SFS 2014:860 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

Du är här: Start / Skoljuridik / Gymnasieförordning (2010:2039) / SFS 2014:860 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
140860.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039);

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen (2010:2039)
dels att 4 kap. 10 a §, 8 kap. 1 b, 1 e och 16 §§, 9 kap. 4 a §, 12 kap. 3 och

4 §§ och rubrikerna närmast före 8 kap. 1 e § och 12 kap. 3 § ska ha följande
lydelse,

dels att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förord-

ningen (2012:402) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 1 kap. 2 §, 8 kap. 15 § och

12 kap. 4 a §, samt närmast före 1 kap. 2 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

Bestämmelser om vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år

2 §

1

Bestämmelser om vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år

finns i förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tek-
niskt år och statsbidrag för sådan utbildning.

4 kap.

10 a §

2

En huvudman får, utöver de moderna språk som alltid ska erbjudas

enligt 10 §, erbjuda undervisning i ämnet svenskt teckenspråk för hörande
som ersättning för undervisning i moderna språk.

I stället för svenska eller svenska som andraspråk respektive engelska får

döva elever eller hörselskadade elever som är beroende av teckenspråk på
program i gymnasieskolan läsa svenska för döva respektive engelska för döva
som gymnasiegemensamma ämnen.

Beslut enligt andra stycket fattas av rektorn.

8 kap.

1 b §

3

Om ett betyg är beroende av två eller flera legitimerade lärares

bedömning och dessa inte kan enas, ska betyget beslutas av den eller de av
dessa lärare som har behörighet att undervisa i det ämne som betyget avser.

1 Tidigare 1 kap. 2 § upphävd genom 2012:402.

2 Senaste lydelse 2013:241.

3 Senaste lydelse 2012:745.

SFS 2014:860

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:860

Om ett betyg är beroende av en bedömning av två eller flera legitimerade

lärare som är behöriga att undervisa i det ämne som betyget avser och dessa
lärare inte kan enas, ska betyget beslutas av rektorn.

Om ett betyg är beroende av en bedömning av två eller flera legitimerade

lärare som inte är behöriga att undervisa i det ämne som betyget avser och
dessa inte kan enas, ska betyget beslutas av rektorn.

Betygssättning av gymnasiearbetet och gymnasiesärskolearbetet

1 e §

4

Betyg på gymnasiearbetet och gymnasiesärskolearbetet ska beslutas

av den ansvariga läraren efter att en medbedömare som har erfarenhet av det
kunskapsområde som arbetet avser har yttrat sig.

När gymnasiearbetet eller gymnasiesärskolearbetet helt eller delvis har

genomförts som arbetsplatsförlagt lärande ska handledaren vara medbedö-
mare.

För en elev på ett yrkesprogram ska medbedömaren ha erfarenhet av det

yrkesområde som gymnasiearbetet avser.

15 §

5

Ett betyg på en inledande kurs i historia som omfattar 100 gymnasie-

poäng får i examens- eller studiebeviset från ett nationellt program i gymna-
sieskolan omvandlas till samma betyg på en annan inledande kurs i historia
och en kurs i historia som bygger på denna andra inledande kurs, förutsatt att
de två sistnämnda kurserna tillsammans omfattar samma antal gymnasie-
poäng som den kurs de ersätter. På samma sätt får ett betyg på en inledande
kurs i samhällskunskap eller naturkunskap omvandlas till betyg på andra kur-
ser i samma ämne.

Om ett betyg omvandlas enligt första stycket för att eleven har fått betyg

från en utbildning som omfattar mer än 2 500 gymnasiepoäng, ska eleven
anses ha slutfört ett utökat program.

16 §

Examensbevis från ett nationellt program i gymnasieskolan får utfär-

das endast en gång. Rektorn får dock besluta särskilt om sådan omvandling
som avses i 15 §.

9 kap.

4 a §

6

En elevs utbildning i gymnasiesärskolan får avvika från vad som

annars gäller för ett nationellt program genom att vissa kurser byts ut, för att
eleven ska kunna läsa

1. kurser enligt gymnasieskolans ämnesplaner,
2. ämnesområden i individuella program i gymnasiesärskolan, eller
3. kurser som inte finns i programstrukturen för det program som eleven är

antagen till.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om att kurser får bytas ut av andra

skäl än de som anges i första stycket.

4 Senaste lydelse 2012:745.

5 Tidigare 8 kap. 15 § upphävd genom 2013:359.

6 Senaste lydelse 2013:359. �ndringen innebär att tredje stycket tas bort.

background image

3

SFS 2014:860

12 kap.

Avslutande av utbildningen

3 §

En elev anses ha avslutat utbildningen om eleven inte kommer till den

utbildning eleven har antagits till och inte heller anmäler giltig orsak att utebli
inom tre dagar efter det att den första terminen har startat.

4 §

Om en elev vill avsluta utbildningen utan att slutföra den, ska eleven

anmäla det till rektorn. En elev som inte har fyllt 18 år och inte heller har
ingått äktenskap ska visa att vårdnadshavaren samtycker till att eleven slutar i
förtid.

4 a §

Om en elev har påbörjat en utbildning och därefter utan anmälan

enligt 4 § har uteblivit från utbildningen under mer än en månad i följd, utan
att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha
avslutat utbildningen.

Rektorn får dock besluta att eleven inte ska anses ha avslutat utbildningen

trots att förutsättningarna i andra stycket finns, om det finns synnerliga skäl.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012 och tillämpas första

gången på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2013. �ldre bestämmel-
ser gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats före den 1 juli 2013.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. Bestämmelserna i 8 kap. 15 och 16 §§ i den nya lydelsen tillämpas första

gången på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2011.

3. Bestämmelserna i 4 kap. 10 a §, 8 kap. 1 e § och 9 kap. 4 a § i den nya

lydelsen tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter ikraftträ-
dandet.

4. För utbildning som påbörjas före ikraftträdandet gäller 4 kap. 10 a §,

8 kap. 1 e § och 9 kap. 4 a § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.