SFS 1976:1046

761046.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976:1046 Lag

utkom f rän trycket

�verlämnande av förvaltningsuppgifter mom

den 23 dec. 1976

Utbildningsdepartementets verksamhetsområde;

utfärdad den 15 december 1976.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives följande.

1 § Föreningen svenska tecknare utser och entledigar en ledamot och

en suppleant för denne i styrelsen för Sveriges författarfond.

2 § Handelshögskolan i Stockholm prövar frågor om doktorandsti­
pendier och utbildningsbidrag för doktorander till studerande vid hög­
skolan.

Beslut enligt denna paragraf fattas av högskolans lärarråd,

3 § Musikaliska akademien prövar

j

1. frågor om statsbidrag till musikpedagogisk utbildningsverksamhet

i'

inom privata musikskolor i Stockholm och om villkor för detta bidrag

' I i

och

i'

2. frågor om statsbidrag till orgelspelarkurs och om villkor för detta

i

bidrag.

I i

Musikaliska akademien handhar

I

1. orgelspelarkurs och
2. kurser för avläggande av organist- och kantorsexamen, för avläg­

gande av pedagogisk examen för kyrkokantorer samt för utbildande av

kyrkomusiker vid Svenska diakonsällskapets diakonskola.

Beslut enligt denna paragraf fattas av akademiens styrelse.

4 § Riksföreningen mot cancer prövar frågor om anslag av statliga

medel för forskning inom föreningens verksamhetsområde.

5 § Stiftelsen Institutet för rikskonserter prövar

1. frågor om statsbidrag och förlusttäckningsgarantier av statliga

medel till regionala och lokala musikaktiviteter samt

2. fråga om statsbidrag till svenska musikers utlandsverksamhet.

6 § Stiftelsen Svensk-norska samarbetsfonden prövar frågor om stat­

liga stipendier inom fondens verksamhetsområde.

7 § Stiftelsen Sveriges fr ia konstskolor prövar frågor om stöd av stat­

liga medel åt verksamheten vid vissa konstskolor i Stockholm, Göteborg

och Malmö.

8 § Svenska fotografernas förbund utser och entledigar en ledamot

och en suppleant för denne i styrelsen för Sveriges författarfond.

9 § Svenska föreningen Norden prövar

1. frågor om lärarutbyte mellan de nordiska länderna och

; |j
' . i

2244

1 Prop. 1976/77: 23, KrU 2 6, rslcr 71.

a ⬢-

!;!' i

¬

background image

2. frågor om statsbidrag till resor och statliga stipendier inom för-

SFS 1976:1046

eningens verksamhetsområde.

10 § Sveriges författarförbund

1. prövar frågor om fördelning av statliga medel till författare och

översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker och i tal­

tidningar samt

2. utser och entledigar åtta ledamöter och en suppleant för var och

en av dem i styrelsen för Sveriges författarfond.

11 § Sveriges hantverks- och industriorganisation prövar frågor om

statsbidrag till kostnader för granskning av gesällprov.

12 § Den som är verksam inom forskningsråds verksamhetsområde

får deltaga i val av de elektorer som har att välja ledamöter i forsk­

ningsrådet.

13 § För utövande av förvaltningsuppgift enligt denna lag gäller de

föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som rege­
ringen utser.

Regeringen eller myndighet som regeringen utser kan besluta om

undantag från föreskrifterna i denna lag.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt

uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
Genom lagen upphäves lagen (1976: 426) om överlämnande av förvalt­

ningsuppgifter till föreningar, samfälligheter och stiftelser inom utbild­
ningsdepartementets verksamhetsområde.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

JAN-ERIK WIKSTR�M

(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.