SFS 2009:45 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Du är här: Start / Skoljuridik / Högskolelag (1992:1434) / SFS 2009:45 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)
090045.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i högskolelagen (1992:1434);

utfärdad den 29 januari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1

kap. 2 § högskolelagen

(1992:1434) ska ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
2 Staten ska som huvudman anordna högskolor för

1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på

beprövad erfarenhet, och

2. forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt annat utvecklings-

arbete.

I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhäl-

let och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat
tillkomna vid högskolan kommer till nytta.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160.

2 Senaste lydelse 1996:1392.

SFS 2009:45
Utkom från trycket
den 10 februari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.