SFS 1991:1110

911110.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1110

om kommunernas skyldighet att svara för vissa

utkom från trycket

elevresor;

den5juiii99i

utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdag ens beslut' föreskrivs följande.

1 § Kommunerna skall svara för kostnaderna för elevresor enligt vad

som framgår av denna lag.

' Prop. 1990/91:85, UbU16, rskr. 356.

1931

¬

background image

SFS 1991:1110

2 § För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödsla
(1973:349), skall den kommun som enligt 1 k ap. 15 § skollagen är elevens ,
hemkommun, ansvara för elevens kostnader för dagliga resor me llan bo-

staden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst

sex kilometer.

3 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter för tillämpningen av

denna lag. Sådana föreskrifter får innebära att kommunens ansvar för

elevens resor begränsas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

BENGT G�RANSSON

(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.