SFS 1979:268

790268.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:268

Lag

Utkom från trycket

den 30 maj 1979

om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av

förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets

verksamhetsområde;

utfärdad den 10 maj 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1976:1046) om

överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets

verksamhetsområde

dels att 3 § skall ha nedan angivna lydelse.

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, II a §, av nedan angivna ly­

delse.

3 § Musikaliska akademien prövar

1. frågor om statsbidrag till musikpedagogisk utbildningsverksamhet

inom privata musikskolor i Stoc kholm och om villkor för detta bidrag.

590

' Prop. 1978/79:100 (bil. 12 p, B 3 och 18) , KrU 24, rskr 23 4.

¬

background image

2. frågor om statsbidrag till orgelspelarkurs och om villkor för detta bi-

SFS 1979:268

drag och

3. frågor om statsbidrag till tryckning av verk som ges ut av musikför­

lag.

Musikaliska akademien handhar
1. orgelspelarkurs och
2. kurser för avläggande av organist- och kantorsexamen, för avläggan­

de av pedagogisk examen för kyrkokantorer samt för utbildande av kyrko­
musiker vid Svenska diakonsällskapets diakonskola.

Beslut enligt denna paragraf fattas av akademiens styrelse.

II a § Folkbildningsförbundet prövar frågor om fördelning mellan läns­

bildningsförbunden av statsbidrag till länsbildningsforbundens verksam­
het.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979.

På regeringens vägnar

JAN-ERIK WIKSTR�M

Jan Pennlöv
(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.