SFS 2021:611 Lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor / SFS 2021:611 Lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
SFS2021-611.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av

forskning som avser människor

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:460) om etik-
prövning av forskning som avser människor

dels att 24 a § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 b och 25 b §§, av följande

lydelse.

4 b § Lagen ska inte tillämpas på kliniska prövningar av humanläkemedel.
Bestämmelser om etisk granskning av sådana prövningar finns i lagen
(2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till
EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel.

24 a §2 Etikprövningsmyndigheten ska också lämna

� sådana yttranden som anges i 3 § lagen (2018:1091) med kompletter-

ande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om kliniska
prövningar av humanläkemedel, och

� sådana yttranden som anges i 4 § lagen (2021:603) med kompletterande

bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om medicintekniska
produkter och fatta sådana beslut som anges i 5 § samma lag.

25 b § Vid de avdelningar som utför etisk granskning enligt lagen
(2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till
EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel ska minst en
av de ledamöter som företräder allmänna intressen representera en eller flera
patientorganisationer.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377.
2 Senaste lydelse 2021:610.

SFS

2021:611

Publicerad
den

22 juni 2021

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.