SFS 2018:147 Lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor / SFS 2018:147 Lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
180147.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av
forskning som avser människor;

utfärdad den 15 mars 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:460) om etik-

prövning av forskning som avser människor

dels att 24�37 §§ och 41 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast efter 23 §, närmast före 25 §, närmast före 26 §,

närmast efter 30 § och närmast före 33 § ska ha följande lydelse.

Etikprövningsmyndigheten

24 §

Etikprövningsmyndigheten ska pröva ansökningar som anges i 23 §.

Myndigheten ska även pröva vissa frågor i samband med inrättande av bio-

banker enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Verksamhetsregioner och avdelningar

25 §

Etikprövningsmyndigheten ska vara indelad i verksamhetsregioner.

Varje verksamhetsregion ska ha en eller flera avdelningar. En avdelning ska
pröva ärenden inom vissa forskningsområden.

En avdelning ska bestå av en ordförande och femton övriga ledamöter. Av

de övriga ledamöterna ska tio ha vetenskaplig kompetens och fem företräda
allmänna intressen. Det får utses ersättare för ledamöterna. Ordföranden och
ersättare för ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare.

Ordföranden och ersättare för ordföranden ska utses av regeringen. �vriga

ledamöter och ersättare ska utses av Etikprövningsmyndigheten. Samtliga
ledamöter och ersättare ska utses för en bestämd tid.

Beslutsförhet

26 §

En avdelning inom Etikprövningsmyndigheten är beslutsför, när ord-

föranden och minst åtta övriga ledamöter är närvarande. Av de övriga leda-
möterna ska minst fem ha vetenskaplig kompetens och minst två företräda all-
männa intressen. Ledamöter med vetenskaplig kompetens ska alltid vara i
flertal, när ett ärende avgörs.

1 Prop. 2017/18:45, bet. 2017/18:UbU12, rskr. 2017/18:173.

SFS 2018:147

Utkom från trycket
den 27 mars 2018

background image

2

SFS 2018:147

27 §

En avdelning är beslutsför med ordföranden ensam vid

� förberedande åtgärd,
� rättelse av skrivfel och liknande,
� annat beslut som inte innebär något slutligt avgörande av ett ärende, och
� prövning av fråga om avvisning eller avskrivning av ärende.
Ordföranden får lämna över sådana uppgifter som avses i första stycket till

en föredragande vid avdelningen.

En avdelning får lämna över till ordföranden eller någon annan ledamot att

efter prövning i sak avgöra ett visst ärende eller ärenden som är sådana att
tidigare vägledande avgöranden kan tillämpas eller som annars är av sådant
slag att de inte behöver avgöras av avdelningen.

28 §

Om Etikprövningsmyndigheten finner att forskningen ger upphov till

etiska frågor av ny och principiell karaktär, bör myndigheten inhämta yttran-
den från Vetenskapsrådet och andra berörda myndigheter.

29 §

Om en avdelning inom Etikprövningsmyndigheten är oenig om ut-

gången av etikprövningen, ska myndigheten lämna över ärendet för av-
görande av den nämnd som avses i 31 §. Detta gäller dock bara om minst tre
ledamöter begär att ärendet ska lämnas över. Om endast nio ledamöter deltar i
prövningen, ska ärendet dock lämnas över, om minst två ledamöter begär det.

När Etikprövningsmyndigheten lämnar över ett ärende till nämnden ska

den bifoga ett eget yttrande.

30 §

Ett beslut av Etikprövningsmyndigheten gäller omedelbart, om inte

myndigheten beslutar något annat.

�verklagandenämnden för etikprövning

31 §

�verklagandenämnden för etikprövning ska pröva överklaganden av

sådana beslut av Etikprövningsmyndigheten som anges i 36 §.

Nämnden ska även pröva ärenden som Etikprövningsmyndigheten har läm-

nat över enligt 29 § och utöva tillsyn enligt 34 och 35 §§. Nämnden har också
till uppgift att pröva vissa frågor i samband med inrättande av biobanker en-
ligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

32 §

�verklagandenämnden för etikprövning ska bestå av en ordförande

och sex övriga ledamöter. Av de övriga ledamöterna ska fyra ha vetenskaplig
kompetens och två företräda allmänna intressen. Det får utses ersättare för
ledamöterna. Ordföranden och ersättare för ordföranden ska vara eller ha varit
ordinarie domare.

Alla ledamöter och ersättare ska utses av regeringen för en bestämd tid.

Beslutsförhet

33 §

�verklagandenämnden för etikprövning är beslutsför, när ordföranden

och minst tre ledamöter med vetenskaplig kompetens och minst en företrä-
dare för allmänna intressen är närvarande. Ledamöterna med vetenskaplig
kompetens ska alltid vara i flertal, när ett ärende avgörs.

Nämnden är beslutsför med ordföranden ensam vid
� förberedande åtgärd,

background image

3

SFS 2018:147

� rättelse av skrivfel och liknande,
� annat beslut som inte innebär något slutligt avgörande av ett ärende, och
� prövning av fråga om avvisning eller avskrivning av ett ärende.
Ordföranden får lämna över sådana uppgifter som avses i andra stycket till

en föredragande vid nämnden.

34 §

�verklagandenämnden för etikprövning har tillsyn över att denna lag

och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs. Detta gäller dock
inte i den utsträckning tillsynen faller inom någon annan myndighets ansvars-
område.

�verklagandenämnden för etikprövning får bestämma att ett tillsynsbeslut

ska gälla omedelbart.

35 §

�verklagandenämnden för etikprövning har rätt att på begäran få de

upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen samt få tillträde till de
lokaler som används vid forskningen. Forskningshuvudmannen ska på be-
gäran ge nämnden den hjälp som behövs för att tillsynen ska kunna utföras.

Nämnden får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att

denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska följas.
Nämnden får utfärda förelägganden också när upplysningar eller handlingar
inte lämnas eller när tillträde eller hjälp vägras. Ett föreläggande eller ett för-
bud får förenas med vite. Ett sådant föreläggande eller förbud kan riktas även
mot staten som forskningshuvudman.

Nämnden är skyldig att göra en åtalsanmälan, om det finns skälig miss-

tanke om brott som avses i 38 §.

36 §

Etikprövningsmyndighetens beslut i ett ärende om etikprövning får

överklagas till �verklagandenämnden för etikprövning av forskningshuvud-
mannen, om Etikprövningsmyndigheten har avgjort ärendet och beslutet har
gått huvudmannen emot. Andra beslut av Etikprövningsmyndigheten i ären-
den om etikprövning får inte överklagas.

37 §

Beslut av �verklagandenämnden för etikprövning i ärenden om etik-

prövning får inte överklagas.

Beslut av nämnden om föreläggande eller förbud enligt 35 § får överklagas

till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut i tillsynsärenden får inte över-
klagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

41 §

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela när-

mare föreskrifter om Etikprövningsmyndigheten och �verklagandenämnden
för etikprövning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om etikprövning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Ett godkännande som har beslutats enligt 24 § i den äldre lydelsen gäller

fortfarande.

background image

4

SFS 2018:147

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

3. En ordförande, övrig ledamot eller ersättare som har utsetts med stöd av

25 § i den äldre lydelsen kvarstår som ordförande, övrig ledamot eller ersät-
tare under den tid som han eller hon är utsedd för.

4. När fråga uppkommer om entledigande av en ledamot eller ersättare som

har utsetts med stöd av 25 § i den äldre lydelsen ska beslut i frågan fattas av
Etikprövningsmyndigheten. Beslut om entledigande av ordföranden eller den-
nes ersättare ska fattas av regeringen.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.