SFS 2020:780 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

Du är här: Start / Skoljuridik / Gymnasieförordning (2010:2039) / SFS 2020:780 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
SFS2020-780.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

Utfärdad den 10 september 2020

Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen (2010:2039)1

dels att 13 a kap. 3 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 4 a kap. 3 § och 13 a kap. 3 § ska utgå,
dels att 1 kap. 1 och 7 §§, 4 a kap. 1�5 §§, 9 kap. 9 §, 13 kap. 3 och 7 §§

och rubrikerna närmast före 4 a kap. 1, 4 och 5 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 4 b kap., en ny paragraf, 4 a kap.

6 §, och närmast före 4 a kap. 2 och 6 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.
1 §
2 I denna förordning finns följande kapitel:

� inledande bestämmelser (1 kap.),
� huvudmän (2 kap.),
� lärotider (3 kap.),
� utbildningens innehåll och omfattning (4 kap.),
� fjärrundervisning (4 a kap.),
� distansundervisning (4 b kap.),
� avvikelser inom de nationella programmen (5 kap.),
� introduktionsprogram (6 kap.),
� behörighet, urval och förfarandet vid antagning (7 kap.),
� betyg, gymnasieexamen och prövning (8 kap.),
� stödåtgärder (9 kap.),
� utbildning för döva och hörselskadade (10 kap.),
� utbildning för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbild-

ning) (11 kap.),

� elever (12 kap.),
� bidrag till huvudmän för fristående gymnasieskolor och gymnasie-

särskolor (13 kap.),

� utbildning för elever vid särskilda ungdomshem (13 a kap.), och
� övriga bestämmelser (14 kap.).

7 §3 En elevs individuella studieplan ska innehålla följande uppgifter:

� vilken studieväg eleven går på,
� de val av kurser eller ämnesområden som eleven har gjort,
� övriga kurser eller ämnesområden som ingår i elevens program,

1 Senaste lydelse av

13 a kap. 3 § 2015:291

rubriken närmast före 4 a kap. 3 § 2015:291

rubriken närmast före 13 a kap. 3 § 2015:291.

2 Senaste lydelse 2015:291.

3 Senaste lydelse 2018:1328.

SFS

2020:780

Publicerad
den

12 september 2020

background image

2

SFS

� om eleven följer ett utökat program och i så fall vilka kurser som ligger

utanför det fullständiga programmet,

� om eleven följer ett reducerat program och i så fall i vilken omfattning

samt om möjligt vilka kurser som har tagits bort,

� om eleven följer ett individuellt anpassat program och i så fall vilka kur-

ser som har bytts ut,

� när det är aktuellt, elevens studier i grundskolans ämnen, och
� om eleven får fjärrundervisning och i så fall i vilken utsträckning.
Om eleven går ett introduktionsprogram i gymnasieskolan ska den indivi-

duella studieplanen dessutom innehålla uppgifter om

� utbildningens mål och längd,
� delar av kurser, annan yrkesinriktad utbildning, praktik och andra insat-

ser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling och som är avsedda
att ingå i utbildningen, och

� när det är aktuellt, det yrkesområde som utbildningen inriktas mot.


4 a kap.


Inledande föreskrifter4


1 §5 I 21 kap. skollagen (2010:800) finns bestämmelser om fjärrundervis-
ning i vissa skolformer.

Begränsningar i användningen av fjärrundervisning


2 §6 Fjärrundervisning får användas i kurser i ämnena

� biologi,
� engelska,
� filosofi,
� fysik,
� företagsekonomi,
� geografi,
� grekiska,
� historia,
� juridik,
� kemi,
� latin,
� matematik,
� moderna språk,
� modersmål,
� naturkunskap,
� psykologi,
� religionskunskap,
� samhällskunskap,
� svenska,
� svenska som andraspråk,
� teckenspråk, och
� teknik.
Statens skolverk får meddela föreskrifter om att fjärrundervisning får

användas i kurser i andra ämnen än de som anges i första stycket.

4 Senaste lydelse 2015:291.

5 Senaste lydelse 2015:291.

6 Senaste lydelse 2015:291.

2020:780

background image

3

SFS

3 §7 Fjärrundervisning får inte vid någon tidpunkt under ett läsår användas
för mer än 50 procent av elevens respektive skolenhetens undervisningstim-
mar.

Statens skolinspektion får efter ansökan från en huvudman medge att

fjärrundervisning får användas för mer än 50 procent av undervisningstim-
marna vid en skolenhet. Ett sådant medgivande får lämnas för högst ett läsår
åt gången och endast om det finns synnerliga skäl för det.

Begränsningar i utförandet av fjärrundervisning8


4 §9 En huvudman får inte vid någon tidpunkt under ett läsår utföra uppgif-
ter som avser fjärrundervisning åt en annan huvudman i högre omfattning
än 50 procent av sin vid läsårets början planerade totala kapacitet att erbjuda
undervisningstimmar oavsett undervisningsform.

Dokumentation av fjärrundervisning10


5 §11 Huvudmannen ska dokumentera ett beslut om att använda fjärrunder-
visning.

Anmälningsskyldighet


6 § Huvudmannen ska till Statens skolinspektion anmäla ett beslut om att
använda fjärrundervisning. Om huvudmannen utför fjärrundervisning åt
någon annan huvudman ska det också anmälas. Skolinspektionen får medde-
la föreskrifter om vad en anmälan ska innehålla.


4 b kap. Distansundervisning


Inledande föreskrifter


1 § I 22 kap. skollagen (2010:800) finns bestämmelser om distansunder-
visning i vissa skolformer.

2 § Följande bestämmelser gäller inte för utbildning där distansundervis-
ning används:

� 3 kap. 3 § om skolarbetets förläggning,
� 3 kap. 5 § om friluftsverksamhet, och
� 4 kap. 22 § tredje stycket och 4 kap. 23 § tredje stycket om undervis-

ningstid.

Ansökan


3 § En ansökan om godkännande som utförare av utbildning där distans-
undervisning används ska ha kommit in till Statens skolinspektion senast
den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Ansökan ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet.

4 § Ansökan ska innehålla uppgifter om

1. vilken utbildning ansökan avser,
2. vid vilken skolenhet utbildningen ska anordnas,
3. hur många platser utbildningen ska omfatta,
4. huruvida utbildningen riktar sig mot någon särskild elevkategori,

7 Senaste lydelse 2015:291.

8 Senaste lydelse 2015:291.

9 Senaste lydelse 2015:291.

10 Senaste lydelse 2015:291.

11 Senaste lydelse 2015:291.

2020:780

background image

4

SFS

5. de grunder för urval bland mottagna sökande till utbildningen som den

sökande avser att tillämpa, om det är fråga om en sådan utbildning som avses
i 22 kap. 13 § skollagen (2010:800),

6. kostnaden för utbildningen, och
7. huruvida den sökande tidigare har utfört utbildning där distansunder-

visning eller liknande undervisning används.

Statens skolinspektion får meddela föreskrifter om vilka ytterligare upp-

gifter ansökan ska innehålla.

Godkännande


5 § I 22 kap. 9 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om vad som
krävs för att en sökande ska godkännas som utförare av utbildning där
distansundervisning används. Det ska dessutom krävas att

1. den sökande har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för

utbildningen,

2. utbildningen bedöms tillgodose ett behov hos huvudmän som vill ge

elever särskilt stöd i form av distansundervisning eller, om det är fråga om
en sådan utbildning som avses i 22 kap. 13 § skollagen, bedöms vara efter-
frågad av sådana elever som avses i 22 kap. 8 § samma lag,

3. de grunder för urval bland mottagna sökande till utbildningen som den

sökande avser att tillämpa är godtagbara, om det är fråga om en sådan utbild-
ning som avses i 22 kap. 13 § skollagen, och

4. kostnaden för utbildningen är rimlig i förhållande till utbildningens syf-

te och kostnaden för annan gymnasial utbildning.

6 § Ett beslut om godkännande ska innehålla uppgifter om

1. vilken utbildning beslutet avser,
2. vid vilken skolenhet utbildningen ska anordnas,
3. hur många platser utbildningen får omfatta,
4. huruvida utbildningen riktar sig mot någon särskild elevkategori, och
5. de grunder för urval bland mottagna sökande till utbildningen som den

sökande ska tillämpa, om det är fråga om en sådan utbildning som avses i
22 kap. 13 § skollagen (2010:800).

Beslutet ska om möjligt fattas före den 1 september kalenderåret innan

utbildningen ska starta.

7 § Den som har godkänts som utförare av utbildning där distansundervis-
ning används ska börja utföra distansundervisningen senast vid början av det
läsår som inleds två år efter godkännandet.

Ersättning


8 § När Statens skolinspektion har godkänt en huvudman som utförare av
en sådan utbildning som avses i 22 kap. 13 § skollagen (2010:800) ska Skol-
inspektionen skicka ansökan till Statens skolverk för fastställande av det
belopp som hemkommunen ska betala till en offentlig utförare enligt 22 kap.
17 § andra stycket skollagen eller det grundbelopp som hemkommunen ska
betala till en enskild utförare enligt 22 kap. 18 § andra stycket samma lag.
Beloppet eller grundbeloppet ska varje år räknas upp med det skolindex som
har fastställts enligt förordningen (1993:167) om skolindex.

Om det kommer fram uppgifter som inte var kända när Skolverkets beslut

fattades eller det finns andra särskilda omständigheter, får Skolverket beslu-
ta om ett nytt belopp eller grundbelopp.

2020:780

background image

5

SFS

Skolverkets beslut ska om möjligt fattas före den 1 oktober kalenderåret

innan utbildningen ska starta.

9 kap.


9 § En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behö-
ver det.

En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin

ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får
ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det
finns särskilda skäl.

Studiehandledning enligt första eller andra stycket får ges i interaktiv

form med informations- och kommunikationsteknik där eleven och studie-
handledaren är åtskilda i rum men inte i tid, om det inte finns någon lämplig
person inom skolenheten som kan ge studiehandledning och huvudmannen
trots upprepade ansträngningar inte har lyckats anställa en sådan.


13 kap.


3 §12 I 16 kap. 53 §, 17 kap. 32 §, 19 kap. 46 § och 22 kap. 19 § skollagen
(2010:800) anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som
lämnas i bidrag till en enskild huvudman för gymnasieskola eller gymnasie-
särskola. Vid tillämpning av dessa bestämmelser ska ersättning för

1. undervisning avse kostnader för skolans rektor och andra anställda med

ledningsuppgifter, undervisande personal, stödåtgärder till elever, arbets-
livsorientering, kompetensutveckling av personalen och liknande kostnader,

2. lärverktyg avse kostnader för läroböcker, litteratur, datorer, maskiner

som används i undervisningen, skolbibliotek, studiebesök och liknande
kostnader,

3. elevhälsa avse kostnader för sådan elevhälsa som avser medicinska,

psykologiska eller psykosociala insatser,

4. måltider avse kostnader för livsmedel, personal, transporter och där-

med sammanhängande administration och liknande kostnader,

5. administration avse administrativa kostnader som ska beräknas till tre

procent av grundbeloppet,

6. mervärdesskatt avse ett schablonbelopp som uppgår till sex procent av

det totala bidragsbeloppet (grundbelopp och i förekommande fall tilläggsbe-
lopp), och

7. lokalkostnader avse kostnader för hyra, drift, inventarier som inte är

lärverktyg och kapital i form av ränta på lån och liknande, dock inte kostna-
der för amortering.

I det fall utbildningen är en särskild variant eller avvikelse i form av riks-

rekryterande utbildning och det inte är fråga om en sådan utbildning som
avses i 22 kap. 13 § skollagen, ska dock bidragets grundbelopp i stället
bestämmas enligt 2 kap. 6 §.

7 §13 Med tilläggsbelopp enligt 16 kap. 54 §, 17 kap. 34 §, 19 kap. 47 §
och 22 kap. 20 § skollagen (2010:800) avses ersättning för

1. assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåt-

gärder, däribland sådana som riktas till elever med stora inlärningssvårighe-
ter, och


12 Senaste lydelse 2012:402.

13 Senaste lydelse 2016:551.

2020:780

background image

6

SFS

2. modersmålsundervisning för elever som ska ges sådan undervisning.

1. Denna förordning träder i kraft den 10 oktober 2020.
2. Förordningen tillämpas första gången på utbildning och annan verk-

samhet som påbörjas efter den 30 juni 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

2020:780

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.