SFS 2016:744 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Du är här: Start / Skoljuridik / Högskolelag (1992:1434) / SFS 2016:744 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)
160744.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i högskolelagen (1992:1434);

utfärdad den 16 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 4, 7 och 8 §§ högskolelagen

(1992:1434) ska ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

2 Regeringen utser ordföranden i en högskolas styrelse. Rektor ska ingå i

styrelsen. Lärare och studenter vid högskolan har rätt att utse ledamöter i sty-
relsen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om antalet sådana
ledamöter och om hur de ska utses. Regeringen utser övriga ledamöter i sty-
relsen.

Företrädare för de anställda har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens

sammanträden.

7 §

3 Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller bered-

ning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av
8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om antalet sådana represen-
tanter och om hur de ska utses.

8 §

4 I föreskrifter om hur studenterna utser ledamöter i styrelsen eller repre-

sentanter enligt 7 §, får regeringen överlämna åt enskilda individer eller åt
sammanslutningar att utse ledamöterna eller representanterna.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2016.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:131, bet. 2015/16:UbU20, rskr. 2015/16:266.

2 Senaste lydelse 2007:141.

3 Senaste lydelse 2010:701.

4 Senaste lydelse 2010:701.

SFS 2016:744

Utkom från trycket
den 29 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.

Populära lagar