SFS 1991:1109

911109.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1109 Lag

Utkom från trycket

om Uppdragsutbildning i vissa fall;

den 5 juli 1991

utfardad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

I § Med uppdrag sutbildning avses i denna lag u tbildning som innebär

att kommuner och landsting skommuner mot särski ld ersättnin g från an ­

nan än enskild, för dennes räkning anordnar utbildning för personer som
uppdragsgivaren utser. Uppdragsutbildning får bedrivas på de villkor som

anges i denna lag.

1930

' Prop. 1990/91:85, UbU 16. rskr. 356.

¬

background image

2 § Kommuner och landstingskomm uner får bedriva uppdragsutbild-

SFS 1991:1109

ning som i fråga om a rt och nivå motsvarar den verksamhet kommune n

eller landstingskommunen får bedriva inom det offentliga skolväs endet.

Uppdragsutbildningen får dock inte motsvara ett helt nationellt program i

gymnasieskolan.

3 § I anslutning till kommunal högskoleutbildning inom vårdområdet
får bedrivas uppdragsutbildning som i fråga om art och nivå har anknyt­

ning till huvudmannens högskoleutbildning inom detta område, dock inte
uppdragsutbildning som motsvarar någon hel allmän utbildningslinje.

I frå ga om uppdragsut bildning i anslutn ing till hög skolan i övrigt finns

särskilda bestämmelser.

4 § Deltagare i sådan uppdragsutbildning som motsvarar utbildning
inom det offentliga skolväsendet eller i kommunal högskoleutbildning

inom vårdområdet får ges betyg eller annat kompetensbevis enligt bestäm­
melserna for sådan utbildning under de förutsättningar som anges i for e­

skrifter som meddelas av regeringen.

�ven i andra frågor som rör forhåll andet till det offentliga skolväsendet

eller högskoleutbildning meddelas foreskrifter av regeringen.

5 § Kommuner och landstingskomm uner som är huvudmän for folk­

högskolor som kan få statsbidrag, får bedriva uppdragsutbildning vid

skolorna vid sidan av den verks amhet som kan berät tiga till statsbidrag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 då lagen (1985:903 ) om upp­

dragsutbildning i anslutning till det kommunala skolvä sendet m. m. skall

upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

BENGT G�RANSSON

(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.