SFS 2021:317 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Du är här: Start / Skoljuridik / Högskolelag (1992:1434) / SFS 2021:317 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)
SFS2021-317.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Utfärdad den 29 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2, 5 och 6 §§ högskolelagen
(1992:1434) ska ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
2 Staten ska som huvudman anordna högskolor för

1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på

beprövad erfarenhet, och

2. forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete.
I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande

samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens
som finns vid högskolan kommer samhället till nytta.

Vad som i fortsättningen sägs om forskning avser även konstnärlig

forskning, om inte något annat anges särskilt.

5 §3 Högskolorna ska i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam
och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

I högskolornas verksamhet ska jämställdhet mellan kvinnor och män

alltid iakttas och främjas.

Den samlade internationella verksamheten vid varje högskola ska dels

stärka kvaliteten i högskolans utbildning och forskning, dels bidra nationellt
och globalt till sådan hållbar utveckling som avses i första stycket.

Högskolorna ska också aktivt främja och bredda rekryteringen till

högskolan.

Högskolorna ska i sin verksamhet främja ett livslångt lärande.

6 § I högskolornas verksamhet ska som allmän princip gälla att den
akademiska friheten ska främjas och värnas.

För forskningen ska som allmänna principer gälla att
1. forskningsproblem får fritt väljas,
2. forskningsmetoder får fritt utvecklas, och
3. forskningsresultat får fritt publiceras.

Denna lag träder i kraft 1 juli 2021.

1 Prop. 2020/21:60, bet. 2020/21:UbU16, rskr. 2020/21:254.
2 Senaste lydelse 2013:119.
3 Senaste lydelse 2005:1208.

SFS

2021:317

Publicerad
den

30 april 2021

background image

2

SFS

2021:317

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.