SFS 2012:911 Lag om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall / SFS 2012:911 Lag om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall
120911.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1109) om
uppdragsutbildning i vissa fall;

utfärdad den 13 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1109) om upp-

dragsutbildning i vissa fall

2

dels att 3 § ska upphöra att gälla,
dels att 4 § ska ha följande lydelse.

4 §

3

Deltagare i sådan uppdragsutbildning som motsvarar utbildning inom

skolväsendet får ges betyg eller annat kompetensbevis enligt bestämmel-
serna för sådan utbildning under de förutsättningar som anges i föreskrifter
som meddelas av regeringen.

�ven i andra frågor som rör förhållandet till skolväsendet meddelas före-

skrifter av regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Anders Lindgren
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113.

2 Senaste lydelse av 3 § 1993:794.

3 Senaste lydelse 2010:876.

SFS 2012:911

Utkom från trycket
den 21 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.