SFS 2018:1351 Lag om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina / SFS 2018:1351 Lag om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
SFS2018-1351.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda

vissa examina
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:792) om tillstånd

att utfärda vissa examina2

dels att nuvarande 5 och 6 §§ ska betecknas 6 och 5 §§,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 10�14 §§, och närmast före

10 § en ny rubrik av följande lydelse,

dels att det ska införas en ny rubrik närmast före 1 § som ska lyda

⬝Tillstånd att utfärda examina⬝, en ny rubrik närmast före den nya 6

§ som

ska lyda ⬝Uppföljning och utvärdering⬝, en ny rubrik närmast före 7

§ som

ska lyda ⬝�&terkallelse av tillstånd⬝ och en

ny rubrik närmast före 8 § som

ska lyda ⬝Utfärdande av examina utan tillstånd⬝.

Behandling av personuppgifter
10 §
Bestämmelserna i 13 och 14 §§ tillämpas vid behandling av person-

uppgifter i verksamhet hos en enskild utbildningsanordnare som har fått

tillstånd att utfärda examina och som bedrivs med stöd av denna lag,

bestämmelser för utbildningen som finns i annan författning eller beslut som

meddelats med stöd av någon av dessa författningar.

11 § Bestämmelserna i 13 och 14 §§ kompletterar Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska

personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria

flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän

dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Termer och uttryck i 13 och 14 §§ har samma betydelse som i EU:s data-

skyddsförordning.

12 § Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns även i lagen

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-

förordning, här benämnd dataskyddslagen, och i föreskrifter som har med-

delats i anslutning till den lagen.

13 § Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning

(känsliga personuppgifter) får med stöd av artikel 9.2 g i samma förordning

behandlas av en enskild utbildningsanordnare

1

Prop. 2017/18:218, bet. 2017/18:UbU28, rskr. 2017/18:431.

2

Senaste lydelse av

5 § 2000:1371

6 § 2000:1371.

SFS 2018:1351

Publicerad

den 2 juli 2018

background image

2

SFS 2018:1351

1. om behandlingen är nödvändig för en hantering som motsvarar hand-

läggning av ett ärende hos en myndighet, eller

2. i annat fall, om behandlingen är nödvändig i verksamheten och inte

innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet.

Vid behandling som sker med stöd av första stycket är det förbjudet att

utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga

personuppgifter.

För vissa enskilda utbildningsanordnare som jämställs med myndigheter

finns det bestämmelser om behandling av känsliga personuppgifter och om

sökbegränsningar i 3 kap. 3 § dataskyddslagen.

14 § Personuppgifter som rör fällande domar i brottmål får behandlas av

en enskild utbildningsanordnare om behandlingen är nödvändig för en

hantering som motsvarar handläggning av ett ärende hos en myndighet om

att avskilja en student från utbildning.

För enskilda utbildningsanordnare som är skyldiga att följa föreskrifter

om arkiv finns det även bestämmelser om behandling av personuppgifter

som avses i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning i 3 kap. 8 § dataskydds-

lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)