SFS 1993:792 Lag om tillstånd att utfärda vissa examina

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina / SFS 1993:792 Lag om tillstånd att utfärda vissa examina
SFS 1993_792 Lag om tillstånd att utfärda vissa examina

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:792

Utkom från trycket

den 24 juni 1993

Lag
om tillstånd att utfärda vissa examina;

utfärdad den 3 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § En enskild fysisk eller juridisk person som anordnar utbildning

(enskild utbildningsanordnare) får endast efter tillstånd utfärda sådana
examina som regeringen med stöd av högskolelagen (1992:1434) meddelat
föreskrifter om.

Tillstånd får lämnas endast om utbildningen uppfyller de krav som

uppställs i 2 eller 3 §.

2 § Följande krav gäller för att få utfärda andra examina än doktors- och
licentiatexamina.

Utbildningen skall vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund och be-

drivas så att den i övrigt uppfyller de krav som uppställs på grundläggande
högskoleutbildning i 1 kap. högskolelagen (1992:1434).

För varje examen som tillståndet avser skall utbildningen också svara

mot de särskilda krav som enligt vad regeringen föreskriver gäller för
denna examen vid de universitet och högskolor som omfattas av högskole-
lagen.

3 § Följande krav gäller för att få utfärda doktors- eller licentiatexamen.

Utbildningen skall vila på vetenskaplig grund och bygga på en grundläg-

gande högskoleutbildning samt bedrivas så att den i övrigt uppfyller de
krav som uppställs på forskarutbildning i 1 kap. högskolelagen
(1992:1434).

För en doktors- eller licentiatexamen inom ett vetenskapsområde som

tillståndet avser skall utbildningen också svara mot de särskilda krav som
enligt vad regeringen föreskriver gäller för denna examen vid de universi-
tet och högskolor som omfattas av högskolelagen.

4 § Ett tillstånd att utfärda examina får förenas med villkor öm rätt för
enskilda att ta del av handlingar hos utbildningsanordnaren.

1

Prop. 1992/93: 169, bet. 1992/93: UbU 14, rskr. 1992/93:363.

56-SFS 1993

1761

background image

1762

SFS 1993:792

5 § En enskild utbildningsanordnare som fått tillstånd att utfärda exa-
mina är skyldig att medverka i uppföljningar och utvärderingar av utbild-
ningen.

6 § Tillstånd att utfärda examina lämnas av regeringen.

Innan beslut fattas i tillståndsfrågor skall yttrande inhämtas från Kans-

lersämbetet.

7 § Ett tillstånd att utfärda examina får återkallas, om de krav som

uppställs i 2 eller 3 § inte är uppfyllda. Detsamma gäller om sådana villkor
som har ställts upp med stöd av 4 § inte iakttas eller om utbildningsanord-
naren inte iakttar sin skyldighet enligt 5 § att medverka i uppföljning och
utvärdering av utbildningen.

Beslut om återkallelse av tillstånd fattas av regeringen efter framställ-

ning av Kanslersämbetet. Innan Kanslersämbetet gör en sådan framställ-
ning skall utbildningsanordnaren ha givits tillfälle till rättelse.

8 § Om en enskild utbildningsanordnare utan tillstånd utfärdar examina
som avses i denna lag får regeringen förelägga utbildningsanordnaren att

upphöra med det. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

9 § Om regeringen med stöd av högskolelagen (1992:1434) meddelar
föreskrifter om examina som vid den tidpunkten inte är reglerade i sådana
föreskrifter, får regeringen medge undantag från krav på tillstånd enligt
denna lag under en tid av högst fem år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

2. Enskilda utbildningsanordnare som vid ikraftträdandet får statsbi-

drag till viss utbildning eller har viss utbildning ställd under statlig tillsyn
och i denna utbildning utfärdar examina som omfattas av denna lag får
även efter ikraftträdandet utfärda sådan examen för den som har påbörjat
utbildningen före den 1 oktober 1993. Möjligheten kvarstår längst till
utgången av juni 1999. Regeringen får dock, om det finns särskilda skäl, i
ett enskilt fall medge att examen utfärdas även vid en senare tidpunkt.

3. I samband med ikraftträdandet av denna lag får regeringen, utan att

ha inhämtat yttrande från Kanslersämbetet, lämna tillstånd att utfärda
examina till

a. Handelshögskolan i Stockholm för examina som avses i 2 och 3 §§,
b. Ericastiftelsen för psykoterapeutexamen,
c. Stiftelsen Stora Sköndal för socionomexamen.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

BEATRICE ASK
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.