SFS 2015:585 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

Du är här: Start / Skoljuridik / Gymnasieförordning (2010:2039) / SFS 2015:585 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
150585.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039);

utfärdad den 8 oktober 2015.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 5, 7, 8 och 14�16 §§ gymnasieförord-

ningen (2010:2039) ska ha följande lydelse.

5 kap.

5 §

1

Ansökan ska innehålla

1. en beskrivning av utbildningens innehåll,
2. i förekommande fall, uppgift om tidigare elevers resultat på motsvarande

utbildning,

3. uppgift om kostnaden för utbildningen,
4. i förekommande fall, uppgift om antalet elever som genomgått motsva-

rande utbildning,

5. i förekommande fall, en beskrivning av huvudmannens tidigare erfaren-

het av att bedriva motsvarande utbildning,

6. i förekommande fall, en ansökan om nya kurser enligt 1 kap. 6 § eller

uppgift om att huvudmannen har ansökt om nya kurser, och

7. uppgift om huruvida, och i så fall en beskrivning av hur, huvudmannen

när det gäller gymnasieskolan avser att ställa upp särskilda förkunskapskrav
enligt 7 § eller tillämpa kompletterande urvalsgrunder enligt 8 §.

Om ansökan avser en särskild variant inom det estetiska området i gymna-

sieskolan ska den alltid innehålla en beskrivning av hur huvudmannen avser
att ställa upp särskilda förkunskapskrav enligt 7 § och tillämpa komplette-
rande urvalsgrunder enligt 8 §.

7 §

2

För behörighet till en särskild variant i gymnasieskolan får krav ställas

på att den sökande har kunskaper i ett sådant ämne eller inom ett sådant
ämnesområde som är utmärkande för varianten.

För behörighet till en särskild variant inom det estetiska området i gymna-

sieskolan ska krav ställas på att den sökande har kunskaper i ett sådant ämne
eller inom ett sådant ämnesområde som är utmärkande för varianten.

8 §

3

Vid urval bland behöriga sökande till en särskild variant i gymnasie-

skolan får, förutom till betygen, hänsyn tas till ett prov för bedömning av den

1 Senaste lydelse 2012:745.

2 Senaste lydelse 2012:402.

3 Senaste lydelse 2012:402.

SFS 2015:585

Utkom från trycket
den 20 oktober 2015

background image

2

SFS 2015:585

sökandes färdigheter eller kunskaper inom det ämne eller ämnesområde som
den särskilda varianten är inriktad mot.

Vid urval bland behöriga sökande till en särskild variant inom det estetiska

området i gymnasieskolan ska, förutom till betygen, hänsyn tas till ett prov
för bedömning av den sökandes färdigheter eller kunskaper inom det ämne
eller ämnesområde som den särskilda varianten är inriktad mot.

14 §

4

En offentlig huvudman får ansöka om att en utbildning ska vara riks-

rekryterande. Enskilda huvudmän får ansöka om motsvarande prövning för
att få en avvikelse i form av s.k. riksrekryterande utbildning. Ansökan görs
hos Statens skolverk senast den 31 januari året innan utbildningen på pro-
grammet planeras att starta. Enskilda huvudmän ska, enligt 2 kap. 1 och 4 §§,
ge in ansökan till Statens skolinspektion.

Det ska framgå av ansökan vilket nationellt program den avser. Om ansö-

kan gäller en utbildning i gymnasieskolan med eget examensmål, ska det
också framgå om ansökan avser ett yrkesprogram eller ett högskoleförbere-
dande program.

När det gäller gymnasieskolan ska ansökan även innehålla uppgift om

huruvida, och i så fall en beskrivning av hur, huvudmannen avser att ställa
upp särskilda förkunskapskrav enligt 15 § eller tillämpa kompletterande
urvalsgrunder enligt 16 §. Om ansökan avser en riksrekryterande estetisk
spetsutbildning för det estetiska programmet i gymnasieskolan ska den dock
alltid innehålla en beskrivning av hur huvudmannen avser att ställa upp sär-
skilda förkunskapskrav enligt 15 § och tillämpa kompletterande urvalsgrun-
der enligt 16 §.

15 §

5

För behörighet till en riksrekryterande utbildning i gymnasieskolan

får krav ställas på att den sökande har kunskaper i ett sådant ämne eller inom
ett sådant ämnesområde som är utmärkande för utbildningen.

För behörighet till en riksrekryterande estetisk spetsutbildning för det

estetiska programmet i gymnasieskolan ska krav ställas på att den sökande
har kunskaper i ett sådant ämne eller inom ett sådant ämnesområde som är
utmärkande för utbildningen.

16 §

6

Vid urval bland behöriga sökande till en riksrekryterande utbildning i

gymnasieskolan får, förutom till betygen, hänsyn tas till ett prov för bedöm-
ning av den sökandes färdigheter eller kunskaper inom det ämne eller ämnes-
område som den riksrekryterande utbildningen är inriktad mot.

Vid urval bland behöriga sökande till en riksrekryterande estetisk spetsut-

bildning för det estetiska programmet i gymnasieskolan ska, förutom till bety-
gen, hänsyn tas till ett prov för bedömning av den sökandes färdigheter eller
kunskaper inom det ämne eller ämnesområde som den riksrekryterande
utbildningen är inriktad mot.

1. Denna förordning träder i kraft den 17 november 2015.
2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på utbildning

som påbörjas efter ikraftträdandet.

4 Senaste lydelse 2012:995.

5 Senaste lydelse 2012:402.

6 Senaste lydelse 2012:402.

background image

3

SFS 2015:585

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som påbörjats före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.