SFS 1990:232

900232.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av

förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets

verksamhetsområde;

utfärdad den 3 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1976:1046) om

överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets

verksamhetsområde

dels att 7 och 11 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 9 a och 12 b §§ skall ha följande lydelse.
Lagen kom mer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

1 § Föreningen svenska tecknare utser och entledigar en ledamot och en

suppleant för denne dels i styrelsen för Sveriges författarfond, dels i
styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond. Lag (1982:599).

2 § Handelshögskolan i Stockholm prövar frågor om doktorandstipendi­
er och utbildningsbidrag för doktorander till studerande vid högskolan.

Beslut enligt denna paragraf fattas av högskolans lärarråd.

2 a § Bokbranschens finansieringsinstitut aktiebolag prövar frågor om
kreditstöd och sortimentsstöd samt utbildnings- och rådgivningsstöd till

bokhandeln.

Den som hos Bokbranschens finansieringsinstitut aktiebolag har tagit

befattning med något ärende som avses i första stycke t får inte obehörigen

röja vad han därvid har erfarit om enskilds aöars- eller driftsförhållanden.

Lag (1985:524).

3 § Musikaliska akademien prövar

1. frågor om statsbidrag till musikpedagogisk utbildningsverksamhet

inom privata musikskolor i Stockholm och om villkor för detta bidrag,

2. frågor om statsbidrag till orgelspelarkurs och om villkor för detta

bidrag och

3. frågor om statsbidrag till tryckning av verk som ges ut av musikförlag.

^ Musikaliska akademien handhar

' 1. orgelspelarkurs och

2. kurser för avläggande av organist- och kantorsexamen, för avläggande

av pedagogisk examen för kyrkokantorer samt för utbildande av kyrkomu­
siker vid Svenska diakonsällskapets diakonskola.

Beslut enligt denna paragraf fattas av akademiens styrelse. Lag

(1979:268).

4 § Riksföreningen mot cancer prövar frågor om anslag av statliga medel

för forskning inom föreningens verksamhetsområde.

SFS 1990:232

Utkom från trycket

den 30 maj 1990

Omtryck

' Prop. 1989/90:100 (bil. 10 p. G 30). KrU21, rskr. 224.

325

¬

background image

SFS 1990:232

5 § Stiftelsen Svenska rikskonserter prövar

1. frågor om statsbidrag och f�rlusttäckningsgarantier av statliga m

till regionala och lokala musikaktiviteter samt

v

2. fråga o m statsbidrag till svenska musikers utlandsverksamhet. Lag

(1987:1302).

6 § Stiftelsen Svensk-norska samarbetsfonden prövar frågor om statliga
stipendier inom fondens verksamhetsområde.

7 § har upphävts genom lag (1990:232).

7 a § Stiftelsen Svenska Filminstitutet prövar frågor om fördelning av

statliga medel inom stiftelsens verksamhetsområde. Lag (1989:261).

8 § Svenska fotografers förbund utser och entledigar en ledamot och en

suppleant för denne dels i styrelsen för Sveriges författarfond, dels i

styrelsen for Sveriges bildkonstnärsfond. Lag (1982:599).

9 § Svenska föreningen Norden prövar

1. frågor om lärarutbyte mellan de nordiska länderna och

2. frågor om statsbidrag till resor och statliga stipendier inom förening­

ens verksamhetsområde.

9 a

Stiftelsen Svenska institutet prövar frågor om statliga stipendier

for att främja utbyte av forskarstuderande och forskare mellan Sverige och
andra länder och frågor om fördelning av statliga medel for andra åtgärder

som syftar till att stärka forsknings- och forskarutbildningssamarbete mel­

lan Sverige och andra länder.

Stiftelsen Svenska institutet prövar också frågor om statliga resestipen­

dier åt lärare i ungdomsskolan for studiebesök i utländska skolor. Lag

(1990:232).

326

10 § Sveriges författarförbund

1. prövar frågor om fördelning av statliga medel till författare och

översättare for utnyttjande av deras verk i form av talböcker och i taltid­

ningar samt

2. utser och entledigar åtta ledamöter och en suppleant for var och en av

dem i styrelsen för Sveriges författar fond.

\

10 a § Föreningen Sveriges konsthantverkare och industriformgivare ut­
ser och entledigar två ledamöter och två suppleanter for dessa i styrelsen

for Sveriges bildkonstnärsfond. Lag (1982:599).

10 b § Konstnäremas riksorganisation utser och entledigar sex ledamö­

ter och sex suppleanter för dessa i styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond.

Lag (1982:599).

10 c § Svenska gruvföreningen utser och entledigar en ledamot i nämn­

den för isotopgeologi vid naturhistoriska riksmuseet. Lag (1984:576).

' Senaste lydelse 1985:481.

¬

background image

11 § har upphävts genom lag (1990:232).

SFS 1990:232

11 a § Folkbildningsforbundet prövar frågor om fördelning mellan läns-

bildningsforbunden av statsbidrag till länsbildningsforbundens verksam­
het.

^^979; 265;.

11 b § Svenska Riksteatern prövar frågor om statsbidrag till finsk ama­

törteaterverksamhet i Sverige. Lag (1 980:288).

11 c § Enligt foreskrifter om statsbidrag till kulturverksamhet i folkbild­

ningen m. m. kan ideell förening få s tatsbidrag. Länsbildningsförbunden

prövar frågor om statsbidrag enligt dessa föreskrifter i den mån prövning­

en inte ankommer på statens kulturråd.

Folkbildningsförbundet bestämmer hur stor del av tillgängliga medel f�r

sådana statsbidrag, som avses i första styc ket, som står till vaije länsbild­
ningsförbunds förfogande. Lag (1981:520).

12 § Den som är verksam inom forskningsråds verksamhetsområde får

deltaga i val av d e elektorer som har att välja ledamöter i forskningsrådet.

12 a § Nordiska museet får, i fråga o m vid museet anställd personal,

fatta sådana beslut som avser myndighetsutövning i den mån inte annat är
föreskrivet. Lag (1981:1330).

12 b §' Stiftelsen Tekniska museet får, i fråga o m vid museet anställd

personal, fatta sådana beslut som avser myndighetsutövning i den mån

inte annat är föreskrivet. Lag (1990:232).

12 c § Svenska språknämnden får, i fråga om vid nämnden anställd

personal, fatta sådana beslut som avser myndighetsutövning i den mån

inte annat är föreskrivet. Lag (1983:512).

13 § För utövande av förvaltningsuppgift enligt denna lag gäller de före­

skrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utser.

Regeringen eller myndighet som regeringen uts er kan besluta om undan­

tag från föreskrifterna i denna lag.

14 § Om ett beslut som avses i 2 och 12 a-c §§ får överklagas, tillämpas

bestämmelserna i 23-25 och 30 §§ förvaltningslagen (1986:223). Lag

(1989:117).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

På regeringens vägnar

BENGT G�RANSSON

Erik Tersmeden

(Utbildningsdepartementet)

' Senaste lydelse 1985:481.

327

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.