SFS 1981:520

810520.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:520

om äednsiig i lagen (1976:1046) om överlämnande av

utkom frän trycket

forval�0eingsöppgifter inom ulbildeingsdepsrlemen�0ete

den isjuni i98i

verksamheteområde;

utfärdad den 4 juni 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i lagen (197 6:1046) om överläm­

nande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksam­

hetsområde skall införas en ny paragraf, 11 c §, av nedan angivna lydelse.

11 c § Enligt föreskrifter om statsbidrag till kulturverksamhet i folkbild­

ningen m. m. kan ideell förening få statsbidrag. Länsbildningsförbunden
prövar frågor om statsbidrag enligt dessa föreskrifter i den mån prövningen
inte ankommer på statens kulturråd.

Folkbildningsförbundet bestämmer hur stor del av tillgängliga medel för

sådana statsbidrag, som avses i första stycket, som står till vaije länsbild­

ningsförbunds förfogande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

På regeringens vägnar

ROLF WIRT�0N

Arvid Sanmark

(Utbildningsdepartementet)

' Prop. 1980/81:127, UbU 36, rskr 386.

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.