375

Publicerad
den

7 juni 2019

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.